ןילופב ל"צאה

תודיפל הדוהי 'פורפ

ב"סשת םילשורי ,תרתחמ לש התדיל

:רמאמה ןכות
יקסניטוב'ז לש היצאוקוואה תינכת
ןמציו לש ותשיג
השרווב ןרטש םהרבא
ןמסרטש תחפשמ תוליעפ
"תררחושמה םילשורי" ןותיעה
םינומיא
"לייחה תירב" יטסינויזיברה ןוגראה
ל"צאה ןיבו ןילופ תלשממ ןיב םכסה
םיטפרקה ירהב םיניצקה סרוק
סרוקב םידומילה תינכת
םיניצקה סרוק תעפשה
קשנ תשיכר
תעייסמ תינלופה הלשממה
שכרנש קשנה תומכ
ןורחאה חולשמה
םייאשחה םיאתה
םייאשח םיאת תמקה דדועמ רפמא םהרבא
אטילב ל"צאה תוליעפ
םינגסל םיסרוק
הקבויפזב סרוק
המלש ןב המלש לש ודוקיפב סרוק
ר"תיב לש ישילשה ימלועה סוניכה
יקסניטוב'זל ןיגב ןיב חוכיו
יקסניטוב'ז לש ותבוגת
ר"תיב גיהנמל ל"צא ןיב קתנ
סירפ תדיעו
לאיזר דוד לש ותבוגת
הפוריאב לאיזר
הדיעווה ינויד
םייאשחה םיאתה לע תרוקיב
"ר"תיב לש שדחה ןונקתה תודוסי"
סירפ םכסה עוציב
ר"תיבו ל"צא ןיב דוחיאה
םכסהה תא ללוש ןרטש םהרבא
יקסניטוב'זו לאיזר ןיב תובתכתה
תיאמצע תינידמ תוליעפ
הפוריאב חילש ילאפר סכלא
זירפב ילאפר
'כה ינויצה סרגנוקה
סרגנוקה םויסב םיאנותיע תביסמ
תירבה תוצראל תחלשמה
ב"הראב םיפסכ סויג
יקסניטוב'ז םע םיסחיה

ל"צא ןיב םיסחיה ,קשנ תשיכרו םייאבצ םיסרוק ,ןילופב ל"צאה תוליעפ לע הריקס :ריצקת
.ןרטש םהרבאו לאיזר דוד לש םתוליעפ .הגהנההו הרוכבה לע קבאמהו ,ר"תיב ןיבל

,היצאוקווא ,ןרטש םהרבא ,לאיזר דוד ,ר"תיב ,ןילופב ל"צא ,יקסניטוב'ז :חתפמ תולימ
.ןילופב קשנ תשיכר


יקסניטוב'ז לש היצאוקוואה תינכת
השרווב .תולודגה םירעב וזכרתהש ,םידוהי ןוילימ השולשמ הלעמל ןילופב ויח םישולשה תונשב
לש ותומ רחאל .הלודג התיה םתעפשהו םיבשותה ללכמ שילשכ םידוהיה וויה ,לשמל ,הריבה
אלפתהל ןיא ןכל .ןילופ יבחר לכב םידוהיב תועיגפה ורבגו תוימשיטנאה הררועתה יקסדוסליפ
.םידוהיה לש םתריגה תא דדועל הטילחה תינלופה הלשממהש ךכ-לע

ףתתשה השיגפב .ןודנולב ןילופ רירגש ,יקסנ'צאר ר'גור ןזורה םע יקסניטוב'ז שגפנ 1936 לירפאב
.(ח"צה) השדחה תינויצה תורדתסהה לש תינידמה הקלחמה שארב דמעש ,ןיצקא ןימינב ר"ד םג
הנקב הלע הז ןויער .לארשי-ץראל ןילופ ידוהי לש תינומהה היילעה ןויער תא הלעה יקסניטוב'ז
הינטירב תלשממ לע ץחל ליעפהל השקבתנ רשא ,ןילופ תלשממ לש םיסרטניאה םע דחא
תא ןילופ תלשממ הרשיא השיגפה תובקעב .תידוהי היילעל לארשי-ץרא לש הירעש תא חתפתש
.ותוא להנל ךמסוה ןמטכשו השרווב ח"צה דרשמ תחיתפ

הרצונו ,ינלופה ץוחה רש ,קב ףזוי לנולוק לצא השרווב יקסניטוב'ז לבקתנ 1936 ינויב 9-ב
,םבורב םיינע ויהש ,םידוהיה תייעבל ןורתפ שפיח יקסניטוב'ז .םהיניב הלועפ ףותישל תיתשתה
,ןדריה ירבע ינשמ לארשי-ץראב תושפנ יצחו ןוילימ בושיי :היצאוקוואה תינכת תא הגה ךכו
,הינמורמ ראשהו ןילופמ ואובי 750,000 ונייהד ,הז רפסממ תיצחמ .םינש 10 לש הפוקתב
התופכל הנווכ לכ ןיאו תירטנולוו היהת היילעה יכ שיגדה יקסניטוב'ז .דועו תויטלבה תוצראהמ
-ץראב תידוהיה הנידמה לש התמקה תא םדקל התיה היושע הזכ הדימ הנקב היילע .שיא לע
ידוהי ינומה ינפב הירעש תא חתפת תינוביר תידוהי הנידמ יכ התוויק ןילופ תלשממו ,לארשי
השענש ,ינלופה ץוחה דרשמ להנמ ,יקסנייבול לאכימ ןזורה םע םירשק ורשקנ ךשמהב 1.ןילופ
שאר לצא החישל יקסניטוב'ז לבקתנ רבמטפסב 11-ב .תונויצהו יקסניטוב'ז לש בהלנ ךמות
יקסניטוב'ז לש ותשקבל הבר הנבה הליג רשא ,יקסבוקדאלקס-יובאלס 'פ לרנגה ,ןילופ תלשממ
.תינומה היילעל לארשי-ץרא ירעש לש םתחיתפל םימואלה רבח תודסומב ץחלת ןילופ תלשממש
הריגהה תלאשב ןויד םימואלה-רבח תצעומב ךרענ ןילופ תלשממ לש התשירד יפ-לע ,םנמא
,ילגימש-זיר לשרמה םע יקסניטוב'ז תא שיגפה םג הלשממה שאר 2 .לארשי-ץראל תידוהיה
.יקסדוסליפ ףזוי לשרמה לש ותריטפ רחאל הנידמב קזחה שיאה

:השיגפה ןמ לוקוטורפ ןלהלו ,ןמצייו ר"ד םע םג שגפנ ינלופה ץוחה רש

12.9.1937 ,קאב לנולוקה ינלופה ץוחה רש םע ןמדלוגו ןמצייו ןיב החיש ח"וד

,תישאר .םינפ יתש תלעב איה תינויצה היעבל תינלופה הלשממה לש התשיגש רמא קאב
ידוהיה םעל לארשי-ץרא לש תישגרהו תירוטסיהה תובישחב תינלופה הלשממה הריכמ
...םהלשמ הנידמב וא ימואל תיבב םידוהיה לש ךרוצהו

קלח לש ןה ,ןילופמ הריגהב ךרוצ שי .ןיסולכוא ףדועמ תלבוסה הנידמ איה ןילופ ,תינש
ןילופ תנינועמ וז הניחבמ ...תידוהיה הייסולכואהמ קלח לש ןהו םינלופה םירכיאהמ
תעייסמ איה ןכ-לעו ,לארשי-ץראל םידוהי לש רתויב הלודגה היילעה תורשפא תא חיטבהל
...תירשפאה רתויב הבוטה הירוטירטה תא גישהל םהל

