תובאה תפוקתב לארשי ץרא

אנהכ היבוט

ץולחהו רעונה ינינעל 'חמב יתדה רודמה ,תוחולש
ח"ישת טבש-תבט ,ז"נ ןויליג

:רמאמה ןכות
ץראב ורבעש תוישארה םיכרדה
ץראב זא ינענכהו ירומאה ,ירוחה
תחטבומה ץראל וכרדו םהרבא
םיסוסקחה ןוטלש תחת
םירצמ ןוטלש תחת
הפוקתה תריקחל תודועת יפסוא
?הפוקתה תורוקמב תובאל רכז ןיא עודמ
םירצמ לש הנוטלש תעיקש

תובאה ימיב לארשי ץרא תודלות :ריצקת

ץראב תומודק םיכרד ,סוסקח :חתפמ תולימ

םיירקיעה םיזכרמה ינש ןיב רבעמ ץרא התויה לע םדק ימימ לארשי ץראל העדונ הבר תובישח
םא לע תערתשמ ץראה .ןופצב לקדחהו תרפה ץראו םורדב סולינה ץרא ,המודקה תוברתה לש
יכ ,אופא ,המית ןיא .תילכלכו תיגטארטסא הניחבמ הברה התובישח ןאכמ ,תוישארה םיכרדה
השמיש תובורק םיתעל .םיקחורמ תומוקממ ףאו םורדה ןמ ,ןופצה ןמ ואבש םימע הב םיאצומ ונא
םיזכרמה תא תורבחמה תוישארה םיכרדה לע טלתשהל וצרש םינוש תואבצל שגפמ םוקמכ ץראה
.ולוכ רוזאה לש םיבושחה

ץראב ורבעש תוישארה םיכרדה
.םירצמב ךרדה לש התליחת םיה ךרד הנוכמה ךרדה איה תחאה .ץראב תוישאר םיכרד המכ ויה
,(הראע ידאו) ןוריע קמעב הכישמה ,ינופצה ןורשה דע הזע ךרד םיה ףוח ךרואל הרבע הנממ
.םירהנ םרא דע הירוס םינפל הנממו קשמדל ןדריה קמעו לאערזי קמע ךרדו ודיגמ די לע הרבע
ךרד םשב הוארק ,םייניבה ימיב םיעסונה ,לשמל ,רתוי תרחואמ הפוקתבו םיתשלפ ץרא ךרד
.םיה

תא העבראה תמחלממ םג העודי וז ךרד ךלמה ךרד איה ץראה םינפב תרבועה הינש ךרד
םשמו םירצמב ךלמה ךרד לש התליחתב .םיה ףוח ךרדל הבר הדימב הליבקמ וז ךרד השימחה
םשמו קשמדל ןוויכב יחרזמה ןדריה רבע תא תרבוע ,הברעהו ענרב שדק ,בגנה ךרד הכישממ
ופעתסנ ךלמה ךרדמ םודא רבדמ ךרד תארקנ איה ימורדה הקלחב .םירהנ םראל רומדת ךרד
.דועו תוכוס קמעל ,םכשל בקעי לש וכרד ,לשמל .יברעמה ןדריה רבע ןוויכב םינוש םיפיעס

ילוע ךרדל המיאתמ וז הליסמ לש הבור .הזנורבה ךרד וא תושחנה ךרד םג תארקנ ךלמה ךרד
םוש לע הל אב תשוחנה ךרד םשה .לגרה ילוע ךרדל הליבקמה לזרבה תליסמלו זא'גחל לגרה
ישילשה ףלאה ףוסב דוע תשוחנ ורכ םש ,ןונופ לבח ןוגכ ,תשוחנה תורכמ רוזאב הברעב הרבעש
.ס"הפל


.לארשי ץראל םיירהנ םראמ וניבא םהרבא לש וכרד תפמ
(תורומש היתויוכזו לארשי תודלותל סלטאה תפמ)

