הרש ןב ביל 'ר

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
(תורעהה אלל ספדוה):רמאמה ןכות
ומא םש לע ביל 'ר ארקנ המ ינפמ .1
המשנ תפסות .2
הרש ןב ביל 'ר הלגתנ דציכ .3
קחצי 'ר ודימלתו ביל 'רב השעמ .4
ביל 'ר יפ לע םיחרוא תסנכה .5
ל"ר ,והותה םלועב םיכלוהו םיבבוס ויהש םיתמה תושפנ ןקתל קסוע ביל 'ר היהש ךיאה .6
ןתגרדמל תוהובג תומשנ הלעמ ביל 'ר היה ךיאה .7
םד תלילעמ לארשי ינב וניחאל ליצמו תודיתע האור ביל 'ר .8
ולכיהל ינשה ףסוי רסיקה לא ךרד תציפקב אב היהש ךיאה הרש ןב ביל 'רמ השעמ .9
תויכז המכו המכב םידוהיה תא תוכזל א"מקת תנשב רזגש המ דעב ושינעמו הניווב
םתדו םתרות םחיכשהל תולולעה
אוה היה השודקה חור ידי לע השוע ביל 'ר היהש המ :לודג ףשכמ היה ינשה ףסוי .10
האמוטה חור ידי לע השוע
ותריטפ רחאל .11
הרש ןב ביל 'ר רבק לעש ןויצה לע .12

ישעמ ,הלגתנ דציכ ,ויתוכילהו ויכרד - ס'הרש ביל 'ר קידצב קסוע רמאמה :ריצקת
.דועו םהיאנוש ינפמ םידוהיל הלצה איבה דציכ ,השעש םיתפומ

.תודיסח ;הרש ןב ביל 'ר :חתפמ תולימ


יממע שודק לש דחוימ סופיט אוה ,הרש ןב ביל 'ר םשב ומא םש לע הנוכמה ,ףסוי ןב ביל 'ר
ךותמ .לארשיל תוער םישועו םיקיצמה םיירזכאה םיכלמהו םירידאה םע ומע תמחלמ םחלנה
לש יסיפה םחוכ דגנ וחוכ לכש ,אלפנ ידגא רוביג תוכשחהו תורצה תעשב אצוי אכודמה ןומהה
םישודק םירוביג .האמוטה חוכ דגנ השודקה חוכב המחלמבו םיתפומ תיישעב אלא וניא םיררוצה
ליאוהש אלא ,תולגה לש םינוש תומוקמב ךשוחה תומיב המכו המכ לארשיל םהל ודמע הלא ןיעמ
.םימיה בורב םעה תודגא ךותמ ומלענ תורפסב ועבקנ אלו

היה לודג החמומו היה רודה קידצ .הרש ןב ביל 'ר לע םג תויממעה תודגאה תורפסמ ךכו
הדועת םג שי .לכל םיעודיו םיוולנ םניאו איסכתיאד אמלעמ אוה םרקיעש םיניינעב קסעתהל
דיעמ אוה ובש ,הצלמה בתכמ ביל 'רל ול ןתנ שטירזיממ לודגה דיגמה :ולא וישעמ לע תירוטסיה
,הפ לא הפ בטיה ראב ותחיש שרפי רשאכ ,הנממ הלעמל ןיאש הבר הווצמב" קסוע אוהש וילע
."בתכה לע ןתולעהל ןיאש םירבד

,דועו אילודופב ,אינילווב ,אינולופב .לארשי תוצופתב הברה עסונ ביל 'ר היה ולא םיניינע לגרל
םישלחו םיינעל רזוע אוה ואוב םוקמ לכב .תויממעה תופסאהו םידיריה לכב יוצמ חרוא היהו
המחלמ ול התיה טרפב .תוירזכאב לארשי ינב וניחאל םיפדורה םיפיקתהו םירשה םע םחלנו
םידוהיה תלכשהל רפס יתב םיקהל הריזג איצוהש ,אירטסוא רסיק ,ינשה ףסוי םע הדבכו הכורא
ןיבו ינשה ףסוי ןיב וז המחלמ .םתדו םתרות םחיכשהל םילולע ולא רפס יתבש היה רורבו ,וצראב
.דחא םויב םלועה ןמ םהינש ורטפנש היה הפוסו ,םינש עבשכ הכשמנ ביל 'ר

רקיעב ,ורוד ינב ,םידיסחה ינושאר לע תוישעמה ראשמ לודג לדבה ןהל שי ביל 'ר לע תוישעמה
לש הייפוא דוחייב טלבומו םעטומ ןהבו ,ןרצויל ןמיס ןה ןרקיע לכ ביל 'ר לע תוישעמה :ןמעט
םעטומ ןהבש ,ןרוציל ןמיס ןה םידיסחה ראש לע תוישעמה לבא .תוישעמה תרצוי ,תויממעה
.הדגאה לש םיאשונה ,םירוביגה לש םייפוא דוחייב טלבומו

אל ויתודוא לע .םידיסחה ינושאר לש הרובחה ךותב דדוב הרש ןב ביל 'ר ול דמוע דחא דצמ םג
דיגמה לש ןטקה הצלמהה בתכמ ןמ ץוח ,תירוטסיה וא תיתורפס ,הבותכ הדועת םוש הרייתשנ
םמגתפב ביל 'ר לא סחיב שמתשהל רשפא היה הז ןטק בתכמ אלוליא .ליעל רכזנש ,שטירזיממ
ןמז לע תועידי םוש ןיא .היה לשמ אלא ארבנ אלו היה אל ביל 'ר :בויא לא סחיב םינומדקה לש
רשפא היה יאדוו .םעה ךותב תורזוחו תורצונ ויה תועוטק תודגא קר .וייח ימיב והשעמ לעו ותדיל
.בתכב ןבור וא ןלוכ עבוק היהש לאוג ןתעשב ןהל אצמנ היה וליא ,הפי תידגא איפרגויב ןהמ רדסל

סנכנ הנש ו"ט ןב ביל 'ר היהשכ :םירפסמ ויה .ט"שעבה לש ויברוקממ דוע ביל 'ר היה הדגאה יפל
וידימלת ומערתה .רדחה לש ובחורלו וכרואל גלדמו ץפקמ ליחתהו ט"שעבה לש ורדחל םואתפ
רחא .םחור תא עיגרה ט"שעבה לבא .הצוחה וכילשהל וצרו רענה לש ותפצוח לע ט"שעבה לש
:רמאו רענה לא הנפ ךכ
התא .תנכוסמ ךרד איה הב ךלוה התאש ךכרד יכ ,ךל עד לבא .ךישעמ לכ ינא עדוי .התא ףירח"
."יב קזחהו וז ךרדמ ךלכ .ברח לש הדוח לע ךלוה

תונעל הצור אוהש םושמ אל תבשל תבשמ הנעתמ אוה" :וילע רמא ט"שעבהש םירפסמ ויה בוש
."לוכאל חכוש אוה ת"ישהב ותוקבד בורמש ינפמ אלא ,םוצב ופוג

התיהש ,תחא ארמימ קר העומשה יפמ ונא םיעדוי שטירזיממ דיגמה לא ביל 'ר לש ותוסחייתה לע
:ויפב הרוגש
טשופ אוה ךיאה תוארל אלא ,ויפמ הרות עומשל אל איה לודגה דיגמה ברה לא יתעיסנ"
."ןרשוק אוה ךיאו ויתואליפנא
:םערתמ היה הרות םירמואש םינברה לעו
ומצעב אוהו ,הרות ויהי ויתוגהנהו ויתוישע לכש חיגשיו םדאה הארי ?הרות םירמואש הז המ"
."הרות היהי

.תודמלמב קסוע היה ותונקזב .אילודופ ךלפב דחא רפכב םגו תורייע המכב רד היה תועומשה יפל

ילעב ילודגמ דחא - הקבוטיפישמ ןושמש בקעי ברהש םירפסמ .ןדמל םג ,הארנכ ,היה ביל 'ר
םימייסמו הרות ירבדב םילפלפתמ ויה דימתו ביל 'ר לש קובדה ורבח היה - ורודב הרותה
."יתימא ןדמל היה םהרבא ןגמה" :םהירבד

ול אוצמל ידכ הנווכב וז הרייעל רבע הרוסמה יפל .(אילודופ ךלפל) בוקשיטלאי הרייעב תמ ביל 'ר
.א"נקת תנש 'ב רדא שדוחל 'ד םויב רטפנ :םשרנ ורבק יבג לעש ןויצה לע .רבק םש

.תויממע תודגא לש רז ףטועמ ןכ םג אוה ורבק יבג לעש ןויצה וליפא

ומא םש לע ביל 'ר ארקנ המ ינפמ .1
התוא האר תחא םעפ .הרש המשו הפי תב התיה ולו ,ידוהי רכוח דחא רפכב בשי זנכשא תנידמב
השיאל ול חקיל הצור אוהש ויבאל רמא .דואמ הב קשחו ,לודג רש היהש ,רפכה לעב ץירפה ןב
וילע רזוג אוהש ול רמאו הרש לש היבאל ץירפה ארק .תומי הנחקי אל םאו ,ידוהיה רכוחה תב תא
ינבל רפסו ותיבל לודג רעצב רכוחה רזח .ותירחא היהת הרמ אל םאו ,השיאל ונבל ותב תא ןתיש
.לודג דחפו רעצב םייורש ותיב ינבו אוה ויה .ץירפה וילא רבדש םירבדה תא תיבה