,םידוהיה בצמ תא לקת לארשי-ץראל ןילופמ תישממ הריגהש קפס ןיא יכ בישה ןמצייו ר"ד
ןורתפ אצמייש רחאל םג .תויורשפאה תכרעהב םיזגהל ןילופ תלשממל הל לאש ףיסוה ךא
30 דע 20 רשאמ רתוי לארשי-ץראב טולקל לכונ אל ,לארשי-ץרא תלאשל ןוצר עיבשמ
ךכב םג היהת ןכ-לעו ,םיריעצ רקיעב ויהי הלא םירגהמ ךא ,ןילופמ הנשב םידוהי ףלא
3 (ל"י - ילש השגדהה)...ןילופ ידוהי לש היעבה ןורתפל הדבכנ המורת

ןמציו לש ותשיג
ידוהיו ללכב הפוריא חרזמ תודהי תלאשב יקסניטוב'ז לש השיגה ןיב םילדבהה תא ןייצל ןיינעמ
,הפוריא ידוהי לש תינומה היצאוקווא לע רביד יקסניטוב'ז דועב .ןמצייו לש וז ןיבל ,טרפב ןילופ
ןכ-לעו ץראב ילכלכה בצמל היילעה תא םיאתהל שיש סרג אוה .רתוי הברה ןותמ ןמצייו היה
ןורתפ אצמייש" רחאל קר תאז םגו הנשב ףלא 30 דע 20-מ רתוי תולעהל היהי ןתינ אל יכ ךירעה
תלשמממ םיטסינויזיברה וכז הל הברה הכימתה ןבות ןאכמ ."לארשי-ץרא תלאשל ןוצר עיבשמ
.ןילופ

השרווב ןרטש םהרבא
לוסנוקה םע תושיגפ ץראב וכרענ ,ינלופה לשממה ישאר םע יקסניטוב'ז לש ויתושיגפל ליבקמב
לספ םג היהש ,רלס'צ השמ ,ןוגראה רבח תועצמאב וכרענ תושיגפה .יקצינלוה דלוטיו ,ינלופה
תוילוסנוקה ישנאו םיריכב םידיקפ לש םהיתבל ןמזומ היה רלס'צ) לוסנוקה לש ותיב יאבמו ןנוחמ
םתואב) גרבנזור השמ ןגרא לוסנוקה םע תושיגפה תא .(םהיתוחפשמ ינב תא לספל ידכ ץראב
4 .(הדקפמה ירבח) ןרטש םהרבאו יעלק ךונח םג תושיגפב ופתוש ךכ-רחאו (ןוגראה דקפמ םימי
ןכות תא רסמ ןרטש .הבר תודידי החתפתה םיינשה ןיבו יקצינלוה םע ןרטש שגפנ ךשמהב
ןוגראה חילשכ ןילופל ןרטש תא חולשל טלחוה ,אשונב ןויד רחאלו הדקפמה ירבחל ויתושיגפ
לוסנוקה ינפל ולעוה הלא תושיגפב .(ןילופל עסנ ןרטשש רחאל םג וכשמנ יקצינלוה םע תושיגפה)
ל"צאהש לככש ,ונייהד ,ןילופ תלשממ ןיבל תונויצה ןיב םיסרטניאה תוהז לע ןוגראה תופקשה
םידוהי תיילע רשפאתת ךכו םיברעה לש יטילופה םדמעמ שלחיי ךכ ,ץראב ויתובוגת תא ריבגי
ראוניב 5 םוימ לוסנוקה לש ח"ודבו ,יקסניטוב'ז לש ותעידיל ואבוה אל הלא תושיגפ ,בגא .ןילופמ
ךשמב" :תיטסינויזיברה הגלפמה תוגיהנממ ןרטש לש ונוצר תועיבש יא תא ןייצמ אוה 1938
הגלפמה הנורחאלש הביסה יהוזו דואמ טעמ התשע תיטסינויזיברה הגלפמה תונורחאה םייתנשה
5 " ...הניח תא הדביא

לאיזר ידי-לע חלשנש ,קוק ללה תא םש אצמ ,(1937 רבמבונב) השרוול ןרטש םהרבא עיגהשכ
ןמטכש 'י ר"ד םע ןרטש רשקתה ואוב רחאל דימ .ל"צאה רובע םייפסכ סויגב קוסעל ידכ ןכל םדוק
לכ ז"כומה ןעמל אנ-השע" :יקסניטוב'ז תאמ בתכמ ודיבו (השרווב ח"צה דרשמ שארב דמעש)
םיריכב הלשממ ידיקפ םע ןרטש שגפוה הז בתכמ תובקעב ."ינעמל תושעל ןוכנ התאש המ
םשור השע אוה" הלא תושיגפב .ןוגראל םיבושחה םיניינעב העיגנ םהל התיהש םינוירטסינימב
ראשהו םניח-תנתמכ הזמ קלח :הפי ןיעב תשומחתו קשנ ןוגראה תושרל דימעהל ול חטבוהו ןיוצמ
6."םיחונ םירועישב וא םינמוזמב ערפיי


ןמסרטש תחפשמ תוליעפ
היליל גוזה .ןמסרטש תחפשמ לש הליעפה התרזע אלל ןילופב ןרטש לש ותדובע תא ראתל ןיא
קירנה .םיללובתמה םיליכשמה גוחל וכייתשהש תורישע תוחפשממ ואב ןמסרטש קירנה ר"דו
ינלופה םיטפשמה דרשמב הדובעל לבקתנ ,תונייטצהב םיטפשמה ידומיל תא םייס ןמסרטש
אוה .תיאשרווה הטיסרבינואב היגולונימירקל הצרמ ותויהל ףסונב ,השרוו זוחמ טילקרפל היהו
השיא התיהש ,היליל .תיתלשממה היכרריהב ההובג הכ הגרדל עיגהש םידיחיה םידוהיה ןיב היה
תינלאמשה תויטילופומסוקל העדוותה סירפב .תורפסו הנידמה יעדמ סירפב הדמל ,המישרמו הפי
האשינ השרוול הבוש רחאל ."םדאה תויוכזל הגילה"ו "הפוריא ןאפ" ידידי דוגיאב הליעפ התיהו
.תודהיל הרזח וכרד תא גוזה אצמ ןילופב תוימשיטנאה תורבגתה םעו ,ןמסרטש ךירנה ר"דל
ישארל ןמסרטש גוזה ןיב רשקה תא רצי ,השרווב ר"הצה ףינס יליעפמ ,גרבנגייפ דוד ר"ד ,םדידי
.תיטסינויזיברה הגלפמה

