23 'סמ ןויליג
ירשתב ה"כ
ס"הנפל 722
הריציל ט"ל'ג

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
הזע תא ריהזמ ןוגרס
...החמשו הלהצ ריעה הוונינו
םידרמתמ םיכיסנו םידקפמ
רוצ ךלמ ידיב - ןיסירפק תיצחמ
תוטישפב ךישממ ילבבה דרומה
רוצמה שודיח ינפמ תששוח רוצ
תימלוע-לכ תוכלמ רושא םייקתה

:לארשי תוערואמ
ןורמוש
םירפא ילוג לע אבנמ והיעשי
הילגהה יווצ תרטמ
גרוהל אצוי הלא ןב עשוה
שוריג לע דקפ רושא ךלמ

:הירוטסיה
הנש 211 וכלמש םיכלמה
םירפא תוכלמ תודלות
לארשי יבשות לש םשוריג
םיבושחה תוערואמה חול