אל השיאו ,רכוחה לש וינבל הרות דמלמ היהש ,דחא ןקז םכח דימלת היה רכוחה לש ותיבבו
השמ תדכ ול אשנית םשו הריעה ןקזה םע חורבל הטילחהו הרש הרענה הכלמנ .ול התיה
דימ .ןקז ידוהי לש ותשא ירחא ףודרי אל יאדוב ירהש ,ץירפה לש ונב ידימ לצנת ךכ :לארשיו
.םהיאושינ ויה םשו הריעה יאשחב םהינש ועסנ
:השעי אל רשא השעמ התשעש ,ותב לע וינפל לבקו ץירפה ינפל רכוחה אב םימי השולש רחאל
האשינש ול עדונ התע ךא .ועדונ אל םהיתובקעו ומע החרבו ,ותיבב היהש ,ןקזה דמלמב הבהאתנ
:רמאו ,רכוחה לש ונוצר דגנו ותעידיב אלש רבדה השענש ץירפה ןימאה .ותפרחלו ורעצל ןקז ותואל
"!תעגושמ תידוהימ ינב תא ליצה רשא 'ה ךורב"

,הנוילע המשנ ותשאל שיש ריכה אוה .םיקידצה ו"למ דחא ,רתסנ קידצ היה ןקזה דמלמה ותואו
:הל רמאו
דובכ לע תסחש ינפמ ,תיסכוד ייחב תסאמו ,וימי וכראי אלש ,ןקזל אשניהל תרחב יכ ןעי"
."לארשיל הבוט הברה איביו לודג קידצ היהיש ןב ךל ריאשאש ,ךחיטבמ ינא ,ךנוק

."ס"הרש ביל 'ר" תינקדצה ומא םש לע ארקנש ,ביל 'ר היה ןבה ותוא

המשנ תפסות .2
.ותריטפ םדוק םידחא םישדוח ,ביל 'ר ייחל הנורחאה הנשב היה רבדה
.םיקידצ ישעמ לעו תודיסח ינינע לע רבדל ויברוקמ ,גוהנכ ,ולצא ופסאתנ שדוק תבש יאצומב

.םיקידצ לש תומשנ חוכמ םיהובג םיניינע ברע ותואב הלגמו ךלוה קידצה היה

:ביל 'ר רמא
דוע התיה אלש ,ןיטולחל השדח המשנ ,לודג קידצ וליפאו ,םדא לבקיש רבדה אוה קוחר"
תמשנ ול היה ט"שעבה :םהל ומדקש םיקידצ לש תומשנ ולבק םיקידצה לכ .םלועה הזב
'ר יברה ,ילש יברל .הדוהי ךלמ והיקזח תמשנ התיה הידעס וניברלו ,ןואג הידעס וניבר
התיה שודקה םייחה רואה .יאחוי ןב ןועמש 'ר תמשנ איה איהו י"ראה תמשנ התיה ,בוד
.אביקע 'ר אנתה תמשנ ול התיהש ,וריבודרוק השמ 'ר תמשנ ול
הנתינש תירוקמה המשנה דבלמש ונייה ,ןיפוצרפ וד תלעב המשנל םיכוזש םיקידצ שיו
."הנותחל וא הווצמ רבל המשנ תפסות דוע םילבקמ םה הדיל תעשמ םהל

:ביל 'ר ףיסוהו
ימאל יברה רמא .הכרב יל ןתיש בוד 'ר יברה לא ל"ז ימא יתיא הכלה הווצמ רב יתישענשכ"
- !דואמ הפי ,ביל ליבשב הפי הווצמ רב תנתמ יל שי - :ינכרבש העשב
תעשב יל ןתנ אלש תמחמ ,וז הנתמב ותנווכ המ זא ונבה אל ,ל"ז ימא םג ינא םג ,ונינשו
."זא יברה ינדבכ הנתמ וזיאב יתגשה לכש רב רתוי יתישענשכ ,ןמז רחאל .םולכ השעמ

:"םייחה רוא" לע רופיסל ביל 'ר רבע וירבד ךשמהבו
"םידיסח" :אינולופב םיקידצה ךרד לע קידצ היה אל ,"םייחה רוא" לעב ,רטע ןב םייח 'ר"
ןתואל עיגה םוקמ לכמו ,ךרוע היה אל "תונחלוש" ,לבקמ היה אל "תונוידפ" ,ול היה אל
םיתפומ ןכ םג תושעל ודיב היה ךרוצה תעשב .שודקה ט"שעבה גישהש ןמצע תוגרדמה
.םיאלפנ

וקורמ לש ןטלושה אבש עריא ,וקורמ תנידמב ,רודגומ ריעב בשוי םייחה רוא היהש תעב
.ותדיל םוי םש גוחל ריע התואל
וינפל אובל תושרה ול שי םוי ותואב ותדיל םוי לחש שיא לכש ,ריעה לכב ןטלושה זירכהו
.ונוצר אלמי ריבכה ןטלושהו ,תושקב ינימ לכ ונממ שקבלו

ונממ לבקלו דסח ותא תושעל ןטלושה ליאויש שקיבו ,רטע ןב םייח 'ר ,אתמד ברה וילא אב
.הצור ובלש המ לכ תוארל ןטלושה לכוי וכותבש ןטק יאר - הנתמ

:הצלה ךרדב ןטלושה לאש
"?ילכיהבו יתיבב וישכע השענש המ םג תוארל לכואו" -
עגרל יארב טיבהל ותוממור דוה הסני ,הברדא" 'םייחה רוא' ריזחה "!ךלמה ינודא ,יאדו" -
."ןטק
.לודגה ריזיוה םע ער השעמ השוע איהש ושגלפל האר אוה :דיסכ ורווח וינפו ןטלושה טיבה
.תיחשהל דע וב הרעב ןטלושה לש ותמח
.וזגור בורב ארק "?תושעל יל המ" -
.םייח 'ר ול ריזחה "!ךלמה ינודא ,תומל ותד תחא" -
.ותיבל רהימו יארה תא ןטלושה ךילשה דימ

תא דימשהל הצרו תידוהיה הנוכשה לע רצ היה ןומהה .החקרמכ התיה ןטלושה לש וריע
.תידוהיה הנוכשה רעש לצא תמ לטומ רבכ היה לודגה ריזיוה לבא .םידוהיה לכ
תוממ םידוהיה תא ליצה דימ ,תידוהיה הנוכשה לצא תמוהש לודגה ריזיול ןטלושה הארשכ
."תויכז המכ םהל ןתנ דועו

:וירופיס תא ביל 'ר ךישמהו
ךכ רחא בשייתהש ,'םייחה רוא' םע תוארתהל וימי לכ קקותשמ היה שודקה ט"שעבה"
ושעיו ,םייחה רואו ט"שעבה ,םהינש ושגפי םאש םימשה ןמ ול וליגש תמחמ ,םילשוריב
.הלואגה איבהל םדיב הלעי ךכל םייוארה םידוחיי

ךלילו ויברוקמ לש הרובחה תאו וריע 'זובי'זמ תא בוזעל ולצא םכסוה ג"קת תנש ףרוחב
.שודקה םייחה רוא םע תוארתהל ידכ םילשוריל
לעב ,ילתפנ 'ר יברה לש ורבק לע חטתשה םש .לובמאטסל עיגה םילוטלט המכ רחאל
,ותעיסנ ךרדב רטפנו םילשוריל ןכל םדוק םינש ד"כ תולעל אוה םג הצרש ,"םימכח תכימס"
.לובמאטסב
ותיבל דימו ףכת רוזחי אלש םאב ול עידוהו םולחב ט"שעבה לא ילתפנ 'ר יברה אב הלילב
.ןפוא םושב תוארל הכזי אל םילשורי תא .רכנ תמדא לע תומיש ,ומצע ףוסה ותוא ול יהי זא

תיבשנ ךרדב .ותנידמל תכלוהה הינואב ט"שעבה בשי ,חספ דעומה לוחד 'א םויב ,ףכתו
.איליק ריעב היינאהמ דריל םינלזגה והוחינה תואקתפרה המכ רחאו ,םי ינלזג ידיב היינאה

,הווצמ רב יתישענש םדוק םימי ינש ,ג"קת זומת ו"ט ,ישישה םויב ,םישדוח השולש רחאל
."םייחה רוא" לעב ,םייח 'ר םילשוריב רטפנ

ךכ רחאו ,הלודג החינג חנגו "תודועס שולש"ל וידי זוביזמב ט"שעבה לטנ סחנפ 'פ תבשב
"!יברעמ רנ הבכ" :ארקו תפה ןמ םעט ,"איצומה" ךריב

התוא תנווכ לע תבשב לואשל ביהרה אל שיאש אלא .הזב ותנווכ המ עדי אל שיא
ןושלה ןיינע והמ םהל ריבסהל םתשקבב םידימלתה וילא ונפ תבש יאצומב קר .האירקה
םשב ול ןירוק םינוילעבש ,שודקה "םייחה רוא" רטפנ יכ ,םהל רמא זא ."יברעמ רנ הבכ"
."יברעמ רנ"
.רבדה ול עדונ ךיאהו ןכיהמ ,םידימלתה בוש ולאש

:רמאו ריבסה
ימי לכ ללפתמ יתייה .רודבש דיחי דחאל קר התוא םילגמש "םיידי תליטנ"ב הנווכ שי"
ןמ אוה הז רבד יכ יל םיבישמ ויהש ,ידיב התלע אלו ,וז הנווכ םימשה ןמ יל ועידויש
שולש"ל םידי תליטנ תעשב ,םויהו .םינשל אלו ,דחאל אלא ןתינ הז דוס ןיאו ליאוה ,ענמנה
קלתסנ שודקה "םייחה רוא"ש קפס םוש ילצא ןיא .הנווכה התוא יל וליג םואתפ ,"תודועס
".םלועה ןמ

