ץ"כ ףסוי בקעי 'ר
"ףסוי בקעי תודלות" לעב

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
(תורעהה אלל ספדוה):רמאמה ןכות
תודלותה לעב לש ויפואו וייח לע .א
'א חסונ - ט"שעבה לא ברקתנ ךיאה .1
'ב חסונ - ט"שעבה לא ברקתנ ךיאה .2
דיסח השענשכ הלודגה ותבושתו תודלותה לש ויתולועפ תישאר .3
םימודא ינש סנק לע ףרוצל ותילט ןתנ .4
הסנרפ תודלותל ןיא בוקשאר ק"קב .5
תודלותה תא ושרגש לע דורראש ק"ק לש םשנוע .6
תודלותה לע ט"שעבה יחבש לעב לש ויתונורכזמ .7
הליפת .א   
ותגהנהמ תצק .ב   
ברה לש תינעתהמ .ג   
תודלותה לש ותליפת לע .ד   
לארשי ץראל עוסנל תודלותה לש וקשח .ה   
הבושתה לע דיפקמ תודלותה .8
הבושתה לע תודלותה תדפקהב ףסונ השעמ .9
י"ראה תטיש לע רתוול תודלותהל השק היה המכ .10
'א חסונ      
'ב חסונ      
ףסוי בקעי תודלות רפסה לע .ב
היהש השעמ .ג

ורפס ש"ע "תודלותה לעב" הנוכמה ףסוי בקעי 'ר לש ויתולועפ תא רקוס רמאמה :ריצקת
ויתוגהנהלו ויפואל םיוק ,תודיסחב ויתולועפ ,ט"שעבל ברקתנ דציכ :"ףסוי בקעי תודלות"
דציכ ,"ףסוי בקעי תודלות" רתויב בושחה ורפס לע רמאמה בתוכ ביחרמ ףסונב .'דכו
.םידגנתמה והופדרש תופידרה לע הדגא ירופיס ןכו ,םלועב לבקתהו טשפתה

ףסוי בקעי תודלות ;"תודלותה" לעב ;ףסוי בקעי יבר ץ"כ ;ץ"כ ףסוי בקעי 'ר :חתפמ תולימ
;תודיסח ;(רפס) םיספ תנותכ ;(רפס) חנעפ תנפצ ;(רפס) ףסוי תרופ ןב ;(רפס)


("ףסוי בקעי תודלות" ורפס םש לע) "תודלותה" םשב םידיסחה םלועב עודיה ,ץ"כ ףסוי בקעי 'ר
.ט"שעבה ידימלתמ בושח רתויה דימלתה אוה ,(דבלב ףסוי 'ר םשב ול ןירוק ויה וייחבו) םתס
שי הז ערואמ לע .דורגראשב בר ףסוי בקעי 'ר היהש הפוקתב התיה ט"שעבה םע ותועדוותה
לש ותובישחו וכרעב קפקפמ ףסוי בקעי 'ר היה בר ןמזש רפוסמ ללכב .הדגא לש תוחסונ המכ
ךותמ םיאצויו םיעבונה םיישעמה םייחבו י"ראה תטישב עוקש היה ידמ רתוי .ותטישו ט"שעבה
לש תודיסחה תטיש לטבל לדתשמ ףסוי בקעי 'ר היה ותדעב בר רותבש ןבומ אליממ .וז הטיש
הלע ףוסבל ."ותוא היבגהל ךירצ"ש האור היה אוה .הז דגנתמל ובל םש ט"שעבה לבא .ט"שעבה
ועדי אל דורגראשב הליהקה ינב .זוביזמל וילא עסנו שדחה וברב רשקנ ףסוי בקעי 'רו ,ודיב רבדה
.ורבח ףסוי בקעי 'ר לש ותיבב ןסכאתנו דורגראשל םידיסח לש דיגמ אב תחא םעפ .ץמחנ םברש
היה וז תקולחמ לש הפוס .ברה לע הלודג תקולחמ הררועתנו ריעבש םיתבה ילעבל עדונ רבדה
.הדשב וילטלטמו ותיב ינב םע תובשל ךרצוהו ,תבש ברעב דורגראשמ שרגתנ ףסוי בקעי 'רש
תושפנ הברה השעו בר ןמז בשי הז ריעב .בורימנל רבע ןאכמ .בוקשארב ותבישי עבק ךכ רחא
רותב וילע הדגא ירבד םירמוא ויה .הברה ותוא םיבישחמ ויה ןאכ .ותונקסעבו ויתושרדב תודיסחל
לא עסונ היה םיקרפל .םירטטה לש םתולפנתהמ ריעה תא ליצה ותליפתבש ,תפומ לעב קידצ
ודימלתב דואמ חמש היה ט"שעבה .תורגא דימלתהו ברה םיפילחמ ויהש שי .זוביזמל ט"שעבה
י"ראה תטיש יפ לע םייחב וכרדמ וליגרהל ידכ וילא ברקתנש רחאל םג וב לפטמ היה הברהו ,הז
יל עיגמ לודג ןח תואושת ,םלוע לש ונוביר" :רמוא היה ט"שעבהש ,םירפסמ .תוינעתו םיפוגיסב
."םלועב הזכ יליסוי ךל יתאצמהש ךממ

ףסוי בקעי 'ר היה אינילוול אילודופמ ,ט"שעבה לש ותריטפ רחא ,תודיסחה לש זכרמה רבעשכ
תנשב תמשכ .ט"שעבה תריטפ רחא םינש רשעכ ודיב הלע רבדה .אוה םג המש רובעל קקותשמ
היה ,האנלופב ןאכ .ומוקמב ףסוי בקעי 'ר לבקתנ ,ביל הדוהי 'ר חיכומה ,האנלופמ ברה ל"קת
.םתספדהבו וירפס רודיסב קסעתמ

דיגמה םע תחא הרושב דמוע היהו ןושאר םוקמ ףסוי בקעי 'ר ספת תיתורפסה ותלועפב
.תורפסב תודיסחה גיהנמ היה ףסוי בקעי 'רו םייחב תודיסחה גיהנמ היה דיגמה :שטירזיממ

.ב"מקת תנש רחא רטפנ אוה

רבדה .תודלותה לעב לש וייח לע הדגא ירבד רוביחב רתויב תלפטמ התיה אל תיממעה הריציה
תומכ וייח םצע היה םעה ליבשבש הארנ ויתודוא לע ורייתשנש םיטעומה םירבדה ךותמ :ןבומ
םצעב הביהרמו הלודג תוישיא טושפ התיה וז .הריש ירבד לכמ רתוי המיסקמו הפי הביטח םהש
הוטמב הלאכ םייח רפשל ךרוצ לכ אופא שגרומ היה אל .םוי םוי הייח תועונת לכבו התוגהנתה
.הדגא לש

,שודקה רפסה לש העפוהה ןויזחב הברה קסעתהל תיממעה היזטנפה תבהוא התיה תאז תמועל
םא ללכ אלפי אל ךכיפלו ,תודיסחה םלועב השדח הפוקת היה ירה הז ערואמ .םלועב ,תודלותה
הלע ולא הדגא ירבדמ םידחא .הדגאה ירהזב ףקומ הז יתורפס ערואמבש טנמומו טנמומ לכ היה
.ןאכ עובקל ונל

הקבוטיפישמ ברה חוכיו :תודלותה רפס רבד לע םלש רוביח ןכ םג רצונ תודדובה תודגאה ןמ ץוח
םלועב םייוצמ ויהש םיפירח רתויה הינממס לכ תא הפסא תידיסחה הריציה .אדנל לאקזחי 'ר םע
ברה ,הלש לודג רתויה ןדמלה לש ויפב וללה םירבדה לכ תא המשו הלש ידומלתה לופלפה
;אדנל לאקזחי 'ר ,םידגנתמה הנחממ לודג רתויה ןדמלה תא חצנל ודיב הלעיש ידכ ,הקבוטיפישמ
תוצופת לכב תודיסחה לש בושח רתויה רפסל דובכ ןתיל תידיסחה הריציה החירכה וז ךרדב
- !הימהובבש גארפב וליפא ,לארשיתודלותה לעב לש ויפואו וייח לע .א
'א חסונ - ט"שעבה לא ברקתנ ךיאה .1
,םכשה רקובב ,םש בר תודלותה זא היהש ,דורגראש ריעל ט"שעבה אב ץיקה ימיב תחא םעפ
דחא שיא וילע רבע .ריעה בוחרב ולש הלגעה םע דמע .הערמל תומהבה ןיכילומ ויהש העשב
דוע םש ךרד רבע .הישעמ ול רפסמ ליחתהו ט"שעבה ול ארק .הערמל ותמהב ךילומ היהש
,םירבועה ןמ דחא שיא דוע דמע ךכ רחא .ט"שעבה רפסמש המ עומשל ונזוא הטהו דחא שיא
םידמועו םיאב ויהש ,ריעה ינב לכ תא ולש תוישעמ ירופיסב ט"שעבה ךשמש דע ,םישנא המכ ןכו
.תסנכה תיב לש שמשה ןכ םג םהיניב םש דמוע היה .ויתוישעמ עומשל ולצא

גהונ היה שמשהו ,תינימשה העשה תליחתב ץיקה תומיב ללפתהל היה תודלותה לעב לש וכרדו
האור אוה הנהו ,תסנכה תיבל תודלותה םוי ותואב אב .יצחו תישישה העשב תסנכה תיב חותפל
.הז לע דואמ ול הרח .ועבטב ןדפק היהש ,עודיו .רוגס ןיידע תסנכה תיבש

ותוא האר רשאכ .תסנכה תיב תא חותפל שמשה ךלה .ותאמ שמשה ךליש זא בביס ט"שעבהו
תיבל םוי לכב אובל םיליגרש םישנאה ואב אל עודמו ,הז המ והלאשו ,דואמ וילע דיפקה תודלותה
לכו ,תוישעמ רפסמו ריעה בוחרב דמוע חרוא דחא םדא יכ ,שמשה ול רפיס .הליפתה לא תסנכה
ול ליעוה אל לבא ,הז ןיינעה לע תודלותה ברהל דואמ הרח .םיבישקמו ולצא םידמוע ריעה ינב
.תודיחיב ללפתהל חרכוהו ,םולכ

.וב ןימאמ היה אלו וילע עמש קר ,דוע והאר אל יכ ,ט"שעבה תא ןיידע זא ריכמ היה אל תודלותהו
.וילא ותוא ךושמל הצור היה ט"שעבה לבא

רובע והוקליו תוישעמ רפסמה חרואה תא וילא איביש שמשה לע תודלותה הווצ הליפתה רחא
ךלהו תוישעמה רפסל קיספהו ט"שעבה רמג םייתניב .רוביצב ללפתהלמ להקה תא לטיבש
.וילא אוביש ותוא ארוק אתמד ברה יכ ,ול רמאו והאצמ .ותוא שקבל שמשה ךלה .הינסכאל
.תודלותה לא ףכת ט"שעבה ךלה

