12 'סמ ןויליג
רדאב 'ח
ס"הנפל 1200
הריציל 2560

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
םיששוח םינענכה יכלמ
םישבוכ םיגסלפה-םיתשלפה
םינוויה - שדחה חוכה
?תירגוא הברח הכיא
היורט לע רוצמ ומש םינוויה
םירוצנה תרזעל - םיבדנתמ

:לארשי תוערואמ
הלילו םמוי דבע גיהנמה
גיהנמל הנמתמ עשוהי
םיהולאה שיא
תונורחאה ויתוחישמ
םיהולאה שיא השמ תמ
הנוילעה הצעומה הבכרוה
ותרובק םוקמ עדוויי אל
לארשיב דבכ לבא
טלקמ ירע שולש ועבקנ
גרוהל אצוה רועב ןב םעלב

:הירוטסיה
טלתשהל ידכ ואב םיתשלפה
השמ תומ דע םהרבאמ
יחרזמה ןדריה רבע שבכנ ךיא
?םיתשלפ ץרא וא לארשי ץרא

:תועדו תונומא
הבהאהו החכותה ריש
המחלמה ללש תקולח קוח

:ןזואל הפמ
?הפ תטילפ וז התייהה