"םתבו םכחב השעמ"ל םייפוסוליפ תורוקמ

ורשיפו בלסרבמ ןמחנ 'ר לש רופיס

ג"משת ץיק ,'ג תוהז

גרבנזיא הדוהי


:רמאמה ןכות
אובמ
רקחמל ןמחנ 'ר לש וסחי

רופיסה חותינ
רקוח םכחה
םכחה לש ותודידב
ותיב תא סרוה ףוסוליפה
ארובל םדאה ןיבש רשקה רוערע
ךלמה תא גצייל לוכי איבנה םאה
ךלמה תא הארש םתהו םכחה ןיב ערקה
תומימתה
הלודגל הלוע םתהו רדרדתמ םכחה
םידש תואיצמ לע חוכיווה
ץובב םיעוקשה םימכחה

ןה רופיסבש תויומדה יכ הארמו ,םתבו םכחב השעמ רופיסה תא שרפמ רמאמה :ריצקת
.ךלמה לומ ףוסוליפה :ירזוכה רפסבש תויומדה

ןמחנ 'ר לצא היפוסוליפל סחי ,בלסרבמ ןמחנ 'ר ירופיס ,םתבו םכחב השעמ :חתפמ תולימ
בלסרבמ

אובמ
לשמנה תא ףושחל ךירצ םהב ארוקהש ,לשמ ירופיס םנה בלסרבמ ןמחנ 'ר לש תוישעמה ירופיס
לע םא ,תודיסחה ךרד לע םא ,רואיבל םיבר םירופיס וכז רבכו .םהב םולגה ןויערה לע דומעל ידכ
.תודיסחה תורוקמ יפ לע יתורפסה רקחמה ךרד

אוהש ,הז רופיס ."םתבו םכחב השעמ" רופיסה לש םייפוסוליפה תורוקמה לע דומענ הז חותינב
יכ דע ,ל"הירל ירזוכה רפס ךותמ םיבר תודוסי וברקב ליכמ ,לקנב חונעפל ןתינו הרואכל טושפ
תויומדה יתש תא םילמסמ ,םתהו םכחה ,רופסבש תויזכרמה תויומדה יתש יכ רמול רשפא
ירזוכה רפסש תילאידיאה תומדה וז ,םימתה ןימאמה אוה םתה :ירזוכה רפסבש תויזכרמה
ףוסוליפה אוה אוה םכחה וליאו ;תומימתב ןימאהל ותלוכי תא דביא אלש ימל הרטמכ דימעמ
חותינה חוכב קרו ךא ןימאמה ילטוטסירא ףוסוליפ ותוא ;ירזוכה רפס לכ לש ןוידה עקרב דמועה
יכ תורשפאב רפוכ ףא :וזמ הריתיו ,םיקולא תולגתהבו האובנב רפוכה ;וירקחמ לש ינויגהה
.םדא ינבל הלגתי םיהולא

רקחמל ןמחנ 'ר לש וסחי
תא םיגדהל אב ומכ הז רופיס .תיפוסוליפ הריקח לכל תצרמנ תודגנתה דגנתה בלסרבמ ןמחנ 'ר
ןימאמה לש ותחלצה לומ ,תמאה שופיחב ףוסוליפה לש ונולשיכ תא אטבמ רופיסה :ותודגנתה
.המימת הנומאב

תואמגוד הנה .יפוסוליפה רקחמה תונגב םישרופמ םירבד ןמחנ 'ר רביד ,רופיסב זומרל רבעמ
.רקחמה דגנ וירבדמ
הנומאה רקיעו ,דואמ לודג רבד אוה הנומא ילצאו .ןטק רבד אוה הנומא ,םלועה לצא"
םירשכה םע ןומההו םישנה ךרדכ ,רומג תוטישפב קר ,ללכ תוריקחו תומכח םוש ילב איה
(גל ןמיס (סופד תנש אלל) םילשורי ,ן"רה תוחיש) ."םינימאמה

:דוע ןכו
ןייעל לבל דואמ דואמ ומצע קיחרהל ,תומוקמ המכב ונירבדבו םירפסב ראובמ רבכו"
וניחאמ םילודג ורבחש הריקח לש םירפסמ וליפאו ,איפוסוליפה םירקחמה ירפסב ללכ
ונל יד יכ .הנומאל דואמ םיקיזמ םה יכ ,דואמ ומצע קיחרהל ךירצ םהמ םג ,לארשי ינב
תויהל ,'ה תדובעב רקיעו דוסיו לודג ללכ הזו ,םישודקה וניתובאמ ונלבקש ונתנומאב
.אל ללכו ללכ ,תוריקחו תומכח םוש ילב ,תומימתב ךרבתי ותוא דובעל ,'וכו רשיו םת
,אנינת ן"רהומ יטוקיל) ."דואמ קיחרהל ךירצ ,ומצעב 'ה תדובעב שיש תומכחמ םג
.(:וכ ףד ,ט"כשת םילשורי
:ןכו
לש םירפסב ללכ ןייעל ילבלו ,ללכ תוריקחב סונכ ילבל ,הנומאב ומצע קזחל םדא ךירצ"
וניכז רבכ יכ .ללכ תוריקח םוש ילב ,דבלב הנומאב ךרבתי םשהב ןימאהל קר ,םירקחמ
םילודג םיבר םיקידצ ונל ויה רבכו ,םולשה וילע וניבר השמ ידי לע השודקה ונתרות לבקל
תוחיש טקל ,חיש ילגעמ) ."תוריקח םוש ילב םהילע ךומסל ונל יוארו ,רודו רוד לכב םיארונו
.(23 דומע ח"שת םילשורי ,ןקוש תאצוה ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש תוגהנהו

