24 'סמ ןויליג
'ב רדאב ז"י
ס"הנפל 701
הריציל ט"נ 'ג

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
בירחנס הנחמב תוומה ריצק
ןורקעב העווז תוארמ
המיא ליטה בירחנס עסמ
!רושא לוע הקרפ לבב

:לארשי תוערואמ
והיקזח רפחש חולישה תבקנ
ריהזמ איבנה והיעשי
תליאל ועיגה ךדורמ יחילש
המקנב םייאמ ןורקע ךלמ ידפ
אבה שדוחב גחוי חספה גח
והיעשי תאובנ המייקתנ
םילשורימ גוסנ רושא אבצ

:הירוטסיה
םיכלמ לע רבוג םירש רטשמ

:ץראב טושימ
שיכל