תולחנתההו שוביכה תפוקתב לארשי ץרא

אנהכ היבוט

ץולחהו רעונה ינינעל 'חמב יתדה רודמה ,תוחולש
ח"ישת ןויס-רייא ,ט"נ ןויליג

:רמאמה ןכות
חתפנרמ תליטסא
שוביכה
ושומישו לזרבה לע
שוביכה ךרד
רהב תובשייתהה לע
עשוהי תגהנהב תופקתה תמחלמ
המחלמה שיא 'ד
ץראה ןופצ שוביכ
םיתשילפה

חתפנרמ תליטסא ,עשוהי ימיב ץראה שוביכ :חתפמ תולימ

התעו תמ ידבע השמ" :עשוהי לא 'ה רמוא יחרזמה ןדריה רבעב לארשי-ינב לש םישוביכה ירחא
עשוהי) "לארשי-ינבל םהל ןתנ יכנא רשא ץראה לא הזה םעה לכו התא ,הזה ןדריה תא רבע םוק
.('ב 'א

הלוכ ץראה .םיממעה תעבש רקיעב ,םינוש םיטבשו םיבר םימע ןענכ ץראב ובשי הפוקת התואב
הקולח .וזב וז ומחלנ ףא םיתעלו המצעל הגאד ןהמ תחא לכש ,תויוכלמ-םירעל תקלוחמ התיה
לת תורגא ךותמ רקיעב הפי ררבתמ הז בצמ .םיסוסקיחה תפוקתמ דירש ןיידע התיה וז תלצופמ
יפ לע .םירצמ םע ןהירשק ןכו תונושה םירעה ןיב תויוחצנתהה תוראותמ ןהב ,הנראמע-לא
ןתינ ורמתשנש םירחאה םיירוטסיהה תורוקמהו תויגולואיכראה תוריפחה ךותמ ןכו וללה תורוקמה
,םתמדאל וגאדש םישנא ויה - עשוהי שובכ ינפל ץראב ובשיש םינושה םימעה ינב יכ ,דומלל
ורצי םה .םירחא הלכלכ יפנעבו רחסמב וקסע ףא םקלחבו תיאלקח הניחבמ ץראה תא וחתיפ
היה םאבצו םישרפ ףא םהל ויה .לזרב-בכר םג םהיניב ,םיליעי קשנ ילכב ושמתשהו םינוש םילכ
ןמ םג דומלל ןתינ הנגהב תוידוסיה םהיתועידי לע .(ז"ט ז"י עשוהי ,לשמל ,הוושה) בטיה ןמואמ
הנושאר הגרדממ ןגמ-יעצמאכ ושמיש וללה .םהירעל ביבסמ ומיקהש םיללכושמה םירצבמה
.(דועו ג"י ד"כ עשוהי ;'י 'ז 'ח םש ;ב"י-י 'ו םש ;'ה 'ג םירבד :האר)

בושיה תומוקמ .תיברעמה לארשי ץרא לש הלפשבו םיקמעב ובורב זכורמ היה ינענכה בושיה
.םיטעומ יסחי ןפואב ויה רהבש

חתפנרמ תליטסא
תומוקמב ץראה יקלח בורב םנוטלש תא ודביא ,תכשוממ הפוקת ץראב ולשמש ,םירצמה
ןהיניבו תוקיתעב אצמנ ךכל תודע .קמעבו הלפשב רבעמ תודוקנב רקיעב ,דבלב םייגטרטסיא
לארשי ץראב םינוש תומוקמב ובצוהש ,תוירצמ (םהישעמלו םיכלמל ןורכז ינבא) תוליטסאב םג
.םירחא תומוקמבו ןאש תיבב ,ודיגמב ולגתנ הלאכ םידירש .םירצבמבו םירעב

.ינשה ססמער לש ונב היה אוה .ס"הפל 1229 תנשמ חתפנרמ לש איה ולגתנש תוליטסאה תחא
עסמ חתפנרמ ךרע ךכ םושמ ,םירצמה לוע תחת ןיידע ויהש ןענכב םיבושיה-ינב ודרמתה וימיב
הנושארה םעפב הזו ,םע רותב "לארשי" םשה הליטסאב רכזנ םיחצונמה ןיב .רוזאב יאבצ
:רמאנ הדועתב .המודק תירוטסיה הדועתב

,םירצמ יביואל הנווכה) תותשקה עשת ןיב ושאר םירמ שיא ןיא .םולש םירמואו םיוחתשמ םינזורה
הדכלנ .ןולקשא החקלנ .ער לכב איהו ןענכ הזובנ .(םלועה לכב םימע העשת םה םתפקשה יפלש
ןענכ ץרא) וראח התיה .(תחצנ הכמ הכוה ונייה) ערז ול ןיא - לארשי םשנ .ןיאל התיה םעוני .רזג
םיטבשה ונייה) דודני רשא לכ .וטקש טוקש - ןלוכ תוצראה לכ .םירצמל הנמלאכ (תימורדה הירוסו
.חתפנרמ הנותחתהו הנוילעה םירצמ ךלמ ידי לע קתור - (בושיה-םולש תא םיעירפמה ,םידדונה

,לארשי םע תא דימשה אל חתפנרמ .תמזגומ הליהתה ריש רבחמ לש ותוראפתה יכ ,קפס ןיא
יאבצ עסמ ךרע ,םיטפושה תפוקתב יחש ,הז םירצמ ךלמ .תוצראה ראש תא טיקשה אלש םשכ
יתשלפה לובגבש םיילארשי םיבושיב םג עגפ הז עסמב .םהב הכיהו ודרמתהש הכולמה ירע דגנ
וצראב לארשי םע בשי רבכ הפוקת התואב יכ ,ונתוא תדמלמ איה ףא וז הדועת ,בגא .ברעמב
.עבק תבישי

תושיגנה ,וררשש םירדסה-יא לש םייטעב תרכינ הדימב האב ןענכב ירצמה ןוטלשה תוטטומתה
יכלמ םמצעל םיארוק ץוח יפלכ םנמא .שוביכה יחטש לע קספה אלל וליטהש םידבכה םיסמהו
םישדקמה ןורחא .תונוש תובתכב ישילשה ססמער תאז שיגדמ ןכ .ןענכ ץרא יטילש םירצמ
הטילשכ ומצע תא בשוח אוהש ןויכ ,ולספ תא םג וב ביצמ אוהו ודי לע דסונ ןאש תיבב םיירצמה
ינשה שילשב יחש ,יששה ססמער דוע .קמעבו ףוחה רוזאב היה המוד בצמ .התביבסו ריעה לש
ץראב ירצמה ןוטלשה תא םייקל דוע הסינ אוה .ודיגמב ולספ תא דימעמ ,12 -ה האמה לש
חכשנ ירצמה ןוטלשה .לילכ הדרי םירצמ לש הנרק םלוא .תוירקיע תויגטרטסיא תודוקנב תוחפל
.ללכ ותוא םיריכזמ ןיא ,לשמל ,םייארקמה תורוקמבו הרהמב

שוביכה
ץראה יבשוי תא שירוהל לארשי ינב ווטצנש יוויצה יפ לע השענ עשוהי ידיב ץראה שוביכ
(דועו 'א עשוהי א"כ א םירבד ;םש ן"במר האר ,ג"נ ג"ל רבדמב) הב בשייתהלו

וקליחש עבשו ושביכש עבש" :ב"ע ח"יק םיחבזב ונא םידמול תאז .םינש עבש ךשמנ שוביכה
ענרב-שדקמ יתוא 'ה דבע השמ חולשב יכונא הנש םיעברא ןב ('ז ד"י עשוהי) בלכ רמאקד ?ןלנמ
ןב םויה יכנא הנה התעו ...('י קוספ םש) בותכו ,יבבל םע רשאכ רבד ותוא בישאו ץראה תא לגרל
םיעברא ןב ןורבח עובתל (בלכ) אבשכ קוליח תעשב" :םש שרפמ י"שרו ."הנש םינומשו שמח
ןב בלכ אצמנ .הנש הנומשו םישולש בוש רבדמב ובכעתנ .הינשה הנשה התיה איהו 'וגו הנש
עבש ירה ,הנש םינומשו שמח ןב הקוליח תעשב רמאקו ,ןדריה ורבעשכ םינש הנומשו םיעבש
."שוביכל והתשנ

הרקיעב הרבשנ ץראה יבשות לש תודגנתהה יכ םא ,םלש היה אל עשוהי ימיב שוביכה ףקיה
עשוהיש ירחא ,עשוהיו השמל חטבוהש חטשה לש רכינ קלחב ולחנתה לארשי ינב .וז הפוקתב
עובקל ןתינ עשוהי רפסב רמאנה יפ לע .(ח-ז ב"י עשוהי) דג לעב דעו בגנה ןמ ינענכה תא הכיה
קלחתנ אלו שבכנ אל תמח אובל דעו ןונבלה תעבגב דג לעבמ חטשה ,לשמל .םינוש םימוחת
ןוגכ ,ולוכ שבכנ אל יכ םא ,לארשי יטבש ןיב קלוח בגנה דעו דג לעבמ חטשה וליאו םיטבשל
עשוהי) ןד תלחנמ קלח ;(ז"כ 'א םיטפוש ;ב"י-א"י ז"י םש) קמעה ,(ד-ב ג"י עשוהי) ףוחה תעוצר
םש ;ג"ס ו"ט עשוהי) תורחא םירעו רזג ,םלשורי ;(ט"כ-'א ח"י םש ;ה"ל-ד"ל 'א םיטפוש ;ז"מ ט"י
.(ג"ל-ט"כ ,א"כ 'א םיטפוש ;'י ז"ט

לכמ והושירוה אל יכ םא ,סמל ינענכה תא ונתנ ,ץראב וססבתנו לארשי ינב וקזחתה ןמזה תצורמב
.תומוקמה

,וננואתהו עשוהי ינפל ואב םה .בשייתהל םתושרל דמעש םצמוצמה חטשב וקפתסה אל ףסוי ינב
,םהל בישמ עשוהי .לזרבה בכר לעב ינענכה בשוי קמעבו רעוימ רההש ןויכ ,םהל הרצ םתלחנ יכ
.(ח"י-ד"י ז"י עשוהי) קמעה ןמ ינענכה תא שירוהלו רהבש רעיה תא ארבל םהילע יכ


ושומישו לזרבה לע
ושמתשה םהינפל .ןלהל רובידה תא ביחרנ םהילע ,םה ייוג רקיעב ואיבה לזרבב שומישה תא
זאש ןויכ ,ידמל הרידנ הדימב (ס"הפל 14 -הו 13 -ה האמב) םיתיחה תכלממב דוחיב לזרבב
.לזרב לש בהל םע ןויגיפ אצמנ ס"הפל 14 -ה האמה עצמאמ ,לשמל .הרקי תכתמכ לזרבה בשחנ
.בהזה ןמ רתוי הרקי תכתמכ הבשחנש ,לזרב תצבושמ בהז תמתוח ,ךרעב ןמז ותואמ ,האצמנ ןכ
ולחה ןמזה ךשמב .ףקות קשנכ דחוימבו יללכ שומישב לזרבה סנכנ ס"הפל 12 -ה האמה ףוסב
םילכב ןהו קשנ-ילכב ןה הזנורבה תאו תשוחנה תא ףילחה לזרבה .תואלקחב םג וב םישמתשמ
.תואלקחב דחוימבו יללכ שומישב ןכ ינפלמ ויהש

שוביכה ךרד
םיקלח ללוכ הז רואית .ץראה לש םינושה םירוזאה יפל הנוש לארשי ץרא לש השוביכ רואת
ויקלחל יברעמה ןדריה רבע תא שבכ עשוהי .השמ ימיב דוע שבכנ יחרזמה ןדריה-רבע .םידחא
'ח 'ו םיקרפב טרופמ רואית ןתינ םורדה שוביכל .ןופצה ןכ ירחאו םורדהו זכרמה הליחת :םינושה
.לארשי ינבמ םיבר ובשייתה ןאכו הליחת ושבכנ םורדבש ןימינבו הדוהי תולחנ .עשוהי רפסב 'י 'ט
.םעה ייח לש דבוכה זכרמו בושיה זכרמ היה הז קלחב יכ ,הדבועל הבר תובישח סחייל שי ןכ
םיקוספב ןתינ הז ץרא לבח לש שוביכה רואית .ידמל לילד ןופצב ידוהיה בושיה היה הז תמועל
.עשוהיב א"י קרפבש ו"ט-'א

םכסה ךותמ האבש הרורב תינכות איה ,ג"י קרפמ לחה עשוהי רפסב הראותש יפכ ,ץראה תקולח
.ןדריה ירבע ינשמ ץראה תא ושבכש לארשי יטבש לכ תירב לש

רהב תובשייתהה לע
םיחונ םיאנת תעידיל תודוה תרכינ הדימב הרשפאתנ יררהה רוזאב לארשי ינב לש םתובשייתה
תוניעמל םיבורק תומוקמב ללכ ךרדב ובשייתהש ,םינענכל דוגינב .דחוימב םימשג ימ תריגא לש
שמתשהל ועדי לארשי ינב .הלד וימימ תומכש יררהה רוזאב לארשי ינב ובשייתה ,ןתיא-ילחנל וא
,םינוש םילכ תואלקחב שומישל וסנכוה ןכ .םימ םיריבעמ םניאש עלסב םיבוצח םידוס תורובב
,יררהה רוזאב ולחנתהש ,לשמל ,ףסוי ינבש ,הברהב ועייס הלא לכ .לזרב-ילכ םג ןמזה ךשמהבו
.תרכינ הדימב בושיה תא ביחרהל ולכי

.תויגולואיכראה תוריפחהמ איבהל רשפא ,ינענכה לש הזמ רתוי ,רהב ףופצ ידוהי בושיל תויאר
אצמימה .ןכ ינפלמ והשלכ בושי םהב היהיש ילבמ לארשי ינב ידי לע ומקוה םיבר תומוקמ
המרה ,(םילשוריל ןופצמ לופ-א לת םויכ) ןימינב תעבג םירעה ,אמגודל ,יכ ,ונדמלמ יגולואיכראה
,(םילשוריל ןופצמ מ"ק 4,5 -כ ,התנע רפכ םויכ) תותנע ,(םילשוריל תינופצ מ"ק 9 -כ ,המר םויה)
ידי לע ודסונש ,תורחא םירעו הנובל ,ןומיר ןכו ;(םילשוריל הנופצ מ"ק 13 ,הבצנ-לא-לת) הפצמ
אל וללה תומוקמב ושענש תוריפחב .ס"הפל 12 -ה האמב ודסונ ןלוכ - םירפא רהב ףסוי ינב
.םינענכה ימימ םידירש ואצמנ

עשוהי תגהנהב תופקתה תמחלמ
אל .םולש בצמב תובשייתה לש םיכילהתב הרושק התיה אל ינענכהו לארשי ינב ןיב המחלמה
בשויה םעה תא חצנל היה דיקפתה .םינענכה םע תיתוברת-תימואל תוגזמתה תירשפא התיה
וענכנ ןועבג ינב .('א 'ו תיעיבש 'שורי) "ול ךלהו הנפ ישגרגה" קר .םוקמה ןמ ושירוהלו ץראב
היה לארשי אבצו לזרב-בכר םע ןמואמ אבצ היה םינענכלש יפ לע ףא .('ט קרפ עשוהי) עשוהיל
ריבגהו לארשי לש םבל תא 'ה ץמיא דחא דצמ יכ ונא םיאור תאז לכב ,דבכ דויצ ילבו ןמואמ יתלב
לש םהירכועב היהש בושח םרוג ,דועו תאז .םינענכה לש םבל תא סמה ךדיאמו םחוכ תא
.תדחואמ םיטבש תירבכ ומחלנו םידחואמ ויה לארשי יטבש .םהיניב דוריפה היה םינענכה

ואבצ תונורתי תא לצנל עדוי אוה .לודג איבצמכו גיהנמכ עשוהי הלגתמ םעה תא ותגהנהב
רצבתמ וניא עשוהי .תחא ןגמ תמחלמ ףא ןהיניב אוצמל ןיאו תופקתה ןה ויתומחלמ לכ .דחואמה
בושח דוסי אוה לצנמ רפסמ םימעפ .חותפה הדשב להנמ אוה תומחלמה תא .םירצבמב
.('ז א"י םש ;'ט 'י עשוהי ןוגכ) העתפהה םרוג אוה אלה ,המחלמב

תוריפחה ךותמ דומלל ןתינ ילארשיה בושיה שודיח ןיבל ינענכה בושיה ןיבש הקספהה תא
הזנורבה תפוקתב םינענכה תוברת ןיב רומגו ימואתפ קספה לע תוארמה תויגולואיכראה
םוקמב .לארשי ץרא לש יררהה רוזאב המודקה לזרבה תפוקתב לארשי תוברת ןיבל הנורחאה
םינוב םיקצומ םיינענכ םירוציב םוקמב .תורדגו תוירפכ תותקב תואב םינענכה ירעב תונומראה
.תוקד תומוח

הלדגהב התוא תוארל ידכ הפמה לע ץחל

המחלמה שיא 'ד
רבחמ לש ותרטמ .תטרופמ הרוצב םיינידמ םירואית וא תוברק-ירואית םיאצומ ונניא עשוהי רפסב
העשב יכ ,ירסומה דצה תא חיכוהל ,יגולואידיאה דצה תא תוארהל הנושארו שארב איה רפסה
'ד עשוהי ןוגכ) .םכרד חילצמו םהיביוא ידימ 'ה םעישומ יזא ,הרשיה ךרדב םיכלוה לארשי ינבש
האר" ברקה תלחתה ינפל דוע עשוהי לא 'ה רמוא םיבר תומוקמב .(ד"כ - ג"כ םיקרפ םש ;ד"כ
'ב םיקרפ םיטפוש רפסב הוושהו .'ו א"י ;'ח 'י ;'א 'ח ;'ב קוספ 'ו קרפ עשוהיב ןוגכ) ..."ךדיב יתתנ
(דועו 'ג

.'ה תווצמ יפ לע תומחלמה תושענ ,רומאכ .רפסה לכב ינשה טוחכ תרבוע תיגולואידיאה המגמה
,לשמל .'ה רבד יפ לע םישענ םה םלוא ,םייטסילאיר םנמא םה םהב שמתשמ עשוהיש םיסיסכתה
"םכתא יתיוצ ואר ושעת 'ה רבדכ שאב ריעה תא ותיצת ריעה תא םכשפתכ היהו" :'ח 'ח עשוהיב
(דועו 'ב קוספ םש ןכו)

תכללו םינענכה לש םהישעממ דומלל םילולע לארשי ינבש ששוח ,'ה לש ןמאנה ודבע ,עשוהי
.'ה תירב תא ורבעי אלו הערה ךרדב וכלי לבל םתוא ריהזמו לארשי לכל ארוק אוה .םהיכרדב
"לאמשו ןימי ונממ רוס יתלבל השמ תרות רפסב בותכה לכ תא תושעלו רמשל דאמ םתקזחו"
.(ד"כ-ג"כ םיקרפ 'ר ןכו .'ו ג"כ עשוהי)

ץראה ןופצ שוביכ
.(א"י עשוהי) רוזאב תובושחה םירעה תחא התיה רוצח יכ ,ונא םידמול ןופצה שוביכ רואיתמ
תינענכה הפוקתה ןמ לחה תוחפל בשוימ היה םוקמה יכ ,תוחיכומ תויגולואיכראה תוריפחה
.ינופצה ןדריה קמעב רתויב בושחה יגטרטסיאה םוקמה תא תספות וז בושי תדוקנ .הנוכיתה
םורדה ןמ הדי לע תרבועה םיה ךרד (א :םה אלה ,תובושח םיכרד יוק השלש לע תטלוש רוצח
הנממו ןויע תעקב ,הלוחה קמעל הנופצ רוצחמ תרבועה ,ןדריה קמע ךרד (ב ,קשמדל ןוויכב
.ברעמבש רוצל ןוויכב שדק ךרד ןאכמו ןוילעה לילגה ךרד (ג ,ןונבלה תעקבל

לכ שאר"ו רתויב הבושח ריע איה רוצח יכ ונא םיאור םעוניבא ןב קרבו הרובד תמחלמב םג
.(דועו ג"כ 'ד םיטפוש) "ןענכ ךלמ ןיבי" הכלמ ארקנ ןכ לע יכ ,"הלאה תוכלממה

בושח קלח לטונ אוה הרובד תמחלמב םג .ןופצב ובשייתנש םיירקיעה םיטבשהמ אוה ילתפנ
תרטמל לילגה לש בשוימ יתלבהו רעוימה קלחב ילתפנ ינב ורחב רשא ינבכ אל .(ח"י 'ה םיטפוש)
ברקב ירשאה בשיו" ףא אלא ינענכה תא שרגל וחילצה אלש קר אל רשא ינב .םתולחנתה תישאר
.(ב"ל 'א םיטפוש) "ושירוה אל יכ ץראה יבשוי ינענכה

םה ;ח"מ-'מ ט"י עשוהי) הלפשה תא בוזעל םיצלאנ ויהש ירחא ,הנופצ ןמזה ךשמב ולע ןד ינב
םיטפוש) שיל תא ושבכו ןופצל ןד ינב ולע םיטפושה תפוקת ףוסב .(ד"ל 'א םיטפוש - הרהה וצלחנ
רוזאה לש םינענכה ללגב היה הז .לילגה יטבש ראשמ המ-תדימב םיקתונמ וראשנ םהו ןכתי .(ח"י
.רוצח םשארבו

תוערפה ואב ןכ ירחא .תרכינ הדימב לילגב לארשי יטבש לש תולחנתהה המדקתה הליחתב
ז-ו 'ה ;'ג 'ד םיטפוש) ארסיס ואבצ רש םע רוצח ךלמ םשארבו רוזאבש םינענכה דצמ תויניצר
ןולובז ,ילתפנ ינבמ ופתתשה הב ,המחלמה שארב דמע ילתפנ שדקמ םעוניבא ןב קרב .(דועו
יטבש תא ררחיש ילארשיה ןוחצנה .זכרמה יטבשמ ןימינבו םירפא ,ריכמ ינבמו ןופצבש רכששיו
וביחרה ןכ ירחא .(ד"כ 'ד םיטפוש) .ינענכה תא עינכה ףאו תינענכה תוטלתשהה ןויסנמ לילגה
.םיירופה םיקמעה לע םג םתורמ תא וליטהו םנוטלש חטש תא לארשי יטבש

ןדריה רבע לש לודג קלחבו עבש ראב דעו ןדמ ןמזה ךשמב לארשי יטבש וערתשה ןכ יכ הנה
םידחא ןכו םיה ףוח דעו םילשורימש הלא ןוגכ ,ושבכנ אל םינענכ םיזכרמ רפסמ םנמא .יחרזמה
רבעב רקיעב תרכינ התיה ותעפשהש הלפשה דצמ שדח םרוג עיפוה ןמז ותואב .לאערזי קמעב
.יתשילפה םעה אוה אלה תכשוממ הפוקת ךשמב יברעמה ןדריה

םיתשילפה
לארשי ינב ץראב םייקנע רתונ אל" ב"כ א"י עשוהי יפל .םיתשילפה םיעיפומ עשוהי תומחלמ ירחא
עשוהיב ירה הז תמועל .דיתעב םיתשלפ ירע ןה ולא בושי תודוקנ ."וראשנ דודשאבו תגב הזעב קר
.(ב"ע 'ס ןילוח ןייע .דועו 'ג 'ג םיטפוש האר) םיתשילפה ינרס רבכ םירכזנ 'ג קוספ ג"י קרפ

,םיחינמ .(ךרעל 1164-1165) ישילשה ססמער ימיב רקיעב ץראב וזחאנ םיתשלפה יכ ,םירובס
םיה רוזאמ .םירצמ דע ועיגהו ןוכיתה םיה יפוח תא ןכסל וליחתה ינשה ססמער ימימ לחה דוע יכ
לא וצרפתה הליחת .(לכס) לכ'תהו םיתשלפה םה םהבש םיעדונהש ,םיה ייוג ועיפוה יאיגיאה
.ישילשה ססמער ידי לע וסבוה ןאכ .סולינה לש התלדה דע וכישמהו ןענכב םירצמה ןוטלש םוחת
:המחלמה ברע היהש םירבדה בצמ תא ססמער ראתמ ןוחצנ רישב
לחה ,םהיתונחמ ינפב דומעל חוכ הרצע אל ץרא לכ .וטשפתה עתפל ,ואצי םיה ייאמ םייוג
,(תרפ רהנ הלעמב הבושח ריע) שימכרכ ,(הירוס לש הנופצב ריע) ידק ;םיתיחה ץראמ
'י תישארב האר .סורפיק) עשילא ,('ח ז"כ לאקזחי האר .הירוס ןופצב יא לע למנ ריע) דורא
;הלכ דע היבשויו ץראה תא וזזבו (ירומאה=) רומא ץראב ונח םה .ומשנ ('ז ז"כ לאקזחי ,'ד
,שלכש ,לכס ,תשלפ התיה םחוכ תמצע .םירצמ ךרדב ודעצו ,הבהל שא םהינפל ,וכלה םה
ןוחטב םבלבו לבת הצק דע ,םירצמ לע די םישל םהיניב תירב ותרכ הלאה םייוגה ;ששו ןנד
.תובר תומיזמו

םורדמ ,ןורשב ראד ףוחה ריעב הנטק הכולמ םיקהל וחילצה ונינפלש הדועתב םירכזנה לכס ינב
ךרעב) הירוסל ןומא-ןאו ירצמה ןהכה לש ועסמ רואיתב םג תאזה ריעה ילעבכ םירכזנ םה .הפיחל
.יוהיזל םינתינ םניא ,םיתשלפה ןמ ץוח ,םיה ייוגמ םירחאה םימעה .(הריפסה ינפל 1080 -ב

םיאצומ הירוס ןופצבו הילוטאנאב הלודגה םיתיחה תכלממ תא בירחהל םיה-ייוג ידיב הלעש ירחא
םיתשלפה לע) .לארשי ץרא לש ימורדה ףוחה רוזא ילשומ רותב ,םיתשלפה תא ,םהמ קלח ונא
הליחת .('ה 'ב הינפצ ;'ז 'ט סומע ;ג"כ 'ב םירבד ;ד"י 'י תישארב ,לשמל ,האר םיתורפכהו
רותב םיעיפומ םה יכ ,ןאכמ אצוי .דודשאו ןולקשא ,הזע םירעה םיזכרמכ םיתשלפל תושמשמ
ינרס ירעמ תחאכ ושכע הכפהש ,הזע התיה םירצמה ןוטלש זכרמ ירה יכ ,רבעשל םירצמ ישרוי
םינפב תויוצמה ,ןורקעו תג םירעה תא ןמזה ךשמהב ףרצל שי וללה םירעה תשולשל .םיתשלפה
לע םתורמ תא ליטהל םיתשלפה ידיב הלע ןמזה ךשמב .ידוהיה בושיה רוזא לובג לע הלפשה
רפסב םינוש תומוקמב ונא םידמול םהיתומחלמו םיתשלפה לע .הלוכ ץראה לש רכינ קלח
.דועו 'בו 'א לאומש ירפס ,םיטפוש

ובשיש ,םיימשה םימעה לש ולאמ תונוש ויהש ,םתפשו םתוברת תא םמע ואיבה םיתשילפה
לזרב בכרו קשנ ילכ ,הדובע ילכ תרכהב םיחמומ ויה םה .הל תוכומסה תוצראבו לארשי ץראב
.(ב"כ-ט"י ג"י א"ש)

רקיעב ולגתנ םידירש .ידמל ההובג התיה תירמוחה םתוברת יכ ,ונל עודי היגולואיכראה ןמ
םנמא .םיתשילפל םיינייפוא תורידק יסופיט םיליכמ וללה .בגנבו הלפשב ושענש תונוש תוריפחב
וללבנ ןמזה תצורמב .יניקימה ןונגסה תא טושיקבו הרוצב וקיח םילכה תורוצ תא יכ ,ררבתמ
תינחורהו תירמוחה םתוברת תאו םנושל תא ולביק םיתשילפה .וחצינ םתוא םינענכב םיתשילפה
.ןענכ לש

ידיב הלע רפסמ םימעפ .קשנ ילכב ןהו המחלמ יסיסכתב ןה לארשי ינב לע ולע םיתשילפה
תא וגרה םה ;('א לאומשבו םיטפושב םינוש תומוקמב האר) לארשי ינב תא ףוגנל םיתשילפה
ךלמה דוד .('י א"יהד .א"ל קרפ א"ומש 'ר) לארשי ץרא לש רכינ קלח לע וטלתשהו ךלמה לואש
ןמז ותואמ .(דועו 'א 'ח םש ;ה"כ-ז"ט 'ה 'ב לאומש) םהישוביכל ץק םשו תחצינ הכמ םתוא הכיה
.דבלב םיירחסמ םידיקפת ואלימ