.םתוא דומלל ןיאש םירפסה תא הנמ ףא בלסרבמ ןמחנ 'ר
םהב ןייעל ילבל דואמ דואמ ונילע רסאו ,םימעפ המכ דואמ הברה רפיס ,תוריקחה ירפסמ"
,ומצע לע סוחל הצורש ימ לכ ןכ לע ...רוסיאה לדוגב דואמ גילפהו .ו"ח ללכ םהב טיבהלו
ןוגכ ,םינומדקה תצק ורבחש םירקחמה ירפסמ קוחירה תילכתב דואמ קחרתהל ךירצ אוה
רמא הדקעה רפס לע םגו ...תולודג תוארקמה לצא םיספדנה ארקמה לע םישרפמה ירפס
ירבד איבמש תמחמ קר ,רשכ רפס אוה הדקעה רפס יכ רמאו ,ותוא דומלל אלש ןכ םג
ןויגה תולמו ,םירקעה רפסו ,תובבלה תובוחב דוחיה רעש ןכו ,םהלש תוישוקהו םירקחמה
(36 דומע ב"כשת םילשורי ,ן"רהומ ייח) ."םירבחמה רפס ראשו ,םיכובנ הרומו ם"במרהל

םיקוספה דחא .ותדמע תא ריהבת הריקח ירפסל בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ותוסחייתה ךרדל המגוד
ךבבל לא תבשהו םויה תעדיו" קוספה אוה ותטיש תא תובבלה תובוח לעב הנוב םהילע םייזכרמה
טטוצמ הז קוספ .(טל ד םירבד) "דוע ןיא ,תחתמ ,ץראה לעו לעממ םימשב םיהולאה אוה 'ה יכ
םיימעפ טטוצמ קוספה .(!רפסב רתויב םיטטוצמה םיקוספהמ אוהו) םימעפ שמח ל"הוחב
:ייחב 'ר בתוכ םש ,ל"הוחל המדקהב
יאשר ןימאמה ןיא ;[רבועה-דחאה תמועל תמאה-דחאה ןיינע ןיבהל תלוכיה] הזה ןינעהו"
."ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו ביתכד ,וילע הריהזה הרותהש ,ונעדי אלש

:ייחב 'ר בתוכ המדקהה ךשמהבו
דצמ וילע דומעתש רחא ,הזל המודש המב ךלכשב שמשתו תעד לא בושתש ,רמא לבא...
ךנובתו ךלכשב וילע רוקחתו .ןהיקרפו ןהישרשו הרותה תווצמ לכ תללוכ איהש ,הלבקה
לא תובשהו םויה תעדיו :ביתכדכ .רקשה החדייו ,תמאה ךל ררבתש ידכ ,ךתעד לוקישו
."םיהלאה אוה 'ה יכ ךבבל

:רמאנ ג קרפב .וארקל רסא ןמחנ 'רש רעשה הז ,דוחיה רעשב קוספה אבומ תופסונ םיימעפ
המכחב םירצקמה ןמ בשחנו ,הנוגמ הז ירה [דוחיה תנומאב] רוקחמ םלעתמהו"
."...ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" בותכש ומכ ,הזב הרותה ותבייח רבכו ...השעמבו

:'י קרפב קוספה רזוח בושו
,וישעמ ינמיס דצמ ,הלעתי ,ךארוב תתימא תא עדתש דע ,ךשפנ חירטהל ךירצ התא..."
;אצמנ ונניאש ינפמ ,ךיתושגרהו ךיתובשחממ ואיצוהל עיגתשכו ...ודובכ םצע דצמ אלו
רשא ותעידי תילכת איה תאז ,ךממ דרפנ וניא וליאכ ,ויתולועפ ינמיס דצמ ותוא תאצמו
םימשב םיקלאה אוה 'ה יכ ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" :ורמואב ,הילע ,איבנה ריהזה
."דוע ןיא ,תחתמ ץראה לעו לעממ

םדאה ןובשח והמ ייחב 'ר רידגמ הז רעש לש 'א קרפב .שפנה ןובשח רעשב קוספה רזוח בושו
:ושפנ םע
ול שיש המ הזב עדיש ידכ ,ולכש ןיבו וניב ומלועו ותרות ינינעב םדאה תולדתשה אוה"
םויה תעדיו" ורמאב ,םולשה וילע ,איבנה הז לע ונריהזה רבכו .תובוחה ןמ וילע שיש המו
."םיהלאה אוה 'ה יכ ךבבל לא תובשהו

,ולכשב רוקחל םדאה לע הבוחש ךכל היארכ םימעפ שמח אבומה קוספל בלסרבמ נ"ר ביגמ דציכ
:נ"רהומ ירבד הנה ?םיהולאה תרכהל ותועצמאב עיגהלו
קוספמ ,רוקחל ךירצש היאר םירקחמה ירפסב אבומש המש ,דחא רפס אתיאש ,רמא"
הז ,תוריקח יפ לע ךרבתי ותוא תעדל םיכירצש ,'וכו "ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו"
ךרבתי ותוא תעדל רקיעה תמאב יכ ,אוה ןכ אל תמאה לבא ...םיארקה תכמ אוה שוריפה
לע ףא ,םיקולאה אוה 'ה יכ ללכב עדוי דחא לכש יפ לע ףא יכ ...המלש הנומא ידי לע קר
םיחכוש םיתעה בורבש הברה תאצמנ וילבהו ויתוואתו הזה םלועה תוחרט תמחמ ןכ יפ
רקיע הז יכ ,'וכו ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו ...םיקוספה םיריהזמ הז לעו ,ךרבתי ותוא
'ה יכ בטיה ובבל לא תאז םימישמש תע לכב ,בלה לא תעדה םירשקמשכ ,העידיה תומלש
יכ ,רתוי הזב רבדל א"או .אטחי יתלבל וילע ותאריו ותמיאו ודחפ לפונ יאדוב ,םיקולאה אוה
תנווכש רמול הלילח לבא ...עודיב רעשמד המ םופכ דח לכל אוה ךרבתי ותוקולא תעידי
רקיע יכ ,העטומה לכש לע היונבה תישונא הריקח יפ לע ךרבתי ותוא תעדל םיקוספה
ןמיס םילשורי ,ן"רוהמ תוחיש) ."םישודקה וניתובא ונל ועידוה רבכ ךרבתי ונממ העידיה
(ז"יר