תשרפ וקב הרבעו איה ףא הבושח ,תונושארה םיכרדה יתשכ תישאר אל יכ םא ,תרחא ךרד
םיזכרמה ןיב תרבוע איה :תובאה וכלה וז ךרדב .הדוהיבו םירפאב - ץראה םינפב םימה
רוש ךרד םע תרבחתמו עבש ראב ,ןורבח ,םלשוריל ןאכמו לא-תיב ,םכש ,ןורמוש :םיבושחה
.רבדמ תואנ וא םימ עפש ואצמנ םהב תומוקמב תועובק תונחת ורצונ הלאה םיכרדה ךרואל

ץראב זא ינענכהו ירומאה ,ירוחה
ץראל ועיגה ס"הפלש ישילשה ףלאה ףוסב .םיבר םימע ץראב ובשי תובאה ינפלש הפוקתב
שי יכ םיחינמ .זקוק םורדמ אוה םירוחה לש םאצומ יכ ,ןכתי .ריעש רהב ועקתשהו םירוחה
םלוא ,ידמל תרכינ התיה םירוחה לש םתעפשה ,םינומדקה םינמראה ןיבל םהיניב הברק
.וראח םשב ץראל םירצמה וארק םמש לש .דבלב רצק ןמזל

רוזיאב רקיעב ובשייתהש םירומאה םג ויה םהיניב .םיממעה תרשע לש םמש לע םג ארקנ ץראה
תבותכב הנושארב רכזנ (ורומא תאמ) ירומא םשה .םמש לע הארקנ ףא הלוכ ץראה .יררהה
.ברעמה םיה ץרא וא ברעמה ץרא אוה םשה שוריפ .ס"הפל 2400 -ב ךרעב ,דכא ךלמל רשקב
.ןענכ יטבש שאר רותב רפסמ םימעפ ירומאה רכזנ ך"נתב

בסומ ללוכה ונבומב ינענכ םשה .ץראה הארקנ ומש לע םגש ,ינענכה - אוה ףא בושח רחא םע
םיעיפומ ך"נתב .תיברעמה הירוס ןופצב יעבטה ךשמהל ףא םימעפלו ולוכ יברעמה ןדריה ברעל
הנראמע לא לת יבתכמב .םהיניב םיוסמ לדבה אהיש ילב ןענכו ירומאה ץרא תומשה םימעפל
.ןענכ ץרא איה אלה ,המודכו חנכ ינחנכ םשב תרכזנ

תחטבומה ץראל וכרדו םהרבא
.ןענכ ץראל ךלהו םיירהנ םראבש ןרחמ וניבא םהרבא אצי ,םימעה תודידנ לש וז הפוקתב
ךלהמ םהרבא היהש העשב :יול 'ר רמא" :םהרבא לש וז וכרד לע רפוסמ 'י ט"ל הבר תישארבב
ץראב קלח יל אהי אל יאוולה :רמא םיזחופו םיתושו םילכוא ןתוא האר רוחנ םראבו םיירהנ םראב
תעשב רודיעב ,שוכינה תעשב שוכינב ןיקוסע ןתוא האר רוצ לש המלוסל עיגהש ןויכו .תאזה
."תאזה ץראה תא ןתא ךערזל :ה"בקה ול רמא .תאזה ץראב יקלח אהי יאולה :רמא .רודיעה

דע וכרד תא ךישממו ןענכ ץראל עיגמ ,תחרופו תגשגשמ ריע התיהש ,ןרח תא בזוע םהרבא
תומוקמהמ דחא לכב .לא תיבל םדקמ הינשהו םכשב תחאה - תונחת השוע אוה וז וכרדב .בגנה
תודוקנה .ויתובא ץראל בקעי לש ותביש המוד םהרבא לש וז ךרדל 'הל חבזמ הנוב אוה הלאה
.ולאל ולא תוליבקמ בקעיו םהרבא לש םהיעסמב תוישארה

