21 'סמ ןויליג
ןוושחב ד"כ
ס"הנפל 853
הריציל ח"קתת 'ב

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
רושא אבצ ףדהנ

:לארשי תוערואמ
?איבנה והילא עיפוה
גרוהל אצוה תובנ
"טוקשי אל תובנ םד"
תומחלמל ררגית אל םילשורי
ןדריה רבעב הסיסת

:תועדו תונומא
ןוויב ררושמו לארשיב איבנ

:םישיא
לבזיא