הליפתה ןמ להקה תלטבש אוה התא" :"התא" ןושלבו הלודג הדפקהב תודלותה ול רמא אבשכ
אלש ותלעמ םורמ שקבא" :ול רמאו "יבר" ט"שעבה ותוא ארק ".אוה ינא ,יבר" :ול רמא "?רוביצב
".השעמ הזיא ול רפסאו ילע דיפקי
".רפס" :ול רמא
וילע דיפקמ היה אלו ,ותעד החנש דע השעמה ןמ דואמ לעפתנ .השעמ הזיא ט"שעבה ול רפס
ול רמא אל ט"שעבהו ,"ותלעמ" ול רמאו דובכ ןושלב טעמ ט"שעבה לא רבדל ליחתה םגו ,דוע
."ותלעמ" אלא ,"יבר" דוע
".השעמ הזיא דוע ול רפסא ותלעמ הצרי םא" :ט"שעבה ול רמא ךכ רחא
".רפסי" :ול רמא

.וב רשקתנ רוביד ידכ ךותו ,םירבדב תודלותה ומע סנכנ ,תישילשה היישעמה ט"שעבה רמגשכו
".ללפתהל ךליל ינא הצורו ,יתללפתה אל ןיידע" :ט"שעבה ול רמא
םהינש ועסנ הדועסה רחא .ט"שעבה ליבשב הדועס ןיכה תודלותהו .ללפתהל ט"שעבה ךלה
.םהלש ברה תא וילא ךשמ ט"שעבהש ,שודיחה וארו ,םתוולל וכלה ריעה ינב לכו ,וידחי

.ט"שעבהל קהבומ דימלת תודלותה השענ ךליאו ןאכמ

'ב חסונ - ט"שעבה לא ברקתנ ךיאה .2
(.האנלופ ק"קד םיכחו דיסחה םסרופמה ברהמ יתעמש)
עסא - :ובלב רמא ,בוליהומ ק"קל אב ט"שעבהש ,עמש דורגראש ק"קב ד"בא [תודלותה] היהשכ
הארו ,רקובה תליפת םדוק שדוק תבש ברעב וילא אבו עסנ .דיסח ןיידע היה אל יכ - ,ינא םג
,הליפתה תעשב ,ךכ רחאו" - .ויניעב הומת הז רבד היהו ,(ןושיע הנק) יקלול ןשעמ ט"שעבהש
עסנ ךכ רחא .הייכבה תאז התיה ילשמ אלש יתנבהו ,ימימ יתיכב אלש ,הלודג היכב הכב
,ןמז ולצא יתבשי .וילא עוסנל יתלחתה זא .רזחש דע םמושמ יתראשנו ,לארשי ץראל ט"שעבה
היבגי יתמיא - :לאוש יתייהו .תועובש 'ה ךרעל יתבשי .יתוא היבגהל ךירצש רמוא ט"שעבה היהו
"?ותלעמ םור יתוא

דיסח השענשכ הלודגה ותבושתו תודלותה לש ויתולועפ תישאר .3
(.ל"נה ברהמ עמשש רמאו ,ל"ז ונתליהקד ברהמ יתעמש)
שקבו ,תבשל דורגראש ק"קל וילא אבש ,ויתולועפל ןושאר היה (האנלופמ ביל הדוהי 'ר) חיכומה
ול ןתנו ,ללפתהל ותיבב ןינמ ול השעיש ונממ שקב .םקיר וינפ בישה אלו ,ולצא ןסכאתיש ונממ
לא ךליש ונממ שקב ,שורדל חיכומה ךלהשכ ,תבשב .תסנכה תיבל ךלה ומצעב לבא .תושר
עדוי אוה ןינמ יכ ,איבנ םא יכ הז ןיא :ובלב רמא .ושאר דעו לגר ףכמ השרדב ושיבלה .השרדה
םיעדוי יכ ,םהל הומת היה .תישילשה הדועסה לא להקה ישנא שקב ףכתו .וב קבדנ - ?יתבשחמ
.םידיסחהמ החונ ותעד ןיאש ויה

,םילודג םיאנוש ול ושענו ומע בירל ריעה ישנא וליחתה ,ותקדצב ברה קיזחהשכ ,ךכ רחא
תובשל ךרצוהו ,שדוק תבש ברעב ריעה ןמ ותוא ושרגש דע ,הקזחו תכלוה התיה תקולחמהו
.דחא רפכב

,ינולפ רפכל עסנ - :ותלוגס ישנאל רמא ,רבדה ט"שעבה הארשכ .קוחר אל ךרדב היה ט"שעבהו
- .ורעצ חכפל ומע היהנש ,דורגראש ק"קד ברה םע םש תובשנו ,לודג רעצ ול שיש יתעדי יכ

.ושע ןכו
.םהמיע םש היה חיכומה םגו

יתעמש .רעטצת לא - :ול רמא .רעטצמ אוהש ברה תא חיכומה האר ,ףסומ תליפת רחא ,תבשב
- .שאב ףרשית ריעה לכו ,רבדב תומי ךאנוש ינולפו גרהיי ךאנוש ינולפ :ורמאו וזירכהש זורכ

קתתשנ - ?ןיזורכ עמוש התא םג ,הטוש - :רמאו חיכומה לע קעצ וירבד ט"שעבה עמששכ
.חיכומה

רשוע היה יכ :הלודג הבושתב רזח םש .תינש םעפ ברל םש לבקתנו בוקשאר ק"קל עסנ ברהו
היהש ןתמו אשמה לכו ,לבקש םיסנקה לכ ריזחה יכ ,ולש תועמה לכ קלחמ היהו ,ףלא ך"מס לש
- ויתועמ ול ריזחיו אובי רשכהב וניאו ונממ לבקש ימ לכש ,םרחב זירכהו ,ריזחה רוסיא דונדנ וב
.ינע ראשנש דע

םימודא ינש סנק לע ףרוצל ותילט ןתנ .4
.(ב"בות םילשוריב לארשי ץראב ותרובק םוקמ רשא ,בורימנ ק"קד מ"מ לאוי 'מ ברהמ יתעמש)
הינסכאב םש וללפתהו ראב ק"קל ואב .זוביזמ ק"קל בוקשאר ק"קד ברה םע עסנ תחא םעפ
דחא תיבמ אציש ואצמו ושקבל וכלה .םלצאמ ברה ומצע טימשה הליפתה ףוסב .הרשעב תיבב
:ףרוצה ותואל ולאש .ףרוצ לש
?ךתיבב ברה השע המ -
וסעכ ברה םע םש ויהש םילודגה םישנאהו .תולגל אלש ברה וילע רזגש ומכ ,תולגל הצר אל -
.תמאה םהל רמאייש וילע ורזגו ףרוצה לע
,םימודא ינש סנק ינממ חקל בוקשאר ק"קב רד יתויהב יכ ,המקנ וב האור ינא - :ףרוצה רמא
.ינממ הדפיו ךרדה ןמ רוזחיש דע ולש תבש לש תילטה יל ןתנ וישכעו
- .תילטה ול ריזחתו םימודא ינשה ול לוחמת דימו ףכת - :םישנאה וילע ורזג -

.תילטה לבק זא - .םלש בלב ול לחמש ףכ תעיקת ףרוצה ןתנש דע ,לבקל הצר אלו ,ול ריזחה

הסנרפ תודלותל ןיא בוקשאר ק"קב .5
(.ונתליהקד ברהמ יתעמש))
,קתוש התא המל - :ט"שעבהל םיכאלמה ורמא ,בוקשאר ק"קב ד"בא האנלופ ק"קד ברה היהשכ
- ?הסנרפ ול ןיא בוקשאר ק"קד ברהו

תודלותה תא ושרגש לע דורגראש ק"ק לש םשנוע .6
ריעה לע סעוכ היהו .דורגראש ריע ךרד עוסנל ךרצוהו ,תבשל ט"שעבה לא ברה עסנ תחא םעפ
םק אלו .דומעל חרכוה םיסוסל אופסמ ןתיל ךירצ היהש תמחמ ךא ,ריעב דומעל הצר אלו ,דואמ
אל .תיבל וסנכנ .עוסנל ולכי אלו םשג תדרל ליחתה ."ךלנו עסנ ףכת ולכאישכ" :רמאו ,הלגעהמ
דע לודגו ךלוה היהו םשגה קספ אל ןכ םג רקובב .וחרוכ לעב םש ןולל ךרצוהש דע םשגה קספ
םימשגהו ןאכ תובשאש ךל אחינ רשפא ,ע"שבר" :רמא םיקסופ םימשגה ןיאש הארשכ .'ה םוי
.ריעה רובע תבשה לכ ללפתמ היה .םימשגה ףכת וקספש ,ןכ היה - "?וקספי

ישנאל רמאו קחשו ,ריעה לע ול הרח בטיהש עדוי היהו דורגראש ק"קב תבשש האר ט"שעבהו
.דוע קחשו - ,"דורגראש ק"קב תבש בוקשאר ק"קד ברה הנה" :ותלוגס

"?קוחשה המ ,וניבר" :ט"שעבהל ברה רמא .קחשו םולש ול ןתנ ט"שעבה לא אבשכ תבש רחאל
,דיחי ןבכ וינפל עגעגתמ היהו ."רבדה ןכ" :בישה ."דורגראשב שדוק תבש לכ תייהש" :ול רמא
היה חיכומהש ,התא רובס" :ט"שעבה ול בישה .םימשגה תמחמ םש תובשל חרכוהש ול רפסו
ויפמ איצוה אלוליאש .ויפמ איצוהש לע אוה וילע יתזגרש המו .זורכה עמשש תמא ?ו"ח רקשמ
ונתנש אלא יתלעפ אל וישכעו .לכו לכמ תבש התואב ריעה ןמ רבדה לטבמ יתייה ,זורכה ירבד
לכ ףרשיתש דע ,הז אובמ םעפו הז אובמ םעפ ךא ,תחא םעפב ףרשית אלש הבחרה םהל
."ריעה

תעב ןאמוא ק"קב וגרהנ החיצרה םהילע ורזגש ןתואו .םימעפ המכב ריעה הפרשנש ,היה ןכו
.החירבה רחא םינש יתש היהש רבדב ותמ ,ל"ר ,רבדב תומל םהילע רזגנש ןתואו .ל"ר ,החירבה
שש בורימנ ק"דבא היה ברהש עדוי ינאש] רתוי וא הנש םירשע ךרע לודג ןמז תבחרה םהל היהו
.[הז השעמ םדוק םינש המכ היהש ,בוקשאר ריעב היהש הממ ץוח החירבה םדוק הנש הרשע

תודלותה לע ט"שעבה יחבש לעב לש ויתונורכזמ .7
הליפת .א
וניברד ןיליפת חינמ יתייהשכ ,יכרד היה ,תחא הנש החירבה רחא ,בורימנ ק"קב ד"בא היהשכ
"ןויצל אבו-ירשא" תעשבש גהונ יתייהו ,םינשב ךר ןיידע יתייה יכ ,תוירבה ינפב חינהל ארי יתייה םת
,ןטק תיבל ךומס רדחב םיללפתמ ויה יכ ,הליפתה תעשב שיא םש היה אל יכ ,לודגה תיבל יתכלה
.תיבה יכרצ תונקל קושל ךלוה יאבגה היה םימעפו .תיבב אצמנ היה ולש יאבגה קר