תונויער לע תוצרהל ידכ ןמסרטש תחפשמל ןמזוה אוה ,השרוול ןרטש םהרבא לש ואוב םע
.תוללובתמה תובכשה ןמ םידוהי םיליכשמ ללכש ,החפשמה לש םידידיה גוח ינפל ל"צאה
וירבחש עובק גוח שבגתהו ךלה ,ויעמוש לע בר םשור השעש ,ןרטש לש ותאצרהמ האצותכ
ןמ רחבמ אוצמל היה רשפא ןודעומב .("ןאדרוי") "ןדרי" םשב ארקנש םהלשמ ןודעומב ודכלתה
-ץרא לש הלודג הפמ הייולת התיה תוריקה דחא לעו תירבעה תונותיעה ןמו תימלועה תונותיעה
השענ" אוה רשא דע הרבגו הכלה ןודעומב תוליעפה ."םידוהיה תנידמ" םשב הנייוצש לארשי
הסינכה ןיעמ - היציבמאל אשונ השמיש ןאדרוי ןודעומל הסינכה .םיבונס ינומהל תפסכנ הרטמ
וגהנש םיגוח ליבשב הנושמ ןויער ,לודג םירופ-ףשנ ןודעומה ןגריא 1939-ב .ןודנולב באלק יברדל
רבד השענ ןאדרוי לש הז ףשנל הסינכ-סיטרכ גישהל .דלומה גחב חושא ץע םתיבב דימעהל
7 ."ותמועל וריווחה םיפשנה ראש לכש ,ךכ-לכ בושח


"תררחושמה םילשורי" ןותיעה
ןוגראה רבד תא איביש תינלופה הפשב ןותיע איצוהל ןמסרטש הילילל ןרטש עיצה 1938 טסוגואב
םילשורי" ןותיעה םש עבקנ תובר תויוטבלתה רחאל .ןילופב םידוהי-אלהו םידוהיה םיליכשמה ינפב
:הנשמ םש ישארה םשל תחתמ םסרפל ושקיב ןותיעה ימזוי .("הנולווזיו המילוזורי") "תררחושמה
יקסדוסליפ לש תונויגלה תא שמיש "ןיוזמ קבאמ" חנומה) "םידוהיה תנידמל ןיוזמה קבאמה ןואטב"
יאוולה םש תא רשאל בריס ינלופה םינפה דרשמ םלוא .(ינלופה םעה לש רורחשה תמחלמ ןמזב
שדקומה תע בתכ"ל הנשמה תרתוכ הפלחוה ןכ-לעו תיטירבה תורירגשה תא זיגרהל אל ידכ
ןיעל רקדזתש ,תרתוכ תתל ונטלחה" ישילשה ןוילגה תאצ תארקל ."לארשי-ץרא ןעמל קבאמל
הפמ רייצנ - ךכ השענ לבא רייצל השק הז היהי ,ועמש :יתעצה ינא .למס וא הפמ ,םיקסויקב
םלוא ,ךבוסמ הארנ הז לכ ."ךכ קר" תבותכו הבור םע עורז העקר לעו המלשה לארשי-ץרא לש
,רעשה תא רייצ ,רחבומ טטרש םג אלא ןייוצמ אפור קר אל היהש ,רואב ר"דו ,תוסנל ונטלחה
8 ."לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה לש ולמס תויהל ךפה ךכ-רחאש

.ןועובשל ךפה םישדוח השולש רובעכו הבר החלצהל הכז ,שדוחל תחא הליחת אציש ,ןותיעה
ר"ד :ויה םיבתוכה ןיב .ףוסה דע רבדה ראשנ ךכו םירמאמה יבתוכ תומש תא םסרפל אל טלחוה
השענה לע תוריקס ונתינ ןותיעב .ןייטשניבור קיזייאו רואב ר"ד ,גרבנגייפ ר"ד ,ןרטש ,ןמסרטש
.ןיוזמה ירבעה חוכה תוחתפתה לע םירמאמ ןכו םיינויצ םיאשונ לע ,ידוהיה םלועבו לארשי-ץראב
יגוחל רודחל חילצה אוהו םיקתוע 4,000 לש הצופתל ןותיעה הכז ההובגה ותמר ללגב
תודיקפהו אבצה יגוח ,(ינלופה טנמלרפה) "םייס"ה ירבח םהבו תינלופה היצנגילטניאה
.הריכבה תיתלשממה

רחאל םימי השימח ,1939 רבמטפסב 5 היה "תררחושמה םילשורי" לש ןורחאה ןוילגה ךיראת
הבתכ ,ןכל םדוק היהש יפכ ,םידומע 32 םוקמבו ,הדבל ותוא הניכה היליל .ןילופל הינמרג תשילפ
הצצפ הלפנ ןורחאה הלילב .עיגה אל םיארוקה לא םלוא - זראנו ספדוה ןויליגה .העברא קר
.דמשוה לכהו ,סופדה-תיב לע תינמרג

("שעמה") "טאט יד" םשב שידייב ןותיע השרווב רואל אצי ,"תררחושמה םילשורי"ל ףסונב
14-ב אצי ןושארה ןויליגהו ל"צאה לש ונואטיב הז היה .ןילרמ לאומשו רומ-ןילי ןתנ תכירעב
.ץראב ל"צאה תולועפמ םיטרפ וב ומסרופו לארשי תיב ינומהל דעוימ היה ןותיעה .1938 ילויב
.ןילופ יבחרב ןוגראה רבד ץפוה ךכו ,הבר החלצהל הכז הז ןותיע םג

יגוח םע םירשק תריציב ןרטשל תובר ורזע "ןדריה" ןודעומ לש םיליכשמה גוחו ןמסרטש ר"ד
רוזעל תינלופה הלשממה תא ענכשל ידכ ןרטש לצינ הלא וירשק תא .ינלופה אבצהו ןוטלשה
.קשנ תקפסאו םייאבצ םינומיא ןתמב ל"צאה לש ותמחלמל
םינומיא

"לייחה תירב" יטסינויזיברה ןוגראה
תירב" יטסינויזיברה ןוגראל ינלופה אבצה ןיב םייאבצ םירשק ולחה םישולשה תונש תישארב רבכ
דדוע ,אבצהו םינפה דרשמ לש םרושיאב ןילופב םקוהש ,םיררחושמ םילייח לש הז ןוגרא ."לייחה
קוחה יפ-לע יכ רוכזל שי .ןילופב תידוהיה הייסולכואה ברקב םייאבצ םינומיא לש םמויק תא
םילמסו םיניצק תכרדהב םייאבצ םורט םינומיא רובעל 18 ליגל ועיגהב ריעצ לכ היה בייח ,ינלופה
,היסנמיגה ידימלת ברקב רקיעב וכרענש ,הלא םינומיא .(21 היה הבוחה סויג ליג) ינלופה אבצהמ
םייעובש םינומיא הלא ויה .(תיאבצ הנכה :ןשוריפש תינלופב תובית ישאר).P.W -ה תרגסמב ויה
.יאבצ הנחמב זכורמ סרוק םייקתה םפוסבו םייתנש ךשמב וכשמנש

תירב"ל וכייתשהש םידקפמ תכרדהב ,םייאבצ-םורט םינומיא המייק ר"תיב רעונה תעונת םג
יבורב שמתשהל םיתיעל וגהנ ןכ-לעו ,ינקת קשנב ןמאתהל םיר"תיבה ושרוה דימת אל ."לייחה
.םייתימא םיבורב םוקמב ריווא