:ט"שעבל ורפסו ואב ןמז רחאלו
רחא ףכת הירבטב איפלובא םייח 'ר םואתפ שלחתנ "םייחה רוא" קלתסנש םוי ותואב"
ותמשנ וילא הרזחשכ .דואמ דחפתנ םלועה .העש יצחמ רתוי ךכ ראשנו ,תבש תלבק
."ןדע ןג ירעש דע ותוא יתיוול .שודקה "םייחה רוא" רטפנ םויה" :וילע םידמועל רמא

:רמאו ךחיג ולא םירוביד ט"שעבה עמש רשאכ
אוה :ונממ םלענ דחא רבד לבא .ןדע ןג ירעש דע המשנה תא הול אוה .רבדה תמא"
תובשל ידכ ,העשל ,יערא תבישיל קר ןדע ןגל הכלה "םייחה רוא" לש ותמשנ יכ עדי אל
.םלועה הזל בוש הדרי ,תבשה רחא ףכת ןושארה םויב .םלוע יקידצ םע תוארתהלו םש
ת"ישהל דובעל הל רשפא יכ ,םלועה הזב תויהל האנה רתוי שי קידצה לש ותמשנל
ןבכ ,אבה םלוע יגונעתמ תינהנ תויהלו ןדע ןגב בשיל רשאמ ,םיבוט םישעמו תווצמב
."השוע וניאו לכוא אוהו ויבא ןחלוש לע ךומס אוהש הז

בוד 'ר יברה הב והדבכש הווצמ רב תנתמש ףכת ויברוקמ וניבה ,השעמה רופיס ביל 'ר םייסשכו
."םייחה רוא" לש "המשנ תפסות" התיה ,ג"קת זומת ז"י ,םוי ותואב

הרש ןב ביל 'ר הלגתנ דציכ .3
.הנטק תונח ול התיה םשו .ולש ותיבב ול בשוי היה .םינבו השיא לעב ינע ידוהי היה תחא הריעב
.ביל 'ר היה ידוהיה םש .ןתמו אשמב וינבו ותשאו ידוהיה םיקסוע ויה

.הרותב קסוע היהו ןתמו אשממ רשפאה יפכ קחרתמ היה ומצע ביל 'ר

לבקמ היהו ,םש םיבשוי לארשי ינב רשא תורייע המכב רבעו ומוקממ ביל 'ר אצי בר ןמז רחאל
ותרות לדוגמ םולכ שיאל ביל 'ר הליג אלו .םהמיע חיסמו םיקידצו םידמול םישנא לש םהינפ
.ותודיסחו

.תחא המ'צירקב תובשל וכרדב דמע .וינבו ותשא לא ותיבל רוזחל ותעדב רמג ףוסבל

.הלגתנ ןאכו ודי לע תפומ השענ ןאכ
:היה ךכ היהש השעמו
ינב וניחאמ הברה רידת םש םייוצמ ויה .תחא המ'צירק הדמע תולודג םיכרד יתש תשרפ לע
סנכנ ותלגעמ דרי .ביל 'ר םג אב וז המ'צירקל .םהיקסע לגרל ךליאו ךליא םיעסונה ,לארשי
...תובשחמב רהרהתנו ובל דעס ,המ'צירקל

טהלתנו הדיבש רנה ןמ ץוצינ לפנ .גגה תיילעל תספטמ רמ'צירקה לש ותשא התיה .ברע היה
ותשא םג רמ'צירקה םג וליחתה .לודג ןואש ומיקה ...הלודג הקילד הלפנ .ןבתב ךוכס היה יכ ,גגה
אוהש ללכ בל וילא ומש אל .קתושו בשוי ביל 'רו .הלצהלו הרזעל םיקעוצו םיצר םירחא םג וינב םג
.טושפ ידוהיל והובשחש יפל ,בשוי

.םהידי ךותמ תוריהמב םתוא םיטימשמו םינוש םיצפח םיפטוחו ,םיקעוצו ,םה םיצר

תעשב ביל 'ר םק .הרקתה תטהלתמ הליחתה רבכ .גגה ףרשנ רבכ .הלודגו תכלוה הקילדהו
.םלוכ וקתתשנ "!סה" :הפר הפשב רמאו השעמ

ול ונתנ "!קובקב יל ונת" :ביל 'ר םהל רמא ...םנוחטיב וב ולתו ,טושפ ידוהי הז ןיאש וריכהו ואר
תיבמ ךלוה אוה וליאכ ,תוניתמבו טאל דעוצ ול ךלהו ,המ'צירקה ןמ אציו קובקבה לטנ .קובקב
.תסנכה

ךותב רבכ הזחא שאהו .המ'צירקה לצא דמעו ודיב קובקבה איבהו רזח .ללפתמו ול ךלוה היה
.םיצפחה לע דואמ הסח תירמ'צירקה התיה .תיבבש םיצפחב הקילדה לופיתו טעמ דוע .ןיינבה
"!וארייתת לא" :רמא .הייכבה הקספ "!סה" :רמאו ,היתוחינג עמשו ביל 'ר אב .הכוב הלחתה
.וקתתשנו

התיה אל וליאכ ,הבהלה העקתשנ .םימ וכותמ קרזו הלעמל והמירה ,קובקבה תא קידצה לטנ
...ללכ הקילד

.ומש םסרפתנו םלועב וביט ועידוהל ולדוג וריכה זא .הרש ןב ביל 'ר לש ןושארה תפומה היה הז

קחצי 'ר ודימלתו ביל 'רב השעמ .4
ביל 'ר אב חספה גח םדוק תחא םעפ .בובל ריעב יזנכשא קחצי ה"ומ ברה ,דימלת היה ביל 'רל
םיכרצנה וישובלמ קחצי 'ר חקל .וילא אוביש קחצי 'ר ודימלת לא תרגא בתכ םשמו ,ידורב ק"קל
תויהל ץפח היהש דחא שיא דוע ומע רבחתה .שודקה ובר ינפ לבקל וילגרב ידורב ק"קל ךלהו
ןתנו ותארקל שודקה ברה אב ריעה ינפל הסרפ יצח ומכ .דחי וכלה .ביל 'ר שודקה ברה תרבחב
ינפ לבקל קקותשמ הזה שיאה יכ ובישה .ומע רבחתנ רשא שיאה לע ותוא לאש ךכ רחא .םולש ול
.םולשב וכרבו ."ךתיבל םולשב בוש התע .ינפ תלבק רבכ" :שיאל ברה ול רמא .ברה

ק"קל םולשב םאוב דע םימלענו םירתסנ םיניינעב ורבדו תורעי ךרד דחי םהינש וכלה ךכ רחא
.ידורב

ויצפח תא חקל אוהו ,םש ןסכאתמ אוה רשא ורדחל ךליש ,קחצי 'רל ביל 'רל רמא ריעל ואבשכ
.ודימלת לא ידורב ריעל בש דעומה לוחב .ןושארה גחה ימיל םשמ עסנו

ויהו ,תועש הנומשכ תודיסחה ישרושמ דחא ןיינעב םירבדמ ויה .ודימלת רדח לא ךלה ,אבשכ
וקימעה תעב וילגר לע דומעל וכרד היה ןכ יכ ,םינפב םינפ ,הז לומ הז םהילגר לע םידמוע
העונת םוש ילב דחא םוקמ לע דמוע תויהלו וידי תא קבחלו ןיינע הזיאב םישודקה ויתונויער
רקוב דע הלילה תליחתמ דחא םוקמ לע דומעל לוכי היה ןכו .אלפ אוהו ,תועש רשעכו הנומשכ
תושודק תובשחמו םיבגשנ תונויערב זוחאו סופת קר ,דונדנו העונת םוש ילב םיכוראה תבט ילילב
.ומש ךרבתי ,ארובה תלודגב

רשא התלחמ לדוגמ תוומ ירעש דע העיגה תיבה לעב תב .תיבב הקעצ לוק קחצי 'ר עמש םואתפ
ושקבל ביל 'ר לא ךליל ושפנב זוע תיבה לעב ביהרה אל הליחתמ הנהו .םידחא םימי התלח
אובל ושפנב זוע םשו והצליא חרכהה םנמוא .וינפמ דואמ ארי היה יכ ,תינלוחה ותב דעב ללפתיש
'ר ובישה .תומל הטונ התיהש ותב תויחהל םייקי 'הו רמוא קידצ רוזגי יכ ושקבלו שודקה ברה ינפל
שפנ יחפב ונממ שיאה ךלה ."ךעישוי 'הו הדעב ללפתיו לאומש 'ר ברה ריעה קידצ לא אנ ךל" :ביל
.לאומש 'ר ברה לא

תמחמ ויתונויערב ךובנ ראשנ קחצי 'ר לבא .ליחתה רשא וירבד ךישמהל ביל 'ר ליחתה ךכ רחא
הז המ" :ול רמאו רבדב ביל 'ר שיגרה .הזה רבדב ובר השעמב רהרהמ היהו תרכזנה תינלוחה
תעב רבד םוש ךדירטי לבל םירוביגב בל ץימא תויהל תנכסה אל דוע ?ךיתונויערב ךובנ התא
."ונארוב תואלפנו תולודגב וקימעי ךיתובשחמ

