זוביזממ לאיחי 'רב ךורב 'ר

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
(תורעהה אלל ספדוה):רמאמה ןכות
ךורב 'ר לש ותדיל לע .1
םלשה םדא .2
םיכאלמ תויהל םיצורש םישנא .3
תבשב חמש תויהל ךירצ .4
םישדק רדס לכ לע רוביח בותכל רשפא יא .5
ה"בקהל שפחמ שיא ןיא .6
תשודק לדוג הארו זוביזמל בושטידיז יבצ 'ר אבש ךיא תוביסה ןודאמ תוביסה תולגלגתה לע .7
ךורב 'ר יברה    
םיקידצה לש םתוגהנתהמ היאר חקיל ךיא .8
ינוניב םדא לשו לודג םדא לש תינעת .9
ךישחמ םלועו ריאמ םלוע .10

,ט"שעבה דכנ היה רשא ,זוביזממ ךורב 'ר קידצה לש וייח לע הריקס תאבומ רמאמב :ריצקת
וסחי ,וסוחיי תא בישחמ היה דציכ ,ותדיל לע רפסמ רבחמה .ותריטפ ינפל םינש שולש דלונו
.ויתוגהנהו ויתופקשה ,'ה תדובעב וכרד ,ורודב םירחא םיקידצל

.ןילבולמ הזוח ;(רפס) ארוהנד אניצוכ ;תודיסח ;זוביזממ ךורב 'ר :חתפמ תולימ


אוה .התדירי תפוקתב תרחואמה תודיסחה לש םיקידצה ןמ יסופיט קידצ אוה זוביזממ ךורב 'ר
ונקז תא ריכהל רבכ לוכי אל אוה .ט"שעבה תריטפ םדוק םינש שולשכ ,ז"יקת תנש ךרעל דלונ
דמל אל הרות ."םירפא הנחמ לגד" לעב לודגה ויחא ומכ ,וכוניחמ הנהנ תויהל לוכי אלו לודגה
המ והולאש "אמק אבב" תכסמ דמלו דלי היהשכש ,םירפסמ .וירחא ריאשה אל םירפס .הברה
ינא תובית ישארה לבא ,עדוי יניא תועמשמה" :ריזחה הז לע ."אמק אבב" םילמה תועמשמ איה
."ומא םחרמ שודק לדא ןב ךורב :ןה תובית ישארה .עדוי

:םירחואמה וייחמ תרחא הדבוע םירפסמ בושו
רפסה וינפל ןמדזנ ,וכרדכ ,ץמחה םש ףורשל ושרדמ תיב לא ותיילעמ ח"נקת חספ ברעב דרישכ
,ע"שבר" :רמאו ,ויניע וב ףיעה .רואל הנש התואב אציש ,לבונרישטמ םוחנ 'ר לש "םייניע רואמ"
בישחמ היה המכ דע הארנ הזמ ."ינתדליש ימא ירשא לבא ,רפס יתרבח אלש ,ךינפל ינא הדומ
.הביבסה ןמ לבקש אוה וכוניח :ךכ לכ הזב םשא אוה ןיאו .ט"שעבה תב איה ומאש ,וסוחי תא
.ונקז לש ותוכזב ותודליב הברה ותוא םיקנפמ ויה דיגמהו ט"שעבה ידימלת לש אירבחה ינב
ויה הילעו םייפנכ הל התשע וז ארמימ ."שודיח רבד אוה"ש דלי ונדועב וילע רמוא היה דיגמה
העשב .ץירוקמ סחנפ 'ר לצא ךורב 'ר ןסכאתה תחא םעפש ,םירפסמ .רודה יקידצ ראש םירזוח
חינהו הזוזמה תא שגינ ,ותטימל ביבס וידימלת תא סחנפ 'ר ףסא םירהצה תנש ךורב 'ר ןשיש
הזוזמה ןמ ודי תא סחנפ 'ר קליס רשאכו ,ץיקמו עעונתמ ךורב 'ר ליחתה הנהו ,הריתסהו הילע ודי
:םידימלתה לא הנפ ךכ רחא .תודחא םימעפ השע ךכ .תינש ךורב 'ר םדרנ
."ת"ישהב תוקבדתה אלב עגר ראשנ וניא ותנשב וליפא ?םתיארה"

.ותריטפ רחאל ךורב 'ר לש וכנחמל הדגאה ותוא התשע ירה ,וייחב ט"שעבה והכניח אל םאו
השקתמ היהש םירבדב תוצע ול אישמו ךורב 'ר לא םיקרפל אב היה - םירפסמ ויה - ט"שעבה
לסלסמו ולצא דמוע ט"שעבהש הארו ךורב 'ר לצא ןילראקמ המלש 'ר היה תחא םעפו .םהב
.ורעשב