:ואשונש ץראב תשלובל דחוימ ח"וד השרווב תיטירבה הילוסנוקה החלש 1936 רבמבונב
םירבועש "לייחה תירב"ו ר"תיב ירבח לע רפוסמ ח"ודב 9 .ןילופב םיידוהיה םייאבצה םינוגראה
ר"תיב ירבח םינגרואמ ,ח"ודה יפ-לע .ינלופה אבצה ןמ םידקפמ תכרדהב םייאבצ םינומיא
.ץראב ל"צאה םע רשק לע םירמושו םיחדקאבו םיבורב שומישה תא םידמול ,םידודגו תוגולפב
תחקל םהל םירשפאמ םיינלופה תונוטלשהו לארשי-ץראל ר"תיב ירבח םילוע םינומיאה רחאל
תאז ."ןוגרא"ב םירבחכ םילועה םיפרטצמ ,הצרא םאובב .יטרפ ןפוא ונקנש םיחדקאו םיבור םתא
רשפאל ידכ םינוכרד דימ םילבקמ ,היילע רושיא םדיב שי יכ םיחיכומה םידוהי םיריעצ םתוא ,דועו
ינפל הנידמה תא בוזעל םישרומ םניא סויג ליגב םירצונ םיריעצ ,םתמועל .ןילופ תא בוזעל םהל
.אבצל םסויגל"צאה ןיבו ןילופ תלשממ ןיב םכסה
(םילשוריב ןילופ לוסנוק) יקצינלוה 'ו םע ןרטש חסינ ,ץראב ותוהש ןמזב ,1938 ינויו יאמ שדוחב
לש םנוגרא תא זרזל ל"צאה בייחתמ ויפל ,ל"צאה ןיבו ןילופ תלשממ ןיב םירבד םכסה תטויט
תניינועמה ,ןילופ תלשממ .הצרא םתיילע תאו ןילופב ל"צאה יסיוגמ םיריעצל םינומיאה תונחמ
הדימב ,לדתשת ףאו ,םינומיאל תומוקמבו קשנ ןתמב ל"צאל רוזעת ,החטשמ םידוהיה תריגהב
ןילופ ידוהי תסינכ תא ריתהל הינטירב תלשממ לע ץוחלל ,הל ורשפאי םיינידמה םיאנתהש
הדקפמה ירבח לכו ,הדקפמה תבישיב ןוידל ןרטש איבה הזה םכסהה תטויט תא .לארשי-ץראל
10 .םינומיאה תונחמ תא ןגראל ליחתהל ידכ השרוול 1938 ילוי ףוסב בוש אצי ןרטש .ותוא ורשיא
[...]" :השרווב ינלופה ץוחה דרשמל ל"צאה תשקב תא יקצינלוה ריבעה השיגפה תובקעב
וידקפמ רובע םינומיאל דחוימ הנחמ ןגראי ינלופה אבצהש ועיצה םה ןוגראה ישאר םע יתשיגפב
11 ."םהל תתל הלוכי ןילופ תלשממש רתויב הלוזהו הבוטה הרזעה תאז היהת םתנעטל .םיריכבה

יאבצה סרוקה .םידיגו רוע תינכתה המרק 1939 ביבאבו ל"צאה תשקבב ונד תונושה תויושרה
ןיב םיסחיה לש םיישממה תוריפה תא וויה ,תילאגל יתלבה היילעה זוריז םע דחי ,הזה
תלשממ דצמ םידקת אלל דעצ היה ,יאבצה סרוקה םויק .תינלופה הלשממל םיטסינויזיברה
.םירז םיניתנ ויה סרוקה יפתתשמ לכש הדבועב בשחתהב דוחייב ,ל"צאל השיגהש הרזעב ןילופםיטפרקה ירהב םיניצקה סרוק
םייקתה ,ץראהמ הז ךרוצל דחוימב ואבש 12,ןוגראה לש םיריכב םידקפמ 25-ל םיניצקה סרוק
.םישדוח העברא ךשמנ ,ינלופה אבצהמ םיניצק תכרדהב ,סרוקה .םיטפרקה ירהבש בוכירדנאב
.ודודיב ללגב רחאהו ,לילגה ירהל יפרגופוטה ןוימדה ללגב ,דחאה :םימעט ינשמ רחבנ םוקמה
יאבצ ןויבצ היה סרוקלש תורמל .עדוויי אל סרוקה רבדש ידכ ,תויאשח לע רומשל ךרוצ היה
חולשמ רבדב םיינדפק תויאשח יללכ םג וגהנוה ןכ .םייחרזא םידגבב םיכירדמה ועיפוה ,קהבומ
תופטעמב וחלשנ םשמ ,ץייוושב תמייוסמ תבותכל הליחת ורבעוה םיבתכמה - ץראל םיבתכמ
.הצרא ורבעוה םשמו תפרצל תורחא

.ןילופב ןוגראה חילש ,ץילרטס יכדרמ הנמתנ ןוגראה םעטמ סרוקה לע הנוממכ

:םיפתתשמה דחא ,ןיקנל והילא רפסמ סרוקל האיציה לע

תיבב ץראב ל"צאה יפינס לכמ םיריעצ םידקפמ 25 ופסאנ 1939 ראורבפ יברעמ דחאב
.ביבא-לתב יולה הדוהי בוחרב דחא יטרפ
ועלבנו המסיסה תא ושחל ,תלדב וקפד ,הרידל דחא-דחא םישנאה ושגינ הכישח םע
.המינפ
יעצמא .והער תא שיא וריכה אל םבורש ,םישנאה וסנוכ ובש רדחב הררש תוחיתמ
והשמ יכ ודיעה ,סנכה תוידוסל רשקב תורומחה תוארוההו ,םידחוימה תוריהזה
.םיפסאנל ןמוזמ ונימב-דחוימ
שארב בשייתהש םדא סנכנ רדחלו ,"בשקה" הדוקפה העמשנ ברעב הנומש העשב
תבינעו השקונ ןוראווצ םע הנבל תנותכ ,השדח ברע-תפילח שובל היה שיאה .ןחלושה
- תיטנגלא תוניצר תשרא ול וויש ויפקשמו יעשמל תוחולגה וייחל ,הרצקה ותרופסת .ישמ
,שיאה לש ינוציחה והארמב ברה יונישה ףרח םלוא .ימשר ףשנל םיטמולפיד םיעיפומ ךכ
ורוביד ,תובחרה ויפתכ ,טלובה ורטנס .ןכל םדוק ותציחמב ויהש םיחכונה ןמ הלא והוריכה
.וב ודיעה ףיקתה
13 .לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה לש ישארה ודקפמ - לאיזר דוד היה הז

חוכ םיקהל התעדב השוחנ הדקפמה יכ רפיסו תפלוחה הנשב ןוגראה יגשיה תא חתינ לאיזר
זמר ןכ .לארשי-ץראב תירבע תואמצע - ןוגראה לש ותרטמ תא םישגהל לכויש קזחו לודג יאבצ
וירבד ףוסב .םינוש םימרוג םע םיקהל חילצה ןוגראהש םירשקה לעו םיינידמה םיגשיהה לע
.םירחא םיטרפ לכ וא ץראה םש תא ןייצל ילבמ ,ץראל-ץוחב םייקתהל דמועה סרוקה לע עידוה

:ןיקנל רפסמו ךישממ .העיסנל תונכהה ולחה תרחמל

לכל םיארחאה .רחא דעומב הגילפה ןהמ תחא לכש ,תונטק תוצובקל וקלוח םישנאה
.דעיה םוקמב רשקל תבותכ ולביק הצובק