ריבכ אל ןמזב .םיעד םימת תולועפמ םיבגשנ םיניינע בלה יקמעממ דוע רבד הלא וירבד רחא
.השפנ אצת טעמכ הינסכאה לעב לש ותב יכ ,בלה תא רבשמ הללי לוק ,תיבב החווצ לוק העמשנ
,םוקיו רמוא רוזגל םירבדב וצלאלו םעפה דוע שודקה ברה ינפל אובל ןיהה ,הינסכאה לעב ,שיאהו
וידי יתשב ושאר תואפב זחאו שודקה ברה םמחתה יכ דע היכבו הללי לוקב םינונחת וילא רבידו
:רמאו
תא לבלבל הקעצ לוקו תוחנא עומשל הנה יתאב הז רובעבלה ,אמלע אלוכד ארמ"
"?םהל השעא המ ?ינממ וצפחי המ !רבד רבדל לכוא אלו יתובשחמ

יכ דע ,הידעצ תוומ ירעשמ הקיחרה יכ ןיעל הארנ היה עגר עגרו התלחמ התנתשנ עגר ותואב
.האפרו ורבד חלש 'ה .האפרנ

ויצפח רשא הביתה תא חקלש העשב .םשמ עוסנל רמג ,חספה ימי ורבעשכ ,הלאה םירבדה רחא
הביתה תא ומירהכ .ובר תא שמשמ תויהל ודימ הביתה תא קחצי 'ר לבק ,הלגעה לע החינהל הב
ירובג" ביתכ" :ול רמאו ודימ הביתה חקלו רבדב שודקה ברה שיגרה .הלטלטל ונממ הדבכ התיה
"!חוכב רוביג תויהל ךירצ םימלוע לכ ארובה לש וירבד ישועמ תויהל ,"ורבד ישוע חוכ

ביל 'ר יפ לע םיחרוא תסנכה .5
םשמ עסנ ואוב םדוק טעומ ןמזו .המש ןסכאתהל דחא ריבג לצא בובל ק"קל ביל 'ר אב תחא םעפ
ביל 'ר אבשכ .םשמ ברה ותוא לש ותעיסנב דוע םידורט ריבגה לש ותיב ינב ויהו רחא שודק בר
.םש דדובתהל לכויש דחוימ רדח ול ןתיל שקבו תיבה תרשמ לא ךלהו
."םש תויהל רדח ול תונפל יל רמאו דחא םדא ןאכל אב" :ול רמאו תיבה לעב לא תרשמה ךלה
"!ילא אב יכ ולו יל המ" :ריבגה ריזחה
אוה חרוא ותוא יכ ,ריבגה ןיבה .ריעל אב הרש ןב ביל 'ר שודקה ברה יכ ,לוקה עמשנ עגר רובעכ
.וב ןסכאתהל האנ יונפ רדח ול ןתנו וסייפו וילא ךלהו ,שודקה ברה

:ברה ול רמא
,השק הרואכל הנהו .וניבא םהרבאל םיחרוא תסנכה תווצמ וסחיי ל"ז םישודקה וניתובר"
רמאנש דע ,םהרבא לצא ומכ םיחרוא תסנכה ןיינע שממ טול לצא תמאב וניצמ ירהש
היהיש ללכ וניצמ אל םהרבא לצאו ,"הפא תוצמו התשמ םהל שעיו ...דאמ םב רצפיו"
אלא ,ללכ חרוא סינכמ היה אל טולש ,אוה תמאה ,םנמא ?וילא ורוסיש םיחרואב ריצפמ
םדא לכ הצרי יאדוב םיכאלמו ,"םתארקל םקיו ...המדס םיכאלמה ינש ואביו" רמאנש
.וילא ורוסיש םב ריצפהו םתארקל םק םיכאלמ הארשכ טול ןכלו ,הינסכאל וילא סינכהל
םיבצנ םישנא השלש הנהו אריו" :וילע הדיעמ השודקה ונתרות ה"ע וניבא םהרבא לבא
יטוונ תומדב דחאו יקדס תומדב ול המדנ דחא" שרדמב ורמא ל"זרו ,םישנא האר ,"וילע
למוגו תמאב חרוא סינכמ היהש ינפמ ,"םתארקל ץריו" ןכ יפ לע ףאו ,"יברע תומדב דחאו
יכ ,םיכאלמ םע רשאמ רתוי םדא ינב םע ומצע תא חמשמ היהו ,םדא ינב םע םידסח
...םידסח תלימגל םיכירצ םניא םיכאלמ

םיכלוהו םיבבוס ויהש םיתמה תושפנ ןקתל קסוע ביל 'ר היהש ךיאה .6
ל"ר ,והותה םלועב

םיקסוע ויהו תויונח ורכש ,תומוקמה לכמ םירחוס םשל ואב .לודג דירי היה בושטידרב ריעב
,הרוחס םוש היה אל תונחבו .הב בשיו תונח ול רכש ,אלפנ דחא ןרגת םשל אב .ןתמו אשמב
םע רבדמו תצק םש דמוע ,ךרדה עצמאל תונחה ןמ םעפב םעפ ול אצוי ןרגת ותוא היהש אלא
,םיטושפהו םיבושחה ,םינטקהו םילודגה ,םירחוסה לכ הז לע םיהמת ויה .תיארנ יתלב היירב
אוהש וא ל"ר ףרוטמ אוהש וא :אלפנה ןרגתה ותואב םיחיסמ לכ ויה .םילבסהו םירסרסה וליפאו
.קסע םוש היה אל ןרגתה ותואל קרו ,םילודג םיחוורו םיבוט םיקסע זא ויה םלוכלו .שודיח הזיא
.השעמה ול רפסלו אתמד ברה לא ךליל וטילחה ףוסבל "?תאז המ" :הזל הז םילאוש וליחתה
לא ומצעב ךליל ברה רמג .םולכ ולכשב הלעה אלו בשחו בשח ,רפוסמה ןיינעה לע ברה בשח
.שודיחה תוארל ידכ ,תויונחה םוקמ

"!םכילע םולש" :ול רמאו אלפנה ןרגתה לא אב
"!םולש םכילע" :ול ריזחה
"?רחוס ודובכ" :ברה לאש
"!רחוס יאדו" :ריזחה
."הרוחס םוש ןאכ האור יניא" :ברה ריעה
."יתרוחס ירה" :רמאו - אלפנה ןרגתה ותוא היה אוה - וילגר לע הרש ןב ביל 'ר םק
.רבוע ידוהי הזיא הנהו ביל 'ר לש ודי תעונת יפ לע ברה האור
.ברה לכתסה "!ודובכ לכתסי" :ביל 'ר ףיסוה
"?ץר התא ןכיהל" :לאשו רבוע היהש םדא ותואל ביל 'ר דימעה
."יקסעל ץר ינא" :ריזחה
"!ודובכ הארי" :ברהל רמאו ודגב תופנכ לישפה ,ידוהיה ותוא לא ביל 'ר שגינ
יפמ עמשש אלא ,קועצל הצרו ארייתנ .ןיינעה ברה ןיבה .ודגבל תחתמ ןיכירכת הנהו ברה טיבה
.קתתשנו "!סה" :ביל 'ר
"...!ךתחונמל ךל ...ןנימ רב התא" :םדא ותואל ביל 'ר רמא
.ותחונמ םוקמל לבקתנו רטפנה ול ךלה

- םיטושפו םיבושח ,םיינעו םירישע - לכה ועדיו ,בושטידרב לכב ביל 'ר לש ומש םסרפתנ זא ןמל
היה .םולכ לבקמ היה אל ביל 'ר לבא .תונוידפ ול ןתילו ולצא ךליל וליחתה .תפומ לעב אוהש
.לודג שודיח רבדה


ברה םהל הארה .דיריב השוע אוה המ םהל דיגהל ביל 'רב וידימלת וב וריצפהש ,השעמ היה בוש
רחא .םידחא םירבד ןזואל הפמ ומע רבדו ברה ותוא ארק .ומכש לע לודג אשמ אשונ דחא תרשמ
."השעי המ וארו הזה שיאה רחא וכל" :וידימלתל רמא ךכ

דוע הצור וניאש ול רמאו ומכש לעמ אשמה חינה ,ולש תיבה לעבה לא אב הנהו ,וירחא וכלה
ותוא בוזעי ךיא ,ולוק תיבה לעבה וילע ןתנ .וישכע דע תוריכשה ול קלסי ןכ לעו תרשמ תויהל
ואר קחרתנ רשאכ .ול ךלהו ןימולשתל ןיתמה אל אוה לבא .ול םלשל הצר אלו ,ודבל דיריב
יתייה דנו ענ" :רמא .תמאה םהל דיגהל והועיבשהו וילא וצר .ןיכירכת שובל אוהש םידימלתה
ילע הווצ ךא ,ןוקית יל ןתנו ברה יל דיגה וישכע .המכ הז ינא תמ יכ יתעדי אלו ,והותה םלועב
."תיבה לעבל הרוחסה ריזחהל

.והותה םלועמ תומשנ תויוצמ ןידיריב :ןידיריה לא ביל 'ר לש ותעיסנ תנווכ םידימלתה וניבה זא

."הרש ןב ביל 'ר לש תונח יהוז" :תוירבה םירמוא הרוחסב הינע תונח לע

ןתגרדמל תוהובג תומשנ הלעמ ביל 'ר היה ךיאה .7
שי ,אירגנואב ,שטניריס ,תחא הרייעבש ,שיגרה .היסור תנידמ קמועב ביל 'ר תבש תחא םעפ
.ההובג הגרדמל האיבהל ידכ הב לפטל יאדכש ,דואמ ההובג המשנ