בהוא .םייחב ותוגהנתה ךרדו ךורב 'ר לש ויפוא לע הלודגה ותלועפ תא הארה הז קוניפ לש ךוניח
היה ומצע אוהש יפ לע ףאו .לוטיבה תילכתב לטבמ היה לכהו ,לובג ילב ,ידיחי טילש תויהל היה
- ,"םהמ ינא - םה םינש םאו ,םהמ ינא - םיונעה םה ףלא םא" :ובש הוונעה תדימב םג ראפתמ
היה אל ונושל טושמ .ותמועל םילטב לכה המ דע דעצ לכ לע טילבהל ענמנ היה אל םוקמ לכמ
.םלועבש קידצ םושל טלפמ

תא תוזבלו ףרחל ויפ חתפו ,םיקידצ המכ וינפלו ןחלושה לא בשי - רפוסמ ךכ - תחא םעפ
םעפש ,רפוסמ דועו .םיעמושה לכ םיהמת ויהו ,הנש האמ ינפל דוע וקלתסנ רבכש םיקידצה
ןיא .םיקידצה ןיב הנמנ יכנא יהא ,םלוע לש ונוביר ."איקידצ וגב אדיקפ אנא אוהל" :רמא תחא
.האנלופמ 'קה ברה םעו אהרטסואמ סחנפ 'ר 'קה ברה םע ןווכתמ ינא אלא ,םהמיע ןווכתמ ינא
.םיקידצה לכ לע דיקפ תויהל ינא הצור - "איקידצ ונב אדיקפ אנא אוהל" :רמא בושו

:רמוא היה שטשיבירהופמ םולש 'ר
םהידימלת - םיבלשה ,דיגמהו ט"שעבה - וידומע .המיימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס"
."םלוסב דרויו הלוע ,ךליאו ךליא םיבלשה לע ול ספטמ ךורב 'רו ,םיקידצה

תודועת םג הדגא ירבד םג ונל שי ןמלז רואינש 'ר דגנ ונממ ואציש תופידרו ביר ירבד לע
ברה לש ובתכמ דיעמ הקבוטיפישמ ןושמש בקעי 'ר תא ףדור היהש תופידרה לע ,תוירוטסיה
לעב רטפנשכש םירפסמ .ותונדפק םעט םעוט היה ,בלסארבמ ןמחנ 'ר ,ותוחא ןב וליפא .וילא
וסעכ תביסו םהיניבש ךוסכסה תא ררבל ךורב 'ר לא ויעסמל ךלה גרוברטפ תסיפתמ אינתה
ראש ךותב .ומע תוארתהל בלסארבל ןמחנ 'ר לא רס ךרדב .ומע םילשהל ידכ ,ךורב 'ר לש
."רטפנ אל ןיידע ךורב ריטיפמ לבא ,ת"כ רטפנ רבכ ךרובריטיפמ" :ןמחנ 'ר ול רמא םירבד
.ךורב 'ר לש תקולחממ רשאמ גרוברטפ רצבממ רטפיל לקנש הזב ול זמר

ךורב 'ר היה וילא יכ הדיעמה תירוטסיה הדועת הראשנש ,הפוקת התואב שי דחא קידצ קר
ןכוש היהש ,"ץראה ירפ" לעב ,קסביטיוומ לידנמ םחנמ 'ר אוה הז קידצ .דובכה תארי שיגרמ
ומש היה םידיסחה תוצופת ראשב םגו ,ןיסיירב השורפ התיה ותדוצמ לבא ,לארשי ץראב
ךורב 'ר לש ותענכה תיארנ בתכמה ךותמ .וילא ךורב 'רב בתכמ אוה וז הדועת .םסרופמ
.דיגמה ידימלת תרובחבש ןקז ותוא ינפמ "ץרא ךרד" בורו

וכרע לדוגב ריכמ ודבל אוהשו ,םירחאמ רתוי רהוזה תא עדוי אוהש ומצע לע דיעמ היה ךורב 'ר
ינא" :רמא בושו ."יתוא ריכמ התאו ךתוא ריכמ ינא ,יאחוי ןב ןועמש 'ר" :יאחוי ןב ןועמש 'ר לש
אכיל יתמשנ דעב" :דועו ."ירבחמ ףידע אניוה אל אוה אלמלא יכ ,רהוזה 'ס דעב ,י"בשר ,ךל הדומ
היה אלש יפ לע ףאש ,םידיעמ הלאב אצויכ םימגתפ ."אתיירואד ןימתס לכ יל ןיריהנו ,אריתס םוש
אלש אלא ,דחוימ ךרע סחימ היה רהוזה תעידיל הנה ,הרות דומלת לש ןיינעה תא הברה בישחמ
.םירחאל וז העידי לע רתוול הצור היה