תובוח רפסה יונב וילע דוסיה .ותרוקיבמ וקינ אל םידמולל ריתה ןמחנ 'רש םיקלחה םג ,הנה
ןמחנ 'ר .תובא תרוסמב לבקמ אוהש המ תא ולכשב ןיבהל בייח םדא יכ ןורקיעה אוה תובבלה
ךכל דגנתמ אוהו ,תובא תרוסמב ותנומא תא לבקי םדאש :םירבדה לש ינשה קלחל קר ןכומ
.התמאיו וז תרוסמ ןחבי םדאש

םירפס םיתעל דמל ומצע אוה ,רקחמ ירפס דומילל בלסרבמ ןמחנ 'ר דגנתהש תודגנתהה תורמל
:ךכ תאז םיריבסמ וידימלת .הלא
לארשי וכלהש דוס תניחב אוה ,םירפסה ולאב םימעפל ןייעמ היה ומצעב ל"ז אוהש הזו"
לארשי וכלה הז ליבשבש שודקה רהוזב אתיאו ,ארחא ארטיסה םוקמ אוהש ,רבדמב
םירפסב םהב ןייעמ אוה וז הנווכבו .םש םתכילהב ארחא ארטיסה לש וכרד םה יכ ,רבדמב
תוריקח לש םירפסב טיבהל דואמ לודג רוסיא אוה ונל לבא .ןיבהו ,רבדמ תניחב םהש ,ולא
(39-38 דומע ב"כשת םילשורי ,ן"רוהמ ייח) ."ל"נה

לכ ךותל ומצע תא ךילשמ" ומצע קידצהש העש ,םירחאל תומימתה תיינקב קידצה לש ודיקפת לע
תא יכ וידימלת םיריבסמ "היהת םימת" תרבוחב .ןמחנ 'ר ידימלת םידמוע "טיטו שפר ינימ
קידצה יכ .דואמ האלפנ הלעמב לודגה קידצה ידי לע קר ןילבקמ תומימתה תומילש רקיע"
ומצע גהנתמו ,לכה קלסמ אוה ,הארונהו הבגשנה ותמכחו ותשודק ףקותב תמאה
.ךרבתי םשה ליבשב טיטו שפר ינימ לכ ךותל ומצע תא ךילשמו ,תוטישפבו תומימתב
ומצע דירומש המ אוה ,ךרבתי םשה ליבשב ,םשל ומצע ךילשמש טיטהו שפרה רקיעו
ולפנש ולא לש דואמ םיכלכולמהו םיכומנה תומוקמ םהש תומוהת יקמעב ומצע תא ךילשמו
לע ,לארשיו הניכשה רעצ לע ותונמחר לדוגב קידצהו .תוערה םהיתוואתו םהיתונוועב םשל
,תויתחת תומוהת יקמעמ םשמ תולופנה תושפנה תולעהל ידכ ,םשל ומצע ךילשמ אוה ןכ
ידי לע ךרבתי וב הטושפ הנומא םדאב סינכמ קידצה יכ ...טיטו שפר תניחב רקיע והזש
."ךרבתי וילע תוישוק םוש םישקמ ןיא רבכ הז ידי לעו ,ובש תוטישפהו תומימתה תדמ לדוג

ודיב תעייסמ ,"הטושפ הנומא" לש דוגינה אוהש ,"טיטו שפר"ב קידצה לש ותעיקש ,ןכ יכ הנה
.תויתחת תומוהתב תולופנה תושפנה תא םשמ איצוהל


ןמחנ 'רש תודוסיה תא הארמ םייפוסוליפה ויתורוקמ יפ לע "םתבו םכחב השעמ" רופיסה חותינ
םייפוסוליפ תונויער וידימלתל ןמחנ 'ר ריבעה הב ךרדה תא ףשוחו ,רקחמה תורפסמ לביק
:הז רופיסב זומרה לע ודמע ן"רהומ ידימלת .תוישעמ ירופיס תועצמאב

ןיכירצש ,ךרבתי םשה תדובעל םיעגונה םירבד המכ םלועה בור םיניבמ תאזה השעמב"
רפיסש רחא ומצעב זמר ל"ז וניברו ...דימת החמשב תויהלו ,תומימתה יכרדב גהנתהל
.(זל-ול 'ע ,היהת םימת) ."םשה תדובעו הליפת ןיינעל ותנווכש ,תאז השעמ

.השעמה רופיסב םיירקחמ תונויער ועקוש הב ךרדה תא טוריפ רתיב הארנ ונחותינברופיסה חותינ
.םתה לומ םכחה :תויומד יתש םישגופ ונא רופיסב
האור םכחה רשאכ .ותוא בבוסה תריקח :תירקיעה ותנוכת ?ףוסוליפה םכחה לש ותומד יהמ
."םיכלוה םתא ןאל" ;"םתא ןיאמ" :םיעסונה תא לאוש אוה ,"תכלוהו הצר איהש" הלגע

רקוח םכחה
לאוש אוה ,תוימיטיגל תולאש ןיידע ןה לאוש אוהש תולאשה .ותריקח ךרד תא ןאכ ליחתמ םכחה
יפוא הנתשמ טעמ טעמ .ומצע תא לואשל םדאל ול יוארש תולאש - "ךלוה התא ןאלו תאב ןיאמ"
יואר ןתוא לאושהש תולאש - "הטמל המ הלעמל המ" ,רחא גוסמ תולאשל תוכפוה ןהו ,תולאשה
."םלועל אב אלש" ול