םאש ,עדי רבכ תרשמה .הקוחר העיסנל םיסוסה םותרל ולש הלגע-לעבל הווצ הלדבה רחא ףכת
.ךרדה תציפקב ונייה ,"חור"ה ידי לע עסיי יאדו "הקוחר העיסנל" ןושלה רמוא ברה

ואבשכ .ריעה םוחת דע קר םיסוסב גהונ ןולגעה היה הלגעב בשישכ :ביל 'ר לש וגהנמ היה ךכו
לא ובגב בשיל הווצמ היה ןולגעה לעו ,םיסוסה לש תוכשומה ומצעב ביל 'ר לטונ היה ריעל ץוחמ
שרח השענ קר היה םימעפל לבא .ףכת םדרנ ןולגעה היה בור יפ לע .ביל 'ר ינפ לא וינפו םיסוסה
.לכה האור היהו תצק

ויה םיסוסהו ,ךרדה תציפק לש "םש"ה ול שחולו ודיב תוכשומה זחוא ,ויניע םצוע היה ביל 'רו
.הלגעה ינפואל תחתמ רוחאל הגוסנו הצר ץראה התיה תמאב לבא ,תשקמ ץחכ םיצר וליאכ
ואבש דע היה ךכ .םייניעה ינפל םיחרופ םימיו תורהנ ,םירעיו תודש ,םירפכו תורייע ויה םיאור
ביל 'ר היה ריעל ואבשכו .ריעל ץוחמ היה הז לכ .םהילאמ םידמוע ויהו ץוחנה םוקמל םיסוסה
וליאכ ,וטושפכ טושפ ,םיסוסה לא וינפב בשיל וילע הווצמו תוכשומה בוש ול ןתונ ,ןולגעל ריעמ
.רבד היה אל

.ריעל ץוחמש השרוחב לייטל ביל 'ר ול ךלה ,הליפתה רחא ףכת ,רקובב .שטניריס הרייעל ואב
.םיזווא לש רדע האור ,הצחמל םוריעו םיערק שובל םינש הנומש ןב רענ םש האר

.ביל 'ר הב שיגרהש ההובגה המשנה התיה ןאכ
.המש תא ול דיגהו הינע הנמלא ןב אוהש ,ול רפיס רענה

והאיבי ,רחוסה ,אוהו ,תרשמל הנב תא ול רוסמתש הנממ שקבו הנמלאה לא ביל 'ר ףכת ךלה
בוש אבו רענה ותוא ביל 'ר חקל .הינעה הנמלאה המיכסה .ןוגה םוכס הל ןתנ םג .םישנאב
.אקלימש 'ר יברה לא גרופשלוקינל ךרדה תציפקב

השעיו ת"כ תושרב הנותנ איה ירה .הרמזהו הרישה לכיהמ ,השודק ,ההובג המשנ ת"כל ירה"
.אקלימש 'ר יברהל ביל 'ר רמא ךכ ."תויהל הכירצ איהש המ הנממ

ךכ רחא ליצמ היהש ,ףילאקמ קיזייא 'ר לודגה ןגנמהו םסרופמה יברה השענו הז ןטק העור לדג
.םשל םיכייש םהש ,השודקה שרושל םריזחמו הפילקה ידימ םירקיה םינוגינה

היהש ,גהונ היה - םתס "ףילאקמ שודקה" םשב ול ןירוק ויה רודה יקידצ לכ - ,קיזייא 'ר ,הז קידצ
היה ,םהילילחב םימזפמו םיעורה םירמזמ ויהש םיקותמה םינוגינל בישקמ היה ,רעיל םוי םוי עסונ
.השודקה לא הרזח ךכ רחא םסינכמו םינוגינה ןתואל ספות

."הניגנה לכיה" םשב ארקנש הובג םוקממ ,םיאב םה השודקה ןמ םלועבש םינוגינה לכ יכ
לש ואטח ידי לע .תובצעה רוקמ איה ,החמש םוש תעדוי הנניא איה :םינוגינ תעדוי הניא האמוטה
םג ולא םע דחיו "םישודקה תוצוצינ" לכ ,ארחא ארטסה איה ,הפילקה תושרב ולפנ ןושארה םדא
."הניגנה תוצוצינ"

ןידדונה תוצוצינה תא ,ןשרושל ,השודקה ךות לא ריזחהל אופא התיה ףילאקמ קידצה לש הדובעה
.האמוטה לש התושרב דנו ענ תניחבב איהש ,הקותמה הניגנה לש

היה םינוגינה לש ןושלה וליפא אלא ,םינוגינה קר אל :ףילאקמ קידצה השוע היה הזמ רתוי דועו
.השודקה ךותל ריזחמ

:לשמל
:וז הריש חתרומו עורק בלב רמזמ היהש דחא העורל עמשו רעיב היה תחא םעפ
!התא לודג המ ,רעי ,רעי
!תא הקוחר המ ,הנשוש ,הנשוש
,ןטק רעיה היה וליא
,זא הבורק הנשוש התיה
,ינואיצוה רעיה ןמ וליא
.זא וידחי ונינש ונייה

ותואבו הרמ היכבב רמזמ ליחתהו ןליא תחת ןבא לע ול בשי ,דצה לא ףילאקמ שודקה ול ךלה
:הז ןושלב ומצע ןוגינה
!תא הלודג המ ,תולג ,תולג
!תא הקוחר המ ,הניכש ,הניכש
,הנטק תולגה התיה וליא
,זא הבורק הניכשה התיה
,ינואיצוה תולגה ןמ וליא
.זא דחי ונינש ונייה

יאפילאקהש העשבש ,רמא ,קותמה הנוגינ םע וז הריש הנושארה םעפב ץישפארב קידצה עמששכ
יכאלמ לש ןיתכ ןיתכו ,םימחרה רוקמ ררועתמו םינוילעה תומלועב שער השענ יזא ,הז ןוגינ רמזמ
ךורב" :םירמואו ול םיסלקמ םהו ,םורמבש ולכיהב הרש ןב ביל 'ר לש וינפ לבקל םיאב םימחר
."תאזה הרקיה שפנה תא ונל ןתנש

םד תלילעמ לארשי ינב וניחאל ליצמו תודיתע האור ביל 'ר .8
לכ םשאר וניכרה הז לאירזע 'ר ינפל .יאבגל ול לאירזע 'ר ברה תא ביל 'ר לבק ותונקז תעל
.םתוא ךרביש םילודגה םיקידצה

,הלודג הגיזמ התיה הנליוול ךומס תוטסריוו שולש .הנליוול לאירזע 'ר םע ביל 'ר עסנ תחא םעפ
ויה ןכ לעו ,לוזב היה ריעל ץוחו ,רקויב ש"ייה היה הנליווב .הנליוו ריע לש ןסכומל תכייש התיהש
םג ןסכאתנ .לודג רישע היה םש רד היהש ידוהיהו ,הברה םירחוס ריעל ץוחמש הגיזמב םידמוע
.םש ןלו רדחה דעב תיבה לעבל םליש ,דחוימ רדח ול חקל :םש ביל 'ר

:ול רמא .וינפל אב .תיבה לעבל לאירזע 'ר תא חלש רקובב
."וילא ףכת אובתש ךל ארק ביל 'ר :ול רומא .ןילופמ ךיסנה תא יל ארקו םירכנה בוחרל ךל"
ותולתל ותד תחא ידוהי םש םיאור םא םירכנה בוחרב ?ינא םיעגושמ רסח" :רמאו שיאה גלגל
,ידוהי םע רביד אל םלועמו ,םיכלמ ןב אוה ךיסנהו .בוחרה ותואב ךליל ידוהי םושל רוסא יכ ,ףכת
"!ןאכל ךיסנה תא ארקאש הצורו הז עגושמ אבו
עראת אלו ,וכרדל אנ ךלי ,ודובכמ השקבב" :רמאו וילא רזחו ,הזה עגושמהמ ותשאל רפיסו ךלה
.ותיבמ ושרגל הצרו ."ודי לע הער ונל
.ףכת טרחתת יכ עד ,יל עמשת אל םא !הרש ןב ביל ינא ?ינא ימ תעדיה" :ול רמאו ,ברה וב רעג
."בוט ךפוס אהי יאוולו ,ינממ ךל

יאנפ ןיאש תיבה לעב הארש דע ,ותשאו וינב ינש קזח ילוחב בכשמל םואתפ ולפנ העש התואב
"!הפגמה ינממ ריסי ךא ,ינודא ינווצי רשא לכל עמשא" :קעצו ברה ינפל אבו ,םיאפורל אורקל
ךל .ףכת ואפרתי ךינבו ךתשאו ,ילא ותוא ארקו ,רחאת לא ,ךיסנה לא הרהמ ךל" :ברה ול רמא
"!דחפת לאו הרהמ