תודחוימ תועונתו הליפתב ול ויה תודחוימ תובבי .הליפת וז ,הדובעב וכרד לע םירפסמ ויה הברה
.ולש םירישה ריש תרימא תא םיאילפמ ויה דוחייב .דצה ןמ דמועה לע םשור תושוע ויהש

אילודופ ירעב הברה עסונ היה הליחתב .זוביזמל רבע ךכ רחאו ,ןישטלוטב הליחתמ היה ובשומ
.תונרזפ לש םייח יח היה .ןוממ הברה ףסאמ היהו הררשכ תושעור תובכרמב

(אילודופ 'פ) ראבמ ןמחנ 'ר העומשה יפמ ףסא ויתוגהנה לע םירופיסהו ךורב 'ר לש םימגתפה תא
.(ט"מרת בוקירטפ הינש הרודהמ ,מ"רת בובל) "ארוהנד אניצוכ" םשב דחא ץבוקב םאיצוהו

ךורב 'ר לש ותדיל לע .1
םידקרמו םיחמש ,ט"שעבה ידימלת ,השודקה הרובחה ישנא ויה הרות תחמשב תחא םעפ
אוהו ,אירבח ןמד אריעז לצא לענמה ערקנ םדוקיר ךותב .םתוביבס תטהלמ הניכשהו ,לוגיעב
.הווצמ תחמשב חמשל וירבח םע דקרלמ ותעינמ לע דואמ דע ול הרח בטיהו דואמ ינע שיא היה
הבאושה תחמשב תוארל דצה ןמ תיבב ןכ םג הדמע לדא תרמ תינקדצה ט"שעבה לש ותבו
םילענמ דימו ףכת ךל ןתא ,וז הנשב רכז ןב דלאש יל חיטבת םא" :דימלת ותואל הרמא .םהלש
.רכז ןב הל היהי יאדוובש הל חיטבה .םילענמ תונחב הל ויה יכ ,"םיבוט

.ךורב 'ר ברה הל דלונש ,הווה ךכו

םלשה םדא .2
ובשיש םלחש רפיס .דואמ ותעד החודב התיהו ,טבשב רשע השימחב הדועסב בשי תחא םעפ
'רו ,תמאה םלועב ויהש םתצקמו םייחב דוע ויהש םהמ ,םיקידצ המכו המכ ןחלושה לא ןיבוסמ
םהל רמא י"בשרו י"בשר דגנ ןחלושה תצקב יתדמע ינאו ,ןחלושה שארב בשי יאחוי ןב ןועמש
"?םידבוע םתא רשאכ ארונו לודג לאל םידבוע ךכ" :ןושלה הזב םהל רמאו ,רסומו ןישוביכ ירבד
יפתכ לע הכהו ןחלושה הצקל ילא ךלהו ואסיכמ י"בשר דמע .םכרכתהל ינפ וליחתה דחפה בורמו
."םלשה םדא התא ,יתנווכתנ ךילא אל ,ידמחמ ל'כורב" :יל רמאו הביח ךרדב

םיכאלמ תויהל םיצורש םישנא .3
לצא דוע היה ןרהא 'ר ברה .ןישטלוט ק"קל זוביזמ ק"קמ ןרהא 'ר ברה ולצא אב תחא םעפ
תמחמ .ט"שעבה תיבב וידי לע ןרהא 'ר ותוא אשונ היה ןטק דלי ךורב 'ר היהשכו ,ט"שעבה
.ותיבב וחינהו ולימרת תא חקלו ,ךורב 'ר תיבל ולש הלגעה םע עסנ ןישטלוט ק"קל ואובכ הז
:רמאו רדחב השעמ תעשב ול עסופ ךורב 'ר היה
,"ויחא ושע לא םיכאלמ בקעי חלשיו" קוספב דימת יל השק היהש ,אישוקה יל תצרית התא"
םיחילש םתושעל םישנא בקעיל היה אל םאה ,דימת יל השק היהו ."שממ םיכאלמ" י"שר שריפו
לצא ויהש םיכאלמהש ,אתיא :יל תצרית וישכעו - ?םיכאלמ וילא חולשל ךרטצהש ,ושע לא
תמחמ :רחא חסונב םירפסב שיו .םהרבא לצא ולכאש תמחמ ,הלעמל תושעל ולכי אל םהרבא
ולא הנהו .בקעי לצא םלועה הזב וראשנו .הלעמל תולעל ולכי אל ,ןגוהכ אלש ןתוחילש ושעש
ואבו ,"וילע םיבצנ םישנא השולש הנהו" ביתכדכ ,םישנא תומדב םהרבא לצא ויה םיכאלמה
םתא ילצאו םישנא ינקז לצא םתייה םכמצעב םתא" :בקעי םהל רמא .םיכאלמ תומדב בקעי לא
"!ושע לא וכל ?םיכאלמ תויהל םיצור