סנכנו הליפתה ורמג ךכ ךותב .יתיהתשנו ,םת וניברד ןיליפת םש יתחנהו תיבל יתסנכנ תחא םעפ
התא" :יל רמא "?שקבמ וניבר המ" :ותוא יתלאש .שיא ןיא יכ הארו הכו הכ הנפו ותיבל ל"ז ברה
ורמג םא הארו שרדמה תיבל ךל" :יל רמא .ילעמ שאר לש ןיליפתה יתוריסה דימ ."ןיליפתב ךלוה
ריסה יכ ,ותוא יתאצמ אלו יתאב ."ןויצל אבו-ירשא" ןיידע םיללפתמ םיתאצמו יתכלה ."הליפתה
יאדוובש יתרעש יכ ,הליפתה ורמגש יתרמא ,ינלאשו תיבל אבשכ .ול יתנתמה .ךלהו ןיליפתה
דחאש יתאצמו ,יתכלהו יתמדקו ,שרדמה תיבל ךליש יתעדי .ןיליפת חינהל ליחתה .הליפתה ורמג
ברה הווצ םיליהתו .- - - הז לע זגרי ברהש יתעדיו .הנישב ומכ םיליהת רמואו הביתה ינפל דמוע
ירשא" יקוספמ ה"יוה םשב בלושמ ן"טש ע"רק תויתואו בורימנ תויתוא תויסנכ יתב לכב רמול
זגר .םיליהת תרימא רחא ןוצר יהי םוי לכב ורמאישו ,ג"פ לטיפק ורמאי םדוקמו ,"ךרד ימימת
םכל רמוא ינא .ומצעל דחא לכ תובשחמ םיבשוח םתא .ילע םכתא תאש דוע חוכ יב ןיא" :רמאו
זמרו ,וזגורמ חנ םשו תסנכה תיבל ךלה םשמו ."רדיקה תודוא ןיינעה םכיניעב לק אהי אלש
םויבו .ותוזמר יתנבה אל שרדמה תיבב וירבד ןכל םדוק יתעמש אלוליא .טשפ ךרד םירבדה
.החנמה םדוק "םעונ יהיו" םימעפ א"צ רמול הווצו תסנכה תיבל ןבר תיב לש תוקונית ץביק

ריעל םיבורק ויהו לודג הנחמ ןישטלוטל ךומס הסרפ יצח רדיקה ךלה רבעה הלילבש ועמש רקובב
.םלוכ ורזחו ,םהירחא ישאב דחא רש םילאעמשיה וחלשש לאל הליהתו ,בורימנ

הווצ ןכל םדוק דחא םויש ,דורגראש ק"קב ןמז ותואב רד היהש ,דוד 'ר ומשו ,דחא שיאמ יתעמש
תודוא ללפתיש בורימנ ק"קד ברה לא דחוימ חילש וחלשיש להקהל ל"נה ק"קמ יכדרמ 'ר ברה
רבכ יכ ,חילשב ךרוצ ןיא" :ל"נה ברה רמא רקובבו .רקובב ךליש םהל הווצו חילש וחלש .רדיקה
."בורימנ ק"קד ברה עדי

ותגהנהמ תצק .ב
תעשב םגו ,ןיפד 'ו ארמג רועיש דמול היה הליכאה םדוק .ןיליפתו תילטב םוי לכב דמול היה
םקו ריעזמ טעמ ןשי היה הליכאה רחאו .אסריגמ הימופ קספ אל ,לכאמל לכאמ ןיב ,הליכא
הליל וילע רבע אל .הברה דמול היה הלילב םג .החנמה תליפת דע דמולו ןיליפת חינמו ותנשמ
ותליפתו ולש דומילהו .בוט םויו תבשב ןהו לוחב ןה ,ףרוחבו ץיקב ,שממ תוצחב םק אלש דחא
.וילע עזעדזמ ורשבש דע ,חכב השוע היה השודקבש רבד לכו

.דואמ הברה הקדצו םייובש ןוידפ השוע היה

תודוא לא ונב לעו וילע תינברה ותשא המערתה תחא םעפ .ץחלו קחודב ותסנרפ התיה ותיבב
."ךתיב ינב םיינע ויהיו" בותכ - :הל בישהו ,ץחלהו קחודה

ברה לש תינעתהמ .ג
היה שדוחו שדוח לכבו ,םויב םוי ידמ הנעתמ היה :ןפואה הזב הנקה תובושתב הנעתמ היה
הלותב קר .תינעתה וזמ םיעדוי ויהש תיבה ישנאמ שיא ןיאו .תבשל תבשמ תחא םעפ הנעתמ
אלש ,לכאמה הנפת םגו ,רחא אלו ,לכוא ול האיבמ אהת איהש המע רבדנ ,ותוחא תב ,תחא
,תבשל תבשמ הנעתהש עריא תישישה הנשב .םינש 'ה הנעתמ היה הככ .תיבה ינבל עדוי
וילא ץר ."ולש ןיחומ ןולטבתי םויה יכ ,הצורמב וילא ץור רהמ" :זורכ עמשו ךרדב היה ט"שעבהו
לש סוס יל תמ" :ברהל רמאו אב .םימודא הרשע לש סוס ךרדב ול תמש דע ,הלודג הצורמב
.ךכ רחא ול עמשו ,לכא ףכתו ."ךיתחת הרפכ היהתו ,ךדי לע ךרדב םימודא הרשע

תודלותה לש ותליפת לע .ד
(:ןושלה הזב רמוא היהש ברהמ יתעמש)
הרשע הנומש ללפתהלמ םיקוליח הרשע רמול יל לקנ" :ל"ז ףסוי בקעי 'ר קידצהד הימופב אלגרמ
".תחא

שרדמה תיבב יתדמע אווקלוז ךרד ךלמילא 'ר יחאמ יתעסנשכ" :ילופנאמ ליסוז 'רמ יתעמשו
וזיאמ יתעדי אל .ט"שעבה תוליפת ךרעכ הרורבו הכז הליפתה התיהו ,ללפתהל דחא םוקמב
".ףסוי בקעי תודלות רפס לעב לש םוקמה היה הזה םוקמה יכ ,ורמאו .הביס

לארשי ץראל עוסנל תודלותה לש וקשח .ה
(.ל"ז הילדג 'מ ונתליהקד ברהמ יתעמש)
ןמיס" :ול רמאו ,עסיי אלש רמא ט"שעבה ברהו ,השודקה ונצראל עוסנל ברה קשח םימעפ המכ
ןטשו ,ל"ר ,ריעה לע םיניד שיש הנמאנ עדת ק"האל עוסנל קשח ךל לופיש םעפ לכ .ךדיב היהי הז
דעב ללפתה ק"האל עוסנל קשח ךל לופישכ ןכ לע .ריעה דעב ללפתהל אלש ידכ ךתוא דירטמ
".ריעה

הבושתה לע דיפקמ תודלותה .8
- :רמאו תולודגה ויתובג תא ברה דירוה .הסנרפ לע שקבל דחא ןסכומ תודלותה לעב לא אב םעפ
!הבושת השע

"!םייחב (ט"שעבה) "יברה" ןיאש" - ןסכומה ארק "!לבח" -
"!?המו" -
ררועתנ ןמז רחאל .הרימשל ידיב הרסמנ הבנגה ונמוקמב הבנג התיה" - ןסכומה ריזחה "םעפ" -
הבנגהש יברהל יתיליג אל .זוביזמל יברה לא יתעסנו יתארייתנ .השירדו הריקח הליחתהו ןיינעה
ןמ אבש רחאל ."תצק ןתמה" יברה יל רמא .לובלבל ינששוחש קר יתרמא אלא ,ילצא תאצמנ
- ןכ םא - "?ךלצא איה שממ הבנגה אלהו ,לובלבל התא ששוחש תרמא עודמ" :ארק הליבטה
."ושפחי אל ךלצא .ךתיבל רוזח - :יברה יל רמא - ?השעא המ - ויתלאש

- ותלעמו ,הבושתה לע ינוויצ אלו יתבנגש עדי יברה :ותלעמ םור ןיבו יברה ןיב המ ינאור וישכע
- !הבושת תושעל ילע רוזגי רבכו ,יתבנג אל ןיידע

הבושתה לע תודלותה תדפקהב ףסונ השעמ .9
.הסנרפ לע שקבל דחא םדא תודלותה לא אב םעפ
יתוערה :יכונא םג רמוא אנתה ירבדכ .יבצמב בייח ימצעב ינא .יבר - וירבד ךותב רמא - םנמא -
- .יתסנרפ תא יתחפקו ישעמ
..."יתסנרפ תא יתחפק"ל ןווכתמ התאו ,"ישעמ יתוערה"ל ןווכתנ אנתה לבא ברה והריזחה ,ןכ -

י"ראה תטיש לע רתוול תודלותהל השק היה המכ .10
.וליל דחא לכ ,ובכשמ רדחל ךומסה רדחב ןושיל ןיגהונ ויה ט"שעבה ידימלת

םירבדמ תולוק ינש הלילה עצמאב אוה עמוש .היה סק'האל דוד 'ר לש וליל שדוק תבש לילב םעפ
:רמוא ט"שעבה לש ולוק הנהו ,ונזוא הטה .ט"שעבה לש ורדחב
"."לארשי עמש" תנווכ ןיינעב יתעדל הדות אלה ,קחצי ,ונ" -
"!ואל" :י"ראה
".םינוילעב לאשנו הלענ ?המ תעדי .ךכ איה הנווכהש ,יתעד לע דמוע ינאו" :ט"שעבה
".חישמ לש ולכיהל סנכנ .בוט" :י"ראה
".י"בשר לש ולכיהל אקווד סנכיל הצור ינאו" :ט"שעבה

:ט"שעבה לש ולוק עמשנ בושו .המ ןמזל תולוקה וקתתשנ ךכ רחא
.ךתנווכל דוגינב יתנווכ םיעטאו שורדא רחמ .יתטישל ןה תונווכהש התא האור וישכע ,קחצי ,ונ" -
ילש דוד ירהש ,ול ששוח יניא םלוא .ךדצ לע דמוע אהי יכ ,ילע גישיו אצי ןדפקה ףסוי בקעי 'ר
- .ילע דיהסיו אובי אוהו לכה עמש

תטיש דגנ "לארשי עמש" תנווכ לע ט"שעבה שרד תישילשה הדועסה תעשב רחמל :הוה ךכ
.ט"שעבה תעדל י"ראה םיכסהש דיהסהו דוד 'ר אב .ודגנכ דיפקהו ףסוי בקעי 'ר אצי ,י"ראה

ןדפק היהש תמחמ ט"שעבה םוקמב גיהנמ תויהל הכז אל תודלותה .11
לודגה דיגמה לא הגהנהה הרבעו

'א חסונ
םירהרהמ ויהו ,ףסוי בקעי 'רל הגהנהה רובעת ותריטפ ירחאש ט"שעבה ידימלת לצא היה רומג
.ןדפק היהש תמחמ ,ךכ לע