ולתי בטומ" :רמאו ,ברהל עומשל חרכומ אוהו הערה וילא התלכש האר יכ ,שפנ יחפב שיאה ךלה
."םינטקה ינב ינש תרפכל יתוא
דע ,רבד שיא םוש ול רמא אלו הער םוש ול העריא אלו .לודג דחפב םירכנה בוחרל הרהמב ךלה
"?הפ ךל המ" :ול רמאו ,ךיסנה ידבעמ דחא דבע וילא אצי .תלדה לע קפדו ךיסנה תיבל ואוב
"!ךירצ ינא ךיסנל" :והנע
.ךיסנל ךירצ אוהש רמואו הרדסכאב דמוע דחא ידוהי יכ ,תיבה םינפבש םידבעל דיגהו דבעה ךלה
."ילא והואיבה" :רמאו ,ךיסנל רבדה ורפס
."וילא ףכת אוביש ינודא תא אורקל ילע הווצ ,ביל ומש ,ןקז שיא" :ךיסנל רמא .וילא והואיבה
,אנ הכח .ךלוה יננה ,ךלוה יננה" :הלהבב ול רמאו ,דואמ רשה להבנ ביל םשה תא וינפל ריכזהשכ
"!ךלוה יננה ףכת .שבלתא ,אנ דומע

.םישובלמה ול ואיביש וידבעל קעצו ןינווגה לכ רשה ינפב וכפהנש האר יכ ,דואמ שיאה להבנ
וצר ריעב ךיסנה תא ליח ישנא וארשכ .הבכרמ םוש אלב ,וילגרב ידוהיה םע ךלהו ףכת שבלתה
םע ודבל ךלה אוהו .םהל וכלהו ,ודיב םהל זמר אוה לבא ,םכרדכ ,ול ךיישה דובכה ול תושעל
.וידבע םע וירחא תעסונ התיה ולש הבכרמהו ,ידוהיה תיבל ואוב םע וילגרב ידוהיה

.הפ אוה ךיסנה יכ ביל 'רל דיגהל ידוהיה ךלה םאובכ
."ילא אובל והארקא ףכת .טעמ ןיתמי" :ברה רמא
םיעגר םש ורבדו םינפל ךיסנה תא ארקו ורדחמ ברה אצי ךכ רחא .ותיבל ךליל הווצ ידוהיה לעו
.עסנו ותבכרמב בשי ךיסנהו .ףכת ועסיו סוסה תא שובחיש לאירזע 'רל ברה הווצ ףכתו ,םידחא
ףאו .ךיסנה יניעב םג אלפל רבדה היה .והואצמ אלו ביל 'ר תא שפחל ליח ישנא חלש ךכ רחא
דרח רשאכ ומש תא וריכזהב םעפ םושב דרח אל םוקמ לכמ ,רבכמ ביל 'ר תא ריכמ היהש יפ לע
.טעמ רבדה עקתשנ ךכ רחא .התע

ותוא וחקל .חספל וטחש ידוהיהש םירמכה ולילעה .םואתפ ידוהיה לש ירכנה דבעה דבאנ םימיל
ולכוי אלש בבלה יכר םידוהיה ךרדכ ,וגרה אוה יכ הדוה .םישק םירוסיי ול ושעו רסאמב והומשו
חיניש ךיסנה לא וכלה .התימל וניד רמגנ .הברה םירוסיימ תחא התימב רחבו ,םירוסיי לובסל
םיסוס הברה תונקל הצור אוהו םיסוסב לודג ןיבמ אוה ידוהיה יכ ,םהל בישה .ןידה רזג לע ומתוח
דע ונוברע לע ותוא לבקמ אוהו ,דיריה רחא דע ידוהיה היחיש אוה הצור ןכ לעו ,ראקאמ דיריב
דיריל ידוהיה תא ותא חקלו ,ןכ השע .םצפחכ וב ושעיש םירמכה דיל ותוא רוסמי זאו ,דיריה רחא
ולצא דבאנש ירכנה ודבע הנהו ,ידוהיה האור .ורמשל םירמוש וירחא וכלהו ,םיסוס ול הנק אוהו
.וילא ברקו ךלוה אוה הנהו ,ודמע לע ידוהיה דמע .קוחרמ ךלוה ותוא האור אוהש ול המודמכ
:רמאו הצרא וינפל לפנ וריכהו ונודא לא ירכנה ברקשכ
"!םייחב ךתוא האור ינאש ,םשה ךורב"
"?ינממ תחרב המלו ?תייה ןכיה" :ידוהיה והלאש
חרוב יתייה אל יכנאו ,םאו באמ יל התא בוט הנה ,ידוהי התא יכ ףא" :רמאו ורבדב ירכנה הכב
חיטבמ היהו ,הזל םימעפ המכ יתוא תיסמ היה ,ךב אנק רשא ,דחא רמוכ ךא .ןפוא םושב ךתאמ
ינבישוהו ץוחל יתוא ארקו הלילב םואתפ אבש דע ,וילא עומשל יתיצר אלו ,םרכו הדש תלחנ יל
תויחהל המב יל היה אלו דנו ענ םש יתייה יכונאו ,הסרפ םישימחכ קחרה ינכילוהו ינרסאו הלגעב
ותרשמ םע ידוהי ןקז שיא אב הז הלילב הנהו .תואצוהל יל היה אלו ךילא רוזחל יתיצרו ,ישפנ
"!הפ ונאצמת יכ ךנודא תא שקבו ךל" :יל רמאו ןאכל ינאיבהו הלילה לכ ינכילוהו הלגעב ינובישוהו
המל יכ ,ךתיבל אנ ינחק התעו .ךיתאצמש 'הל הדותו ,תובוחרה לכב ךשקבמ ינאש םויה לכ הזו
."ךלצא יתייהש םימיה לכ ךיתדבע רשויב אלה .בערב תומא

קקותשמ היהו ובלב 'הל חבש .ביל 'ר השעמ הז יכ ןיבהו וחור התייח הלא לכ תא ידוהיה עמששכ
."לוכאל ךל ןתיל תחא הגיזמב הווצאו ימע אב" :ירכנל רמא .רבד ףוס תוארל
ךלה אוהו ."ךל אורקל יאוב דע הנאו הנא ךלת לאו ,הפ בש" :ול רמאו תחא הגיזמל והליבוה
.םיסוס דוע תונקל

תאו הבכרמב ךיסנה בשי .םיסוסה תא רוסאל הווצ ,ךיסנה יניעב בטוהו הרוחסה לכ הנקשכ
:ידוהיה רמא .רוצעמ ילב ךרדה ןמ םיטונו םידקור וליחתה םיסוסה לע וקעצשכ .ודגנ בישוה ידוהיה
.םיסוס גיהנהל לוכיש דחא ןולגע יתיא שי .םגיהנהל םילוכי םניא םינולגעה לבא ,םיבוט םיסוסה"
."םיסוסה גיהנהל והרכשת ינודא יניעב רשיי םא .ונממ תחנ לבקת יכ יתעדי
."ול ארק ,בוט" :ךיסנה רמא
"!םיסוסה גהנהו ןכודה לע בש" :ול רמאו ירכנה ודבעל ידוהיה ארק
.ךיסנה חמש .לושכמ םוש ילב םיסוסה גיהנהו ודיב תוכשומה לטנ ,ירכנה בשי

:ידוהיל ךיסנה רמא ,ןמז הזיא ועסנו םכרד וזחא רשאכ
"?יתוא אורקל ביל 'ר םכלש ברה חלשש םויה רוכזתה"
."ינא רכוז ,ינודא ,ןכ" :ידוהיה רמא
בכעאש תוומ טפשמ ךילע אצי רשא םאב :יל דיגה רשא תא ךל הלגא התע" :ךיסנה ול רמא
.הזה דיריהמ העושי וזיא ךל חמציש יתימד .דיריל ךתוא חקאשו ,ראקאמ דירי רחא דע טפשמה
רחא דע ךתוא בכעל הווצש ותנווכב היה המו .תומל התא חרכומו ,םולכ עמשנ אל ףוסבל הנהו
"?דיריה
ידבע אוה םיסוסה גיהנמה ירכנה ירה ,ינודא" :יכבב ול רמא ךכ רחאו ,ורבדב ידוהיה קתש
."ותוא אנ לאש .הלילב ינולפ רמוכה ותוא בנגש ,דבאנה
תודיתע תוארל ויקידצב חוכ ןתנו ,לארשיב םיקולא שי יכ יתעדי התע" :רמאו דואמ ךיסנה המת
םלועמ היה אל רשא רקש רבדב תידוהש ךל היה המ ,התא לבא .וקשוע דימ קושע ליצהלו
"?םירמכה לכ יניעב םידוהיה חיר תא שיאבהל ירכנה תא תגרה התא יכ ךמצע תמתחו
יתייה אל םאו .םירוסייה לכ תא לובסל ,יחוכ לשכ יכ יתיאר ?תושעל יל היה המו" :ידוהיה רמא
תותימ תומלמ תימואתפ תחא התימב יתרחב .הברה םימעפ םדי תחת דודש לפונ יתייה הדומ
םידומ םירוסייה רחא :ונתמוא ינב לע םילילעמ םיאנושהש תולילעה לכ לע היארל ךל הזו .הברה
."םדימ טמשהל םהל רשפא יא יכ םיאורש ינפמ ,םתאמ םישרודש המ לכ לע םה

ותא היה רשא לכמו ,ידוהיה תיבמ הלילב רמוכה ובנג ךיא ול רפיס אוהו ,ירכנה יפמ ךיסנה רקח
אל אוהו ,רמוכה ינפב וירבד תא דיגיש ,ירכנה תא ךיסנה דימעה הנליוול םאובב .רבד דחכ אל
.םעה לכ ינפב םירזגל וערק רמוכה תאו ,קדצב ידוהיה ןיד אצי .ושיחכהל לוכי

.אינולופל םימיה ירבדב תרכזמל בתכנ הז ערואמ

ינשה ףסוי רסיקה לא ךרד תציפקב אב היהש ךיאה הרש ןב ביל 'רמ השעמ .9
המכב םידוהיה תא תוכזל א"מקת תנשב רזגש המ דעב ושינעמו הניווב ולכיהל
םתדו םתרות;

