יאנומשח ינב ןוטלש תחת הנידמה תובחרתה

אנהכ היבוט

ץולחהו רעונה ינינעל 'חמב יתדה רודמה ,תוחולש
ט"ישת לולא-בא דס ןויליג

:רמאמה ןכות
רזג ריעה
סאלאב רדנסכלא לש ודיצל ןתנוי
ןורקע ריעה
ןועמש לש וישוביכ
ןתנוי לש ותומ
םידוהיה אישנ לודג ןהכ ןועמש
סונקרוה ןנחוי לש ותיילעו ןועמש תומ
סונקרוה ןנחוי לש וישוביכ
ןאש תיבו ןורמוש שוביכ
לודג ןהכ ןנחוי לש ויתונקת

םנוטלש חטש תובחרתהו םיאנומשחה תומחלמ רואית :ריצקת

.לודג ןהכ ןנחוי ,סונקרוה ןנחוי ,יאנומשחה ןתנוי ,םיאנומשח :חתפמ תולימ

לש םתרזעב ץראה לע וטלתשהו םינוויתמה שדחמ ועיפוה יאנומשחה הדוהי לש ותומ ירחא
.םירוסה ליחו סדיחכב

.לודגה ויחאכ המחלמ שיא אלו ןובנ הנידמ שיא רקיעב היהש ,ויחא ןתנוי רחבנ הדוהי לש ומוקמב
.םיאנומשחה ינבל ןמאנ ראשנ רשא ,ןטק םימחול דודג דמע ותושרל

תיבל חרזממ רשא ,עוקת רבדמל וטלמנ םה .וישנאו ןתנוי ירחא אצי אוהו סדיחכבל עדונ רבדה
לצא וילע רומשל ידכ ,םהל היהש שוכרה םע ןדריה רבעל ןתנוי חלש ויחא ןנחוי תא .הדוהי םחל
ןובשח לש המורדב רשא ,אבדימ ריעה דיל .םולש תירבב ויה םתיא רשא ,(םייטבנה) תויבנ ינב
עדונ רבדה .שוכרה לכ תא וזזבו וישנאו ןנחוי תא וגרה ,םיארפה ורמעי ינב םהילע ולפנתה ,ריעה
תא וגגחש העשב הז טבש ינב לע לפנתה אוה .וישנאו ויחא תמקנ תא םוקנל טילחה רשא ,ןתנויל
ןדריה לא ורזח וישנאו ןתנוי .םשוכר תא הרזח וחקלו םוגרה ,םטבש ינב ידבכנמ דחא לש ותנותח
,ןדריל ברעממ ושגפנ םה .םתארקל אצי אוהו סדיחכבל עדונ רבדה .יברעמה ודיצל רובעל תנמ לע
לודגה אבצה ינפב דומעל ולכוי אל יכ ,תעדל וחכונ וישנאו ןתנוי .תוציבו רעי יכבס םייוצמ םש םוקמב
ןדריה תא ורבע ןכ ירחא .שיא ףלאכ םהמ וגרה ףאו דבלב רצק ןמז םהב ומחלנ ןכל ,סדיחכב לש
תובושחה םירעה תא רצבמ ליחתהו המילשורי רזח סדיחכב .החרזמ ןדריה רבעל וחרבו היחשב
בצמ ליח ןהב דימעהו ,דועו לא תיב ,ןורוח תיב ,סואמא ,וחירי םירעה תא רציב אוה .הביבסבש
השע וז הלועפ .רזג תאו םורדב רוצ תיב תא רציבו ארקחה תא סדיחכב קזיח הלא לע ףסונ .ירוס
.ס"הפל 160 תנשב

רזג ריעה
ריעה .ופי-םילשורי ךרדה לע תבשוי התויהב ,הבר תובישח תלעב רבעמ-תדוקנ התיה רזג ריעה
תרכזנ ריעה .ופיל םילשורימו הנופצ ןוויכב םורדה ןמ תכשמנה ,תישאר םיכרד תמוצ לע תאצמנ
ץראה שוביכל רשקב .ןענכב תובושחה הכולמה ירעמ תחא השמיש איהו הנראמע לא יבתכמב
ט"כ 'א םיטפוש ;ב"י ב"י םש ;ג"ל 'י עשוהי) תובר םימעפ ריעה תרכזנ ,הב לארשי ינב תולחנתהו
ד"י א"יהד ;ז"ט 'ט א"מ ;ה"כ 'ה ב"ש) המלשו דוד ימיב םג רזגל התיה תיגטרטסא תובישח .(דועו
הארנש יפכ .ופי למנה ריע לא עיגהל תנמ לע ,םוקמה תא שובכל ופאש םיאנומשחה .(דועו ז"ט
הב בישוהו קזח רצבמ הב הנב אוהו - רוצ תיב תא ןכו - ריעה תא ריזחהל ןועמש ידיב הלע ןלהל
.לארשי ינב תא