.הפיח-הצנטסנוק וקב ולעפש "הינבליסנרט"ו "היברסב" תוינואה לע ונילע הפיח למנב
תיפוסה ונתנחת .ןילופל ונעיגה דע תועש 24 ךשמב תבכרב ונעסנ (הינמור) הצנטסנוקמ
- םייתניבו ,תוכחל תוארוה ונלביקו םינושה ןולמה יתבב ונרזופ םש ,בוקארק ריעה התיה
םיבתכמ בותכל אל ;ונמצע תא תולגל אל ידכ ,תידוהיה הייסולכואה םע עגמב אובל אל
ךלהתהל אלו םיירוביצ תומוקמב עיפוהלמ ענמיהל ,יבמופב תירבע רבדל אל ,הצרא
.םידחא םימי וניכיח ךכ .ריעה תובוחרב תולודג תוצובקב

הרייע לש הנחתב ונדריו ןילופ ברעמ-םורדל תבכרב ונאצי .זוזל הדוקפה האב דחא רקוב
ונעגה תורעיבו גלשב תיטיא העיסנ רחאלו ,םיסוסל תומותר תולגע ונל וכיח םש .הנטק
.דע תורעי - ביבס .םידי-תבחר רצחו תומוק שולש ןב תיב וילעו רה תגספל הכישח םע
.היח שפנ ןיא
.סרוקה סיסב היה ןאכ


סרוקב םידומילה תינכת
:ללכ רידסה ןומיאה .תרתחמ ימחול ןומיאו ,רידס יאבצ ןומיא :םיינשל הקלחנ םידומילה תינכת
,תיאבצ הקיטקט ,רתוי תולודג תויצמרופ תלעפה לע תואצרה ןכו הקלחמהו התיכה ,טרפה ןומיא
רורט תולועפ ןונכתו תינזיטרפ המחלמ ,היצריפסנוק ,הלבח ללכ ינשה קלחה .היפרגופוטו
.רז ןוטלש דגנ תניוזמ תוממוקתה ןונכתב םיידוסי םיגשומ ונתינ ןכ .תונוש תורטמ דגנ תרתחמב

ץפנ-ירמוח תומכ בושיחל ושדקה תועש הברה .יעדמ סיסב לע הנתינ הלבחה תרות
.תונוש תורטמ תסירהל תושורדה

קשנ רוטרט ,םירידא ץפנ תולוקמ המער הביבסה .םינומיאל תורעיל םיאצוי ונייה םוי םוי
םינומיאה ויה ןכל ,םצמוצמ ןמזהו דואמ הבחר התיה תינכתה .םיבור תויריו יטמוטוא
- סיסבל הלילב םירזוחו םכשה רקובב םיכורא תועסמל םיאצוי ונייה .רתויב םייביסנטניא
ויה םינלופה םיניצקהו תממורמ התיה ונחור .קופיס יאלמ ךא םימהוזמ ,םיאופק ,םיפייע
14.דומלל זעה וננוצרו ונתדימע רשוכמ תולעפתה יאלמ

באילא בקעי .וז הפשב וטלשש םירבחה ידי-לע תירבעל ומגרותו תינלופה הפשב ונתינ תואצרהה
לש הכרדהה תורבוחב ןכמ רחאל םסרפתהש ,סרוקה רמוח תא וכרעו ומשר ןייטשניבור בדו
תושארב םיהובג םיניצק התנמ םינחובה תחלשמ .תוניחב ומייקתה סרוקה םויס םע .ןוגראה
.םינחבמל עיגה ןרטש םהרבא םג .לרנג

ךינחו ךינח לכ םע חחוש לרנגה .תורושה ןיב ורבע ןרטש םע לרנגה .יגיגח רדסמ ךרענ
יווצק לכמ םתדלומל וצבקתה לארשי-ץראב תירבעה תרתחמה ירוחב יכ הליג ותעתפהלו
.הקירמא-םורד דעו ןיסמ לחה ,םלועה

תאו םתולעפתה תא וריתסה אל םינחובהו ליגרה-רדגמ תאצוי החלצהב ורבע תוניחבה
ןמיא יכ בל-יוליגב רמא ישארה ךירדמה .םיכינחה לש ההובגה תועידיה תמרמ םתכרעה
.הזה סרוקב ומכ ותלועפ תואצותמ בר קופיס ול היה אל וימימ ךא ,ומע ינבמ םיניצק הברה
.תוריחל ונתמחלמב החלצהל ונוכרב םה

ונלש המחלמה תא הוושה ,הדות ירבד רחאלו ,תינלופב םאנ הליחת .ןרטש לש ורות עיגה ףוסבל
םיניוזמ תוחוכב ץראה שוביכל תינכתה לע רפיסו תירבעל רבע רחא .תינלופה רורחשה תמחלמל
ןמ םינמואמ םישנא תרבעהו הזה רעונה לש תיאבצ הרשכה לע ;הלוגהמו ץראהמ ירבע רעונ לש
קשנ לש תולודג תויומכ תשיכר לע הנושארל םיכינחל עדונ ןכ .םקשנ לע תדלומה יפוחל הלוגה
ידכ ןילופב וראשיי סרוקה יפתתשממ קלח יכ עידוה ןרטש .ןילופב ןוגראה ינסחמל ועיגהש
ורזחי סרוקה יכינחש רחאל יכ רפיס ןכ .הצרא ותרבעהו קשנה תזיראב ןכו הכרדהב ףתתשהל
.םלועמ ךרענ אל ינשה סרוקה םלוא .םיטפרקה ירהל תפסונ הצובק אצת ,הצרא


םיניצקה סרוק תעפשה
ורכינ ויתואצותו ,ןוגראה לש םינומיאבו הכרדהב ידוסי הנפמ ללוח ןילופב םיניצקה סרוק
תנכהב בר שומיש השענ ,םיטירבה דגנ תולועפה תליחתב .םירחואמ םיבלשב םג ויתוכרעמב
תולועפ ןוגרא ,םייאשח םירדשמ תנכהב עדיה לצונ ןכ .םהינימל עגמ ישקומו םיילמשח םישקומ
.תיתרתחמ תוליעפל תורושקה תופסונ תוקינכטו בוקיע

.ומואנל בישקהל השרוול ועסנ םיכינחה לכו ןילופל יקסניטוב'ז באז עיגה ,סרוקה םויס לש םימיב
תודוא לע ,ומצע יקסניטוב'זל אל ףא ,שיאל רפסל אלו טלבתהל אל תורומח תוארוה ולביק םה
- הלוגה תא ולסחת אל םא" :ארקו ויניזאמ להק לא תושגרתהב יקסניטוב'ז הנפ ומואנב .סרוקה
יחי" :ארק רשאכו ל"צאל ומואנמ קלח יקסניטוב'ז שידקה דמעמ ותואב ."!םכתא הלוגה לסחת
תואירק ,ויעמוש יפלא לש "!יחי" תואירקה לוקמ תוריקה ועזעדזנ "!ימואלה יאבצה ןוגראה
םירשעכ םירוזפ ויה להקה ךותבש ,ןבומכ ,עדי אל שיא .הקספה אלל העש עברכ וכשמנש
15 ...םיריכב ל"צא ידקפמ

ףתתשהל אלש ןרטש םהרבאמ הארוה ולביק סרוקה יכינחש ותודעב רפסמ רודירמ בקעי
ודיפקה אל םיכינחהש ירה ,תוארוהה ויה הלא םנמא םא 16.יקסניטוב'ז עיפוי םהבש תופסאב
.ןהילע רומשל