.ךורב 'ר לצא ןישטלוט ק"קב תבשו ,הינסכאל ותוא אשנו ולימרת תא ןרהא 'ר ברה חקל

תבשב חמש תויהל ךירצ .4
'ר ינפב תרכינ התיה ותובישח .שדוקה ץראמ אבש דבכנו בושח שיא ולצא חראתנ תחא םעפ
םתואמ היה שיאה הז הנהו .ברה ןחלוש לא בשוי היה תבש לילב .רתויב וברקמ היהש ,ךורב
לכ" ברה רמז רשאכ .החנאו ןוגיב דימת תויהל םכרדש ,םילשוריו ןויצ לע דימת םילבאתמה
חרואה לע טיבה "לאירא ןינבב םיכחמה 'ה יבהוא" תוביתה לא אבו ,ליגרה ןוגינב ,וכרדכ "שדקמ
םיכחמה 'ה יבהוא" :וב רעגו ,רמזה לש ןוגינה תא ברה קבש .לוחב וכרדכ חנאנו גאוד ותוא הארו
.ליגרה ןוגינב רמול רזח ךכ רחאו - "!וחמשו ושיש שדוק תבש םויב לאירא ןינבב

םישדק רדס לכ לע רוביח בותכל רשפא יא .5
:רמא ,םישדק רדס לע "םישודק םימ" רפס רביח בוליהארבמ ברהש ,ול ורפס רשאכ
רמוא ינאשכ אלה .םישדק רדס לכ לע רוביח תושעל םילוכי ךיא דואמ ינא המת"
וכפהתי !ברחנ אלה ?םיחבז לש ןמוקמ התע היא ונייה ,'םיחבז לש ןמוקמ והזיא'
."רתוי רמול לכוא אלו יעמ

ה"בקהל שפחמ שיא ןיא .6
ואובחמב ההשו אבחתה .רחא דלי םע םיאובחמב קחשמ היה ןטק דלי היהשכ לכימ לאיחי 'ר ודכנ
אלו ואובחממ אצי רתויב ההשש ותוארב .ותוא אוצמל לכוי אלו ושפחמ דליהש רובס היהו בר ןמז
אלש ורבח לע אנלבוקו יכבב ונקז רדחל ץר .הליחתמ ושפיח אלש שיגרהו ,תיבב דליה תא אצמ
תא ריתסמ ינא' :ךכ ןכ םג רמוא ה"בקה" :רמאו ,תועמד חוליק ךורב 'ר יניע וגלז .ושפחל הצר
." 'יתוא שפחמ שיא ןיאו םיאובחמב ימצע

זוביזמל בושטידיז יבצ 'ר אבש ךיא תוביסה ןודאמ תוביסה תולגלגתה לע .7
ךורב 'ר יברה תשודק לדוג הארו
אב הלודגה תורירקהו ףרוחה ימיב תחא םעפ .ןילבולמ הזוחה לש ולצב ףפותסמ היה יבצ 'ר
תעב היהש ,יבצ 'ר תיבל אבו ,ןילופל םיינע תבדנל תועמ ץבקל עסונ היהש ,הווצמ רבדב חלושמ
הארו םש ןל רשאכ .הרותב גלפומו םימש אריו לודג דיסח היה רכזנה חלושמה .םינשב ךר איהה
הליגש הדובעה יכרד יפ לע 'ה דבוע אוה יכ ,הלילה תוצחב ותוגהנתהב רכזנה יבצ 'ר ךרבאה תא
'ר רמא .זא ורבד תודיסח הברה .זוביזממ שודקה וברמ ול רפיסו ומע דיסחה רבד זא ,ט"שעבה
לכה ךסב ףוסאל לכות םיחרי ינשב אלה ?הלאה ףרוחה ימיב ךילגר תתכל ךל המ" :חלושמל יבצ
ךל איבא םימי טעמבו יתוביבסל עסא יכונאו ,ףרוחה ימי לכ הפ יתיא הבש ?ףסכ לבור םישולשכ
וידחי ודמלו ומע תבשל םיכסה שיאה ."הלאה תוביבסב יריכמו יעדוימ םיבר יכ ,לבור םישולש
בל לע חלושמה רבדו ,דואמל דע והערל שיא ובהא .הדובעה יכרדב ובבל ינופצמ לכ ול דיגהו
שודקה ברה תא בוזעל ,הזה רבדה תושעל לכוא אל" :רמאו יבצ 'ר ברס .זוביזמל אובל יבצ 'ר
."תחא םעפ זוביזמל עסיל יננתיו םיכסי ילוא ,ונממ תושר חקא .ע"יז קהבומה יבר ,ןילבולמ