תישארב ;'ג 'ב תודימ הנשמב ,לשמל ,האר וישעמ לע) לודג ןהכ שמישש ,סומיקלא לש ותומ ירחא
חרזמ-ןופצמ מ"ק הרשעכ תאצמנה ,שמכמב בשי ןתנוי .ץראה תא סדיחכב בזע ,(ה"ספ הבר
םוקמב ולחנש תונוחצנה תא ןורכיזה לע התלעה איה יכ ,הב בשייתהל רחב ןתנויש ןכתי .םילשוריל
.וישנא תא יאדו וקזיח הלא תונורכז .(ג"י א"ש) םיתשלפה לע ונב ןתנויו לואש הז

דימשהלו ןתנוי תא שופתל הרטמב סדיחכב םואתפ עיפוה ,ס"הפל 158 תנשב ,רצק ןמז רובעכ
לע וזגור תא סדיחכב ךפש זא .סדיחכב תא חצנל ןתנוי חילצה חקלתהש ברקב .םימחולה תא
.םולשל סדיחכב תא ארקו בצמה תא לצינ ןתנוי .ולא תומחלמל םימרוגה םינוויתמה

תעל םישדח תוחוכ ףסא רתסב .שמכמב ראשנ ןתנוי .ץראה הטקש ס"הפל 153-158 םינשב
.אוצמ

סאלאב רדנסכלא לש ודיצל ןתנוי
אסכל ןעט רשא ,סאלאב רדנסכלא ומשו סוירטמד ךלמל דגנתמ הירוסב עיפוה 153 תנשב
סוירטמד השרה ךכ םשל .ותרזע תא שקיבו ןתנוי לא הנפ ןכל ,ער בצמב אצמנ סוירטמד .הכולמה
םיאולכ ויהש הדוהי ישנאמ תובורעתה ינב תא ררחשל חיטבהו הדוהיב םילייח סייגל ןתנויל
המוח הנבו ריעה תא קזיח אוהו תובורעתה ינב ול ורסמנ םש ,םילשוריל סנכנ ןתנוי .ארקחב
.תיבה רהל ביבסמ

אוה יכ ,ול עידוהו ןתנוי לא חלש ,ודיצ לע ןתנוי תא ךשמ סוירטמד יכ ,סאלאב רדנסכלא תוארב
לש ותנתמ תא לביק ןתנוי .הנוהכ רתכו ןמגרא ידגב ול חלש ןכ ומכ .אישנו לודג ןהכ ותוא הנממ
אל סוירטמד יכ ןיבה ןתנוי .סוירטמד לש תושדחה תוחטבהה לא בל םש אלו סאלאב רדנסלכא
,רדנסכלא ידי לע סוירטמד חצונ םנמאו .םעה לע אונש אוהש ןויכ ,בר ןמז דמעמ קיזחהל לכוי
.ס"הפל 145-150 םינשב הב ךלמו הירוס ךלמל השענש

לע ךולמל אשנתה ןושארה סוירטמד לש ונבו ,סלאב לש ותוכלמ תליחתמ םינש שולש ורבע
המחלמל אצי סוינולופא .סאלאבל ןמאנ ראשנ ןתנוי םלוא ,ודיצל רבע סוינולופא אבצה רש .הירוס
,קמעב הז ליחו סוס דגנכ דומעל לכות אל התעו" ורמואב ןתנוי לא םיחילש חלש אוה .ןתנוי דגנ
תארקל אציו וליח תא ףסא ןתנוי .(ג"ע 'י 'א םיאנומשח) "סונל םוקמ אלו רוצ אלו ןבא םש ןיא רשא
,דודשא דיל ןכ ירחא ותוא הכיהו ופימ סוינולופא לש וליח תא שרג אוה .ףוחה רוזאב סוינולופא
,ג"פ 'י 'א םיאנומשח) םהיהולא ןוגד תיב תאו דודשא תא ףרש ןתנוי .וילייחו סוינולופא וסנ הילא
ןיבל ןולקשא ןיב הדמעו םיה ןמ מ"ק השימחכ הקוחר התיה דודשא ריעה .('ד א"י םש הושה ;ה"פ
לא תנימ םשב םיארקנה םידירש וב םייוצמ םויכש ,םוקמ ותואב התיה הז םשב ףוח ריע .הנבי
.לוח םויכ םיסוכמ הקיתעה ריעה ידירש .רצבמה לחנ רמולכ ,העלק

ןולקשא התיה ןמז ותואב .המחלמ אלל ריעה ירעש תא וחתפו וינפל וענכנ ןולקשא ריעה יבשות
תא סאלאב ול ןתנ הרקוה תואכ .םדיב בר ללשו המילשורי ורזח וישנאו ןתנוי .הבושח רחסמ ריע
.םידוהי הב בישוה ןתנוי .הנתמב היתוביבסו ןורקע