ףוסוליפה .תיפוסוליפ הריקח לכ לש דוסי תולאש ןה ותילכתו םלועה לש ורוקמ רבדב תולאשה
:הלא תולאש יתשב הבושתב חתופ ,ירזוכה רפסב ,ותנומא תא גיצמה
הול-אה תאמ הנווכב אל ארבנה ךא ,ארבנ לכ תווהתהב תוליעה תליע םנמא אוה הול-אה"
;"הווהתנ
:ןכו
ירחא וילא עיגהל הווקמ םלשה םדאהש המ תילכת איה [לעופה לכשב תוקבד] וז הגרדמ"
,א,א ירזוכ) ."םתותימא יפל םירבדה תעידי תא גישתו ,תוקפסה ןמ ושפנ רהוטת רשא
.(לאומש ןבא םוגרת

הז תיב לעבו ,"דחא תיב לעב לצא" ומצע ריכשמו ךלוה םכחה
ךירצ היה םימעפל ...הרוחס תאשל םינודאל וחלוש היהו ,תודבכ תוכאלמ ומע השוע"
."הדובעה וילע השק היהו ,תוהובגה תוילע לע יואשמה םע תולעל
,םירחאל תוחילשב תאצל ךירצ םיהולאה דבוע .תושק תודובע עצבל םדאה תא חלוש תיבה לעב
:אשמ תאשל ןינועמ וניא ףוסוליפה :אקע אד .תוהובג תוילעל תולעל וילע .דבכ אשמ תאשל וילעו
,חבשת ךיאו ללפתת ךיא וא ,ה-ולאל דבוע התא הדובעה יניממ ןימ הזיאב שוחת לא"
ךתנוכו ךתמגמ םישו ...תד ךל הדב - הצרת םאו .םישעמ וליאבו ןושל וזיאבו ,רובד הזיאב
.(א,א ירזוכ) ."ךשפנ ךוכיז -

ץמאמל ןכומ אוה ןיאו ,השעמ בייחמה יוויצב ריכמ אוה ןיא .ףוסוליפל רז יתדה ץמאמה
םיגשיהה ןיבל ,יתדה השעמה ןיב רשק שי יכ םיכסמ אוה ןיא .תוהובג תוילעל םילוע ויתובקעבש
םיליבומה םיבלשה לע גלדל לכוי יכ רובס אוהו ,רקיעכ תילכתה תא האור םג ףוסוליפה .םיינחורה
לע לכתסהל ךירצ יניא ןיידע ...תילכתה ליבשב קר אוה רקיעה אלה" :ןעוט םכחה .תילכתה לא
םירוטפ םמצע םיאור םיפוסוליפה יכ הנעטה לע ססבתה היפוסוליפב קוסיעה דגנ קבאמה ."הז
:תועייסמ תווצמ אלב תילכתל עיגהל ולכוי יכ םה םיבשוחש םושמ ,תוישעמה תווצמה ןמ
,רקיעב םהידי וטשפ רקבהו ןאצה םג ,ףוסוליפ ויניעב דחא לכ ףוספסאו בר ברע םג יכ"
ןמו הליפתה ןמ םירוטפו ,ןילוח גהנמ שדוק לש םירבדב גוהנל ...רקימ ללוז איצוהל
,רתסלפ הרות םישוע [םיכובנ הרומ] ...הזה רפסב םיקיזחמה לכ הנה יכ ...ןיליפתה
(ה"לרת ח ןורושי ,יולה סורדוט ןב ףסוי תרגיא) ."...רתהכ התשענ הענצבש הריבעו

םכחה לש ותודידב
ליחתה ךכ רחא ,תומכחה לכב םכחו ףוסוליפו לודג רוטקאד השענו" ,םידומילב םלתשמ םכחה
ידיחיל סחייתמ ףוסוליפה ."רבדל ימ םע ול היה אל ותמכח תמחמ" ."אל"כ ויניעב תויהל םלועה
.םלועב רז ומצע שח אוהו ,הלוגס
אלו ,הלועמ דחאל תואישב אלא תמאה דמלל הלובחת אצמי אלשכ ...רשא שיאה ינא"
.אוהה ברה םעה תונגב שיגרא אלו ,ומצעל ורמאל רחוב ינא - םילכס םיפלא תרשעל תואי
(טס,א םיכובנ הרומ) ."וב עקשנש הממ אוהה דחאה הלועמה ליצהל הצראו

."אל"-כ ולצא בשחנ םלועה .ויבגל םייק וניא וליאכ םלועה וליאו ,דחוימה דחאב קסוע ףוסוליפה

ותיב תא סרוה ףוסוליפה
היה םתה .ותוא בבוסה םלועה לא וסחיב קר יוטיב ידיל אב וניא ףוסוליפה לש ינסרהה חוכה
ימ היה אל" םלועב טטושש ףוסוליפהו [ויתובא תרוסמ תא לבקל=] ויבא תיב תא תשרל לגוסמ
השענ" יכ הלגמ אוה ,ותיבל רזוח אוה רשאכ :ולש ותיב תא םג סרוה ףוסוליפה ."תיבה תא לבקל
אלמ םכחהו ...ואובב וב סנכיל םוקמ םכחל היה אלו ,םולכ ונממ ראשנ אלו ,םכחה תיב דובאו הלכ
- ."דימת םירוסי
,תינוי תמכח ךאישת לאו"
.םיחרפ םא יכ ,ירפ הל ןיא רשא
,העוקר אל המדא יכ :הירפו
,םיחותמ קחש ילהא אל יכו
,תישארב השעמ לכל תישאר ןיאו
"...םיחריה שודיחל תירחא ןיאו