"?וניבר ונחינת ימ לע" :םידימלתה והולאש ט"שעבה לש ותריטפ םדוק
הכנ שטירזיממ דיגמה היה ,עודיכ) ט"שעבה תבושת התיה !םיפכ לעב אלא םילגר ילב בד לע -
.(םיבקב ךלוהו םילגר

,וירבחל לאשו קפאתהל לוכי אל ןמז רחאל .וילא עסונ ףסוי בקעי 'ר היה אל דיגמה הנמתנשכ
"?םש םתיאר המ" :ט"שעבה ידימלת
.וריזחה "!יברה לצא ומכ לכה" -
.דיגמה לא עוסנל ותעדב רמג

.רתוי אל ,תחא םעפ קר דיגמה לצא היה אוה
:ארקו דיפקה דימ ."יאבג" וא תרשמב חתפב לקתנ דיגמה רדחל סנכיל הצרו אבשכ
"?וניבר לצא םג וניאר ךכ ?תואג ?המ" -
".תרשמל קוקזו ינא םילגר הכנ .תואג דצמ אל" דיגמה ריזחה "!הלילח" -
.ותעד הררקתנ

.(תודלותב אבומ) "תולילב יבכשמ לע" קוספה לע דיגמה וינפל שרד דמעמ ותואב
".ולימרת םע ןאכל רבע יברה .שארה ןיכרהל ךירצ" :ףסוי בקעי 'ר רמא ףוסבל

'ב חסונ
.וילא םיעסונ (ביל 'ר) האנלופמ חיכומהו תודלותה ויה אל ט"שעבה לש ומוקמב דיגמה בשיש רחא
ובר) סיסיצ השמ 'ר ,בונדושטמ םירשימ דיגמה םע דחי דיגמה לא עוסנל תודלותה רמג ןמז רחאל
ןושארה .דיגמה לש ותרידל םילאושו םיכלהמ ויה שטירזימל ואבשכ .(הקנימקמ לאומש 'ר לש
ותיב לע םהל הארה .תודלותה תא ריכמ היה אוה .("אינתה" לעב) ןמלז רואינש 'ר היה םשגפש
לש ותאיבמ דיגמה עמששכ .םיחרואה לע ורשבל דיגמה לא אבו זרדזנ ומצעבו ,דיגמה לש
תודועסב ולצא תויהל וידימלתמ וילא חלש םגו תדחוימ הינסכא ול תונפל הווצו להבתנ תודלותה
ותרותל המיאתמ התיה ולש הרותה .הרות תודלותה דיגה תירחשו תבש ליל תודועסב .תבש לש
עומשל וכלהו ולצאמ םידימלתה םהל וטמתשנ .םדרנ "תודועס שולש" תעשב םלוא .דיגמה לש
.שיא ןיאש הארו ץיקה .ולצא ראשנ ,סיסיצ השמ 'ר ,תודלותה לש ורבח קר .דיגמה לש ותרות
,ותרות רמולמ דיגמה קיספה תודלותה אבשכ - .דיגמה לש ותרות עומשל ךלנ - :ורבחל רמא
.הרות רמול בוש ליחתה תודלותה אצישכוףסוי בקעי תודלות רפסה לע .ב
ףסוי תרופ ןב ,ףסוי בקעי תודלות :םירפסה תשולש .ףסוי בקעי 'ר ירוביחמ וספדנ םירפס העברא
,יעיברה רפסהו ,(ב"מקתו ט"מקת ,מ"קת ץירוק) הנשב דחא רפס ,וייחב וספדנ חנעפ תנפצו
.ותריטפ רחא ספדנ ,םיספ תנותכ

תטיש רבסהב קוסע אוה ורקיע לכש ינפמ ,םלוכמ בושחה אוה ףסוי בקעי תודלות רפסה
,מ"קת תנשב ץירוקב הנושאר ספדנ הז רפס .תודיסחה םלועב םלוכמ םסרופמ אוהו ,ט"שעבה
םשב ארקנ היה ןושארה סופדה .תורודהמ הברהל הכז ךכ רחאו ,ז"עקת תנשב זוביזמב תינש
היהש ,תומעטומה תוביתה לע תודוקנ יתש הז סופדב ואבש םש לע ."תודוקנה םע תודלותה"
ןיזרו תודוס שי ולא תודוקנבש םימייקמ ויה .(ביסרוקב 'ולכ) תויתואה רוזיפב תורודס תויהל ןניד
.הלטבל האבש תחא הדוקנ וליפא ןיאשו ןיאליע

.הדגא ירבד המכ ורצונ ,השעש םשור לעו םלועב "ףסוי בקעי תודלות" רפסה לש ותוטשפתה לע

היהו ותריכמב ומצעב לפטמ רבחמה היה רואל "ףסוי בקעי תודלות" רפסה אצישכש םירפסמ
לכ דעב בהז םודא :דואמ לודג היה בצקש ריחמה .רפסה תצפה תילכתל לארשי תוצופתב עסונ
ררועתנ .דיפקה .שרוד ןיאו לאוש ןיאו ,םינוקל ןיתממו הינסכאב בשוי היה .בושטידרבל אב .רפס
.ןברוח הילע רזגנש טעמכו ריעה לע הלעמל לודג גורטק

:בושטידרבל ףסוי בקעי 'ר לצא ךרדה תציפקב אבו ("ריאמה רוא" לעב) רימוטי'זמ באז 'ר שיגרה
"?הדפקההו סעכה לכ המ" -
"!הנוק ןיא ףוסבלו ,וכותב הלולכ יברה תרותש ,ירפס רוכמל יתאב" תודלותה לעב ןעט "!?ךיאה" -
וצר אלו םימעה לכ לע ותרות םע רזחמ היהש ה"בקהמ ותלעמ לודג יכו ?שער המ" :באז 'ר בישה
"?הלבקל
.גורטקה קלתסנו ותעד החנ דימ

.שארב םוקמ ףסוי בקעי תודלות רפסה לטונ היה תודיסחה ירפס לע תופידר תוררועתמ ויהשכ
ומכ םידגנתמ לש תעפשה תחת דקומה לע רפסה תא ולעה אימיהוב ירעמ המכבש ,םירפסמ ןכ
תומוקמה ןתוא ןורכיז .בושטולזמ לכימ 'ר לש ותיב ינפל רפסה תא ופרש ידורבב .אדנל לאקזחי 'ר
.םידיסחה לצא םשרנ דקומה לע רפסה הלעוה םהבש

:ץינזוקמ דיגמה לש ונב רפסמ ןכ
םיתבה לצא ורבע ידמו ,ידורב ק"קב ה"הלצז ץינזוקמ 'קה דיגמה ר"ומאא ק"הה תויהב ואר יניע
רשא ,םיתב ראשמ הז תיב הנתשנ המ - :והולאשו ,הימתמכ דחא תיב לצא דמע וצפח זוחמל
עדוותנ השירדהו הריקחה רחא .הזה תיבה תאמוט לובסל לכוי אל יכ ,הנעו - ?וילע הימתמ ודובכ
דוע ותאמוטמ ותנחצ הלע תאזל ,ל"חר ,ףסוי בקעי תודלות ירפס ןמז הז ופרש הזה םוקמב יכ
.וינפל

,ש"בירה תאווצ רפסה תא תסנכה תיב חתפ ינפל הפרשב ונדשכ ,הנליווב םג הז רפס ופרש יאדוו
.ונינע לגרל וב לפטמ אוה ןיאש ינפמ הז רפס ריכזמ רוקמה לעב ןיאש אלא

ותואב .דואמ דע לודג הלוח ףסוי ,ןטקה ונב תחא םעפ היה בושטולזמ לכימ 'ר שודקה ברה לצא
ףסוי בקעי 'ר ברה לש םישודקה םירפסה ףורשל םיצור הנידמ וזיאבש העידי ברה לא העיגה ןמז
ותאיבל ותרובקב וניתמי יזא ונב תומי ו"ח םאבש ותיב ינבל הווצו ותיבמ לכימ 'ר עסנ .האנלופמ
הניש) טילפרניה זנכשא ןושלב ןירוקש הנישב יורש היהו הלוחה ףלעתנ ותעיסנ רחא .ותיבל
.ופוגל ותמשנ הרזחו העיז וילע הלפנ םימי השולש רחאל .דליה תמש ויה םירובס .(תינרטיל
:ערואמה לכ םהל רפיס טעמ אירבהשכ

סנכיל ךאלמהל תושר היה אלו ,דחא לכיהל הכילוהו דחא ךאלמ החקל ,ותמשנ האצישכ ףכת
דימ .םיבשוי לודגה ןיד תיבש הארו חתפה לצא דמע .לכיהל סנכנ ומצעב אוה קר ,לכיה ותואל
אב ףכת .םהילע דבכי דבכ אשמכו ,תונוועה לכ םימושר ובש רפס םיאשונ םיחולש ינש האר
רפס אוה ,ישילש רפס ואיבהש דע ,ולא דגנ ולא םיווש ויה אלו .תויכזה רפס םע רחא ךאלמ
ונודל םיצור ויה םיראשנה תונוועה רובע תאז לכ םע .תונוועה ןמ הברה ולפנו ,לבקש ןירוסייה
לע הלודג הקעזבו לודג שערב ,לכימ 'ר ,ויבא אב ךכ ךותב .הקתפ בותכל םיצור ויהו ,התימל
:ןעטו ,ףסוי בקעי 'ר ברה לש םירפסה ףורשל םיצורש ןיינע
ת"ישה דובכל םא יכ ,ו"ח בתכ ומצע לש ודובכל אלש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג אלה -
!ותרותו
?ןאכב השוע התא המ ,ינב - :ול רמא ,חתפה לצא דמוע ונב תא הארשכו -
!ירובע בוט ץילמתש יתשקב .המלו המ לע עדוי יניאו ,בר ןמז ןאכ דמוע ינא - :ול בישה -
.ךרובע בוט רבדא ,חכשא אל םאב - :ויבא ול רמא -
.הנושארבכ ,םירפסה רבד לע בוש קעוצ ליחתהו -
- .'וכו הובג לעמ הובג םא יכ ,ונלש ןיד תיבל ךייש רבדה הז ןיא - :ןיד תיבה בישה

.ונב לע רכזנ אלו ברה ול ךלה

הבר הנלבוקבו היכבב ןכ םג קעצו ,רבחמה ,ףסוי בקעי 'ר שודקה ברה לכיה ותואל הלע ךכ ךותב
:ותוא לאשו ,חתפה לצא דמוע אוהשכ ןכ םג ותוא ברה האר .וירפס ףורשל םיצורש הז לע
?ןאכב השוע התא המ -
.ורובע ץילמיש שקבו ,ויבאל בישהש ומכ ול בישה -
.בוט ךילע רבדא חכשא אל םא - :תודלותה לעב םג בישה
.לכימ 'רל ובישהש ומכ ברהל ןיד תיבב ובישה -