ןורקע ריעה
האמב דוע םידוהי תבשוימ התיה ,םיתשלפה ינרס לש םירעה תשמח ןיבמ תינופצה ,ןורקע
םוקמה לש קיתעה םשה .סומינוריהו סויבסבא לש םתעדוהמ ונא םידמול תאז .ס"החא תישילשה
רפכב .םידוהי וב םיבשוי זאמ .רורחשה תמחלמ דע םיברע בשוימ היהש ,ריקע רפכה םשב רמשנ
םושמ .תימורה הפוקתהמ םדקומה לכל םה םוקמב ואצמנש םיסרחה םתואו םיקיתע םידירש ןיא
-םורדמ מ"ק הנומש ,קרוש לחנבש ישטב-לא לת םע תוהזל ילוא שי הקיתעה ןורקע תא יכ ,ןכתי ךכ
.ןורטלל ברעמ

עצפנ ימלת .וחצינו המחלמל וילע אצי ימלת ונתוח יכ ,וכרא אל סאלאב רדנסכלא לש ותוכלמ ימי
.ס"הפל 145 תנשב הירוס ךלמ השענ ינשה סוירטמדו תמו ברקב

תנמ לע ארקחה לע רוצמ םש אוה .המצע תושרב ץראה תא דימעהל ותפיאשב ךישמה ןתנוי
רוצמה תא ריסהל הוטצנ ןתנוי .ותרזע תא ושקיבו סוירטמד לא וחלש םינוויתמה .השבכל
תא ררחשל ךלמה תאמ שקיב אוה .בהזו ףסכ ומע איבהו וכעל אב ןתנוי .וכעב וינפב בצייתהלו
אלימו לודגה חוכה תא ןתנויב ריכה סוירטמד .ןורמושב תולילג השולש וילא ףרצלו סממ הדוהי
.ךלמה רצואל ןתנש ףסכ-ירככ תואמ שולש תרומת ותשקב תא

ןטקה ונב ,סוכויטנא תא ומע איבה ,סאלאב רדנסכלא לש ואבצ רש ,ןופירטו םיבר םימי ורבע אל
דגנ היולג הדירמ הצרפ היכויטנאב .הירוס ךלמכ וילע זירכה ס"הפל 142 תנשבו ,סאלאב לש
הליחת .רוצ תיבמו ארקחה ןמ בצמה ליח תא איצוהל שרדו תונמדזהה תא לצינ ןתנוי .סוירטמד
חלש ןתנוי .ןופירט דגנ הרזע ול חלשיש ונממ שקיב םלוא ,ןתנוי לש ותשירדל סוירטמד םיכסה
תא םייקל סוירטמד הצר אל השעמה ירחא .דרמה תא ואכיד םהו היכויטנאל לייח םיפלא תשולש
הנימ ןכ .סוירטמד חיטבהש המ תא ודיב םייקל ןתנוי לא חלש אוהו ןופירטל עדונ רבדה .ותחטבה
.םירצמ לחנ דעו רוצ לש המלוסמ ,הלפשה לכ לע טילש רותב ןועמש תא

ןועמש לש וישוביכ
.וכעל ןופצמ ןוכיתה םי ףוחל תברקתמה ןוילעה לילגה ירה לש החולש איה רוצ לש המלוס
תווצמל רשקב לארשי ץרא לש ינופצ לובג בשחנ םוקמה .םיל דע הפוקז הרוצב העיגמ החולשה
,"ביזכ דעו לארשי-ץראמ לבב ילוע וקיזחהש לכ ..." רמאנ 'א 'ו תיעיבש הנשמב .ץראב תויולתה
הצקהו הרקנה שאר אוה רוצ םלוס לש ימורדה הצקה .רוצ לש המלוס הליחתמ ביזכל ךומסו
אתפסות) םירצמ לחנ אוה הלפשה לש ימורדה הלובג .(ץיבא לא סאר) "ןבלה שארה" - ינופצה
וניבא םהרבא לש ואובל רשקב - 'ח ט"ל הבר תישארבב םג האר רוצ לש המלוס לע .('ט 'ב הלח
.ב"כ ח"י הבר רבדמבב - הפי הדגאו ;לארשי-ץראל

ליבשב ושבכ םה .ןופירט לא ופרטצהו ורובידב דמע אלש סוירטמד תא ובזע ןועמשו ןתנוי
ףרשו רוצמ ןתנוי םש הזע לעו ,הירעש תא החתפש ,ןולקשא תא ואבצ רש ןופירטו סוכויטנא
תובורעת ינב םהמ חקלו םתא םילשה ןתנוי .םולשל ריעה ישנא ושקיב ןכ ירחא .התביבס תא
.םילשוריל