םיסוסקחה ןוטלש תחת
ריבסהל לבוקמ םויכ .םיסוסקחה - היסאמ םירכונ םיטבש רוזאב ועיפוה ,ךרעב ,םינמזה םתואב
תוטלתשה לש לבוקמה ךיראתה ."רכנה ילשומ" וא ,"תוירכנה תוצראה יכלמ" :םשה תא
םיסוסקחה .ךרעב ס"הפל 1550 דע רוזאב ולשמ םה .ס"הפל 1720 אוה םירצמ לע םיסוסקחה
.םירצמל םג ורדחו לארשי ץראל ןופצה ןמ םבכרבו םהיסוסב ועיגהו הנוכיתה היסא תוברעמ ואב
דע עיגהו ןופצבש תרפה ןמ ערתשה םנוטלשש ןכתי .םתריב ריעל םירצמבש ןעוצ תא ועבק םה
ימתוח יפלא םה ואצמנש םיירקיעה םידירשה ןיב .תימורדה םירצמבש היבונ ץרא לש המורדל
.םידכו תודועת תמיתחל םידיקפל ושמישש תישופיח

,תונטק תונידמל ץראה לש הקולחה הלחה םהמו םהיריבא ןיב עקרק יחטש וקליח םיסוסקחה
ונתנ םיסוסקחה .עשוהי ידיב ץראה שוביכ ימי דע ראשנ הז בצמ .הלשמ ךלמ היה ריע לכבש
ילת לע .תונושה םירעה יכלממ םיסמ תייבגב וקפתסהו םינושה ץראה יבשותל הלועפ שפוח
לע םיבושיה תא ומיקה דוחיב .תושדח רצבמ ירע םיסוסקחה ונב תוברחה תוינענכה םירעה
וללה םיבושיה ידירש .תובושח תויגטרטסיא תודוקנבו תוישארה םיכרדה ךרואל םהיתודוצמ
,וחירי ,םכש ,ודיגמ ,ןאש תיב ,חרי תיב ,רוצח :ןוגכ .ץראה לכ ךרואל םינוש תומוקמב ואצמנ
.דועו ,הזע ,ןולקשא ,שיכל ,רזג ,רוצ תיב ,ןובח

,םירוציב ידירש ולגתנ ןכ .םיבר תונמא יצפחו בהזו ףסכ ילכ ,םינוש ןיז ילכ ולגתנ םידירשה ןיב
תוללוס ואצמנ ןד ,רוצח ,שיכל ,ריבדב ןוגכ םירחא תומוקמב .רוצ תיבבו לא תיבב ,םכשב ,לשמל
ושמיש תוללוסה .םיבושיה יחטש תא םיפיקמ ויה ןהב ,תורצובמ תומוחכ ושמישש שובכ רפע
ךרדב - הזע תברקבש םילגע תיבב האצמנ ךכל החכוה .םיסוסהו בכרה ,תונחמה תנגהל
רפע ירוצב .םיסוס תורובק םוקמו רפע תללוס האצמנ םש ,םירצמל לארשי ץראמ תישארה
.ז"יה האמה תליחתב םיילבב תורוקמב םירכזנ הלאכ

רקיעב הראשנ תוברתה םלוא ,תילכלכ החירפ לש הפוקת התיה םיסוסקחה ןוטלש תפוקת
,לשמל .םיקיפסמ יתלב ויה ןוחטבה יאנת יכ ,תויגולואיכראה תוריפחהמ ונא םידמול ןכ .תינענכ
םינשה ןיב םירומג תונברוח העברא תוחפל ,ויה רפס תירק םע התוא םיהזמש ,םסרמ תיב לתב
התואב יכ ,םיגולואיכראה םינייצמ ןאכ ,ודיגמב היה המוד בצמ .ךרעב ס"הפל 1550-1800
.תונברוח השימח תוחפל ויה הפוקת

םירצמ ןוטלש תחת
דסימ ,סמחעי הערפ .ס"הפל ז"טה האמה תליחתב הליחתה תיסוסקחה הכלממה לש התעיקש
המורדבש םיקזחה םירצבמה .יסוסקחה ןוטלשה תא רגמל חילצה ,השדחה תירצמה הכלממה
תואבצ םע םיסוסקחה לש תושקה תומחלמה לע .תשאונ תודגנתה רחאל ולפנ לארשי ץרא לש
הז םוקמ .ןחורש רצבמ לע םינש שלש ךשמנש רוצמ לע ירצמ רופיס ךותמ םידמול ונא םירצמ
,ןושארה סמחעי ידי לע םירצממ ושרוגש ירחא ,םיסוסקחה לש םנוטלש זכרמכ המ ןמז שמיש
.ס"הפל 1550 -ב
.תרפה דע ותכלממ תולובג תא ביחרהל חילצהו לארשי ץראל םייאבצ תועסמל אצי סמחעי הערפ
התיה םהיניב תורחתהה רקיע .םירהנ ץראבש ינתימ תכלממ דצמ קר תודגנתהב לקתנ ויעסמב
לש השוביכל .תירצמה העפשהה חטשכ רבכ בשחנ לארשי ץרא לש חטשה .הירוסב ןוטלשה לע
.תובר תוכלממל לארשי ץרא לש תוגלפתהה יאדוב ורזע םירצמה ידיב לארשי ץרא

.ס"הפל ו"טה האמב יחש ,ישילשה סמיתוחת ימימ לחה לארשי ץראב םירצמ תבוטל ידוסי יוניש

סמיתוחת .תירצמ היצנבורפל םכפהלו הירוס לש רכינ קלחו לארשי ץרא תא שובכל חילצה אוה
.ויתולועפו וישעמ לע תונורכז ירפס דוחיבו תובר תודועת וירחא ריאשה ישילשה

וראח ץרא יכלמ יכ ,רפוסמ םש .ודיגמ די לע לודגה ונוחצנ תא ראתמה הז אוה ןינע בר רואת
ורצבתהו .םירצמ ךלמ דגנ סטנורואה לעש שדק ךלמ לש הנוילעה ותורמ תחת ודחאתה (ןענכ)
עיגה וכרדב .המחלמל םהילע אצי ישילשה סמיתוחת .(הראע ידאו) ןוריע קמע אצומבש ודיגמב
לע הלעש ינפל .הנופצ םיה ףוח ךרדב ךישמה ןאכמ .יביטרטסינימדאו יאבצ זכרמל הכפהו הזעל
לוכי היה םירצמ ךלמ .ריעה תא שובכלו תולעל ידכ ,רוחבל ךרד וזיאב ואבצ ירשב ץעונ אוה ודיגמ
.ודיגמל םשמו ךנעתל ,(ןינ'ג) םינג ןיעל עיגהל רשפא תחאה ךרדב .םיכרד שלשמ תחאב רוחבל
.ודיגמל תדרל םשמו (םענקי-בקעי-ןורכז ךרדה םויכ) םענקי דע חלמ ידאו ךרד - הינשה ךרדה
.(הלופע הרדח ךרדה םויכ) ודיגמל ןוריע ךרד איה - רתויב תנכוסמהו השקה - תישילשה ךרדה
אוה .סמיתוחת טילחה ןכ אל .רתוי תוחונה ,תונושארה םיכרדה יתשמ תחאב רוחבל ול וצעי וירש
."ןכ ומכ אבצה ישנאו ...סוס רחא סוס הב דעצי רשא" תנכוסמהו הרצה ,תישילשה ךרדב רחב
לעו םוקמב הנגה ליח ודימעה אלו וזה השקה ךרדב ורחבי םירצמה יכ ,םמצעל וראת אל םינענכה
דיל ויביוא תא סמיתוחת עיתפה םלש הליל ךשמב השק עסמ ירחא ,"דחא ביואב ףא עגפ אל" ןכ
יכ ,םויב וב רצבמה תא ושבכ אל ,ללשה ירחא םיטוהל ויהש םירצמה .תצרחנ הכמ םכהו ודיגמ
.תרצובמה ריעב רגסהל םינענכל הקיפסה וז תוהש .ביואה שוכר תא לולשל םבל ונתנ םא
ץרא לכ ול הענכנ ודיגמ לש השוביכ ירחא .השבכ ףוסבלו םישדח העבש ריעה לע רצ סמיתוחת
תרחא הבושח הרטמ .תירצמ היצניבורפל ץראה תא ךופהל םירצמ ךלמ חילצה ךכ ידי לע .ןענכ
האמכ ויה םירצמ ץרא לש הנוטלש תחת .הירוס רבעל הנופצ וצרא לש הנגהה וק תקחרה - גישה
םתחגשהל ןותנ היה ורצבמ ריעב לשומ לכ .תימורדה הירוסבו לארשי ץראב הכולמ ירע םירשעו
הנש תואמ שולש ךשמב לארשי ץראב םירצמה לש םרטשמ ראשנ ךכ .םירצמה םינוממה לש
.ךרעב