,ותוא םיבבוסל זב ףוסוליפהש רחאל .סרהב החוכ .הנוב הניאו ,תונורתפ הביצמ הניא היפוסוליפה
ומיכסה םינשה .םלועב טטושל ורבחו םכחה ךלוה רופיסה ךשמהב .אוה ופוגב עוגפל ליחתמ אוה
המ הלכש דע םיעסונו םיכלוה ויה ךכו ".וז םתחנה תא תמאל םיכלוה םהו ,ללכ ךלמ םלועב ןיאש
."לגרב ךליל וחרכהש דע ,םלוכ ורכמש דע ,ינשה ךכ רחאו ,דחא סוס רוכמל וליחתהו ,םדיבש
.ומצע תא הלכמ אוהש ופוס ,םלועל זב הליחתש ,ףוסוליפה


ארובל םדאה ןיבש רשקה רוערע
םייק תויהל לוכי וניא וא ,םייק וניא הז רשק םא .הנומא לכל דוסיה אוה ארובל םדאה ןיבש רשקה
:םכחה לש ותריפכל תמרוגה אצומה תדוקנ םג אוה הז רשק רוערע .תד לכ הלטב -
,ירחא חלשי הזכ ךלמש תאז המ :רמאו הנעו ,ולש היפוסוליפו ותמכחב םכחה םכחתנ"
"תעדב תאז בשייתי ךיאו .הזכ ארונו לודג ךלמ הזבנו לפש ינאו ...ינומכ ךרב לפש רובע

:ףוסוליפה ירבדבו .וילא הנפי םנמא ךלמש ןימאמ וניא םכחהו ,בתכמ םכחל חלוש ךלמה
אצמנ .הנווכו ןוצר לכ לעמ םמורמ ךרבתי אוה יכ ,האנש אלו ןוצר אל וינפל ןיא הול-אה"
וניא ןכש לכו ,ךישעמו ךתנוכ עדוי וניא המכו המכ תחא לעו ,ךתוא ריכמ הול-אה ןיאש
."ךיתועונת האור אלו ךתליפת עמוש

בתכמה יכ ןעוט הזו ,חילשה דמוע ולומ :לבא .וילא הנפ םנמא ךלמה יכ ןימאהל ןכומ וניא םכחה
ררובמו ןבומ רבדה חרכהבש ,יתעד רמוא ינאש המ עדת" :ןעוט םכחה .אוה ךלמה ןמ ,ודיבש
:ותמועל קעוז חילשהו ."ךלמ שיש םירבוסש הזה תוטשב םיעוט םלועה לכו ,ללכ םלועב ךלמ ןיאש
ךלמה דימ תרגיאה תלבק ךמצעב התאה" :םכחה ותוא לאש "!ךלמהמ תרגא ךל יתאבה ינא אלה"
?"שממ ומצעב

ךלמה תא גצייל לוכי איבנה םאה
:לאשנ רזוכ ךלמ .תיפוסוליפה תורפסה תא האלמ ךלמה תא "גצייל" איבנה תלוכי לע חוכיוה
ישעמ רפסלו ומש לידגהלו וצירעהל ךילעו ,אוה דסח שיא ודוה ךלמ יכ ךל ורמא וליא"
תייה םאה ...וצרא ישנא תקדצ רבד לע ךילא העיגהש העומש יפל קר הז לכו ,ודסח
?"ןכ תושעל ךשפנל ךרוצ האור
:ירזוכה תבושתו
"...ללכ ךלמ םהל ןיא יכ ןכתי ףא ...?ישפנל הזכ ךרוצ הארא עודמ"
:רבחה ףיסומ ךכ לעו
תואצמנ יכ רבדב קפס ליטהל ןיא רשא תורושתב אוהה ךלמה יכאלמ ךילא ואב וליא םלוא"
?"ותעמשמ לא רוסל זא בייח תייה אל םאה ...ודוה יכלמ תונמראב קרו ךא ןה

יפ לע ךלמה יפלכ הדמע עובקל ךירצ אוהו ,ויחילש תא האור אוה .ךלמה תא האור וניא םכחה
,הזכ ךלמ םייק םנמא םא טילחהל ךירצ אוהו ,ודוה ךלמ תא האור וניא רזוכ ךלמ .ויחילש ירבד
.םיאיבמ ודוה ךלמ יחילשש תונתמה יפ לע
םיקוחר םיסחיב וליפאו ,ויתולועפב וליפאו ,וירקמב וליפא היהת רבדה תואיצמל הרשיהה"
,ןכ :ול רמאת ?ךלמ תאזה ץראל שיה :לאוש ךלאשיש :ומכ ...ותלוז ןיבל וניב ונממ דואמ
ןוטק ,שלח שיא הארת רשאכ ,ינחלשה הז תויה :ול רמאת ?הז לע תפומה המו .קפס אלב
דמוע ,ינעה ,קזחה ,ףוגה םוצע ,רחאה שיאה הזו ;םיבוהזה ןמ ברה ןומהה הז וינפל ,ףוגה
וב רעגי לבא ,[ינחלשה] השעי אלו ,הרועש לקשמב הקדצ ול השעיש ונממ לאשי ,וינפל
ודיבש המ תחקבו ותוחדב וא ותגירהב רהממ היה ,ךלמה דחפ אלולו .וירבדב וילעמ והחדיו
.(ומ,א םיכובנ הרומ) ."ךלמ תלעב הנידמה תאז תויה לע היאר תאזו .ןוממה ןמ

הצור אוה :תוצע דבוא םכחה .וישעמ תואצות תא ,ויחילש תא םיאור לבא ,םיאור ןיא ךלמה תא
.בתכמה תא חלש םנמא ךלמה יכ תוצרמנ רתוי תוחכוה