ילייח םע שגפנ אוה .ןוילעה לילגל ןתנוי הנפ ,יאנומשח תיב ידיל הרבע םיתשלפ ץראש ירחא
הב יכ ,הנושאר הגרדממ תיגטרטסא תובישח תלעב הביבס התיה וז .רוצח תעקבב סוירטמד
ישנא ופגינ הליחת .רוצל שדק ךרד הברעמו ןונבלה תעקבלו קשמדל הנופצ תובושח םיכרד ורבע
דע םהירחא ופדר םידוהיה .םוסינהו םירוסב ומחלנו ובש םה םלוא ,סוירטמד לש וילייח ינפב ןתנוי
.בר ללש םע המילשורי ורזחו ילתפנ שדק

הב בישוהלו ןורבחל ןופצמ רשא רוצ תיב קזחה רצבמה תא ררחשל ןועמש ידיב הלע ןמז ותואב
.ידוהי בצמ ליח

ןתנוי דגנ תאצל ןנוכתה אוה .רוצחב ואבצ לחנ רשא הלפמה תא לובסל לוכי היה אל סוירטמד
ןתנוי .םשפנ לע וחרבו ולהבנ םירוסה .ןונבל ןופצב רשא תמחל ותארקל אצי ןתנוי .המחלמל
הכהו סוירטמד לש ותירב ילעב הארנכ ויהש ,ןונבלב רשא םיידבז םיארקנה םייברעה לע לפנתה
."ץראה לכב ורבעיו" קשמדל רבע ןאכמ .םהב

םילשורימ ךרדה תא םיאנומשחה וחתפ הזב .ידוהי בצמ ליח הב םשו ופי תא ןועמש שבכ םייתניב
תודחא םימעפ תשגדומ ,הדוהי ץרא לש למנה ריעל התשענ ופיש רבדה תובישח .םיה תונידמ לא
ייאל אובמ שעיו ףוחל ופי תא חקל ודובכ לכ דבלמו" :רמאנ 'ו-'ה ד"י קרפב ;'א םיאנומשח רפסב
ןיעידומ תברקב רשא ,דידח תא ןועמש רציב ןכ ."ץראב לושמיו ומעל תולובגה תא בחריו .םיה
הנשמב .(דועו ז"ל 'ז הימחנ ;ג"ל 'ב ארזע) הקיתע ריע איה ,דידח .ידוהי בצמ ליח הב דימעהו
לאב םיהזמ דידח תא .ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תופקומה םירעה ןיב דידח תינמנ 'ו 'ט ןיכרע
רפכל ברעמ ןופצמש העבג לע .ןמש ןב בשומה תברקב ,דולל החרזמ מ"ק 6 תאצמנה התידח
ונייה ,הנוכיתהו המודקה לזרבהו תרחואמה הזנורבה תופוקתמ םיבורמ םיסרח םייוצמ שוטנה
.ןושארה תיבה ןברוח דע תילארשיה הפוקתבו םינענכה ימיבןתנוי לש ותומ
ןכל ,ןתנוי ינפב תאז תושעל הצר אל אוה .ומצע תא ךילמהל הצר ,סוכויטנא לש ואבצ רש ,ןופירט
ןתנוי .דבכ ליחב ןמש-תיבל ןופירט עיגה ס"הפל 143 תנשב .ותימהלו ותוא סופתל ידכ ךרד שפיח
רחב ןכלו ןתנויב םחלהל לכוי אל יכ ,תעדל חכונ ןופירט .שיא ףלא םיעברא ומעו ותארקל אצי
ומע אובל ןתנוי תא ןימזה אוה .תופי םינפ רבסב ולביקו ןתנוי תארקל אצי אוה .המרע השעמב
וישנא תא חלשו ןופירט לש ותעצה תא לביק ןתנוי .התביבסו ריעה תא הנתמ ול תתל ידכ ,וכעל
וכעל םעיגהב .יוויל רותב וישנאמ ףלא קר חקל ומעו לילגב שיא םייפלא ריאשה אוה .המילשורי
לילגה לא םילייח ןופירט חלש ןכ ירחא .תבורעת ןבכ חקל ותואו ןתנוי לש ויוולמ תא ןופירט גרה
יכ ,קפס ןיא .םהל ורזע רשא הלא תא ןכו םש וראשנש ןתנוי ישנא תא גורהל לאערזי קמע לאו
וישנא תא ריאשמ היה ןתנויש ,חינהל ןיא תרחא .םיידוהיה םיבושיה םימיה םתואב ויה לילגב
.םידוהיל האנש האלמה תירכונ הביבסב

המילשורי הלע ,הדוהי לע הלוע ןופירט יכו ,וישנאלו ויחא ןתנויל הרק רשא תא ןועמש עומשכ
ארקחה לע רוצמב ךישמהו שדח אבצ ףסא ,ריעה תומוח תא רציב אוה .םעה תא דדועל
וממוקתה םש .ופיב םחלהל ידכ ,םישנא ןועמש חלש ןמז ותואב .(א"י-'א ג"י 'א םיאנומשח)
.ריעב וראשנו םיביואה תא ושרג ןועמש ישנא .ידוהיה בצמה ליחל הארנכ