ביצנ בשי הב .הזעב היה הזכרמש תירצמ היצרטסינימדא ץראב טילשה ישילשה סמיתוחת
לע חיגשהל ,םיסמה תא תובגל ודיב ועייסש םיירצמ םידיקפ ודמע ביצנה לש ותושרל .ירצמ
םילשומה תא סמיתוחת ריסה אל ךדיאמ .םינענכה םידבעה לע רומשלו תוישארה העונתה יכרד
ירעב ללכ ךרדב הנחש ירצמ אבצ םג היה תיביטרטסינימדאה תודיקפה דיל .ןענכ ירעב םיימוקמה
דחוימב םיניינועמ ויה םירצמה .ודיגמו ופי ,הזע ומכ ,תובושח תויגטרטסא תודוקנבש רצבמה
גושגשה תפוקת התיה וז הפוקת .רחסמה תא םהידיב רומשל ןכו תוישארה םיכרדה תא חיטבהל
ורמתשנש תובר תודועתב ונא םיאצומ וז הפוקתב בצמה לע .ירצמה רחסמה לש החירפהו
.הירחאו איהה הפוקתהמ


בתכב שומישה ץופנ היה הפוקת התואב .הבר התיה ולוכ רוזאה לע םילבבה לש םתעפשה
לבחה ונייה .םירהנ םרא לש תוברתה ביט לע םידיעמ םינוש תורוקממ תובר תודועת .תודתיה
-כ .יראמב ולגתנש תוחולה תא ריכזנ םיירקיעה תורוקמהמ .םינמזה םתואב ןרחל ביבסמש
תודועתמ .תיברעמה היסאב רתויב הבושחה הכלממה הארנכ התיה יראמ .רפסמב 20,000
ולגתנ םירישע םינויכרא .תובאה תפוקת לש יללכה יתוברתה עקרה לע דומלל ונא םילוכי יראמ
ןופצמ מ"ק 12 -כ הקיתע ריע ,תיגנוא אוה בושח ףסונ םוקמ .(ךוכרכ דיל) ינתימ תכלממבש יזונב
םג רכזנ םוקמה (רימש תעבג) הרמש סאר הנוכמה לתב ולגתנ היתוברח .םויה לש היקדולל
האמה ןמ ,דועו םייאבצ םיכמסמ ,םייתדו םיתורפס םיסכט ולגתנ ןאכ .אנראמע לא לת יבתכמב
.ס"הפל ד"יהו ו"טה

הפוקתה תריקחל תודועת יפסוא
ךנעת תודועתמ .ודיגמל תיחרזמ תימורד ,לאערזי תעקבבש ךנעתב הלגתנ בושח תודועת ףסוא
תוחולה יפל .לארשי ינב ידי לע ץראה שוביכ ינפלש הפוקתב לארשי ץראב םייחה לע דומלל ןתינ
יתלבו םיימש םיבר תודוסי בכרמ היה ס"הפל ינשה ףלאה עצמאב ץראב בושיה יכ ,ררבתמ וללה
.םיימש

םירצמב רשא הנראמע לאב הלגתנש הז אוה ,ךענת תודועת לע ותובישחב הלועש ,רחא ףסוא
.תידכאה הפשב תודתיה בתכב םיבותכ תוחול 350 -מ הלעמל םש ואצמנ ,1887 תנשב ,הנוילעה
םיבתכמ םיתאמכ .תימואל ןיב הפשכ הל תומדוק תופוקתבו הפוקת התואב התיה וז הפש
פתחנמא ונב לאו ישילשה פתחנמא םהינודא לא ןענכ יכלממ וחלשנ הנראמע לא לת יבתכממ
לש םייתדהו םיילכלכה ,םיינידמה םייחה לע ,התוברת לע דומלל רשפא ולא תודועתמ יעיברה
.םהה םימיב ץראה

?הפוקתה תורוקמב תובאל רכז ןיא עודמ
לעו תובאה לע םיאצומ ונא ןיא ך"נתה דבלמ םינושה תורקמבש ןמזה תוערואמ לע םירואתה בורב
םיירוטסיה תוערואמ לא םרשקיש רמוחה טעומ תישארב רפסב תובאה לע םירואתב .םהישעמ
תא .השימחה תא העבראה תמחלמ תראותמ םש ד"י קרפב- רקיעב - רשאמ ץוח ,םימייוסמ
היה םש .םירהה רוזאב היה וניתובא לש םבושי רקיעש ,הזב תוארל יאדו רשפא ךכל הביסה
ויה יאלקח חותיפל םייוארה םיחטשהו תורעי םיסוכמ םקלחב ויה םירהה .ידמל לילד ללכב בושיה
תדובעב םג וקסע םעפל םעפמ יכ םא ,הערמה לע רקיעב התיה וניתובא לש םתסנרפ ,םיטעומ
הלפשב רקיעב זא ורבעש תוישארה םיכרדהמ םיקוחר ,אופא ,ויה םירהב ובשיש ,וניתובא .המדא
.םינכשה םימעה לש תויודדומתהב לבח וחקל אלש ןאכמ ,םיה ץוחבו

םירצמ לש הנוטלש תעיקש
תומוקמב םצמטצה לארשי ץראב הנוטלשו םירצמ לש הנרק הדרי יעיברה פתחנמא ימי ירחא
ץרא ילבח לע ולפנתה רשא (ורבח) ורפחה ולצינ ירצמה ןוטלשה לש ותשלוח תא .דבלב םיטעומ
רותב םמצע תא םיריכשמ םהו שי רשא ,תדלומ ירסוחמ םירכנ םה ורפחה .ודדשו וסרה ,םינוש
ןמ דחוימב ,תונוש תופוקתב לארשי ץראב ורפחה לע םיעמוש ונא .םירחא םיכלמל אבצ ישנא
רשק םהל שי לארשי יטבש וא תובאהש החנהה .ךרעב ס"הפל ג"יה האמה דעו ו"טה האמה
.ךומסל המ לע הל ןיא ורפחה םע

.דבלב תוישארה םירעב ןענכ ץראב ןוטלשה ראשנ השעמלו םירצמ לש הנרק הדרי ןכ יכ הנה
ןכ יפ לע ףא .רדס םהב טילשהלו םיסמ םהמ תובגל ולכי אל םירצמהש ויה םימלש תוזוחמ
.תירצמה הירפמיאה לש דרפנ יתלב קלחכ ץראה הבשחנ

.לארשי ינב ידיב השוביכ ברע דעו תובאה ימימ ןענכ ץראב בצמה היה הז