.ךמות ןיאו רזוע ןיא יכ ,שפנ יחפב דמוע אוהו ,ןכ םג תודלותה לעב ול ךלה ךכ ןיב

:ןיזירכמ ויהו ,תומלועה לכ ושער שממ ,לודג שער לוק עמשנ דימ
!לכיהל אב ט"שעבה ,םוקמ ונפ -
.חתפה לצא דמוע אוהשכ ותוא הארו ט"שעבה סנכנ -
?ןאכב ךקסע המ ,ףסוי - :ותוא לאש
ק"קד ברה תאו יבא ינודא תא יתשקב םגו" :רמאו ,תודלותה לעבלו ויבאל ותבושתכ ול בישה -
".ירובע בוט וצילמיש ותשודק דובכ תלעמ ינא שקבמ ןכב .ילע וחכשו ,ידעב בוט וצילמיש האנלופ

םש בכעתהל הצר .ותיבל ךליש ול ווצ .םולשל רענה תא ורטפיש ןיד תיבהמ ט"שעבה שקיב
וזיא תושעל וילע ווצו ומע וכלהו ותוא וחקלו םישנא ינש ואב דימו ,ט"שעבה השעי המ תוארלו
השעש רחאו .ךכל והוצלא םה יכ ,םייקל היה חרכומ ,םנוצר תושעל ןאממ היה יכ םאו .םירבד
.עיזהל ליחתה דימ םהירבדכ

ידי לע ףסוי בקעי תודלות רפסה תא םירחהל תולדתשהב הררשה לא םג םינופ ויהש שי
.הרוזנצה

:תרפסמ הדגאה
ינפלש הרדסכאה לע ול בשיו (ט"שעבה לש ונב ןב) בויטיטמ ירוא 'ר אצי ,המחה תומיב ,םעפ
.שטולובאפב ותיב

.םירבוע בושטידרבמ םידוהי הנהו האר
"!הכולמה הלטב ?ןילופ לע םתעמש ?בושטידרבב עמשנ תושדח המ !םידוהי ,םכילע םולש" -
".תושדח םוש ונעמש אל" - םישנאה והמת - !? -
ןיד תיבל סנכנ תודלותה לעב :םויה ינא יתעמשש המ םכל הרפסא ,םיעדוי םכניא םתא םא ,ונ" -
תרזג האיצוהש ןילופ תוכלמ לעו ורפס ןידימשמו ןיפרושש ימ לע סמח קעוצו לבוק היהו הלעמ לש
".רפסה לע הפרש
אלש רבד וב אצמנ םא יל ודיגתו ףדל ףדמ ירפס תא הפי וקדבתש" - ןעט ךכ - "ינא שרוד" -
".ןגוהכ
.הקידבל רסמנ רפסהו ,ןקזה לש ותונדפק דגנ הלעמ לש אילמפב ודמע אל
.יפוד םוש וב ואצמ אלו ,וקדב ,וקדב
"!ואצמת ילוא" - תולודגה ויתובג דירוהו ותונדפקב ארק "!תינש וקדב" -
.םולכ ואצמ אל םעפה םג
"!הינפ םשל הבתכנש הדוקנ וזיא ואצמת ילוא ,ירפסבש "תודוקנה" םג וקדב ,לבא" -
.ואצמ אל הלוספ "הדוקנ" וליפאו ,בוש וקדב
.ותמאל תמא קספ עבות ןקזה ליחתה
:וקספו ונד ,ובשי .ורטפל ולכי אל
הרזג וילע האיצוהש תוכלמ התואו ,לארשי יקולאב הריפכל ופוס אהי תודלותה לע רערעש ימ" -
".הלטב אהת ,הפירש לש

.הלטב ןילופ תוכלמו ,ל"ר ,לארשי תדמ ואצי ,הריסמה ילעב ,םירערעמה :הווה ךכו

העדומ קר הספדנ רעשל רבעמ .םינבר לש המכסה םוש ילב ספדנ ףסוי בקעי תודלות רפסה
:הנטק
ומיכסיש ונחנא םיחוטב יכ ץרא ינואגמ תומכסה גישהל ונלוכי אל סופדה תדרט תמחמו"
."הזלה דמחנה רוביח לע דחאכ םלוכ

רתוי ורוביחב לפטמ היהו ,וירפס ראש לכמ בושח רתויו ירקיע ףסוי בקעי 'ר לצא היה הז רפס
והואיבה סופדה תיבלו ותביתכב קסוע היה רבכ ג"יקת תנשבש הארנ דחא םוקמ ךותמ .םלוכבמ
קסעתהל ליחתהש יאדוול בורק .הנש םישולשכ הכירעהו הביתכה הכשמנ ןכ םא ,ט"קת תנשב קר
לכל ססבמ אהיש רפסב בותכל ותעדב זא הלעש ,ט"שעבה לא ברקתנש רחאל ףכת הז רוביחב
.תמיוסמ הטישב ברה לש ויתועדו ויתופקשה

ךכ רחא ,עובשה תשרפמ בותכ הזיא לע שורדב ליחתמ אוה :ךכ איה "תודלות"ה לעב לש וכרד
ךותמ תומוקמ המכו המכ תויארל איבמ אוהו ,ויתובשחמו ויתועד תא חתפמו ורובידב ךיראמ אוה
ידיל אבו ןיטטיצה תזורחמ רמוג אוה ףוסבלו .דאמ הב יקב אוהש ,תורודה לכמ תירבעה תורפסה
,ט"שעבה לש וימגתפמ דחאב םייסמ אוהו ,שורדה תליחתב וחומב העובק התיהש ותבשחמ חוסינ
."ירוממ יתעמש" ןושלב תולודגו תועבורמ תויתואב םתליחתב םתוא ןמסל ליגר אוהש

היה אלו ,קוידב םירבדה ומצעל םשר אלש תומוקמבו ,לודג קוידב רוסמל לדתשמ אוה ורומ ירבד
םיארונ םירבד ירוממ יתעמש" :ןיעמ ןושלב ,הז לע ריעמ אוה ,דבלב םנכות אלא וינפל אצמנב
."ומצע ינפב ריינב םיקרפ ישאר יתמשרו

היהו - - ותנקז תעל תחא םעפ"ש ,וילע רפוסמש הממ הארנ ובר ירבד וילע םיבוהא ויה המכ דע
קמוע לע ול לאשו אביי בר לעב ברה וינפל אב ,הטימב בכוש היהו וילגרב הלוח שולחו דואמ ןקז
הטמב בשי זא .שודקה ובר ל"ז ט"שעבה םשב ףסוי בקעי תודלות 'סב ברה איבהש המ דחא רבד
הבגוהו ויתוביבס שא הטהילו תרעוב שא דיפלכ וינפ ויהו ,ל"ז ט"שעבה ירבד קמוע שרפל ליחתהו
דחפב המיאב יניסמ ןתניתנכ םירבדה רמוא היהו ,םיחפט המכ ץראהמ הלעמל ותטימ םע אוה
.םיקרבו תולוקב

ץירוקמ סחנפ 'רש ,םירפסמ ןכ .וליחדב תודיסחה םלועב םירבדמ ויה "ירוממ יתעמש"ה ירבד לע
- .םיתמ תויחהל רשפא "ירוממ יתעמש"ה ןמ דחא לכב - :רמוא היה

ונתחל רמא ,םינוב ר"ב בוד 'ר ,ץירוקמ סחנפ 'ר לש ונב ןושמש בקעי 'ר לש ונתוחש ,רפוסמ בוש
םג יל רוסמ ךממ השקבב ."ירוממ יתעמש"ה ךל רסמ ךיבאש יתעדי" :לארשי ץראל ותעיסנ םדוק
אמש ששוח תויהל ךל ןיא ירה .דחא "ירוממ יתעמש" תוחפה לכל לארשי ץראל יתעיסנ םדוק ןכ
".ןאכמ עסונ ינאש יפל ,וב שמתשמ היהא
בוזעל יל המל ,יוו ,יוו" :ארקו והקשנו ונתוח והקבח .ול הליגו תיווז ןרקל ןושמש בקעי 'ר והלטנ
"!י"אל עוסנלו ךתוא
".עוסנל ךירצ ודובכו ,טלחוה טלחוהש המ" :ןושמש בקעי 'ר ול רמא

העיבת שיגרמ היהו י"ראה לש הטישה ףסוי בקעי 'ר ברקב קומע תשרשומ התיה דחא דצמ לבא
איבמ אוה ךכיפל .ט"שעבה ןמ דמלש המ םע י"ראה תטישבש םירבד םכסה ידיל איבהל הקזח
.י"ראה יבתכ ונייה ,"םיבתכה" ןמ םג תויאר הברה

ישודיחל םידגנתמה םע הווצמ תמחלמ םשל אלא בתכנ אל ורקיע לכש ,םשור השוע רפסה תאירק
ויתועד לע םייחב הברה לבוס היהש םדא לש ןירוסיי םיצבצבמ ןיטישה ןיבמו ,תודיסחה ךרד
.וישעמו

קרו ,ט"שעבה ידימלת ןיב ףסוי בקעי 'ר אוה ידיחי בתכב ןתעיבקו ברה ירבד תרימש לש הניחבב
.תורודל ט"שעבה ירבד ורמתשנ ול תודוה

ט"שעבה ימגתפ תא אטפאמ יבצ ר"ב ןרהא 'ר ךכ רחא איצוה ףסוי בקעי תודלות רפסה ךותמ
."בוט םש רתכ" םשב םלועב םסרפתנש ,ומצע ינפב רפס םהמ רדסו ויתורמאו

עמשש המ ט"שעבה לש וידימלת ירבדמ הברה םג ףסוי בקעי 'ר איבמ ט"שעבה ירבדמ ץוח
איבמ אוה דוחייב .דועו ראבמ םחנמ 'ר ,הקנידורוהמ ןמחנ 'ר ,בוסוקמ ןמחנ 'ר ןוגכ ,םהיפמ
,ט"שעבה ידימלת יבושחמ דחא ,לודג שטירזימ ק"קד ד"בא ,רנטסופ ביל הדוהי 'ר ירבד הברה
לעב לצא אבומש הממ ץוח ,םולכ וירחא ריאשה אלש אלא ,ורודב העפשהה ילעבמ היהש
,ותריטפ לע הכובו והדיפסמ אוה תחא םעפו ,םידבכנ םיראתב ומש תא ריכזמש ,תודלותה
.תודיסחה תעונתל הלודג הדבא איהשהיהש השעמ .ג
ןואגה קידצה ברה ןיבו הקבוטיפישמ ןושמש בקעי 'ר ורודב םסרופמה ןואגה קידצה ברה ןיב
."הדוהיב עדונ" לעב ל"גס אדנל לאקזחי 'ר ורודב םסרופמה