.הלפשב דידח די לע ושגפנ םהו ותארקל אצי ןועמש .יובשה ןתנוי ותיאו הדוהי לע הלע ןופירט
אוה .םיסמ םולשת יא ללגב יבשב ןתנוי תא חקל אוה יכ ,ול עידוהו ןועמש לא חלש םורעה ןופירט
ררחשי יזא ,תובורעת ינב רותב ןתנוי לש וינב ינש תאו ףסכ רככ האמ וילא וחלשי םא יכ ,חיטבה
.ןופירט לש וירבד ירחא אלימ תאז לכב םלוא ,ןופירט וילא רביד המרמב יכ ,ןיבה ןועמש .ןתנוי תא
.ותרזע תא ושקבו ארקחה ישנא ול וארק ןמז ותואב .ותחטבה תא ןופירט םייק אל םעפה םג
דאמ לודג גלש דרי הליל ותואב .ןורבח תברקבש םיירודא ךרד םורדה ןמ םילשורי לע הלע ןופירט
.םידוהיה ןיב דאמ הלודג התיה הרקש סנה לע החמשה .דעלגל ול ךלהו הנפ ןופירטו

חולשל רהימ ןועמשל רבדה עדוויהב .וינב ינש תאו ןתנוי תא ןופירט גרה ןדריה רבעל ועיגהב
רבקה תרעמ יבג לע .ןיעידומ ותדלומ ריעב םרבקיו וינב לשו ויחא ןתנוי לש םהיתומצע תא איבהלו
.םיה ינפ לא הפקשנ רשא הלודג הבצמ ןועמש םיקה יאנומשח תחפשמ לש

םידוהיה אישנ לודג ןהכ ןועמש
.סוירטמד לא םישנא חלש ,רקשו סמח םה ןופירט לש וישעמ לכ יכ ,תעדל חכונ ןועמשש ירחא
ותשקב תא רשיא סוירטמד .הדוהי ץרא לש המצע תושרב התדימעב ריכי סוירטמדש ,שקב אוה
םירפסב בותכל לארשי םע לחיו .לארשימ םייוגה לוע רסוה" ס"הפל 142 תנשבו ןועמש לש
."םידוהיה אישנו אבצה רשו לודגה ןהכה ןועמשל תחא תנשב :תורטשבו

ריעה ןמ םירכנה תא שרג אוה .םילשוריל הלפשה ןמ ךרדה לע תרמושה ,רזג תא שבכ ןועמש
ידיב ריעה תא דיקפה ןועמש ,רצובמ ידוהי יאבצ זכרמ ךפה יקבלסה רצבמה .םידוהי הב בישוהו
.ופיל םילשורימ ךרדה הררחוש ךכ ידי לע .ונב ןנחוי

ןועמש לש בושחהו ןורחאה והשעמ .דודשא תאו הנבי תא ,רוצ-תיב תא ררחשל ןועמש הנפ םשמ
הפוקת ךשמב לושכמל לארשי ינבל היהש ,ארקחב ורצבתהש םירזה ןמ םילשורי רורחש היה
םישנאה תא חירכה דבכה בערה .רצבמה לע רוצמ םש אוה .(ס"הפל 142-175 םינשב) הכורא
.בוט םוי עבקנ ארקחה רורחש םוי .ענכהל ובש

השרהו םולשל ןועמש לא חלש ,ינשה סוירטמד ירחא ומצע תא ךילמה רשא ,יעיבשה סוכויטנא
תא םירוסל ריזחי יכ ,ונממ שרדו ןועמש לא תינש סוכויטנא חלש ןכ ירחא .תועבטמ עובטל ול
בייח תרחא .םילשוריבש ארקחה תא ןכו רזג תא ,ופי תא ,הדוהי לובגל ץוחמ שבכש תומוקמה
םא יכ ,תוירכנ םירע שבכ אל אוה יכ ,בישה ןועמש .תחא תבב ףסכ רככ ףלא ול םלשל ןועמש
רככ האמ סוכויטנאל םלשל ןועמש םיכסה םולשה ןעמל .ויתובא תלחנ םהש תומוקמה תא ריזחה
סויבדנק ואבצ רש תא חלשו ופסכ תאו ןועמש ירבד תא לביק אל סוכויטנא .רזגו ופי רובעב ףסכ
.הדוהיב םחלהל ינקרוהה

םא לעש יפרגואיגה הבצמ .םירוסה לש רצבמ ריע ןמז ותואב התיה רשא ,הנביב הנח סויבדנק
א"י ו"ט עשוהיב .הבושח תיגטרטסא הדוקנל ריעה תא השע ,ףוחה תלפש ךרואל תרבועה ךרדה
יברעמ ינופצה לובגב ריע רותב ,('ו ו"כ ב"יהד הארו) תרצוקמה התרוצב הנבי איה ,לאנבי תרכזנ
היהש ,הרטק יאדו איה ןורדק .רזגל הבורקה ,ןורדק תא םג רציב סויבדנק .םיה תברקב הדוהי לש
.ידוהי בושי םוקמב שי םויכ .הרדגל ןופצמ דחא מ"ק קחרמב יברע רפכ