שיא תוגהנתה תוארל זוביזמל עסיל ןילבולמ שודקה ברה תעד לע הלע םיבר םימי רחאל
תלודג תוארל זוביזמל עסת ,ידימלת יבוהא" :יבצ 'ר ודימלתל רמא .ל"ז ט"שעבה דכנ םיקולאה
."םשל ינא םג עסא םא עדא זאו ,ל"ז ט"שעבה דכנ שודקה ברה

םולשב זוביזמל ואב .לידזארמ ןושרג הדוהי 'ר לודגה דיסחה והערמו אוה ,זוביזמל יבצ 'ר עסנ
ותוא הארו יבצ 'ר המש אב רשאכ .שודקה ברה ןחלושל הווצמ תדועסל וכלהו ארגפד אמוי דחב
םינפ ,תוריבסמ םינפ ול הארה ,הלעמה םדא רותב והריכהו ומלצבו וינפב טיבהו זוביזממ שודקה
חרואה דובכל" :רמאו ןיי קובקב ודיבו ,הלעמל רכזנש ,חלושמה דיסחה אב ןכ ירחא .תוקחוש
הלע" :רמא יבצ 'ר לאו .הז רבד זוביזממ שודקה יניעב רשיו "!הזה ןייה תא איבמ ינא בושטידיזמ
.הלודג תוברקתה ול התיה ."ילצא בורק תבשל הנה

הלעמל לכה יכ הארו ,רבד לכב ןנובתה ,םתוא תעדל שודקה ברה יכרד ישרוש לע הקחתה יבצ 'ר
.שודקה ברהל שי ,ומש ךרבתי ,ארובל האריו הבהא רועישמ המכ ןיבהל רשפא יאו לכשה ןמ
רחא תבש ברעב םירישה ריש ורמא תעב זוביזממ שודקה ברהמ תואלפנ ירופיס עמש הנהו
עודי .הלעמל דע איה ותובהלתהו שאכ רעוב אוהו ,אוה תואבצ םיקולא ךאלמכ שממ יכ ,הליבטה
ורמא תעב ןכ לע .ה"ע ךלמה המלש תמשנמ ץוצינ ול היהש ,ךורב 'ר לע ,וילע םירמוא ויהש ,לכל
העשב הנהו .הרהטו השודקב שא דיפלכ הלועו בהלתמ היה ,ךלמה המלש רמאש ,םירישה ריש
- דחא :םימעט ינשמ ,ורדחב םדא םושל םיחינמ ויה אל םירישה ריש שודקה ברה רמוא היהש
םדא םושל רשפא היה אל רעוב ברה היהש תובהלתה בור תמחמ - ינשו ,ו"ח לבלבתי אלש
תוקיבדב ליגר וניאש ימ לכו ,תוימשגהמ וטישפמו ויתונויערו ותבשחממ ואיצומ היה יכ ,םש דומעל
.עודיכ ,תומיו הלחיש בורק תוימשגה תוטשפתהבו

ךלה "!המ ילע רבעיו ,ורדחב אבחתא יכונא ,היהיש המ היהי" :רמא הז רבד יבצ 'ר עמש רשאכ
.םש ודמעו ,לתוכה לע םייולת ויהש םיבר םידגב תחת ואבחתהו ןושרג הדוהי 'ר דיסחה םע אוה
ףכת ,רעשל ןיא רשא תוקקותשהו תובהלתהב םירישה ריש רמאל שודקה ברה ליחתה רשאכ
רשא תובהלתההו שאה בורמ וכובנ ינויער יכ דומעל לכוא אל" :יבצ 'רל ןושרג הדוהי 'ר רמא
ינוכמס ,הבהא ילע ולגדו" שודקה ברה רמא רשאכ לבא .קותשל יבצ 'ר והשקב ."וב רעבת
חרב ,ויתחת שא הטהיל יכ הארנ שממו - "ינא הבהא תלוח יכ םיחופתב ינודפר תושישאב
.תאזה הארונהו הלודגה שאה תאשל לוכי אל יכ ,ןושרג הדוהי 'ר