ןואגה היה ,האנלופמ קידצה ברהמ ףסוי בקעי תודלות שודקה רפסה לבת ינפ לע עיפוהש תעב
תודלות רפסה אב רשאכ .ט"שעבה ידימלתל לודג דגנתמ היה אוהו ,גארפ ק"קד ד"בא לאקזחי 'ר
דואמל רצימ היה הז רבד .וילגר תחת סמרמל ונתנו הפרשל ותוא ןד גארפמ ברה דיל ףסוי בקעי
ול רמאו הקבוטיפישמ שודקה ודימלת לא םולחב אבו ,טושקד אמלעב האנלופמ קידצה ברהל
םידגב שבל ,םיינעה דחאכ שפחתה .הקבוטיפישמ ברה וילא עמש .גארפמ ברה לצא עסיש
תא אשנו ,םיחתפה לע םירזחמה םיינעה ךרדכ ,ומכש לע סמע םיצפח תדוגאו םיאולבו םיעורק
.גארפ ק"קל וכרדל ךליל וילגר

,המרה ותבישי םוקמ דע שגנ .ונממ םולש לוטיל גארפמ ברה תיבל דימו ףכת ךלה הריעה ואובב
,יכונא הקבוטיפיש ריעמ" :ול בישה .ותשקב המו אוה ןיאמ גארפמ ברה ותוא לאש .םולש לבקו
".יכונא ןויבאו ינעו
".ותשקב המ יל דיגי ךא ,ימצעב האור ינא הז" :גארפמ ברה ול רמא
".הנוגה הבדנ ירובע ץבקל םגו ,לוכאל םג ,הינסכא יל ןתיל ברה דובכמ יתשקב" :ינעה ול בישה
".לואשל תישקה" :ברה ריזחה
"?ילצא דמועש ימב דובכ גהונ ברה ןיא המ ינפמ" :ינעה ריזחה
"?דבל ודובכ תא אלא האור ינא ןיא אלה ?ולצא דמוע ימ" :ברה ותוא לאש
".ןויבא ןימיל דומעי יכ ,ביתכ אלמ ארקמ" :ינעה ול בישה

".םלוכ דגנכ הרות דומלתו ,הרותב קסועו בשוי ינא" :ול בישה תאז ברה עמששכ
םע הרותב דחא קוספ ןיבה אלש ינא האור ,ומצע תא רוטפל הצור אוה ךכב םא" :ינעה ול בישה
".י"שר שוריפ
".י"שר שוריפ םע ינממ םלענ קוספ הזיא אנ ינעידוי" :ברה ותוא לאש
יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ םתישעו םתרמשו ,הרותב בותכ אלמ ארקמ אלה" :ינעה בישה
שוריפ םוש עדי אל י"שר םא השקו .ועמשמכ -םתישעו ,הנשמ וז -םתרמשו :י"שר שריפו .םימעה
הדובעב ןנירמאד המ יפ לע הז ןבוי םנמוא ?ועמשמכ :שריפש הז המ .קותשל ול היה -םתישעו לע
אבי ןמיתמ הולא ביתכו ןראפ רהמ עיפוה ,ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ 'ה רמאיו :('ב 'ב) הרז
תא ה"בקה ריזחהש דמלמ ןנחוי ר"א ?ןראפב יעב יאמו ריעשב יעב יאמ - ,ןראפ רהמ שודקו
ושע ינב תבושתש ,ורמאו .הולבקו לארשי לצא אבש דע ,הולבק אלו ןושלו המוא לכ לע הרותה
םישנאה םתוא לש םמצע לכו ,בונגת אל הב בותכש תמחמ הרותה לבקל םילוכי םניאש התיה
ךא ,הרותה לבקל ןכ םג לאעמשיו ושע וצר הארנה יפכ הנהו .לזגה ןמו הבנגה ןמ אלא םייח םניא
םדא לכ ביוחמש ,הנשמ וז -םתרמשו :י"שר תנווכ יהוזו .הלבקל וצר אל ןיואלה ינש תמחמ
ףא ,הב תובותכה תווצמה לכ םייקל םדא לכ ביוחמש ,ועמשמכ-םתישעו הרותב דומלל לארשימ
םהל היה ,הרותה םייקל ונל קיפסמ ומצעב דומילהש רמאנ םאש .הרותב קסועו בשויש יפ לע
,תאטח םהל ןיא ןיואלה ומייקי אלש המו ,התוא ודמליש קר ,הרותה לבקל ןכ םג לאעמשילו ושעל
.הרותה םייקל קיפסמ ומצעב דומילהש גארפמ ברה רמואש ומכ ,םלוכ דגנכ הרות דומלת ירהש
אקווד הרותה יתתנ הז םעטמש - ,םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ בותכה םייסש והזו
התוא םתלבק םתאו ,לעופב תווצמה לכ תושעל ןהילע לבקל וצר אל ןה יכ .תומוא ראשל אלו םכל
".ראובמכ אוה ירהו ,תושעלו רומשל

ףאו .תווצמה לכ םייקלו דומלל לארשימ םדא לכ ביוחמש ,רבדה אוה ןכש ,תמא" :ברה בישה
םהו ,ילש םיניידה תשולש לא ךליל ודובכמ שקבאו .תובדנ ץבקל ךליל ךכב יכרד ןיא ןכ יפ לע
".ותשקב ואלמי

.ןואגה ברה לא רזחו קדצ ןיד תיבה לא ינעה ךלה
"?ילש קדצ ןיד תיבה לצא ודובכ היה" :ברה ותוא לאש
".םינרקש םלוכ םיתאצמו םיניידה תשולש לכ לצא יתייה" :ינעה בישה
,םהילע ער רבד םוש םלועמ יתעמש אל יכונא ?םהב אצמנ רקש וזיא" :ןואגה ברה ותוא לאש
".קדצ ןיד תיב יניעב םהו
לע ריזחהל ול אוה ןויזבש רמא ינשהו ,חוכ ול ןיאש יל רמאו ןושארה לצא יתייה" :ינעה בישה
ןכ יפ לע ףא םיגיעלמה ינפמ שייבתי אל וחוכ קזחי םא ףא רמא ישילשהו ,תובדנ ץבקל םיחתפה
".תובדנ םינתונ םניא הזה םוקמב יכ ,םולכ לועפי אל
םתוא ןודי אל המלו .םתא תמאה יכ תויהל לוכי ?םה םינרקש יכ ת"כ עדוי ןכיהמ" :ברה ותוא לאש
"?תוכז ףכל
אצמי דסחו הקדצ ףדור ביתכד .םשיחכמ בותכה ירהו .תוכז ףכל םנודל לכוא ךיא" :ינעה בישה
הזה םוקמבש רמאש הזו .ביתכ םייח םאצמי אלה ,חוכ ול ןיאש רמאש הז הנהו :דובכו הקדצ םייח
ירה .ביתכ דובכו אלה ,ול אוה ןויזבש רמאש הזו .ביתכ הקדצ אצמי אלה ,תובדנ םינתונ םניא
".םינרקש םהו ,םשיחכמ בותכהש

עידוהל ךירצ אתמל אתאד ןנברמ אברוצ יאה ארמגה רמאמ םייק אל עודמ" :ברה ותוא לאש
"?ודובכב ולזלזל אלד יכיה יכ אנא ןנברמ אברוצ
ןיבייוחמ ץראה םע אוה םא וליפאש ,םיחרוא תסנכה ןימייקמש םוקמל אב םא ונייה" :ינעה בישה
ידימלת דובכ וב וגהניש ידכ אוה ןנברמ אברוצד עידוהל ךירצ יכה םושמ ,וליכאהלו וסינכהל
רמאמ ת"כ יניעב אוה ןטק רבד יכו .םיחרוא תסנכה ןימייקמ םניאש הזה םוקמב אל לבא .םימכח
"?הניכש ינפ תלבקהמ םיחרוא תסנכה הלודג ל"ז ונימכח
"?הז רבד ל"זח ודמל ןכיהמ" :ברה ותוא לאשו
סינכהל ידכ ,ךדבע לעמ רובעת אנ לא ה"בקהל רמאש ,תאז ודמל וניבא םהרבאמ" :ינעה בישה
".םיחרואה
"?עדי ןינמ אפוג םהרבאו" :ברה ותוא לאש
המח איצוהלו תישארב השעמ תונשל ךירצהש ,ה"בקהמ תאז דמל םהרבא" :ינעה בישה
ה"בקהל חיני אל יאדובו םהרבא לצא דמע ה"בקה אלה .םיחרואב וחירטהל אלש ידכ הקיתרנמ
הלודגש םהרבא דמל הזה יונישה ןמ ?תישארב השעמ תונשל ךרצוה עודמו ,םיחרוא סינכהל ךליו
ידכ הקיתרנמ המח איצוהל חרכומ היה ה"בקה ירהש ,הניכש ינפ תלבקמ רתוי םיחרוא תסנכה
".םיחרוא סינכהל ךליו םהרבא וחיני אלש