יקסנייבול ןזורה הנפ ןמטכש יפל .םיטפרקה ירהב סרוקה םויק לע עדי אל יקסניטוב'זש חינהל שי
שיגרה יקסניטוב'ז ...ןוגראה לש סרוקה תחלצה לע" ותוא ךריבו יקסניטוב'ז לא 1939 ביבאב
ןמז ותוא שמישש ,ןיגב םחנמ תא לאש ןכמ רחאל .סרוקה לש ומויק לע עדי אל וליפא אוה ;ךובנ
17 "?ונישנא םה םאה ;ןילופב ר"תיב ביצנ

וראשנ (ץיבוניבר לאכימו רצלמ יבצ ,ינלופ בקעי ,המלש-ןב המלש) סרוקה יפתתשממ העברא
ידכ ראשנ רודירמ בקעי וליאו ,(ןלהל האר) "םייאשחה םיאתה" ידקפמ תא ךירדהל ידכ ןילופב
.הצרא ותחילשו ינלופה אבצהמ לבקתנש קשנה תזיראב לפטל
קשנ תשיכר

תעייסמ תינלופה הלשממה
.תודווזמב הצרא םתרבעהו ןילופב םיחדקא תשיכרב םישולשה תונש תליחתב ימוהת קסע ,רוכזכ
ותוא שקיבו ,הילטיאב םידומיל תומלתשהב השעש ,ןרטש םהרבא לא ימוהת הנפ םימי םתואב
םירחוסמ תושיכר הלא ויה .הצרא קשנה יחולשמב לפטל ידכ ןילופל עוסנלו וידומיל תא קיספהל
ךרוצ היה (היירי תונוכמו םיבור) רתוי "דבכ" קשנ שוכרל ידכ .םינמוזמב םולשת תרומת םייטרפ
,חילצה 1937 רבמבונב השרוול ןרטש לש ועיגה םע ,רומאכ .תינלופה הלשממה םע עגמב
אבצ יניצק םעו לשממה ישאר םע םיקודה םירשק רוציל ,ןמסרטש גוזהו יקסניטוב'ז תרזעב
אבצה תכרדהב םייאבצ םינומיא :םיירקיע םיאשונ השולשב ןרטש זכרתה הלא תושיגפב .םיריכב
.אבצה ינסחממ קשנ לש תולודג תויומכ תשיכרו ;תילאגל יתלבה היילעב הלשממה תרזע ;ינלופה
ןכו ,תיאבצ הכרדהב הרזע רומאכו םימוחתה תשולש לכב הבידנ התיה תינלופה הלשממה
ןתניי אוהש ךכ-לע הדמעו רתוי הריהז הלשממה התיה קשנה אשונב .תילאגל יתלב היילעב
תינלופה הלשממה .הינטירב תלשממ םע םיניקת םיסחי לע רומשל ידכ תאזו םולשת תרומת
ןפואבש דבלבו םיטולז 212,000 ךסב לודג יארשא יקסניטוב'ז תושרל דימעהל המיכסה ףא
ץוחה דרשמל 1939 יאמב 12 םוימ יקסניטוב'ז לש בתכמב .םולשת אלל קשנה ןתניי אל ילמרופ
םוכסב הרוחס שוכרל הרשפא הבידאה םכתרזע יכ יל עדונ" :וזה הרזעה לע הדומ אוה ,ינלופה
דעצ הווהת וז הרזע יכ הווקמ ינא .הקומעה יתדות תא הזב עיבהל ינוצרב .םיטולז 212,000 לש
18 ."בוחה תרזחה רשפאתת ןכמ רחאלו ,וניתורטמ תמשגה תארקל בושח

בוח הז היהיש ךכ-לע רבוד .ומצע יקסניטוב'ז ידיב המותח התיה הלבקה יכ רפסמ בתכמה לבקמ
.לארשי-ץראב תידוהיה תנידמ לש התמקה רחאל רזחויש דובכ לש

תוסחייתה ובו יקסנייבול ןזורל ןפוצ בתכמ 1939 ינויב 21 םויב יקסניטוב'ז בתכ רחא בתכמב
רצואה דרשמל השקב השיגה יח-לת ןרק ,רקובה ךל יתרמאש יפכ" :קשנה תשיכר רובע האוולהל
ליבשב טלמ לש תומכ םג ללוכ 'וכו םילענ ,תוכימש לש ןעטמ לארשי-ץראל חולשל ןוישרל [ינלופה]
19 ."םש וניצולח

-כ לש ףסונ םוכסב קשנ שכרנ ,יקסניטוב'זל תינלופה הלשממה הדימעהש יארשאל ףסונב
י'ציבוקראמ םרתש (25,000 וא ,גנילרטש תוריל 5,000-ל ךרע הווש םהש) םיטולז 125,000
לש וימואנמ םסקוה אוה .סירפבו ןודנולב היה ובשומ םוקמש ,רישע ינמור ידוהי - 'זאלק
המורתה ןתמ תא הנתה אוה ,בגא .ל"צאלו תיטסינויזיברה הגלפמל תובר םרתו יקסניטוב'ז
-ץראל וחלשיה ינפל קשנה ביט תא קודבי וגיצנשו קשנ תשיכרל קרו ךא שדקוי ףסכהש ךכב
המורתהו האוולהה םוכסמ הברהב לודג יוושב קשנ שכרנ לכה ךסב .היה ןכאש יפכ ,לארשי
.דחי םג י'ציבוקראמ לש


שכרנש קשנה תומכ
עודי .ל"צאה תושרל ינלופה אבצה דימעהש קשנה תומכ תא קיודמב ררבל תורשפא לכ ןיא םויכ
רבמטפסב םלוכב לודגהו 1939 ביבאב ינשה ,1938 ויתסב דחאה :םיחולשמ השולש ויה יכ
.(השרווב רבד לש ופוסב ראשנש חולשמ) 1939

תורוגחו םינודיכ אלל" םיבור 500 ללכ םיחולשמה דחא יכ דומלל ןתינ ינלופה ןויכראה יכמסממ
ןוילימ ןכו ,"הבורל םיטולז 125 לש ריחמב םיליגר םיזגראב זורא ,תשורחה-תיב ןומיס אללו
20 .םירודכ 250,000-ו םיעלקמ תת 40 ונמזוה תאזל ףסונב .םירודכ

ל"צאה ינסחמל ורבעוהש) םיחולשמה לכב ויה לכה-ךסבש התודעב תנעוט ןמסרטש היליל
,רודירמ בקעי לש ותודע יפל .ץפנ רמוחו תשומחת לש הלודג תומכ ןכו םיבור 8000 (השרווב
םיבור 20,000 ותושרל ודמעוהש םינסחמב ויה ,הצרא ותחילשו קשנה תזירא לע הנוממ היהש
היה אבצהש ךכב ץוענ תויודעה יתש ןיב רעפל רבסההש ןכתיי .בורל תשומחתו היירי תונוכמ ןכו
.8000 קר ריבעה לעופבש אלא ,םיבור 20,000 רוסמל ןכומ

לע חקפל ידכ דחוימב עיגה ןרטשו 1938 ףוסב הצרא עיגה ,םיבור תואמ ללכש ,ןושארה חולשמה
(םילודג םיזגרא) םיטפיל תועצמאב ןכו הסיבכ תונוכמ לש תיתחתב רתסומ היה קשנה .ותקירפ
ויהש ,תפרצ תרצותמ םישדח םיבור רקיעב ועיגה .םהיטיהר תא םישדח םילוע ונסחא םכותבש
.תינלופ תרצותמ םיבורב ופלחוהש דע ינלופה אבצה שומישב