ךלמה תא הארש םתהו םכחה ןיב ערקה
אלה" :קעזנ םתה .םייק םנמא ךלמה םא הלאשה הלוע בושו ,םתה םע םכחה שגפנ רתוי רחואמ
אוה אוה ,ךלמה תא הארש םתה ןיבל ףוסוליפה ןיבש הז ערק !"ךלמה תא יתיאר ימצעב ינא
ריבסמ ףוסוליפה .ותנומא תונורקע תא ול ריבסהל אבש ףוסוליפה ןיבל ,רזוכ ךלמ ןיבש ערקה
ןיא "אוהה ינחורב תוקבדהה אוהש ,ךשקובמ לא עיגת זאו" ,בלה ךוז תא שקבל וילע יכ ךלמל
אלה" :רזוכ ךלמ ול בישמ ךכ לעו .םיקלאה תדובעלו הליפתל ךרע ןיאו ,יתדה השעמל תובישח
."ומצע דצמ יוצרה השעמ קפס אלב אופיא שי .היוצר יתנווכ יכ םא ,יוצר וניא ישעמ יכ יל דגוה
ףוסוליפה :ףוסוליפל רזוכ ךלמ ןיבש קוחירל םימוד ,חילשהו םכחה ןיבו ,םתהו םכחה ןיבש קוחירה
רביד אוה לבא :ותמועל קעוז רזוכ ךלמ .םדא ינב לא רבדמ םיהלאה ןיא ,יתד השעמ ןיא :ןעוט
!יוצר השעמ תושעל ךירצ ינא יכ יל רמאו ,יתא

ןימאי אוה .ךלמה םע שגפי אל םש םג לבא .רופיסה ףוסב םכחה לבקי יפוסה תומיאה תא
,חילשב ןימאמ םכחה :רמשנ ןורקיעה .וירוסימ ותוא לאגי "םש לעב" רשאכ ,ינחורה לש וחכב
!םיקלאה לא רישי רשק היהי אל םכחל .ארובב ותועצמאבו


תומימתה
.הריקח אלב ,תומימתב ןימאמה :ל"היר לש תפומה תומדב תבצועמ םתה לש ותומד
."תעד לוקישל אלו ,ילכש שקיהל אלו הרעשהל אל םוקמ ןיא הול-אה תדובעב"
(דצ,א ירזוכ)
:בושו
תובגשנל הביס אוצמל ללכ לדתשנ אל יכ רבדה יוארו ,יהל-אה ןינעל ונלכש ןיב סחי לכ ןיא"
(ס,ב ירזוכ) ."הלאה
:ןכו
."םיטרופמו םישרופמ ,הול-אה תאמ םאובב םא יכ םיעודי םניא ... םייהל-אה םישעמה"
(ז,ג ירזוכ)
(בכ,ג ירזוכ) ."הול-אה ןוצר לא םיכילומ םניא הרותב ארבסהו תעדה לוקש ,תומכחתהה"

הודחו החמש אלמ קר היהו" .רקוח וניאו ,ותנומאב םלש בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ורופיסב םתה
ומצעב הז םגש ,תומכח בושחל קימעהל הצור היה אל רתוי .געלל היה םלועה לצאו ,דימת
:הב שמתשמ אוה ןיא ,"הנבה תצקל" הכוז םתה רשאכ םג :וזמ הריתי ."םת שיא היה יכ .תונציל
ללכ שמתשה אל ןכ יפ לע ףא ,הנבה תצק ול אבו - םיכחמ לזמו - ולזמ םמורתנש ,[םתהו]"
;ךשמהבו ."רשויבו תמאב תומימתב הנידמה גיהנהו ,הנושארבכ ותומימתב גהנ קר ,ותמכחב
ותומימתב לכה גהנ קר ,ללכ תומכחה םע שמתשמ היה אל ,תומכח עדוי היה רבכש יפ לע ףא"
יפ לע ףאו ,הזכ םכח אוהש ינא האור" :רמוא ,םתה לש ותומימת תא האורה ,ךלמהו ."הנושארה
."דואמ דואמ ךלמה יניעב בטייו .הזכ תומימתב גהנתמ אוה ןכ

תא ל"היר ראתמ דציכ הארנ .רקוח וניא אוה ,וז ותגרדב םגו .הנידמה רש תגרדל עיגמ םתה
:לשומה לש ותומד
לכ םהל קפסמו םקח םחל תא היבשוי לכל ןתונה ,ותנידמ לע דקפמה שיאה אוה דיסחה"
םכרצ לכ םהל קפסמו םהמ שיא קושעי אל ,קדצב םלוכב גהונ אוהו ,הנוכנ הדימב םכרצ
ותנממ רתוי שיאל ןתי אלו םהמ שיא קושעי אל ,קדצב םלוכב גהונ אוהו ,הנוכנ הדימב
."ול היוארה
:לשמנה עיפומ ןכמ רחאל דימו
,ותעמשמ לא םירס ,םיינפוגהו םיישפנה ,ויתוחכו וישוח לכ ירהש ,לשומה אוה דיסחה"
(ה-ג,ג ירזוכ) ."שממ תינידמ הגהנה םתוא גיהנמ אוהו

,וז הגרדמל .הנוכנ הדימב תורצואה תא קלחל דציכ עדוי אוה ןכש ,ילאידיאה לשומה אוה דיסחה
םג ,תורצואב טולשל עדוי וניא םכחה .םתה עיגמ ,זבזבל אלו תורצואב שמתשהל דציכ העידי לש
ותמכח ידי לע ןפ ,תורצואה לע הנוממ תושעל םיצור םניא םכחה יכ" :ומצעב טולשל עדוי וניא
."תורצואה זבזבל לכוי ולכשו

םימתה קר .םירחא לע ןוטלש לבקמ םכחה רשאכ ןכוסמו ,ומצע ול ןכוסמ םכחה לש ינסרהה וחוכ
,רבד לכ תילכת המ עדויה םכחה .םירחא לש םהיתורצוא תא זבזבל אלו ,ומצעב טולשל לגוסמ
ומצע תא םכחה סרה הז ונויסינב .תילכתה לא רשי עיגהל תוסנלו םיעצמאה תא סורהל לגוסמ
וידימ הנידמה תא ליצה ךכו ,םלוכ תורצואה תא ול ןתנ אל ,ותנידמ לע סחש ,ךלמהו ,ותיב תאו
.םכחה לש


הלודגל הלוע םתהו רדרדתמ םכחה
וניא םכחהו ,ךלמה תא וארש םישנאה םיטעומ .ךלמה תא שפחמו הנידמה יבחרב טטושמ םכחה
.םאצומ
תא :בישה ?דבוע התא ימל :ותוא ולאשו ותוא וספתו ,דחא ליח שיא וארו ,קושב וכלהו"
"!?הזכ תוטש שיה ,האר :רמאו [םכחה] הנע !ואל - ?ךימימ ךלמה תא תיארה - ...ךלמה
לכבו :הנינשלו לשמל ולצא תכפוה ךלמב הנומאהש דע ,הנידמב ךלמ ןיאש ענכתשמ םכחה
ןכ - ךלמ שיש תמא הזש ומכ' :לשמכ ךלמה תא וחקל ,תועטב םלועה תא ואצמש םוקמ
."'הזה רבדה

,םתה לש ותרזע תא שקבמ ,חילצמ שיאכ לחהש םכחהו .םתה חילצמ ןכ ,רדרדתמ םכחהש לככ
םתה וליאו ,םתה תא ריכמ וניא םכחה :םידיקפתה םיפלחתמ השיגפב .רטסינמ תויהל ךפהש
:םכחל םתה רמוא ,םהיניב םיחחושמ םהשכו .םכחה תא ריכמ
ינאו ,לקב ילש לע אובל לוכי התאש תרמא התא ,האר ?ךלש תומכחב זחוא התא ןיידע"
האור ינאו .ילש לע תאב אל התאו ...ךלש לע יתאב רבכ ינאש ,האר .ךלש לע אובל לוכי אל
."ילש תומימת לע אובת התאש רתוי השק הזש
:רזוכ ךלמ ןעוט קוידב ךכ
...הריקחה ךרדב אל האבה הרוהטה הנומאה איהו ,הנוילעה הגרדמה תא יתרסחש ךותמ"
(א,ח ירזוכ) "...חוכיוה תכאלמב דמלתאו ,עדמה ךרדב ךלא יכ רבדה יואר
:ןכו
אוה הלועמ ,תומכחתה ילבו תולפלפתה ילב ,תומימתב ,הלבקש ימו ,איה םיקלאה תרות"
(וכ,ב ירזוכ) ."רקוחהו םכחתמה ןמ

ךרדה תא תושעל וילע וישכעו ,ותומימת תא דביא אוה .םתה לש ותגרדמל עיגהל לוכי וניא םכחה
םירבדה תא תמאל םיכרד אוצמל וילע ,הריקחה ךרדב הנומאל עיגהל וילע .השקהו הכוראה
,"ךלמה תא יתיאר ימצעב ינא אלה" :םכחב רעוג םתה .ךוביס אלבו ישוק אלב םהילא עיגמ םתהש
חכוויהל ךירצ אוה ,ויחילש תא האור אוה ,ךלמה תא תוארל הכוז וניא ,רוקחל לחהש םכחה וליאו
.םכחה ןמ הסוכמ ךלמה .ןויעהו הריקחה ךרדב ךלמה לש ותואיצמב

לש ומויקב ןימאהל ברסמ םכחהש רחאל !םכחה לש ותגרד הדורי המ ךא ,הנומאל עיגמ םכחהו
תא וירחא ךשומ ,דשה - "ליווייט"ה :אקע אד .אוהש לכ ינחור חכ לש ומויקב םג אוה רפוכ ,ךלמה
ללכ ןמצע זוזל םילוכי ויה אלו ..שממ קבד ומכ קובדו בע היה שפרהו" .ץובב ועיקשמו ,םכחה
ץובב עוקש אוהש םכחה לש ופוס ."םינש המכ םילודג םייוניעב םש םירסייתמ ויהו ..שפרה ךותב
לבוס אוה עודמו ;אל וא "ליווייט" שי םנמא םא הריקחב ךישממ אוה םש םגו ,זוזל תלוכי אלב
.םירוסיי


םידש תואיצמ לע חוכיווה
םידשה .ץובב םיעוקש םהש העש םימכחה תא קיסעמ ,אל םא - םידש - "ליווייט" שי םא חוכיוה
:םירמואו "ליווייט"ל םיקעוצ םימכחה וליאו ,םימכחה תא םירסיימ
ונתוא םירסימ םיעשר םתא ?םלועב ליווייט שיו ,ונתוא םירסימ םתא המ לע !םיעשר"
."ליווייט שיש ונימאה אל ןיידע ל"נה םימכחה ולא יכ .םניחב

תונגב בתוכ ומצע ן"רהמ .היפוסוליפה דגנ חוכיוב םיטרפה דחא היה םידש לש םמויק לע חוכיוה
-ב םינימאמה םירקוחה
רשא םידשב םינימאמ םניא םג ,השודקה ונתרות תעדל ללכ םימיכסמ םניאש תורז תועד"
(36 ן"רהומ יחבש) ."ךפהה ראובמ ל"זר ירבד לכב

:ם"במרה דגנ הנליומ ןואגה לש םיפירחה וירבד םייוצמ הלא םירבד עקרב
םידשו םישחלו תומשו םיפשכש בתכ ןכלו ,היפוסוליפה רחא ךשמנ [ם"במרה] אוהו"
ארמגב תוישעמ הברה וניצמ ירהש ,ודקדק לע ותוא וכה רבכ לבא .רקש אוה לכה ,תועמקו
...ןהב אצויכ הברהו .הצ ןירדהנס :ח תורוכב :הפ ןילוח :אפ תבש ...םיפשכו תומש יפ לע
ו"חו ,ןטשפמ ןתוא רוקעלו הצלה ךרדב לכה ארמגה שרפל החקל בורב ותטה היפוסוליפהו
םהב שיש אלא ,םטושפכ םה םירבדה לכ אלא ,םנומהמ אלו םהמ אלו םהב ןימאמ וניא
תוהגה ."תמא ילעב לש אלא ,תינוציח איהש היפוסוליפה ילעב לש תוימינפ אל ,תוימינפ
(ו,טעק ד"ויל א"רגה

וא וב שי םא םיחכוותמ םה המצע העש התואבו ,ליווייטה ידי לע םיכומו ,ץובב םיעוקש םימכחה
תא ןיבהל לגוסמ וניאו ץובב עוקשה ,יפוסוליפה רקחמה תא געלל ן"רהמ םש וז ךרדב .םידש ןיא
.לבוס אוהש לבסל תוביסה

ץובב םיעוקשה םימכחה
םבצמ ומכ ,םירוסייו רעצ לש יוטיב תויהל םילוכי םה .םהל םינפ ינש ץובב העיקשהו םירוסייה
ומצע לגלגל ךירצו" :שפנ תוריסמ לש יוטיב תויהל םילוכי ףא םהו ,ץובב םיעוקשה םימכחה לש
:"האלפנו הארונ הליפת"ב ךכו ."ךרבתי םשהל תחנו ןוצר הזיא תושעל ידכ טיטו שפר ינימ לכב
תומימתב ,תמאב דימת ךתוא דובענו ,ונתאמ ונתומכח לכו ונלכש לכ ךילשנו קלסנו"
םלועה יניעב םיארנה םירבד וליפא השענש דע ,ללכ תומכח םוש ילב רומג תוטישפבו
ךיתוצמ ליבשב טיטו שפר ינימ לכב ונמצע ךילשהל הכזנו ...ךיתבהא ליבשב ןועגשכ
(דמ דומע היהת םימת) ."םישודקה

רשקל ףונמ תויהל היה לוכי םיאצמנ םה וב בצמהש ךכב אוה םימכחה לש םבצמב יגארטה
תולעתהל עיגמ ךכ ידי לעו ,טיטו שפרב ומצע ךילשמ םנמא תמאב 'ה דבוע .ויהולאו םדאה ןיבש
תא ךפוה המ .םיהולאה לא רשקתהלו םבצמ תא לצנל ולכי ,ץובב םיבשויה םימכחה .תינחור
םהש תורתוימה תולאשה לע ;םהלש תונרקחה לע רתוול ולכי קר ול !םלכש ?שנועל ץובב םתבישי
,שפנ תוריסמל חתפ ץובב םתבישי התייה זא וא - ףרה ילב םיררועמ םהש תוקפסה לע ;םילאוש
.םיהולאה ןיבל םניב רשקל ,תולעתהל


םינעמו םיכמ םהש ,האר" :קעוז ,םתה תא האורה םכחה .ץובה ןמ םכחה תא איצומה אוה םתה
ןימאמ ךניאו ,ךלש תומכחב זחוא התא ןיידע" וב רעוג םתהו ."םניחב וללה םיעשרה ךכ לכ יתוא
הז אוה "ליווייט"ה יכ ול האריו ,ץובה ןמ םכחה תא איצויש "םש לעב"מ שקבמ םתה "!רבד םושב
םכחה האר זא" ,םכחה תא ליצמ "םש לעב"הש רחאל קר .ותוא הנעמה אוה אוהו ,ותוא ספתש
."'וכו ךלמ שיש ,לכה לע תודוהל וחרכ לעב חרכוהו

םיפוסוליפה םהב ורפכ ,ינויגהה שקיהה ךרדב וגשוי אל רשא ,הלאה םירבדה ,הנהו"
תמועל ,םיאיבנה .ותלועפמ הנקסמכ אל הלגנ אלש המ לכ שיחכמ הז שקיה יכ ,םינויה
וליאו ...הב ונחנש תינחורה ןיעב וארש המ שיחכהל ולכי אל יכ ,םירבדה תא ורשיא ,תאז
םידומ ויה ,ושע רשא םיתפומה תאו םתאובנ תעשב םיאיבנה תא םינוויה םיפוסוליפה ואר
(ג,ד ירזוכ) ."...םהב

:נ"רהומ ירבדב ,ליבקמבו
ךרבתמ וילא אבו ,לודג תוטישפבו תומימתב ךלהתמו ...ותמכחו ולכש ךילשמ םדאשכ"
שדוקה חורל הכזיו ,דואמ אלפנו ארונ וויזבו הראהב וחומ ריאי ...םינונחתבו םימחרב
תומימתב ותכילהו המודמה ותמכחו ולכש תכלשהב ותנבה יפכ דחא לכ ,האובנלו
.(בנ דומע היהת םימת) ."רומג תוטישפבו

.האובנל ברקתמה אוה .ךלמה תא תוארל הכוזה הז אוה .םתה לש וכרד איה הנומאה לא ךרדה
לכו ,ךלמה תא האר אל שיא יכ "חיכוהל" חילצמ םכחה .המויקל החכוה ךירצ אוה ןיא ךכ םושמו
ותוא הנעמו וירחא םכחה תא ךשומה ,דשה ,"ליוויט"ה אוה תיעצמא יתלב השיגפ שגופ אוהש המ
,םכחהו .םיסינ השועה ,"םש לעב" :דחא קר וליצהל לוכי וב עקוש םכחהש ץובה ןמ .םינש המכ
םיינשה תא קר האור ,דחי םג "ליווייט"ה לשו "םש לעב"ה לש ,ךלמה לש םמויקב רפכש
.םימימתה קר םיאור ךלמה תא .תימלוע דביא - ךלמה תא תוארל תוכזה תא .םינורחאה


חזרה לתוכן