ןועמש .םירוסה אבצ רש לש וישעמ לע ויבאל עידוה ,רזגב אוהה ןמזב בשיש ,ןועמש לש ונב ,ןנחוי
.םירוסה דגנ המחלמל ואצי םיחאה ינש .לארשי יביואב םקנהל ,הדוהיו ןנחוי ,וינב ינשל הוויצ ןקזה
לחנהו םימשגה תומיב היה הז .קרוש לחנ תברקבש העקבה לא ודרי םשמו ןיעידומ די לע ונח םה
.םשפנ לע וטלמנ םיראשנהו הלודג הכמ םוכידהו םירוסה ירחא ופדר םה .ויתודג לע אלמ היה
ןנחוי .סוכויטנא ילייח וטלמנ םשל ,דודשא דע םהירחא ףדר ןנחוי ,ברקב עצפנ יאנומשחה הדוהי
.ןועמש השעש הנורחאה המחלמה התיה וז .ריעה תא ףרש

סונקרוה ןנחוי לש ותיילעו ןועמש תומ
.םירוסה לש םתוסחב הדוהי אישנ תויהל םמז ונתח ימלת יכ ,תיעבט התימ תמ אל אוה ףא ןועמש
.וחירי תברקב רשא קוד ןטקה רצבמה לא ,ותב לעב ימלת לא ועיגה וינב ינשו ותשא םע ןועמש
םמורתמה ,לולת עלס רה שאר לע יונב היה רצבמה .ינופצה הקלחמ וחירי לע שלוח הז רצבמ
תיברעמ-תינופצ דחא מ"ק אצמנ רצבמה .םיה ינפ לעמ םירטמ האמכ ,ביבסמש הברעה ךותמ
רצבמה תברקב .םויה דע םוקמב םייוצמ םיאנומשחה ימימ ונממ םידירש .הקיתעה וחירי לתל
.םש ולדגש םיברה םירמתה יצע תא םדק ימיב םיקשמ ויה וימימב ,ןיעמ אצמנ

חלשו וינב ינשו ןועמש תא ימלת גרה התשמה תעשב .ותחפשמ ינבל לודג התשמ השע ימלת
תא ספתש ןנחויל עדונ רבדה .השבכל םילשוריל ךלה ומצעב אוה .ןנחוי תא גורהל רזגל םיחצרמ
ימלתל ןתנ אלו ןנחוי תא לביק םעה .ימלת ינפל םילשוריל עיגהל םידקהו זרדזה ןכו ימלת יחילש
.הריעה סנכהל

.ס"הפל 135 תנשב ויבא ןועמש ירחא גיהנמלו לודג ןהכל היה ,סונקרוה הנוכמה ,ןנחוי

דע ברקתה ,םיבר תומוקמ בירחה ,הדוהי לע יעיבשה סוכויטנא לפנתה ןנחוי לש ותגהנה תליחתב
קשנ תתיבש ונממ שקיבו סוכויטנא לא הנפ ןנחויו ער היה ריעב בצמה .רוצמ הילע םשו םילשורי
בירקהל םירווש חלשו ףיסוה ףאו ןנחוי לש ותשקבל םיכסה סוכויטנא .תוכוסה גח ימי ךשמל
ךלמ שרד הליחת .םולש תירב ומע תורכל סוכויטנאל ןנחוי עיצה ןכ ירחא .שדקמה תיבב תונברק
תואינ ןתמו אשמ ירחא .יאנומשחה הדוהי ימיב היהש יפכ ,שדחמ ול דבעתשת הדוהיש ,הירוס
.לודג ףסכ םוכס תרומת םילשורי לעמ רוצמה תא ריסהל סוכויטנא

.המחלמב ול עייסלו וילא ףרטצהל בייח היה ןנחוי .םיתרפב המחלמל אציו הירוסל רזח סוכויטנא
ופלחתהו הזב הז ומחלנ הירוס יכלמ .ס"הפל 129 תנש דע הירוס ךלמל דבעושמ ןנחוי היה ךכ
לובג תא ביחרהו הדוהי תא הנב אוה .םירוסה לש םתשלוח תא לצינ ןנחוי .ינשה ירחא דחא
םיאנומשחה יכלמ ןיב ןושארה היה אוה .םירכונ לש ליח ןנחוי רכש ואבצ תא קזחל ידכ .ותלשממ
.ואבצל םירז םילייח רכש רשא