ביל 'ר םע אתווצב ותורחבב היהש שטינוב ריעמ דחא ןקז לש ורופיסמ םלעה לכל עדונ הז לכ)
(.רסיקה לכיהב
.דחא םוקמב הברה ההוש היה אלו ,דנו ענ וימי לכ תויהל שדוקב וכרד היה הרש ןב ביל 'ר

םילגמ םניאו איסכתיאד אמלעמ איה םתמשנש ,םירתסנה םיקידצה סנרפל וקסע לכ היה עודיכ
תומוקמ המכב עסונ היה ךכיפלו ,םלוכ םע תורכיה ול היהו םלוכמ עדוי היה ביל 'רו ,םלועל םמצע
.ונמזב ערופו הז לע רטש םהל ןתונו וילא םיברוקמה םישנאמ םילודג םימוכס הוולו

ןיידע ותוא םיריכמ ויה אל וז ריעב .בוליהומל הכומסה ,שטינוב ,תחא הרייעב תויהל ול ןמדזנ םעפ
.ריעה ןסכומ ,דיגנ תיבב ןסכאתמ היהו

:ול רמאו דיגנה תא וילא ארק ,הווקמה ןמ אבש רחאל ,תוצח רחא שדוק תבש ברעב
,הדשב לייטל תבש ברע לכב טעמ עוסנל ינגהונ .ינפ בישי אנ לא ,ותלעממ לאשא הנטק הלאש"
ץוח טעמ ימע עסיו סוסה רוסאיש ותרשמ לע תווצל ותלעמ םור לוחמי ,השקבב .הזב םעט יל שיו
."ריעל

.הצריש םוקמל ןקזה םע עסיש ותרשמ לע ףכת הווצ דיגנה
.ולצא בשי אוהו ,סוסה תוכשומ ול ןתיש תרשמה ברה שקב ריעל ץוחמ ואבשכ
םירבוע ויניעל .ריוואב סט אוהש המוד סוסה :האור אוה הנהו ,תוכשומה תא תרשמה ול ןתנ
ןומה .דואמ הלודג ריעל ואב .םיתש תועשב הז ןפואב םיעסונ ויה .רפכו ריע ,רפכו ריע ןיפילחב
.תרשמה יניעב םלוכ םירז םהו ,תובוחרב םירבוע םישנא
."התיבה עסנו רוזחא ףכת .יל ןיתמת ןאכ" :ול רמאו ריעה בוחרב הלגעה תא ברה דימעה

,רהרהמו ששוח אוהו ,וברקב םיצצורתמ םינוש םירוהרה .ההותו דמוע תרשמהו ,ברה ול ךלה
אלה" :והלאשו לארשימ םדא אוהש וינפב תרשמה ריכה .ודגנל ידוהי שיא הנהו ,ששוחו רהרהמ
"!תאזה ריעה םש ךדסחב יל דיגת
"?ןאכל תאב ימ םע ?הריבה הניוו ריע וז יכ עדת אל יכו" :ההימתב שיאה והבישה
."הזה םוקמה םש יל דיגה אל .דימת ומע ינא עסונ .יתאב דחא רחוס םע" :תרשמה ול םגמג

.ובל ינויערב להובמו ותעדב םמושמ ומוקמ לע דמוע ראשנ תרשמהו ,שיאה ול ךלה
"!םויה הנפ יכ ,ךלו גהנ" :רמאו הלגעה לא ביל 'ר רזח ךכ ךותב
םמותשמו תרשמה האור םעפה דוע .תוריהמב עסנו ודיל תוכשומה ברה חקל ריעה ןמ אצישכ
ריעה הנהו האור אוה םייתניב .ריוואה ללחב םיפלוחו םיחרופ םירפכו תורייע :ויניע הארמל
וסנכנו תוכשומה תא ברה ול רסמ .וכרדכ ,ריעה לא טאל טאל ברקתמו ול ךלוה סוסהו ,שטינוב
.הריעה

.ףרוטמו רוכשל והבשחו ריבגה ול געל .ול עריא רשא תא וילעבל תרשמה רפיס
תועמ יל ןתיי .ויפמ יתעמש ןכ ,הניוול בוש ןקזה ךלי אבה תבש ברעב הנה ,ןכ םא" :תרשמה רמא
יתייה םולחב אל יכ ,יל ןימאי זא .הניוומ רחוסה תמישר םע ול איבאו הניווב ץפח הזיא הנקאו
."ץיקהב אלא ,הניווב
."ותא ךתוא חקיל הצרי אלו ןקזה עמשי אמש ,קותש לבא .רבדה בוט" :ריבגה רמא

ןתנ .ותא עסיל ותרשמ לע הווציש דיגנה תאמ םעפה דוע ביל 'ר שקב ינשה תבש ברעב :הוה ךכ
.הנקש םויהמ הטאדה םע רחוסה תמישר םע ול ואיבישו ןטק ןיכס הנקיש תועמ תרשמל דיגנה

םע המישר רחוסה תאמ לבק םגו ,ןטק ןיכס םש הנקו תחא תונחל ףכת ךלה תרשמה .הניוול ואב
.הנקש םויהמ הטאדה

לוכי אלו דואמ דיגנה המת .הטאדה תמישר םע ןיכסה תא וילעבל תרשמה ןתנ שטינובל ורזחשכ
םינכ" :ברה ול רמא .הניווב ויהש תרשמה רמואש המ אוה תמא םא ברה תא לואשלמ קפאתהל
."דחא קסע לגרל המש עסונ ינא שדוק תבש ברע לכו ,הניוול הרצק ךרד ינא עדוי .וירבד

."ותא ינחקייש ותלעמ םורמ השקבב .הניווב תויהל דואמ ינא הצור" :ול רמאו ריבגה ןתח לפטנ
.ברה וחיטבה
.תרשמהו דיגנה ןתחו ברה :םתשולש ועסנ ישילשה תבש ברעב
.וגהנמכ ךרדה תציפק ברה השע
."יל ךרצנה םוקמל הלק העשל ךלא ינאו ,ןאכ בכעתת תא" :דיגנה ןתחל ברה רמא הניוול םאובב
."השעי המ תוארל ברה רחא ךלה יאשחב לבא .ינא םיכסמ" :רמואכ ,ושארב ךרבאה ול ןיכרה

ךלוה אוהש ךרבאב ברה שיגרה סכודה רצחל םאובב .סכודה רצחל ךלוה ברה :האור אוה הנהו
זוחא וישכע ?הזכ ןכוסמ םוקמב ךליל תזעה ךיא" :רמאו ושארב ול ענענו וינפ וילא ריזחה .וירחא
אמש ,הרוגחהמ ךדי טימשת אלש דואמ רהזהו ,ילצא ךומס ירחאמ ךלו ,החינת לאו יתרוגחב
."הלילח ךייח דבאת

.וירחא ךלוה היהו ותרוגחב ךרבאה קיזחה
ומצעב סכודהו .והואר אל סכודה ירמוש לכ .השועש המ םש השועו סכודה תיבל ךלוה הנהו האר
ץיקה ךכ ךותב "!םויה הנפ רבכ" :ךרבאל רמאו ,שוב דע ברה ןיתמה .העש התואב ןשי היה
.םכרדכ ,שטינובל ורזח ךכ רחא .וירבד לכ עמש ךרבאה .הברה ומע רבד .סכודה

השודקה חור ידי לע השוע ביל 'ר היהש המ :לודג ףשכמ היה ינשה ףסוי .10
האמוטה חור ידי לע השוע אוה היה
.(אילודופ 'פ) בוקשיטלאי ק"קב עבק תבישי הרש ןב ביל 'ר בשייתה ט"מקת תנשב
,םינפואה יריצ תעברא ותבכרמב ורבשנו בוקשיטלאי ךרד ינשה ףסוי רסיקה רבעש ,השעמ עריא
"!הזה רבדה תא יל השע ביל יכ יתעדי" :קעצו דואמ סעכו ןיינעה תא רסיקה ןיבה .לזרב לש ויהש
"!היחי אל אוה םג לבא ,תומא ינא םנמא" :החנאב ףיסוה ךכ רחא

.תיבב ותוא אצמ אלו ביל 'ר לש ותרידל סנכנשכ .ביל ידוהיה לש ותריד תא ול ואריש שקבו ךלה
ךלוה ינא .ךכ לכ םיארונ םירוסיי לובסל דוע יל רשפא יאש ,ול ורמא אובישכ" :תיבה ינב לא הנפ
."היחי אל אוה םג לבא ,תומל
.הניוול הרהמ דע רזחו ותבכרמ ןקת

הסנכנ רבכ ,יוא" :ארק תיבה ןתפמ לע ולגר הכרד ךורד ךא .ויעסממ ביל 'ר רזח ברע תונפל
"!יתיבל האמוטה

לוקב הכוב ליחתהו וידגב תא ערק דימ ,רמאש וירבד לעו ונועמב היהש יזנכשאה לע ול ורפסשכ
לא רבדמ ביל 'רש ועמש ,םגהנמכ ,ותיב לא אובל וידיסח וברקשכ ,תבש יאצומב .תובבל ערוק
לש ונוביר ,לבא ?בונישיק וא בושטידרב לע אלו ,בוקשיטלאי לע אקווד לרוגה לפנ המל" :ומצע
."הבהאב לכה לבקמ ינירה ,םימשה ןמ ילע רזגנ ךכ םא ,םלוע