.יבצ 'ר אוהו ,ותיבב שיא הנהו האר .הנאו הנא הנפ חתפב שוקשק לוק שודקה ברה עומשכ
ולוכ רדחהו ,םידיפלה תאו תולוקה תא האר .רדחב דמוע יבצ 'ר ראשנו ,תוקחוש םינפ ול הארה
ילעו ידודל ינא" בותכה תא אב יכ דע ,'ה ךאלמ לוק עומשל ץמאתהו ובל תא קזיח .שאב רעוב
רסומ יננה ,המ יהי" :רמא יבצ 'ר םלוא .ותעדמ ואיצוהש טעמכ יכ ,אושנמ דבכ היה זא ."ותקושת
יננה ,יפוגמ ישפנ דרפית ו"ח םאו .יניסמ ןתניתנכ םייח םיקולא ירבד עומשל ,הבהאב 'הל ישפנ
הטהיל םימשמ 'ה שא הארו םימורממ השדח חור וילע העפשנ זא ."םלוע ארובה ןוצר תושעל
...הבהא תומכ הזע יכ" רמא יכ דע תחנ האצמ ושפנו םש דמע .רפסל ןיאו רעשל ןיא ,ויתוביבס
'הו ,ו"ח תואיצמב לטבתנ יכ ששח ,הלודגה תובהלתהה ינפמ ,זא :"היתבהלש שא יפשר היפשר
.םירישה ריש רמאל שודקה ברה תולכ דע ורזעב היה

ויפ תא לואשל ול הווצ ןילבולמ שודקה ובר יכ ול רמא ,ותיבל עסיל ונממ רטפיל יבצ 'ר ךלה רשאכ
שודקה ברהש ינפמ ,ותעד שילחי אמש ארי ןילבולמ שודקה ברה יכ ,וילא אובישכ ותוא ברקי םא
ילא ,ןילופמ הזוחה ,ןילבולמ קידצה אובי" :ול בישה .עודיכ ,הבהל שא ףרשו ארונ אוה זוביזממ
.םתארקל חמשיו ומע זוביזמל ןכ םג אוה אוביש ול רמאו םולשב וכרבו ."ומע עשעתשאו

,הבהל שא אוה זוביזממ ברה יכ ול רמאו ,ןילבול ק"קל ובר לא הרזחב בושטידיזמ יבצ 'ר עסנ
.וינזואב עמוש היה םא ןימאמ היה אל יכ ,עמש רשאו האר רשא לכ ול רפיסו .דואמ ארונ

חקל תבש ברעבו ,והודבכ אב רשאכ .זוביזמל ודימלתו ןילבולמ הזוחה עסנ רפסמ םימי רחאל
ברה היה העיסנה תעשב .רהנב לובטל עסנו הבכרמב ומע ןילבולמ ברה תא זוביזממ ברה
.רבדה שיגרי םא ןילבולמ ברה תא ןחוב היהו ,םיאלפנו םיארונ םידוחיי דחיימ זוביזממ שודקה
"?ןילופמ הזוחה שיגרי המ" :ותוא לאש הדשב דחא םוקמל אבשכ
."לארשי ץראד אריוא" :ול בישה
."ןכ" :בישהו
"?שיגרי המ" :ותוא לאש כ"חא
."שדקמה םוקמ - כ"חאו - השודקה םילשורי תניחב" :בישהו
"?שיגרי המ" :ותוא לאש רהנב הליבט תעשבו
."אנומסרפאד ארהנ תניחב" :בישהו
.איטחי אלו הרעשה לא עלוקו אוה ןמאנ הזוחש האר יכ זוביזממ ברה חמש

וכרד היה ןכ יכ ,ויתונבו וינב ,ותיב ינב לכ םע ןחלושה לא זוביזממ ברה בשי שדוק תבש לילב
ומכב ליגר היה אל ןילבולמ הזוחה .ותיב ינב םע אמלעד ילימב םינוש םירבד רבדמ היהו ,דימת
זוביזממ ברה שיגרה .תבשב םיטושפ םירבד רבדמ אוהש זוביזממ ברה לע ובלב היהו ,הלא
,אוה שוריפה .'השע רשא לכ רמאמב הושדקיו הושריי םירוהט' תורימזב רמאנ" :רמאו ויפ חתפו
םהש ,היישעבש םירמאמהו םירובידה לכב תבשה תא םישדקמ םה םחר ינמ תמאב םירוהטה יכ
ידימלת לש תוחיש ולא - לובי אל והילעו :ל"זר ורמאש ךרד לע ,םהיניינע לכב השודק םיכישממ
תב לצא ןילבולמ ברהל אסכו בשומ םישמשמה ושע ,םירהצב תבשב ,הינש הדועסב - .םימכח
זוביזממ ברה שיגרה .ובלב םערתמ היהו ןילבולמ ברהל דואמ הרח הז רבד לע .שודקה ברה
אל לבא ,אוושה תוארלמ םייניעה ריבעיש ,'אווש תוארמ יניע רבעה' ביתכ" :רמאו ויתפש חתפו
ותואב .רחא דצל וינפ בסהו ןילבולמ ברה סעכ ולא םירבד לע ".'תוארלמ יניעמ אוושה רבעה'
יתיב ךותל אב הז המ" :ארקו זוביזממ ברה הזב שיגרה .ןחלושה לעמ ברה לש ותב המק עגר
"!שדוק תבשב ינחלוש תיבשהל
.הלאה םיקידצה ינש לש תובבלה ודרפנ זא

תואקדנסב זוביזממ ברה תא תירבה לעב דביכ .זוביזמב הלימ תירב היה ,ןושארה םויב ,תרחממ
ידגבב שבולמ ןילבולמ ברה םש היה רבכ זוביזממ ברה אבשכ .להומ היהיש ןילבולמ ברה תאו
תירבל לוח ידגבב אובל וכרד היה זוביזממ ברהו .ושאר לע התיה תבש לש תפנצמה םג ,תבש
ומע אוהשכ ,וריעב תונברב גהנתמ אוהש ,ןילבולמ ברה לע זוביזממ ברה לש ובלב היה .הלימ
אלו ךותיח אל ןילבולמ ברל ןתנ אלו ,הלרעה רשב ומצעב תרכו להומ לש ןיכס לטנ .דחא תיבב
אוה ךלה דימו הבכרמה רוסאל הווצו ולש הינסכאל ךלה .ןילבולמ ברה לש וינפ ולפנ .העירפ
.הרהמ םשמ ועסנ .ברה תאמ רטפיל ודימלתו

יבצ 'ר לש ובלב רידת םייק היה ותובהלתהו זוביזממ ברה תשודק לש םשורהו ורבע םיבר םימי
ןוילכ וב ררועתמ היה םירישה ריש ורמא תעב םידיפלהו תולוקה רכוז היהשכ טרפבו .בושטידיזמ
קידצה בלב התיה םירישה ריש לש הרימאה .זוביזמל עסילו ןילבולמ שודקה ובר תא בוזעל שפנ
,ותדובעב לפונ אוהש ו"ח ול הרקיש העשב יכ ,דימת רמוא היה לכל עודיכו ,שא דיפלכ בושטידיזמ
יפמ םירישה ריש עמוש היהש םירקיה םיעגרה רוכזי זא ,המודכו ןיחומה תליפנב ,ומש ךרבתי
.זוביזמל עסילו ןילבולמ הזוחה תא בוזעל ובלב היה ןכל .ויניע ורואו זוביזממ שודקה

בוט אל :ובלב רמא ךכ רחא .ןילבולל דוע עסי אלו ,זוביזמל ףכת עסיל ותעדב םיכסה הליחתמ
ותאמ שקבלו ונממ רטפיל ןילבולל םדוקמ עסיל רמא ןכל .וינפמ חורבל ,קהבומ ברל ןכ תושעל
.זוביזמל עסיל תושר ול ןתיי יכ

ברה רמא ,ובר תיב ןתפמ לע ולגר ףכ הכרדש עגרב ,ןילבולל בושטידיזמ קידצה אב רשאכ
ירה .ילא ךתבהאב רקשל ךל הלילח ?ינבזעל ץפח התא ,ידימלת יבוהא" :ודימלתל ןילבולמ
."ךמע יתוגהנתה תעדי
אוה ךורב ,םשה תדובע דומלל ךליל ןוצרה רעוב יבלב ?השעא המו" :בושטידיזמ קידצה רמא
."וז יתוקקותשהמ רוסל לכוא אל .זוביזממ שודקה ברהמ ,ומש ךורבו
ולצא לביקש תוגרדמהו תוגשהה לכ יכ ,ול רמא ךכ רחא .םימעפ המכ ןילבולמ שודקה והשקב
יכ ךחיטבא :םעזב ול רמא ףוסבל .תאזל םג עמש אל .זוביזמל עסיו ותוא בוזעי םא ונממ קלסי
,ילצא ןתלבקש ,ךל ויהש תוגשההו תוגרדמה לכו ,ללכו ללכ זוביזמב גישת אל תושדח תוגרדמ
.טושפ םדאכ היהתו ,ךתאמ קלסא

היהו ,זוביזמל דוע עסיל אלש ומצע לע לבקו בושטידיזמ ברה לע דחפ לפנ םישודקה וירבדמ
.ותוקלתסה םוי דע ןילבולמ הזוחה לש ,שדוקה לצ ,ולצב ףפותסמ