סונקרוה ןנחוי לש וישוביכ
רבדמב) אבדימ תא שבכ םישדח השש לש רוצמ ירחא .החרזמ ןדריה רבעל ןנחוי הנפ הליחת
הידירשש ,באומב הבושח ריע התיה וז .('ז ט"י א"יהד ;'ב ו"ט היעשי ;ז"ט ,'ט ג"י עשוהי ;ל א"כ
תוכומסה תופסונ םירע שבכ ןכ .ןומע-תברל תיחרזמ-תימורד מ"ק 20 -כ לש קחרמב ואצמנ
לש הכראל תרבועה תישארה הליסמב לגר תסירד ןנחוי ול שכר הלא םישוביכ ידי לע .אבדימל
.ןדריה רבע

ביבס רקיעב םיזכורמ ויה ,םינורמושה םה ,םיתוכה .םירפא ירהל ןנחוי הנפ הלא םישוביכ ירחא
:א"ע ה"כ הגיגח תכסמב םידמול ונא ךכ .לילגהו הדוהי ןיב וקיספה םה .םיזירג רהו םכש ריעה
תילטמ" םשב הנוכמ וז העוצר .(לילגהו הדוהי ןיב) "ןהיניב תקספמ םיתוכ לש העוצרש ינפמ ..."
.םורדל הנפ םשמ .םשדקמ תא סרהו התביבסו ריעה תא שבכ ןנחוי .(דועו 'ז 'ג ר"כיא) "םיתוכ לש
הז דצמ יכ ,ןתנויו הדוהי ימיב דוע לושכמל ויה ולא םירע .השירמו םירודא םירעה תא שבכ אוה
.םילשורי לע םיביואה ולע

תיגטרטסא הדוקנב הבשי ,(דועו 'ט ד"י םש ;'ח א"י ב"יהד ;ד"מ ו"ט עשוהי) ,השארמ וא ,השירמ
השירמ .הדוהי ירהל הלפשה ןמו םורדל ןופצה ןמ הלפשב תוליבומה םיכרדה תמוצב הבושח
לת םוקמב הדמע ריעה יכ ,עובקל ןתינ תוריפחה יפ לע .םימודאה לש הריבה ריעכ השמיש
תא רייצל ןתינ יכ דע ,המילש ריע התלגתנ לתה תומירע תחת .ןירבוג תיב תברקבש הנחדנס
.היתובוחר ידירש יפ לע המישרת

םויה .הרוד וא הרודא םשב םג העודי איה .תועבג יתש לע היונב התיה ('ט א"י ב"יהד) םירודא
.ןורבחל תיברעמ-תימורד מ"ק הנומש ,ארוד םשב יברע רפכ םוקמב אצמנ

וקיזחהש תורחא םירעבו ולא םירעב םימודאה תא ןנחוי ריאשה ('א 'ט ג"י תוינומדק) סופסוי יפל
העד יפל .םצראל םתבהאמ הריזגה תא םהילע ולבק םה .ודהיתיש יאנתב ,עבש ראב תוביבס דע
.חרכה ךותמ אל םימודאה ורייגתה ,ןובארטס ימורה-ינוויה ףרגואיגה לש תרחא

ויה רשא ,בגנב םיחטש לע םג םיאנומשחה וטלתשה ,עבש ראב דע הז ץרא לבח לש ושוביכ םע
םתואב .םיטבנה םע םיאנומשחה לש ףתושמה לובגה בחרתה ךכ .םימודאה לש םתושרב ןכ-ינפל
אוצי למנ םהל השמיש וז ריע .הזעל ןוויכב בגנה ןמ םיטבנה תורייש לש הבושח ךרד הרבע םימיה
.ירקיע


ןאש תיבו ןורמוש שוביכ
ןוטלשל בושח ןעשמ ושמיש ןה .ןאש תיבו ןורמוש :ןהו םירז ידיב ןיידע ויה תובושח םירע יתש
.השבכלו ןורמוש לע רוצל - סולבוטסיראו סונגיטנא וינב ינש תא חלש ןנחוי .הלוכ הביבסב ינוויה
ינב ומשש בראמה ללגב עיגהל היה לוכי אל אוה םלוא ,סוכויטנא תא הרזעל וארק םינורמושה
האר) .דוסיה דע ריעה תא סורהל הוויצ ןנחוי .ןורמוש הדכלנ המימת הנש לש רוצמ ירחא .לארשי
:רמוא אוהש םישדקה שדוק תיבמ לוק תב עמש לודג ןהכ ןנחוי" :א"ע ג"ל הטוס ,לשמל ךכ לע
("איכוטנאל אברק אחגאל ולזאד אילט וחצנ

תומחלמ) רפסמ סופסוי .ןורמוש לע רוצמה ימיב דוע ינוויה דקפמה ןמ ןנחוי הנק ןאש תיב תא
הדבועה םינפ לכ לע .סונקרוה ןנחוי ינב לש תורעתסהב השבכנ ןאש תיב יכ ,('ז 'ב 'א םידוהיה
.(תינעת תליגמ) "התעקב ישנאו ןאש-תיב ישנא ולג ןויסב רשע השישבו רשע השימחב" יכ ,איה

לע ,םימורה ןיבל םידוהיה ןיב התיהש תירבה תא םייקל ידכ ,ימורה טניסה לא הנפ לודג ןהכ ןנחוי
ריזחיש ,סוכויטנא לע ועיפשיש ימורה טניסה ןמ ןנחוי שקיב ןכ .םירוסה דגנ רזעל ול ויהיש תנמ
.יגיפ תאו רזג תא ,הלמנו ופי םירעה תא םידוהיל

תלפשב בצמ ליח לש הנחת רותב ס"הפל תישילשה האמב ןוניז יסוריפפב תרכזנ יגיפ ריעה
תורבועה םיכרדה תושגפנ הב ,(דועו 'א 'ד א"ש) הקיתעה קפא לש המוקמב התנבנ ריעה .ףוחה
.לובג-ריעל התיה הדוהי ןוטלש תחת הרבע ריעהש ןמזב .םיה תפשל ןורמושמו הלפשל ןורשה ןמ
ריעה .ויבא םש לע סורטפיטנא ריעה תא המוקמב םיקה רשא ,סודרוה ימיב םג הבצמ היה ךכ
.ןיעה שאר תברקב ,ןוקריה תונייעמ די לע הדמע

קר אל גאד אוה .הריבה םילשורי לש אצומ רותב וללה תומוקמה לש םתובישחב בטיה ריכה ןנחוי
לא ץראה ירעש תחיתפלו תילכלכ תוטשפתהל םג םא יכ ,ותכלממ תולובג לש תינידמ תבחרהל
םירשק .םירצמ םע דוחיבו ןודיצ ,רוצ םע םיירחסמו םיילכלכ םירשקב התיה הדוהי .בחרה םלועה
רדנסכלא ימיב דאמ םיקודה ויהו ןנחוי ימיב וחתפתה ,יאנומשחה ןועמש ימיב דוע וליחתה ולא
.יאני

לודג ןהכ ןנחוי לש ויתונקת
.קיתעה ירבעה בתכה לש תויתואב תובותכ ןה .ויבא ןועמשכ תועבטמ אוה םג עבט לודג ןהכ ןנחוי
ןהכה ןנחוהי" וא ,"םידוהיה רבחו לודג ןהכ ןנחוהי" :תובותכה תא ןהילע תואשונ ןה דחא דצב
אצמנ ןהיניבו ןהיתויפב תורבוחמה ,םיינרק יתש םיאור ינשה דצב ."םידוהיה רבח שאר לודגה
.ןומירה חרפ


ריבעה לודג ןהכ ןנחוי" :ו"ט 'ה ינש רשעמ הנשמב םיאצומ ונא לודג ןהכ ןנחוי לש ויתונקת לע
,םילשוריב הכמ שיטפ היה וימי דעו ,םיפקונה תאו םיררועמה תא לטיב אוה ףא .רשעמה תוידוה
א"ע 'חמ הטוס 'ב ;א"י 'ט הטוס הנשמב האר ןכ) ."יאמדה לע לואשל ךירצ םדא ןיא וימיבו
דע ךמצעב ןימאת לא ,ןנת" :א"ע א"כ תוכרבב רמאנ םינורחאה וימי לע :ו"ט ג"י םש אתפסותו
השענ ףוסבלו הנש (םישולש ל"צ) םינומש הלודג הנוהכב שמיש לודג ןהכ ןנחוי ירהש ,ךתומ םוי
.("יקודצ

הדימב הדוהי ץרא תולובג תא (ס"הפל 103-135) ותנוהכ תונש ךשמב ביחרה לודג ןהכ ןנחוי
.הבר

ביחרהל קיפסה הרצקה ותוכלמ תפוקתב .דבלב תחא הנש סולובוטסירא הדוהי ונב ךלמ וירחא
ןמ קלחבו ןונבלה די לע ובשי רשא ,םירוטיה ץראמ קלח שבכ אוה .ץראה לש ינופצה לובגה תא
הדוהי" בותכ דחאה ןדיצ לע .תועבטמ עבט אוה ףא .רייגתהל חירכה םהיבשות תא .ןוילעה לילגה
הלאל המודב ,ןומירה חרפו םידומצ תורפוש םייוצמ רחאה ןדיצב ."םידוהיה רבחו לודגה ןהכה
.ויבא ןנחוי לש תובותכה לעש

ןנחוי לש ונב אוה םג היה רשא ,(ס"הפל 76-103) יאני רדנסכלא הנוכמה ,ןתנוי תושעל לידגה
.ונב המלשו ךלמה דוד ימיב ויהש ולאל וישוביכב עיגהו ץראה תולובג תא ביחרה אוה .לודג ןהכ