".וז התכ לע אניגלפ אנאו ,םידיסחה תכמ אוה ת"כש הארנה" :ברה רמא

".וינפמ דומעל ביוחמ םדא םוש ןיא ,איהה תכה לע גילפ ברה דובכ םא" :ינעה בישה
"?הרותה דובכ ןכיהו" :ברה ותוא לאש
תוירבה חורש לכ ,רמוא היה אוה :הכורע ארמגו תשרופמ הנשמ אוה הז רבד" :ינעה בישה
החונ םוקמה חור ןיא ונמיה החונ תוירבה חור ןיאש לכו ,ונמיה החונ םוקמה חור ונמיה החונ
ןיאש לכו ונמיה החונ תוירבה חור ונמיה החונ םוקמה חורש לכ ,ךפהל אתיא ימלשוריבו .ונמיה
חור הנשמה התלת עודמ :השק הרואכל .ונמיה החונ תוירבה חור ןיא ונמיה החונ םוקמה חור
חור קידצ אוהש ימ לכ :רמול ךירצ היה אנתה ?רבדב שי םינפ אושמ יכו ,תוירבה חורב םוקמה
חור ןכ יפ לע ףא רומג קידצ וניאש י"פעא ,תודיסח תדימב גהנתמש ונייה ,ונמיה החונ םוקמה
,תודיסח תדימב גהנתמ וניאש ונייה ,ונמיה החונ תוירבה חור ןיאש ימ לכו .ונמיה החונ םוקמה
".ונמיה החונ םוקמה חור ןיא ןכ יפ לע ףא גארפמ ברה ומכ רומג קידצ אוהש יפ לע ףא
דובכ אוהש יפ לע ףאו ,ינפמ דומעל ביוחמ םדא םוש ןיאש הזמ עמשנ ךיאו" :ברה ותוא לאש
"?הרותה
ירבד קר ,ארמגה ירבד יתמייס אל ןיידע .ןילמ הולאל שי דוע ,ריעז יל רתכ" :ינעה ול בישה
אבינגל ליזאו ףילח .יבתי ווה אדסח ברו אנוה בר" :('ב א"ל) ןיטגב ארמגה ןושל הזו .הנשמה
?םוקינ האגלפ ימקמ :ךדיא היל רמא .אוה ןיירוא רבד ,הימקמ םוקינ :הירבחל דח רמא .והיילע
רמא יכה :והל רמא .תוחורב :היל ורמא ?ותיקסע יאמב :והל רמא .והייבגל אבינג אתא יכהדא
הרואכל ."ןלוכ םע תבשנמ תינופצ חורו םוי לכב תובשנמ תוחור 'ד :בר רמא אבא רב ןנח יבר
םה םיביוחמ םא ,הכלה רבדב וקסע םה אלה ?תוחורב םיקסוע םהש ול ורמא ךיא :הומת רבדה
ול ורמא אל המ ינפמ .תוחורב םיקסוע םהש ול ורמא םלצא אבינג אבשכו ,אל םא וינפמ דומעל
םהש ול ורמאש הז המ ,םילא רבג היהש תמחמ תמאה ול רמול םיארי ויהש רמאת םאו .תמאה
אנוה ברש :ךכ איה תמאה ןכא .תרחא הכלה וזיא רמול םילוכי ויה אלהו ,אקווד תוחורב םיקסוע
,הימקמ םוקינ רמאד יאמד ,ימלשוריה םע תובאבש הנשמה לש אתגולפב ויה םיקלוחמ אדסח ברו
תוירבה חור םג ונמיה החונ םוקמה חור םאש רמאש ,ימלשוריהכ היל אריבס ,אוה ןיירוא רבד
החונ תוירבה חורש לכש תובאד ןתינתמכ רבס ךדיאו .וינפמ םוקל ונא םיכירצ ןכ םאו ,ונמיה החונ
ונמיה החונ םוקמה חור ןיא ונמיה החונ תוירבה חור ןיאו ליאוה הזו .ונמיה החונ םוקמה חור ונמיה
.תוחורד הנשמב התיה םתקולחמש ,תוחורב םרמאמ תנווכ יהוזו .וינפמ דומעל םיכירצ ונא ןיא -
ןיתינתמכ הכלה םלועלו .םוי לכב תובשנמ תוחור 'ד םהל רמא ןכ לע ,םהירבד ןיבה אל אבינגו
הנתמ וניאש ונייהד ,ונמיה החונ תוירבה חור ןיא רשא שיא ינפמ דומעל םיכירצ ןיאש ,תובאד
".וינפמ דומעל םיבייח ןיא ןנברמ אברוצ אוהש ףא ,תודיסח תדימב
.הבדנ רובע אלו ,םירבדב ורטנקל אלא הזה ינעה אב אלש ברה ןיבה ולא םירבדמ
"?ותשקב המו ילא ת"כ אב המלו" :ברה ותוא לאש
".ת"כל השקש המ לכ ץרתל קר אוה ןאכל יתאבש רקיעה" :ינעה בישה
ךרדכ םיאולבו םיעורק םידגבב ךלוה אוה עודמ :םכח דימלת אוה ת"כש ינא האור" :ברה רמא
"?םיתוחפה
"?ול בוטו עשר ול ערו קידצ שי המ ינפמ רמאמה רמל השק יכו" :ינעה בישה
"!ןה" :ברה ול רמא
".ידימ השק אל ידידל" :ינעה בישה
.שוריפה ול רמאיש ונממ ברה שקב
לע הנוממה ךאלמ ותוא ,אפפ רב אנינח יבר שרד :('ב ז"ט) הדנ ארמגב אתיא" :ינעה בישה
וז הפיט .םלוע לש ונוביר וינפל רמואו ה"בקה ינפל הדימעמו הפיטה לטונו ,ומש הליל ןוירהה
?ןאמכ .רמאק אל קידצ וא עשר וליאו ,ינע וא רישע ,שפיט וא םכח .שלח וא רוביג ,הילע אהת המ
'ה המ לארשי התעו רמאנש ,םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה :אנינח יבר רמאד ,אנינח יברכ -
ינפל האיבמו הפיטה לטונ ךאלמהשכ :ריפש יתא אתשה ."האריל םא יכ ךממ לאוש ךיהולא
אוה םוקמ לכמ ,קידצ תויהלו ביטיהל ודיב הרירבהו ,ינע היהתש הילע רזוג ה"בקהו ,ה"בקה
היהתש הפיטה לע ה"בקה רזג םא :ךפהל ןכו .ול ערו קידצ שי שוריפ והז .ינע תויהל חרכומ
שוריפ והז .רישע תויהל חרכומ אוה םוקמ לכמ ,עשר תויהלו ערהל ודיב ךכ רחא הרירבהו ,רישע
".ול בוטו עשר

ןכ יפ לע ףא ךא" .םיקולא ךאלמ אלא ,ישונא לכש הז ןיאש עבשנו ץפק שוריפה הז ברה עמששכ
".לזמב יולת הזש רמוא ינא
רמא אכלמ .יבתי ווה אתכלמו אכלמ :('א ז"נ) םיחספב איה הכורע ארמג אלה" :ינעה בישה
.אמוי לכ תונברק קיסמ אקד ,לודג ןהכ ?חכומ ןאמ :ורמא .יאי ארמיא הרמא אתכלמו יאי אידג
וזכ תואיצמב וגילפא יכיהד ,הימתמ רבדהו .אדימתל קסי יאי אידג יא :הידיב יוחא ,והיא אתא
ונל שי ,אידג אלו ארמיא אל ונל ןיאש ,ונתומכ םישנא ןיב אתגולפה יוה יא אמלשב :ררבל ןילוכיש
?ךלמה תיבב רסח םולכ - ,הכלמהו ךלמה לבא .ימ םע תמאה ,הלא לכב ןחב רשא שיאב לואשל
שוריפה אלא .םהיניעב בטיי רשא תא ואריו ןתוא ונקתיו וטחשיו ארמיאו אידג איבהל םהל היה
אתכלמו ,אל קוניסו ידג דג ןושלמ אוהו ,רקיעה אוה לזמה ונייה - יאי אידג רמא אכלמ :ךכ אוה
.רמא ןושלמ אוה ארמיאו ,רקיעה אוה השענה לע רמוא ה"בקהש המ ונייה - יאי ארמיא הרמא
- אדימתל קסי יאי אידג יא :הידיב יוחא .רודה קידצ אוהו - לודג ןהכ ?חכומ ןאמ :ורמא ןכ לע
דלונש לזמה ומכ ,ףוס דעו הליחתמ תודימתב תויהל ךירצ רבדה היהי ,רקיע אוה לזמה םא ונייה
לע אלא .רישע אוה טעומ ןמזו ינע אוה טעומ ןמז ,שיאו שיא לכב םינתשמ םינמז םיאור ונאו ,וב
,רישע היהי ןמז המכו ינע היהי ןמז המכ ,השענה לע זירכמ ה"בקהש המ ונייה ,יאי ארמיא ךחרוכ
".רקיעה אוה

"?ילא ת"כ אב המלו ושקובמ המ" :םעפה דוע ברה ותוא לאש
".ת"כל השקש המ לכ ץרתל ןאכל יתאב" :ינעה בישה
"?תודיסחה ןיינע אוה המו ,דיסח ןירוקש הז המ" :ברה ותוא לאש
".םדוקמ לקלקש המ לכ ןקתמש ימ ארקנ דיסח" :ינעה בישה

ךרדב שדח ןיינע האנלופמ שיאה איבהש המ םתעמשה" :וידימלתל רמאו קוחש ויפ ברה אלמ זא
"?תודיסח
"?תודיסח לש ךרדה הז אבומ ןכיהו ,ךרדה הז ול ןינמ" :ינעה תא לאש םגו
".איה הכורע ארמג אלה" :ינעה בישה

.ס"שמ תחא תכסמ ויפ לע רודס היה דחא לכו ,םידימלת םישיש היה ברהלו
"?םדוקמ לקלקש המ לכ ןקתמ דיסחש ,ארמגה םתיארה" :וידימלתל ברה לאש
.םדיב היה אל
.ארמגה תאז תאבומ תכסמ וזיאב ול רמאיש ינעהמ שקב זא
".תוכרב תכסמב" :ינעה בישה
.אצמ אלו קדבו שפשפ .דמול ומצעב ברה זא היה תוכרב תכסמו
".ארמגה םוקמ היא ת"כ ינעידוי" :ינעהל ברה לאש
דח .קחצי 'רו יול ,ינא דיסח יכ ישפנ הרמש דודל :('א 'ד) תוכרב ארמגב אתיא" :רמאו ינעה חתפ
םיבשוי ברעמו חרזמ יכלמ לכש ?ינא דיסח אל ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל דוד רמא ךכ ,רמא
אלו .הלעבל השיא רהטל ידכ אילשבו ריפשבו םדב תוכלכולמ ידי ינאו ,םדובכב תודוגא תודוגא
שיא אלא ,ומש תשוביפמ אל ,אנת - - יבר תשוביפמב ךלמנ ינא השוע ינאש המ לכ אלא ,דוע
:הנבה ללושמ רבדה הנהו .הכלהב דוד ינפ שייבמ היהש ?תשוביפמ ומש ארקנ המלו .ומש תשוב
?ןאכ בותכש המ לכו ,הליל תוצחב םק היהש המ אלא ,תודיסחה תדיממ רתוי דודל היה אל יכו
םימקש הכאלמ ילעבו תוצרא ימע המכ שי אלה ?הליל תוצחב םקש לודג רבד אוה הז יכו ,דועו
:ובר תשוביפמב ךלמנ אוהש ומצע תא חבישש המ ,השק דועו ?ןויצ ירעשו םיליהת רמול תוצחב
:ונעימשהל אנתה אב המ ,השק םג .ובר יפ לואשל חרכומ היהו וירוב לע ןידה עדי אלש תויהל לוכי
?אל וא ובר םש עדנ םא הינימ אקפנ המ ?ומש תשוב שיא אלא ומש תשוביפמ אל