תרפוסמ ןהמ תחא :תונטק תודגא יתש שי ךורב 'ר יניעב ןילבולמ הזוחה לש ותובישחו וכרע לע
עיפשמ המכ דע ולא תואמגוד יתש ךותמ דומעל יאדכ .אינולופ ידסח ןיב - תינשהו זוביזמב
.הדגא ירבד לש םביטו םנכות לע הביבסהו םוקמה

:םירפסמ זוביזמב
םדא ,ךורב 'ר לש ויבורקמ דחא ןכ םג םש היה זוביזמב ךורב 'ר לצא ןילבולמ הזוחה היהש תעב
.הזוחה ביבס הברה רזחמ היהו .ומש ףסוי 'ר ,דיסח שיאו בושח
"?ול ביבסמ ךכ לכ רכרכמ התא המל ?שער המ" :ךורב 'ר דיפקה
"?הזוחה אוה אלהו ?ךיאה" -
.ךורב 'ר תבושת התיה "!הזוחל ךתוא םג ךשעאו העש יצחל ילצא בש !?לודג רבד" -

:םירפסמ אינולופב
דע ,תובבל דוריפ םהיניב היה שדוק תבש םויב ,ךורב 'ר לצא זוביזמב ןילבולמ יברה היהש תעב
לא ךורב 'ר חלש .ןילבולמ יברה לא וכלה ריעה לכו .ךורב 'ר לצא ךלה אל תישילשה הדועסבש
תלגוסמ איהו ,הנש םישולשמ רתוי ובבלב הזונג הרות ול שיש ,ולש שמשה ידי לע ןילבולמ יברה
.ונחלוש לא וילא אובי תאזל .ןוצר תעב ןילבולמ יברה לש ותמשנל קר

,ךרבתי םשה ןוצרל אוהש המ קר ,המשנל בוטש המ יתגשה אל םלועמ" :ןילבולמ יברה ובישה
."יתיבב התע תויהל ינוצרו

םיקידצה לש םתוגהנתהמ היאר חקיל ךיא .8
,םינשיו םיתושו םילכוא ,ץראה לכ ךרדב םיגהנתמש ,ןוילע ישודק םיקידצה השעמ :רמא ךורב 'ר
ןיא ,'ה תא םידבוע םה וללה תודמבו ,םלועה יקסע יניינעב םהירוביד בורו ,טעמ םיללפתמו
לכ ךירצ וניאו ,ךרבתי םשהל קר ןה ויתובשחמ קידצהש תמחמ ,םהמ היאר חקיל םדא ןבל
ותבשחמ רשקמו קבדמ אוה תאזכ הלק הדובעב וליפא הז ינפמו ,ערה רציה םע המחלמל ךכ
דובעל ןכ םג הצריו קידצהמ הארי םא ,וישעמ ןקתל ךירצה ,םדא ןב לבא .ךרבתי םשהב הרוהטה
.ולש ערה השעמ תוחדל הלודג תוקזחתהל ךירצ יכ ,ערה רציה ותוא החדי ,תאזכ הדובעב 'ה תא

ינוניב םדא לשו לודג םדא לש תינעת .9
:הדובעה רקיע והמ ט"שעבהל ולאש תחא םעפ
תבשל תבשמ ןינעתמ השעמ ישנא ויה םינומדקה םימיבש ונל ורפס וניתובאו םיעדוי ונא אלה"
,אטוח ארקנש ןידה תא ןתיל דיתע הנעתמ אוהש םדא לכש רמאש ,הזה רבדה תא לטב ותלעמו
."הדובעה רקיע המ ונל דיגי ןכ לע .ושפנ תא הנעמש
ונייה ,וללה םירבד השולש ומצע לע ךישמהל םדא האריש הזב יתעד" :ט"שעבה םהל בישה
."םיפוגיס תושעל ךירצ ןיאו ,הרותה תבהאו לארשי תבהאו 'ה תבהא

םדוקמ ךירצ ינוניבה םדא לבא .הלעמב לודג םדאל אוהו ,הלודג הגרדמ הזש ,הז לע ךורב 'ר רמא
'ה םשל היוצר היהת הנווכהו ,השודק תויח םהב שי םיינפוגהו םיימשגה םירבדה לכבש תוארל
.עדונכ ,איוחד אכשמ אוהש ,תוואתה לכמ ומצע תא טישפהלו ערה רציה רבשלו דבלב

ךישחמ םלועו ריאמ םלוע .10
םלועה ךישחמ המו ,וב ומצע עקשמ םדאה ןיאשכ םלועה ריאמ המו םלועה בוט המ" :רמא
"!וב ומצע עקשמ םדאהשכ


לפרק הבא         חזרה לתוכן