20 'סמ ןויליג
רייאב ז"ט
ס"הנפל 933
הריציל ז"כתת

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
הריבה תא ריבעה קשיש
קשמדב החמש - תונגפה

:לארשי תוערואמ
ןושאר סרפב הכז רזגמ דימלת
מ"ומב לשכנ המלש-ןב םעבחר
םעבחר בל תא וטה םיריעצ
הכלמה תונולח תא וצפינ
בגנב תוירצמ תוטישפ
לא-תיבבו ןדב ודמעוי םילגע
ךלמל זרכוה טבנ-ןב םעברי
םעזנו שגרנ םילשורי םע
םיה ךרדב עיגה םעברי
!חצרב םשאנל טלקמ ןיא
תוומל םגרנ םרינודא