ןורחאה חולשמה
:התודעב ןמסרטש היליל תרפסמ ,הצרא עיגה אלש ,ןורחאה חולשמה תא תורוקה לע

ונידידי תא שפחל ונלחתהו םיזגראה םע והשמ תושעל שיש ונטלחה רבמטפסב 3-ב
םע היהי המו ,השרוו תא םיציצפמ םייתניב .דחא ףא רבכ םש היה אל םלוא ,םינלופה
השק הצצפה תעשבו חוכ רתוי יתרצע אל רבמטפסב 10-ב ?הנאלגצ בוחרב ןסחמה
ונתנ אל .המו'ג לרנגה הטמ לא ,יקסדוסליפ רכיכב ריעה-תדקפמ לא ףתרמה ןמ יתאצי
ןיצק ילא אצי ףוסבל .ןיצק הזיא ילא איביש למס יתענכיש ישוקב ,לרנגה לא עיגהל יל
.ןטפק תגרדב

."תשומחתו קשנ לש הלודג תומכ וב שיש השרווב םוקמ תעדוי ינא" :ול יתרמא

.שאר דונמב ןטפקה יל רמא ,"תעגושמ תא"

.יתינע ,"תאז קודבל רשפאו תמאה יהוז"

תוארל היה ךירצו תלדה תא ונצרפ .הנאלגצ בוחרל ימע עוסנל םיניצק המכ יתענכש ישוקב
יתוא וריזחה םה .וניניעל הלגתנש ברה קשנה חכונל (ילש ינפ תאו) םיניצקה לש םהינפ תא
.ימלוע ילע ךשחש השוחת ךותמ תינוכמב יתבשי .התיבה תינוכמב

עמשנ תרמוא ינאש המש הניבמ ינא .ךכ לע הלבק םכמ לבקל הכירצ ינא" :רוימל יתרמא
,הלבק יתלביק ."קשנה תא םכל יתרסמש החכוה יל היהתש תבייח ינא לבא ,רזומ
.ןיידע יחה ,דחא יוג לצא היתראשה ךכ-רחאש

אל ,תא אל וזה המחלמה ירחאש ,ךל חיטבהל ינא לוכי" :רוימה יל רמא הדירפה תעשב
."םלועל ךכ-לע וטרחתת אל םתאו הזה עגרה תא חכשנ ונחנא אלו ךידידי

21 .תובהלב התלע הלוכ השרוו .הצצפהה רחא רבכ הז היה ונדרפנשכ

.הנגהה ןוגרא רובע םינלופהמ קשנ (הנגהה ישארמ) יזרא הדוהי שכר הפוקת התואב יכ ןייצל שי
אללו םינמוזמב םולשת תרומת יזראל רסמנ קשנהו תינלופה הלשממה תעד לע ושענ תושיכרה
םיעלקמ 225 ,םיבור 2750 הנגהה ינסחמל ורבעוה היינשה םלועה-תמחלמ ץורפ דע .יארשא לכ
.בורל תשומחתו

תקפסא תא ינלופה יאבצה הטמה קיספה ,םייטירבה תונוטלשה תוברעתה בקע ,1939 ילויב
22 .הנגהה ןוגראל קשנה

םייאשחה םיאתה
תינכת לע הנושארל ןרטש זמר ,םיטפרקה ירהב םייקתהש םיניצקה סרוק לש םויסה םואנב
,םימחול 40,000 תאלעהל תילאגל יתלבה היילעה לצונת וז תינכת יפ-לע .לארשי-ץראל השילפה
לע טלתשיש ,ץראב ל"צאה םע םאותת השילפה .תוינא תורשעב וגילפיש ,קשנה בטימב םידיוצמ
.םימחולה לש םתיילע תא רשפאיו םיפוחה

םיאת" לש תרגסמב םידקפמו םימחול לש םייביסנטניא םינומיאב לחוה וזה תינכתה תא עצבל ידכ
תויומכב קשנ גישהל ידכ םיבר םיצמאמ ,רומאכ ,ושענ ליבקמב .היבטלבו הטילב ,ןילופב "םייאשח
.התיחנה עצובת ןתועצמאב תוינא תורשע ןכו תולודג

תובקעב הז היה .(ןילהוו ךלפ) בוכורוהב ר"תיב ןקב 1935 תנשב דוע םקוה ןושארה יאשחה אתה
תוליעפ לע םהל רפיס יארובסש רחאל .ןוגראה תוחילשב ןילופב השעש יארובס השמ לש ותוליעפ
ונגראתה םהו ,םתוא תקפסמ הניא ר"תיבב תוליעפה יכ םיריעצה ןמ תצקמ ושיגרה ,ץראב ל"צאה
וירבחו ר"תיב ןקל ץוחמ סנכתמ היה אתה .(ןמרבוז) ירוהט דוד לש ותושארב ,יאשח את תרגסמב
רבדה איבי - ר"תיב תוביצנל תונגראתהה עדווית םאש םהל רורב היה .תויאשחה לע ודיפקה
רורחשה תומחלמ תודלותב תואצרה הללכ םיאתה רובע השבוגש םידומילה תינכת .אתה רוזיפל
הנווכ אתה תוליעפ .םיחדקאב םינומיא ףוסבלו לארשי-ץרא תעידי ,תואדש ,םירחא םימע לש
.לארשי-ץראל םירבחה לש םתיילע תארקל

םיאתה ןיב רשק רצונ ףאו ןילהוו ךלפב םירחא תומוקמב םג םימוד םיאת וצצ ינטנופס ןפואב
השולש ךשמנש דחוימ סרוק םיאתה ירבחל ךרענ קצולבו ידומיל רמוח תפלחהב לחוה .םינושה
הבורבו חדקאב שומישה תא םיכינחה תא דמילש ,ינלופה אבצמ ידוהי ןיצק ףתתשה סרוקב .םימי
יאנב בקעי דמע השארבש (ןילהוו ךלפב הרייע) ץיבונרבב היה דחוימב ליעפ את .תואדש ןכו
.(י"חל ישארמ םימיל)

םייאשח םיאת תמקה דדועמ רפמא םהרבא
לש ודוקיפב ,'זדול ריעב ר"תיב יכירדמל יזכרמ יצרא סרוק ןגרוא 1937 תנש לש ץיקה תשפוחב
םיאתה דוסייל האיבהש הסיסתה .רפמא םהרבא שמיש ונגסו ,ןילופב ר"תיב ביצנ ,ספורפ ןורהא
רחא בורקמ בקע רפמא .סרוקה יפתתשמ ברקב םג השגרוה ןילהוו ךלפ לש תונושה תורייעב
התואב .םיאתה דוסב םאיבהו םיטלובה םיכינחה ןמ המכ ןמיז סרוקה םויס תארקלו וזה הסיסתה
יזכרמ אתל םהיניב םירושק ויהי םיאתה לכו ,יאשח את וריעב םיקי ףתתשמ לכש טלחוה השיגפ
תואצרה תרדס הללכש םידומילה תרגסמ העבקנו םיאתה ןיב רשק יכרוצל תואמסיס ועבקנ .דחא
תרהוט לע להנתהל התיה תבייח םיאתב תוליעפה .ץפנ ירמוחו םינומיר ,םינטק םילכב שומיש ןכו
וריכה אל דחא את ירבח .דרפנ את וויה םיאתה ישארו םישנא 5-מ בכרומ היה את לכ ;תויאשחה
דמע הדקפמה שארב .תוזוחמל תודגואמ ויה םירעהו ,יארחא הנמתה ריע לכל .רחא אתמ םירבח
23 .רפמא םהרבא