לכ ,ןתנוהי בר רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמא :ארמגב אתיאד המ יפ לע לכה בשייל שי םנמא
ודיל אב אטח רשפא .ומע 'הו ליכשמ ויכרד לכל דוד יהיו רמאנש ,העוט אלא וניא אטח דוד רמואה
.השע אלו תושעל שקבש ?ערה תושעל 'ה רבד תא תיזב עודמ םייקמ ינא המ אלא ?ומע הניכשו
רמוא יבר - ,ערה תושעל 'ה רבד תא תיזב עודמ ,דודד היתוכזב ךפהמ דודמ יתאד יבר ,בר רמא
- ,תושעל ביתכ ןאכו ,שעיו ןהב ביתכ הרותבש תוער לכש ,הרותבש תוער לכמ וז הער הנושמ
,ותנד אלו ןירדהנסב ונודל ךל היהש - ברחב תיכה יתחה הירוא תא :השע אלו תושעל שקבש
לכ ןתנוי יבר רמא ינמחנ רב לאומש ר"אד ,הב ךל שי ןיחוקיל - השיאל ךל תחקל ותשא תאו
איבת הלאה בלחה יצירח תרשע תאו רמאנש ,ותשאל תותירכ טג בתוכ דוד תיב תמחלמל אצויה
םירבד ,ףסוי בר ינת ?םתבורע יאמ .חקת םתבורע תאו םולשל דוקפת ךיחא תאו ףלאה רשל
ףא ,הילע שנענ התא יא ןומע ינב ברח המ - ,ןומע ינב ברחב תגרה ותואו .הניבל וניב םיברועמה
ידבעו באוי ינודאו היל רמאד ,הוה תוכלמב דרומ - ?אמעט יאמ .וילע שנענ התא יא יתחה הירוא
תגירהב םגו ,התיה השורגש םושמ ,עבש תבב אטח אל דודש ירה ,םינוח הדשה ינפ לע ינודא
:ארמגב ןנירמאד ,תצק אטחש וניצמ ןכ יפ לע ףאו .היה תוכלמב דרומש םושמ ,אטח אל הירוא
,םוי לש ובכשמל הליל לש ובכשמ ךפהש הדוהי ר"א - ובכשמ לעמ דוד םקיו ברע תעל יהיו
אטח עבש תבב םג .עבש וביערמ ,בער ועיבשמ ,םדאב שי ןטק רבא ,הכלה ונממ המלעתנש
בג לע ףא הירוא תגירהבו .הלעב לע הרסא ירה םוקמ לכמ התיה השורגש בג לע ףא .תצק
ראשנ אלו לכה ןקיתש דוד ראפתה תאזלו .ןירדהנסב ונודל ול היה םוקמ לכמ היה תוכלמב דרומש
לש ובכשמל הליל לש ובכשמ יתכפהש אטחה :דיסח ומצעל ארק הז רובעבו ,הריבע דונדנ םוש וב
אטחהו .םויל הלילה ךפהמ ינאו ,ךל תודוהל םוקא הליל תוצחש המב תאז ןקתמ ינא התע םוי
רהטל ידכ ,אילשבו ריפשבו םדב תוכלכולמ ידיש המב ינא ןקתמ ,הלעבל השיא יתרסאש ,ינשה
רבד לכבש ינא ןקתמ ,ןירדהנסב יתכלמנ אלו יתחה הירוא תא יתגרהש ,ישילשהו .הלעבל השיא
:ארמגב ןנירמא אלה ומשב וברל דוד ארק ךיא השקו .יבר תשוביפמב ךלמנ ינא השוע ינאש
תשוביפמ אל :ץרתמו אב ךכיפל ?אבה םלוע קלח ול ןיאו ,סורוקיפא אוה "ומשב ובר ארוקה"
."םדוקמ לקלקש המ ןקתמש ימ ארקנ דיסחש ירה .ומש תשוב שיא אלא ומש

"?ןאכל אב המלו ותשקב המ" :ינעה תא ברה לאש ךכ רחא
."םיברב השרד רמול הצור ינא" :ינעה בישהן
"?השרד רמול ת"כ הצור םוקמ וזיאב" :ברה ותוא לאש
."לודגה תסנכה תיבב" :ינעה בישה
שורדי אתדגא וזיאב ת"כ אנ רמאי ךא .לודגה נ"כהיבב השרד רמאי ת"כ ,ול יתינענ" :ברה ול רמא
םידמולהש ידכ ,אתדגאה ועידויש םיברב םישרודה גהנמ אוה ךכ יכ ,השרדה לש תומוקמ יארמו
."וילע גישהל ךיא ועדיו םדוקמ ונייעי
."שורדא התוא ברה רמאיש איגוס וזיא" :ינעה בישה
התואב םדוקמ ןייעי אלו ,ול ורמאיש תויגוסה לכ שורדל שיא לכוי ךיא :םמותשמ ברה דמע
?איגוסה
ונינפל ןמדזיש ןיינעהו ,ןחלושה לע תוחנומה תותכסמה ןמ תחא תכסמ חקנ" :וידימלת ול ורמא
."שורדי ותוא ארמגה חתפנשכ
תחנומ התייה זאו .הזל םג הצורמ אוהש ינעה בישהו ,הזל הצורמ אוה םא ברה ותוא לאש
,םלועב וארבנ םישק םירבד הרשע" :ארמימה ואצמו ארמגה וחתפ .ארתב אבב תכסמ םהינפל
םיבע םישק םימ ,ותוא ןיבכמ םימ השק רוא ,ועפעפמ רוא השק לזרב ,וכתחמ לזרב השק רה
השק דחפ ,ורבוש דחפ השק ףוג ,ולבוס ףוג השק חור ,ןתרזפמ חור םישק םיבע .ןתוא םילבוס
בישה .אתדגאה וזב שורדי םא ותוא ולאש ."םלוכמ השק התימו ,ותחכפמ הניש השק ןיי ,וגיפמ ןיי
."וז איגוסב שורדל רשפא" :ינעה
.איגוס אתדגאל ארקש ,קוחשב םהיפ וחתפ
"?וז איגוסב בטיה םתא םיאיקב" :ינעה םתוא לאש
"!ןה" :ובישה
."וז השרד רמול תסנכה תיבל ךלנ" :םהל רמא
,ךלי אל וא הדגאה לע ותשרד עומשל תסנכה תיבל הזה ינעה םע ךלי םא ,ותעדב ךלמנ ברה היה
.ןויזב ול יהיו ,וכרדכ ,םירבדב ורטנקמ אהי אמש
."תסנכה תיבל ךליל ונל המו ,יתיבב ןאכ שורדיש ת"כמ יתלאש" :ברה ול רמא
."ונוצר אלמא ,ןאכ שורדאש ת"כ ןוצר םא" :ינעה בישה
."םירה םשל טחושה איגוס שיש 'יפ ,השק רה םירבד הרשעהמ דחא" :שורדל ליחתהו
.םש שי תוישוק המכ תונמל ליחתהו
טחושה לש תוישוקה לכ תצרתמ לזרב ןאצ יסכנמ איגוסה :שוריפ ,וכתחמ לזרב" :רמא ךכ רחא
."רהל
רשא תואיקבו תופירחב איגוסל איגוסמ ךלה ןכו .תוישוקה לכל םיצורית המכו המכ רמול ליחתהו
תחאו תחא לכו ,םירבד הרשעה לכב השרדה ןיינע היה ךכו .םלועמ תאזכ ועמש אלו ואר אל
וא וכתחמ ורמאש םוקמ לכו ,אישוק הז - השק ל"זח ורמאש םוקמ לכו ,תרחא איגוס התייה
הרשעהמ תחא איגוס םוי לכב ,םיפוצר םימי הרשע היה השרדה וז ךשמו .ץורית אוה ועפעפמ
.םלועב שיש םישקה םירבד

.אוה ימו וילא אב המלו ושקובמ המ ,ינעה תא ברה םעפה דוע לאש השרדה ךשמ ימי תולכ רחא

שודקה קידצה ידימלתמ אירבח ןמד אריעזד אריעז ינא יכ ,ברה דובכל עודי אהי" :ינעה בישה
לש תואיקבו תופירח לדוג ןיבהל ברה לכוי ינממו ,ףסוי בקעי תודלות רפסה לעב ,האנלופמ
ונלוכמו ,ולש קהבומה דימלת לש תואיקבו תופירח לדוג ןיבהל לכוי ונינשמו ,ינוניבה ודימלת
ונאו .ףסוי בקעי תודלות רפסה לעב ןואגה ברה תשודק לש תואיקבה תופירח לדוג ןיבהל לכוי
םירבד ילעב םה ימו ימ עידוהל ןאכל יתאב ןכ לע ,הפירשב ונודל הצור גארפמ ברהש ונעמש
."ןיריהזמ אלא ןישנוע ןיאו ,ולש

,וילגר תופכ תחתמ ףסוי בקעי תודלות רפסה תא ףכית חקל ולא םירבד גארפמ ברה עמששכ
.ויפב וקשנו והיבגהו ,םש חנומ היהש

.וברמ תפומ וזיא ול רפסיש ינעהמ ברה שקיב ךכ רחא
:ברה דובכל הרפסא תחא ךא .ונעדי אל םיתפומ" :ינעה בישה

.דואמ רקיו בוט ןיי רכומ דחא ינוונח םש היה .דחא םוקמב תבשו ותיבמ ברה עסנ תחא םעפ
ךסנ ןיי לש קובקב חקלו תרשמה העט .שודיקל בוט ןיי קובקבב שודקה ברה תא דבכל הצר
הזמ ינוונחל היה .וילאמ קובקבה רבשנו עקפתנ םואתפ .ןחלושה לע ודימעהו ברה תיבל איבהו
בוטה ןייה םע קובקבה אצמו ותיבל ינוונחה ךלה .וניי לע שדקי שודקה ברהש הכז אלש ,לודג רעצ
.ומוקמב דמוע ברה ליבשב ןיכהש
.ךסנ ןיי היה ברה תיבל איבהש ןייה קובקב יכ ול עדוותנ ?הז המ :תרשמל לאש

."ןוא לכ קידצל הנואי אל :ול ורמא .םירבדה ונל רפיסו ונלצא ינוונחה אב

ברה דמע ,חתפה לצא םאובב .ותוולל ךלה ברהו ,תיבל עסיל ברהמ תושר ינעה חקל ךכ רחא
וזיא ונממ שקיבו ל"ז יבא תיבל דחא םכח אב אילט אניוה דכ אנריכד .תוחכשנ רכוז ךורב" :רמאו
."ושקובמ תואלמל ודיב היה אלו ,הבוט
לבא .ושוריפ םע האילפ שרדמ ול רמוא יתייה יתשקב אלממ ודובכ היה םא" :יבאל םכחה רמא
:שרדמה ןושל והזו .שוריפה אלב האילפ שרדמה קר ודובכל רמוא ,יתשקב אלמ אלש ,וישכע
רמאד ןאמכ איתאו ,ריאי ךירבד חתפ ביתכד אוה אדה ,תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא"
שקבמ ינא תעכ ,יבאל שוריפה רמא אלו ,וכרדל םכחה ךלה ךכ רחא ."אתרנמ הוה םיחפט ז"י
.שרדמה יל שרפל ותרות דובכ תלעממ

"?החנמ ןברק רודיס ותיבב שיה" :לאשו תיבה ןתפמ לע ינעה דמע
.רודיסה ול ןתנו "!ןה" :ברה בישה
םיעיבג ב"כו םיחרפ 'טו םירותפכ א"י היה הרונמבש עודי :ךכ אוה שוריפה" :רמאו ,טעמ וב טיבה
היה םיחפט ח"י רמא דחו ,הרונמה הבוג היה םיחפט ז"י רמא דח :אתגולפ אכיא הבוגבו .םינק 'זו
ביתכד אוה אדה ,תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא :שרדמה שוריפ והזו הרונמה לש ההבג
רפסמ ןושאר קוספב יכ ,הרונמה לע םיזמור השודקה הרותהמ תוחיתפה ,ונייה ,ריאי ךירבד חתפ
א"י דגנכ ,תובית א"י שי תומש רפסמ ןושאר קוספבו ,הרונמה ינק 'ז דגנכ ,תובית 'ז שי תישארב
םירבד רפסמ ןושאר קוספבו ,םיחרפ 'ט דגנכ ,תובית 'ט שי ארקיו רפסמ ןושאר קוספבו ,םירותפכ
דגנכ ,תובית ז"י שי רבדמב רפסמ ןושאר קוספבו .הרונמב ויהש םיעיבג ב"כ דגנכ ,תובית ב"כ שי
."אתרנמ הוה םיחפט ז"י רמאד ןאמכ איתאו :שרדמה רמאש ונייהו ,הרונמה לש ההבג


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם