19 'סמ ןויליג
ירשתב ז"ט
ס"הנפל 958
הריציל 2803

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
רומדתל תיאבצ תרובגת
םיריחמה תא הלעמ רוצ

:לארשי תוערואמ
האילפ האלמ אבש תכלמ
םי בחרמל אצוי ילארשיה רחסה
סמה לע הנמתנ טבנ ןב םעברי
שדקמה תיב ךנחנ
הכז רתיבא
המלש טפשמ
ריפואמ רזח המלש יצ
הקיציה יתבל תושדח תונמזה
םיסמה לטנ לקוי
רוצייה אישל - המלש תורכמ

:תורפס
המלש ילשמ :רפס הדשב

:ץראב טושימ
המלש ךלמה תוורואב רוקיב

:ןזואל הפמ
...ש םירמוא