הז ןקב ויה אל ןכ-לעו םיאתב םידקפמ םג ויה ר"תיב ןק ידקפמ לכ םש ,ץיבונרבב ומכ ,תומוקמ ויה
םידקפמ ר"תיבב ורתונ םהבש (ןק לש םיברה תלימ) םיננק םתואב םלוא .םיפוגה ינש ןיב םיכוכיח
דגנ הרבסה עסמב הלחה ר"תיב תוביצנ .םיכוכיחהו םיכוסכסה ובר ,םיאתב םינגרואמ ויה אלש
ךרוצ ןיא תוביצנה תעדל .גוליפל רבד לש ופוסב איבי ןוגרא ךותב ןוגרא םויק יכ הנעטב םיאתה
תועצמאב ימואלה וכוניח תא רעונה לבקי הלוגב .םיאתה תרגסמב השענש יאבצ ןוגראב הלוגב
םהרבא דגנ םייתעמשמ םידעצב הטקנ ףא תוביצנה .ל"צאל ףרטצי הצרא הלעיש רחאלו ר"תיב
24 .ר"תיב תורושמ םתוא הקיחרהו ,םיאתה ינגראממ ,ןילי-ןמדירפ ןתנו רפמא

ידכ .םייאשחה םיאתב דחוימ ןיינע הליג ,1937 רבמבונב השרוול עיגה רומאכש ,ןרטש םהרבא
ר"תיב תוביצנמ ןילי-ןמדירפ ןתנ :וירזועמ םיינש המישמל םתר ,םיאתה ןוגראל הפונת תתל
רשק רוציל ידכ ןילופ יבחרב רייס ןילי-ןמדירפ .ןילופב ח"צה לש יללכה ריכזמה ,ןילרמ לאומשו
.ימואלה יאבצה ןוגראה יפנכ תחת םסינכהלו םישדח םיאת םיקהל ידכ ןכו םינושה םיאתה ןיב
לש ןוילעה איבצמה אוה יקסניטוב'זש הנע ,ר"תיב שארל עודי םיאתה ןיינע םאב לאשנ רשאכ
שארב דמעש ,רפמא 25.םיינוגרא םיטרפל סנכנ אוה ןיא םלוא ,ותוינידמ תא עבוקו ןוגראה
ץילרטס יכדרמ ןילופל עיגה 1939 סרמב .יצרא זכרמל הנמתנ ,םיאתה לש תיצראה הדקפמה
םיאתה לע חקפל וילע לטוה ןכ .םיאתה תשר לכ לע דוקיפה תא לבקל וילע לטוהו ןוגראה חילשכ
.הנכשה אטילב ןגראתהל ולחהש


אטילב ל"צאה תוליעפ
ףתתשה אוה .1938 תנשב הנבוקב ןרטש לש ורוקיב םע הפונת הלביק אטילב ל"צאה תוליעפ
םתונגראתה הרבג הלא תושיגפ תובקעב .ויתולועפו ל"צאה תורטמ תא ריבסה םהבש ,תיב יגוחב
תשיכרל ושדקוה ופסאנש ףסכה ימוכס .ןוגראה רובע םיפסכ סויגב לחוה ןכו םיפסונ םיאת לש
תלשממ שאר םע שגפנ םש ,יקסניטוב'ז באז הנבוקב רקיב 1938 יאמב .םיחדקאו םיבור ,קשנ
לש החוכ תא ריבגהו אטיל ידוהי ברקב תיללכ תוררועתהל םרג רוקיבה .סונר'צ לרנגה ,אטיל
.ויתולועפלו ל"צאל הדהאה תא םג ךכ ךותבו תיטסינויזיברה הגלפמה

ר"תיב ביצנ לש ותוישיאל תודוה הבר הדימב ,םיינוגרא םירבשמ אלל וחתפתה אטילב ל"צאה יאת
ונמש ,(17 ליג לעמ) םירגובה ר"תיב ירבח לכל יזכרמ הנחמ םקוה 1939 טסוגואב .ןמזולג ףסוי
תיאבצ הרשכה תלבקב ולחהו ל"צאה לש םייאשחה םיאתל ופרוצ םלוככ םבור .םירבח 300-כ
.לק קשנב םינומיא הללכש


רמאמה ךשמהל:תורעה

.ךליאו 148 'מע ,1929-1935 ןילופ ידוהי תדוכלמב ינידמ קבאמ ,רצלמ .1
.971 'מע ,וב'ז ,ץכ .2
תודלותל תורוקמ ,"הנידמל קבאמב .1936-1938 םינשב תינויצה תוינידמה" ,(ךרוע) רלה 'י .3
.214 'מע ,ג"י רפס ,לארשי םע
.ז"מ ,גרבנזור השמ תודע .4
.Weinbaum, A Marriage of Convenience, p. 129 .5
.163 'מע ,ב ,ל"צאה תוכרעמ ,בינ דוד לצא טטוצמ ,230 'מע ,ג ,יקסניטוב'ז ,ןמטכש .6
.4-לע ז"מ ,(ןמסרטש) יקסניבול הליא תודע .7
.ז"מ ,(ןמסרטש) יקסניבול (היליל) הליא תודע .8
47/145 ,ה"תא ,No.P/13658/2205/12 רפסמ תשלובה ח"וד .9
.7 - סע ,יקסניטוב'ז ןוכמ ,ץילרטס יכדרמו ןמכייח ןורהא תודע .10
Weibaum, A Marriage of Convenience p. 144. .11
לאיבא ,יול המלש ,יולה לאימחרי ,ץיברוה השמ ,המלש-ןב המלש ,ךילרא רנבא ,בהז-ןבא יבצ .12
בקעי ,ימורמ יבצ ,רצלמ יבצ ,ריאמ יכדרמ ,םל המלש ,ןיקנל והילא ,(ןייטשבל) באילא בקעי ,ץכ
לאכימ ,קינלצ קחצי ,ןינורפ יבצ ,יונטרופ ןמלז ,ינלופ בקעי ,רנזופ המלש ,דמחנ השמ ,רודירמ
.דנר יבצו ןייטשניבור בד ,ץיבוניבר
.42 'מע ,הנלטלא דקפמ לש ורופיס ,ןיקנל .13
.םש ,םש .14
.םש ,םש .15
L. Weinbaum, A Marriage of Convenience,, p. 150 .16
.457 'מע ,וייח תשרפ ,יקסניטוב'ז באז ,ןמטכש .17
L. Weinbaum, A Marriage of Convenience, p. 139 :לצא טטוצמ .18
.1005 'מע ,וב'ז ,ץכ .19
L. Weinbaum, A Marriage Of Convenience, p. 138 .20
.ז"מ ,(ןמסרטש) יקסניבול הליא תודע .21
.973 'מע ,ב ,ה"תס .22
.18 'מע ,םינומלא םילייח ,יאנב .23
.27 'מע ,םש .24
.169 'מע ,ב ,בינ .25


רמאמה ךשמהל