ךירצ ךכו וילע ורזג ךכ :םלועה ןמ קלתסהל ותעש עיגת בורקב יכ ,םהל רמא תיבל וסנכנשכ
.תויהל
.ינשה ףסוי רסיקה םג תמ םוי ותואב

ותריטפ רחאל .11
:דחא ןקז יל חס
היהו יניטאסוה דיסח היה אוה .ויבורקמ דחא יפמ תיתימא הישעמ יתעמש הרש ןב ביל 'ר לע
הבכרמ הנהו האר .הלגע ול ןיאו בובלל אב .ותיבל ןיטאסוהמ רוזחל ול עריא םעפ .ץינמירקב בשוי
."היסור ץראל" :ול רמא .עסונ אוה ןכיהל והלאשו וילא שגינ .ירכנ ןולגע ול בשי ןכודה לע .תדמוע
ושרי ילוא וילעבמ שקבי .וילעבב אלא ,וב יולת רבדה ןיאש ,ןולגעה ול רמא .ומע והחקיש והשקב
שקבו שגינ םוקמ לכמ .ותשאו יזנכשא ןודא :הבכרמה ילעב ואבו תצק ןיתמה .םהמיע עסיש
ול בשי .ותשקבל יזנכשאה םיכסה .היסורל םהמיע רובעלו ןכודה לע בשיל והשריש ןודאהמ
ליכאהלו תצק שופל ודמע םש .ינסארקל הכומסה ,קסיב הריעה דע ועסנ .ןולגעה םע ןכודה לע
ךלהו הבכרמה ןמ דרי ."העש ךרעב" :ול וריזחהו קסיבב ודמעי המכ ידוהיה לאש .םיסוסה
תילטב ףטועמ םדא דמוע ךומסה רדחב הנהו ,תלדה דעב אוה האור .דועסלו ללפתהל הינסכאל
יזנכשאה והירה :אוה לכתסמ .ץרמנ קשחבו הלודג תובהלתהב ללפתמ אוהו ןיליפתב רטועמו
םימש ארי ידוהי אוהש יזנכשאב דיסחה ריכהש ןויכ .םכרדל ועסנו ,לכא ללפתהש רחאל !ולש
תודלות יזנכשאה ול רפיסש דע ועיגהו םירבדה ולגלגתנ .החישב ומע סנכנו ךרדב ולצא ברקתנ
:ותעיסנ

סנכנ ,ודבל ראשנ ןודאהו הכשלה ןמ םירזועה וכלהשכ תחא םעפ .הניווב ריקנב ,רנוילימ היה ויבא
וכלה רבכש ריקנבה ול רמא .תועובש העבראל םימודא השימח האוולה ונממ שקבו דחא ןקז וילא
השימח ינפל" :רמאו ונחלוש תבית לא ןקז ותוא שגינ .תועמ ול ןיאו ,רגסמ לע לכה ורגסו םישנאה
ינפב דומעל לוכי אל ."וז הביתב םה ירהו םימודא תואמ שולש ךל ןתנש םדא ךלצא היה םיעגר
.ול ךלהו ,תועובש העברא ךשמל בוח רטש ןקזה םתח .ול ןתנו םימודא םישימח איצוה ,ןקזה
ןועריפה םויל ויה םיניתממו ,םיהמת םלוכ ויה .לומתאלש השעמה וירזועל ריקנבה רפס רקובב
.בוחה לעבל םיפצמו םיבשוי ויהו םכשה רקובב לכה ואב דעוימה םויה עיגהשכ .הארי המ תוארל

:רמאו בוחה ריזחה .ריבגה ןמ ץוח ,שיא וב שיגרה אלו ,םלוכ לע המדרת הלפנ .ןקזה אב ףוסבל
ולכוי דסח תולימג יל תתנש תוכזב .בוקשיטלאי ריעב היהי ירבק םוקמ .הרש ןב ביל ימש יכ ,עד"
."הרזע לבקיו ינריכזיו ירבק לע אובי הקוחד ותעש היהתש ימ .תורוד הרשע דע ילא אובל ךינב

ןב ביל 'ר לא בוקשיטלאיל יתשא םע עסונ ינא .תינרוחא יקסע ודרי" יזנכשאה םייס ךכ "וישכע"
."םשל ונמע ןכ םג עסיי ודובכל השק אל םא .הרש

.הקדצל ןוגה םוכס ול ןתנו ברה לא הנפ ףכתו ,בוקשיטלאיל אב יזנכשאה .םהמיע דיסחה עסנ
.ול הקוחד העשהש וריכזהל ידכ ,ביל 'ר לש ורבק לע חטתשהל ךלה ךכ רחא

הרש ןב ביל 'ר רבק לעש ןויצה לע .12
היה היעשי המלש 'ר .תוינא ןיינבב קסוע היהש ,היעשי המלש 'ר ,רישע םדא היה בוילוקינ ריעב
םש חינהו ביל 'ר לש ורבק לע חטתשהל אב .בוקישטלאי ךרד רבע תחא םעפ .םימכח תנומא לעב
סנ ול השענ .הלשממה תאמ חקיל ךירצ היהש תונלבקה קסעב החלצה ול אהיש השקבב "הקתפ"
.היעשי המלש 'ר ןימאמ היה .םיחונ םיאנתבו בוט חקימב ודיב הרסמנ תונלבקה .ותשקב האלמתנו
.הלודג הבוט ול השעש ,ביל 'ר ידי לע ול אב הז לכש

הנמ םהל ןתנו ביל 'ר לש וידכנ לצא היה .בוקשיטלאי ךרד בוש היעשי המלש 'ר רבע ותריזחב
ורבק לע םינבא לש ןויצ ןינבל כ"ור תואמ שמח לש ןוגה םוכס בוקשיטלאי תלהקל ןתנ דועו .הפי
.שודקה קידצה לש

ךכש תמחמ ,הפי להוא ורבק לע ומיקיש קידצה ןוצרל רבדה היהי אלש בוקשיטלאי ינב וששח
אטפאמ קידצה לא ועסנ .ותומ רחא לודג דובכ ול וקלחי אלש ,שוריפב ביל 'ר לש ותאווצ התיה
אלש יאנתב לבא ,םינבא ןינב םיקהל אטפאמ קידצה םהל ריתה .גהנתהל ךיאה ויפ תא לואשל
.ןשיל ביבסמ שדחה היהיש אלא ,ןשיה להואה תא וקלסי

ותעיסנ ךרדב זא היהש ,לבונרישטמ יכדרמ 'ר קידצה חינה הנושארה ןבאה תא .תונבל וליחתה
לש הגהנהה ביל 'ר ול רסמ ותריטפ םדוק :ביל 'ר לא הלודג תוכייש היה יכדרמ 'רל .בוקשיטלאיב
.םיקידצ ו"לה תסנרפ

םדוקמ וקלסיש ילבמ גגה חותמל רשפא יאש םינובה ואר .גגה תושעל היה ךירצ .םילתכה ודימעה
.ןבת לש ןשיה גגה

,הרקמ אלא הז ןיאש ובשח .תמ דימו גגה ןמ תושלחב לפנ .ןבתה קלסל גגל דחא לעופ הלע
ןאכ שי :ללכ טושפ רבדה ןיאש וניבה .גרהנו ינשה םג לפנ .וז הדובע תושעל רחא לעופל וחלשו
.ביל 'ר לש האווצה חוכ

רמא .אקסוי 'ר ומשו ,םימש ארי םדא ,ביל 'ר לש וידכנמ דחא בוקשיטלאיב םהה םימיב בשוי היה
ןקזה השעי אל ולש אוה חוטב יכ ,ןבתה קלסיו גגה לע הלעי ומצעב אוהש ריעבש םיתבה ילעבל
.ללכ קזינ אלש יפ לע ףא ,גגה ןמ אוה םג לפנ הנהו .רבד םוש
"!ןקזה ליפמ וידכנל םג !האר ,אנ האר" :ארק ותליפנ תעשב
.גגה לע תולעל זיעיש םדא ןב םוש היה אלש תמחמ ,ןיינבה םייסל רשפא היה אל

.גהנתהל ךיאה וב ךלמיל אטפאמ קידצה לא בוש ועסנ
ומכ ותומ רחאל םג דובכה תא ביל 'ר אנוש ,הרואכל .רתוי ונבת לא" ,קידצה רמא "ול וחינה"
."וייחב ואנוש היהש
.וב עגיל םיארייתמ םדא ינבו ,גג ילב שדחה להואה ראשנ ךכ

:השעמ דוע עריא ךרעב הנש םישימח ינפל
לא ךלה .רונתה רומגל םינבל יתש דוע ול ורסח .ותרידב שדח רונת ול השע ירכנה להואה רמוש
.םש תוללוגתמה רמגנ אלש ןיינבה לש םינבלה ןמ ,םינבל יתש ול חקלו להואה
.ףכת שלחתנו םינבלה יתש םע ותיבל סנכנ
םשב קידצה תא סייפל ךליש שילש תועמדב הננחתהו השעמה ול הרפסו ברה לש ותשא הצר
.הלעב
ושקבו ןמוקמל םינבלה יתש וריזחה .להואה לא וכלהו םידיסחה ינקזו םיניידה ןמ ןינמ ברה ףסא
.רמושה תמ תועש יתש רחאל :םהיתוניחת וליעוה אלו ,ירכנה רמושל לוחמיש קידצהמ

.ודובכ לע לוחמל הצר אל קידצה


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם