ינשה גוליפה


רשא דע ,ינמז רבדכ שדחה ןוגראה לש ומויק תא ימוהת האר ,(1931-ב) הנגהב גוליפה זאמ
תורמ תא המצע לע לבקתו "תינויצילמ" היורקה וז םוקמב תיאבצה הבישחה תא הנגהה ץמאת
דקפמ ימוהת שמיש הבש הפוקתה לכ ךשמב .(תורדתסהה תורמ םוקמב) םיימואלה תודסומה
ןויסינה .הנגהה תוחתפתה רחא בורקמ בקעו במולוג םע תושיגפ םייק אוה ימואלה יאבצה ןוגראה
ימוהתש ,םכסהה .1933-ב ט'צלמ דרולה תמזיב ,רוכזכ ,השענ הנגהל ימוהת ןיב םכסהל ןושארה
לש יעיבשב םיר"תיבה לע תיארפה הפקתההמ האצותכ שומימ ידיל אב אל ,ודואמ לכב וב ךמת
:ותודעב ימוהת רפסמ ךכ-לע .חספ

ךפהית הנגהה םג םימיה ןמ םויבש וניוויקו ילמרונ-יתלב בצמכ גוליפה תא וניאר
ןותנה ןוגרא םוקמב יתגלפמ-יתלב ןוגראלו ,"תיממע היצילמ" םוקמב יאבצ ןוגראל
1 . בושייה לש יאבצה חוכה םוקי ,וניוויק ךכ ,זאו .י"אפמ תדוקפל

לכוי בושייהש ידכ תוחוכה תא דחאל שיש השוחתה הרבג ,1936 לירפאב תוערפה ץורפ םע
ךרוצה רבדב ימואלה דעווב ךרענש ןויד רחאל .םיברעה תופקתה תא תוליעי רתיב ףודהל
דוחיאל עצמ לע ומתח ןמויסבש תושיגפ רפסמ ןוסלנצכ לרבו ןילרב ברה ומייק ,תוחוכה דוחיאב
.םינוגראה ינש

:עצמה חסונ הזו
םחוקיפל הנותנו תללוכו תחא היהת בושייה תנגהש איה תינושאר תימואל הבוח .א
.תינויצה הלהנההו ימואלה דעווה לש תטלחומה םתעמשמלו    
םתעפשה אולמב שמתשהל םיבייח תוגלפמה ישיאו תוינויצה תוגלפמה לכ .ב
,םינושה תודסומה לש םתושרל דמועה דחא ןגמ-ןוגרא םייקל ידכ םתונמאנו    
.הז חטשב תימואל תעמשמ רסוח לכו תוליפכ לכל ץק םישלו    
.םינוילעה תודסומה רושיאב ,תישיא הריחב דוסי לע הנומת תיעוצקמה הדקפמה .ג
םא ,בושייה תנגהב ףתתשהל ןכומה םדא לכו ירוביצ ףוג לכל ןגוהו קדוצ סחי .ד
.תעמשמה תבוח תא לבקמ אוה    
ללכמ אצומ - ל"נה םירקיעה דוסי לע דוחיאה-תבוח תא לבקל ברסיש דצ לכ .ה
.תירוביצו תיטרפ הכימת לש תורשפא    
תבכרומה תדחוימ הדעו םינוילעה תודסומה םיביכרמ דוחיאה תמשגה םשל .ו
2 .םינוש םיגוסמ םיירוביצ םישנאמ    

תובקעב רקיעב לדג םירבחה רפסמו ימואלה יאבצה ןוגראב תורושה ובחרתה הפוקת התואב
וכרד לע התעפשה תא לידגהל תיטסינויזיברה הגלפמה דצמ ץחלה .ר"תיב ירבח לש םתופרטצה
םרוג וויהש ,ר"תיב לש סויגה תוגולפב לחש לודיגה םע הרבג וז השירד .לדגו ךלה ןוגראה לש
;יתגלפמ-לע תויהל בייח ןוגראהש ןורקיעה לע דמע ימוהת םלוא .תובשומב ל"צאה יפינסב עירכמ
הגלפמ לש התורמל ןותנ תויהל אלו (תוגלפמ רפסממ בכרומ היהש) חקפמה דעוול עמשיהל וילע
שש ךשמב .הנגהה םע דוחיאל תאש רתיב רתח ךכ ,ימוהת לע יתגלפמה ץחלה רבגש לככ .תחא
ןללגב תוירקיעה תורטמה יתש תא םישגהל חילצה אל ,ןוגראה שארב ימוהת דמע ןהבש םינשה
התיה ל"צאב םנמא .תיבושיי ללכ תורמל ותפפכהו אבצל ןוגראה תכיפה :הנגהה ןמ גלפתה
ךופהל ול ורשפא אל םייתביבסה םיעצמאהו קשנה ,ףסכה רסוח לבא ,תיאבצ תעמשמ הגוהנ
תורדתסהה לש תורמה ןמ ררחתשה םנמא ל"צאה :תיבושיי-ללכה תורמל רשאב .יאבצ ןוגראל
לבקל ץחל וילע לעפוה ןכמ רחאלו תויחרזאה תוגלפמה לש תורמב התוא רימה םלוא ,תיללכה
בושל ןוצרה תא ימוהת לצא וקזיח הלא לכ .תיטסינויזיברה הגלפמהו יקסניטוב'ז לש תורמה תא
הדימעה ףאו תיממע היצילמ לש תוינידממ הררחתשהו הכלה םייתניבש ,הנגהה םע דחאתהלו
.תידוהיה תונכוסהו ימואלה דעווה תורמ תחת ,הכלהל תוחפל ,המצע

ןיבו תיטסינויזיברה העונתה לש הרוגס הצעומ הניווב המייקתה 1936 רבמבונב 10-ב
,יקצובול 'ב ר"ד ,ןמטלא 'א ר"ד תא הללכש) לארשי-ץראמ הלודג תחלשמ התיה םיפתתשמה
ולכוי םיינשהש ידכ ןכ-םג אובל ושקיבו ימוהתל בתכ יקסניטוב'ז .(גרבנירג יבצ ירואו ןירוח-ןב 'א
ךייתשה אלו יר"תיב היה אל ימוהת יכ שיגדהל שי .קרפה לע םידמועה םיניינעב ןודלו שגפיהל
ןיב ,ונד הצעומב .הניווב ומייקתהש תובישיב ףתתשה אל םג ןכ-לעו תיטסינויזיברה העונתל
-דח הדמע טוקנלמ יקסניטוב'ז ענמנ תע התוא םלוא ,הבוגתהו הגלבהה תלאשב םג ,ראשה
,סירפב בוש שגפיהל ושקיבו ימוהת םע יקסניטוב'ז שגפנ הבישיה רחאל .הז אשונב תיעמשמ
םע דוחיאה תלאשב ןכו תיטסינויזיברה העונתלו ןוגראל תופתושמה תויעבה לולכמב ונודי םש
.הנגהה

יכ ריבסה יקסניטוב'ז .ימוהתל יקסניטוב'ז ןיב השיגפה סירפב המייקתה 1936 רבמצדב 5-ב
ןכלו תוינויצה תויורדתסהה יתש ןיב דוחיאל תרתחמה ינוגרא ינש לש דוחיאה תא רושקל שי
עונמל ידכ 3 .יקסניטוב'זמ רושיא תלבק אלל הנגהה םע והשלכ םכסה לע םותחל ימוהתל ול לא
ימוהת .םהיניב םיסחיה תא רידסיש ידוס םכסה לע ומתחי םיינשהש יקסניטוב'ז עיצה תונבה-יא
.הנגהה םע דוחיאל ןוגראה ילוקישב תיתגלפמ תוברעתה הב האר יכ העצהה ןמ עתפומ היה
תועש רפסמ ךשמנש חוכיו רחאל םלוא ,וילע המיתחמ טמתשהל הסינו םכסהל דגנתה אוה
:ותודעב ימוהת ריבסמ םכסהה לע םותחל ותמכסה תא .םכסהה לע םיינשה ומתח

,ןירוח-ןבל קרבמ יקסניטוב'ז חלשי םותחל ברסא ינא םאש לודג דשח יל היה
לק תויהל היה לוכי הז .ןוגראה לע טלתשיש ידכ ...הצרא רבכ רזח םייתניבש
םע םיעגמ םהל ויה ביבא-לתב םגו םילשוריב יאנסחמ היה לאיזר דוד יכ ,דואמ
לוכש ךכ .ןסחמל רשק םיטסינויזיברל היה אל םש ,הפיחמ ץוח .קשנה ןסחמ
רוזחא ינאש ,ארונ יתשגרה ...וליפא המחלמ ילב םדיל םירבוע ויה םינסחמה
גוליפ היהי הז ירחא היהיש גוליפ .םיטסינויזיברה ידיב ויהי םינסחמה לוכו הצרא
לע םותחל ךירצ יתייה זאו .קשנ היהיש ילבמ גוליפב ןימאמ ינניא יכ ,ישעמ יתלב
,םכסהה לע יתמתחש רחאל ...ותוא הנגמ ינא םויה דעש השעמ תושעלו םכסהה
דקפמ םוקמ אלממ שמישש ,ארג-ןב והילאל בתכמ יתבתכ דימו ןולמה-תיבל יתרזח
ינסחמ םע עגמ לוכמ םיטסינויזיברה תא דימ איצוהל :הדוקפ ול יתתנו ,ןוגראה
םימלש ויה םינסחמהו לעופל האצוה הדוקפהש יל עדונו הצרא יתרזחשכ ...קשנה
.ייחב דואמ רשואמ עגר הז היה -

:ימוהת ןיבל יקסניטוב'ז ןיב םכסהה חסונ הזו

1936 רבמצדב 5 םוי ,סירפ

ימוהת .א ןיבו יקסניטוב'ז .ז ןיב םכסה


יללכ .1
ןוגראה תא להניו ח"צה אישנ ידימ ןוגראה דקפמ רותב ודיקפת תא לביק ימוהת .א
.ויתוארוה חורב    
"דוחיא"ל סחיה .2
.דחואמ ןוגרא דעב ונא .א
.דחואמ בושייו דחואמ ינויצ םע :הזל יחרכה יאנת .ב
.דוחיאל םיפאושה תונחמה לכ ןיב לוגעה ןחלושה תצעומ - לכ םדוק :ןכ-לע .ג
תעידיב [ימוהת םהרבא] .ה.א י"ע להנתי דוחיאה ןיינע לע לארשי-ץראב מ"ומ לכ .ד
.עגמה-תדעו    
:התע תעל .3
.ומצע תושרב דמוע ינמיה ןוגראה ראשנ התע תעל .א
ינשמ םיגיצנ רפסמ ותוא) תיטטירפ הדקפמל ,ינורקע ןפואב ,םימיכסמ ונא .ב
.םינוגראה ינשמ דחא לכ לש תימינפה הימונוטואב עגפית אלש יאנתב (םידדצה    
בכרומה ףתושמ (ל"כטמ) Etat Major תריציל םיכסנ ץראב רדסה תערפה ימיב .ג
:הטמלד םיאנתה ינשב ,םינוגראה ינש י"ע    
סחיב דוחיב ,םינוגראה לש ימינפה הנבמה לע הטילש ול ןיא הזה דסומה    
;םהלש היכרריהל    
.םכסהה םייקש ןמז לכ קר דמוע הזה דסומה חוכ יופי    
םיעגונה םיניינעה לכב לופיטל תידימת עגמ-תדעו תרצונ םישרומה דעו םע סחיה .4
.העונתהו ןוגראה ןיבש סחיל    
לדתשי ימוהת .א) ןוסלנצכ ףסוי ,יקסניטוב'ז .ע ,ימוהת ,ןמטלא :הדעוה בכרה    
.(ןוגראה זכרמל [ןוסלנצכ ףסוי] .כ.י תא סינכהל    
...ושרוי ומוקמב אובי ,יוושכעה ודיקפת תא םהמ דחא בוזעי םא    

יקסניטוב'ז .ז
ימוהת .א


.הנגהה םע ןתמו-אשמה זוריזל ץרמב לעפו יקסניטוב'ז םע םכסהה תודוא שיאל רפיס אל ימוהת
םיטסינויזיברה תא ףרצל אל שרד רשא ,ןוירוג-ןב םע ףאו במולוג והילא םע הז ךרוצל שגפנ אוה
.דוחיאל

ברל ותמזיב הנפ ,ףלדוה סירפב םתחנש םכסההש ימוהתל היה המדנ רשאכ ,םיוסמ בלשב
תויוכמסב הרומח העיגפ ךכב האר יכ דואמ סעכ ןילרב ברה .םכסהה רבד תא ול רפיסו ןילרב
.חקפמה דעווה

.הנגהה םע דוחיאה תוכזב תימינפ הטלחה טילחהו ןוגראה זכרמ סנכתה 1937 ראוני ףוסב
,ימואלה דעווה תורמל ןותנ היהי דחואמה ףוגה יכ רמאנ ,ןתמו-אשמה ילהנמל ונתינש תויחנהב
ויה אל םלוא ,ימואלה דעווב םירבח ויהש) םיטסינויזיברה תופרטצה תא םג רשפאל ידכ תאזו
ופרטצי אל םיטסינויזיברה יכ רורב היה רשאכ ,רתוי רחואמ .(תידוהיה תונכוסה תלהנהב םירבח
תודסומה ינש םיעיפומ ףוסבל םתחנש םכסהב ןכאו הז יאנת לע ימוהת רתיו ,דחואמה ףוגל
.ימואלה דעווהו תידוהיה תונכוסה תלהנה :םיימואלה

לירפא תישארבו ,דוחיאה םכסהל ףרטציש יקסניטוב'ז לע ץחל וליעפה תויחרזאה תוגלפמה ישאר
ויגיצנל תורוהל וב ריצפהו גרובסינהויל קרבמ (ביבא-לת תייריע שאר) חקור לארשי ול חלש 1937
םלוא אלמ דוחיאל ףאוש אוה יכ רמאו יקסניטוב'ז רזח הבושתה קרבמב .דוחיאל ומיכסיש ץראב
תורדתסהה ןיבל ח"צה ןיב דוחיא אלל תידוהיה תונכוסה תורמ תחת ןוגראה תדמעהל דגנתמ
אלל דוחיאה תא עצבל תויחרזאה תוגלפמה וטילחה יקסניטוב'ז לש ותודגנתה חכונ .תינויצה
השירד ובו ,םיזמרב בותכה ,בתכמ ימוהתל חלש ,יקסניטוב'זל רבדה עדונשכ .םיטסינויזיברה
:סירפ םכסה תא םייקל

1937 לירפאב 9 ,גרובסינהוי
.ינודא

[סירפ ל"צ] ןודנולב תמתחו תרדנ רשא רדנה תא ךריכזהל חרכומ יננה התע
.ויולימ תא עובתלו
תמזגומ העפשה םתתנ [חקפמה דעווה] דסומה תבהא ינפמ :הרק ונדחפ רשאכ
לכל .הנקסמה הנהו ,4 םהידיב היה תוינמה טועימ קרש תודוסיל ותלהנהב
.חקלה תא לצנל עדנ תוחפה
תקדוצה הדימב ,שוכרה תא ונל רומשל ךירצ התא .רטפתהל תושרה ךל ןיא
ךירצ התאו ;ןיינקה תריציב ונקלחל םגו המריפה תבוכרתב ונקלחל תמאתמהו
לכ תורמל שורדה הבוגה לע ותוא דימעהלו "דחא רועמ" דסומ תעכ רוציל
.םילושכמה
םג ךא .בערא אל ימצע ינא םא ובערת אלו ;ובערת אלש יתוחוכ לכב ץמאתא
.תרציש המ תא בוזעת אלש חוטב ינא ,םיינע ראשנ םא ,ינועב


תודידיבו דובכב
5 יקסניטוב'ז .ז

דצמ תיפסכה הרזעה רסוח ןיינעב ימוהתל ויהש תונעטל יקסניטוב'ז זמרמ בתכמה ףוסב
.ןוגראל תיטסינויזיברה הגלפמה

הארנכ יקסניטוב'ז .הנגהל ותופרטצה תא עונמלו ימוהת לש ותעד תא תונשל ידכ בתכמב היה אל
רופיצב העגפ תיטסינויזיברה הגלפמה תורמ תא וילע לבקל ימוהתמ ותשירד םצע יכ ןיבה אל
תגלפמלו תורדתסהל התופיפכל דגנתה יכ הנגההמ ,רוכזכ ,שרפ ימוהת .ל"צאה דוסיי לש שפנה
בטיה עדי ימוהת ;דועו תאז .היינשב תחא הגלפמ תורמ רימהל הנווכ לכ ול התיה אלו ,םילעופה
םידודג קרש ותנעט תאו לארשי-ץראב תידוהי תרתחמ תמקהל יקסניטוב'ז לש ותודגנתה תא
ותשירדב .םיברעה תופקתה ינפמ בושייה לע ןגהל םילוכי ,יטירבה אבצה תרגסמב ,םיירבע
תא לצנל טילחה אלא ,ותעד תא יקסניטוב'ז הניש אל ,ל"צאה לש יאמצעה ומויק תא ךישמהל
םתרזחו תוינויצה תויורדתסהה יתש דוחיאל ןתמו-אשמב יטילופ חוקימ ףלקכ ןוגראה לש ומויק
לוכי יקסניטוב'ז לש בתכמה .תידוהיה תונכוסהו תינויצה תורדתסהה קיחל םיטסינויזיברה לש
,בתכמה תביתכ רחאל םייעובשכ םנמאו .הנגהה ןוגראל ימוהת לש ותרזח תא זרזל קר היה
:הנגהה םע םכסהה לע ימוהת םתח

םירבד ןורכיז

דעווהו תונכוסה תלהנה תורמ תא םמצע לע םילבקמו םיגזמתמ םינוגראה ינש .1
.ימואלה    
:םיאבה תודסומה םימקומ ימואלה דעווהו תונכוסה תלהנה תמכסהב .2
ויצחו ,םידבועה תורדתסה חוכ-יאבמ ויצחש ,םינגס הרשעו םירבח 16 לש זכרמ .א    
.םירחא םיגוח חוכ-יאבמ        
.דצ לוכמ השולש - השיש לש הרקמב .ב    
.דצ לוכמ דחא ,םיזכרמ ינש .ג    
.דצ לוכמ םיינשו ,[גרבנטור סחנפ] .ר.פ תואישנב םירוערע תדעו .ד    
,ןהש ומכ ולש תודיחיה תא םייקל 'ב ןוגראל תושרה שי םישדוח העשת ךשמב .3
לוכ לע דימ לח דחואמה דוקיפה םלוא ,םייקה בצמב וינסחמ לע רומשל םגו    
.ללכה ןמ אצוי ילב םירבחה    
חטשב תדחוימ הלועפ םוש םישוע םימדוקה םינוגראה ןיא תוגזמתהה םע .4
.ו"כו ןוגרא ,השיכר ,םיפסכ    
תלהנה ,םיפסכה לע חקפל דחוימ שיא ךרוצה יפל הנמת תונכוסה תלהנה .5
.קשמהו תונובשחה    
,ידדה םכסהב םישענ םינוגרא ינש םהב ומייקתהש םיפינסב םידעווה ירודיס .6
.זכרמה לש בכרהה תנוכתמכ    

25.4.1937 ז"צרת רייא ו"ט ,םילשורי
[בוריאמ .ש] [במולוג .א] [ןפג .ד]
6 [ימוהת .א] [בדנ .א]

םע םכסהב ןודל ידכ תדחוימ הבישיל ל"צאה לש תיצראה הצעומה הסנכתנ 1937 לירפא ףוסב
ודגנתהש ,םיטסינויזיברה :תוצובק יתשל הקלחנ ,ןילרב ברה ידי-לע הלהונש ,הבישיה .הנגהה
תולוק בורב טלחוה ךשוממ ןויד רחאל .וב ודדיצש תויחרזאה תוגלפמה ראש יגיצנו ,םכסהל
טלחוה תועדה יקוליח ללגב .םהילע םכסוהש םיאנתה סיסב לע הנגהה םע דוחיאה תא םישגהל
"העובשל םינמאנל" זורכ ןרטשו לאיזר ורביח ,םירבחה לאשמ תארקל .יללכ םירבח לאשמ םייקל
:הנגהה םע םכסהל תודגנתה העיבמה

העובשל םינמאנל

הנומאה איה רצונ המשלש [לארשי-ץראב] י"אב ל"צאה לש הרטמהו ןויערה
.יולת יתלב יאבצ ףוג לע ןעשיהל ילב םוקל לכות אל תירבעה הנידמהש
תחת םידמועה הלאל תישפוח הלועפל רושיא לבקל וישכע הווקמ תונכוסה
היצזינוטנקה לש תוינכותל הענכהו רזה ןוטלשל תודבעתשה תרומת התדוקפ
י"אב ל"צאה לע .[ץראה תקולחל ואיביש ליפ תדעו ינוידל הנווכה] ץראה לש
המואה לש התמוקתל םחליהל לכויו ךרטציש ידיחיה ישממה חוכה תויהל לטוה
הלא לש הענכההו ינוציחה ביואה לש תומיזמה דגנ לארשי-ץראב תירבעה
.(ל"י - ילש תושגדהה] ...םינפבמ דוגבל םינכומה
ונרעצלש ,לאמשה תורמל ףופכ ילאמש דחא :םינוגרא ינש ץראב םימייק םויכ
ךישממ אוהו י"אב ל"צאה אוה ינשהו ;ונישנאמ קלח וילא ףרטצה לודגה
.התייחתב המואה לש הייחו הדובכ לע םחליהל ודיקפתב
םייח תרטמל ול ביצהש לארשי רעונ לש הברקההו ברקה תונוכנב םינימאמ ונא
.ירבעה חוכה ןיערג לש ותואמצעו ותמצוע תא
!םינומלא םילייח
.ןברוק לכלו וצ לכל ןוכנ דמוע ירבעה חוכה ןיערג
"!תוומה קר ררחשי הרושמ"
7 1937 לירפאב 23 ,[ביבא-לת] א"ת

תא רתוי רחואמ וויהש ,("ריאי") ןרטש םהרבא לש םייטילופה ויתונויער תא םיאור ונא הז זורכב
שיש ןכו "רז ןוטלש"כ יטירבה ןוטלשה רכזומ הנושארל ;1940 תנשב ל"צאב ףסונ גוליפל סיסבה
תדעווב הנודינש הקולחה תינכתל הנווכה) "לארשי-ץרא לש היצזינוטנקה תוינכות" דגנ םחליהל
תירבעה המואה לש התמוקתל המחלמ לש ימואלה דיקפתה לטומ ל"צאה לע ,דועו תאז .(ליפ
ידכ .םיטירבל איה הנווכה יכ ןיבהל רשפאו "ינוציחה ביואה" לש תומיזמה דגנ לארשי-ץראב
,תיטילופ הניחבמ יולת יתלב ןוגרא תויהל ל"צאה לע הבוח םיימואל-םיינידמה םידעיה תא גישהל
תולתה יא .לאמשה תוגלפמ לש ןתורמ תחת תאצמנה הנגהה םע דחאתהל ול רוסא ןכלו
הגלפמה לש תורמה תלבק דגנ ריאי תונעט לש דוסיה ינבאמ תחא רתוי רחואמ התיה תיטילופה
.לאיזר דוד ידי-לע תיטסינויזיברה

ישנאו םידקפמ םע תושיגפ וכרענ .תוידדה תומשאהו תובירמב הוולמ היה הז גוליפ םג ,גוליפ לככ
הנייפאש תויאשחב תושק העגפ הרצונש המוהמה .רחא וא הז דצל ףרטצהל םענכשל ידכ הרוש
םג םנמא .לכ יניעל יולגב עתפל ועיפוה ,רתתסהל וגהנש םיבר םידקפמו ,תרתחמה תעונת תא
תולוחב וכרענש םייתגולפה רדסה יליגרת ךכ-לע ודיעיו ,תוידוסה לע ךכ-לכ ודיפקה אל ןכ ינפל
תומש תא םשרו ןנובתהש ימ היהו 8 .תחא-תבב שיא 300 דע 200 לש תופתתשהב ביבא-לת
.םהירואיתו םידקפמה

דוקיפה לכ תא וללכש) 35% דועב םכסהל םתודגנתה תא םירבחהמ 65% ועידוה 9 ,בינ יפל
ירבח 3,000-מ תיצחמכ הנגהל ופרטצה ימוהת לש ותודע יפל .ימוהתב הכימת ועיבה (ריכבה
םיטסיביטקאה ןכו יקסניטוב'ז לש ותורמ תא ולביקש ,םיר"תיבה ויה ל"צאב םיראשנה ןיב .ל"צאה
םיראשנה שארב .לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה :םשה תא םמצעל וצמיאש ,םייולת יתלבה
התשענ אל קשנה תקולח .ןרטש םהרבאו לאיזר דוד ,(יעלק) ץילרטס ךונח ,גרבנזור השמ :ויה
.הנגהה ןוגראל ימוהת ריבעה ובור תאו ,תילנויצרופורפ הרוצב

יפינסב םילודגה ,םילשוריבו ביבא-לתב תוחוכה תוגלפתהל רשאב רקיעב תוקולח ויה תועדה
תאז תמועל ,ימוהת לש ורבח היהש ,ויז-ןב ,ףינסה דקפמ ירחא בורה וכלה הפיחב .ןוגראה
-תוגולפ" ישנא םג .הנגהל תופרטצהה דגנ םלוכ ויה (דועו הינתנ ,אבס-רפכ ,ןג-תמר) תובשומב
.ןוגראב וראשנו 1ל םינומיא ורמש ר"תיב לש "סויגה:תורעה
.ז"ימ ,ימוהת תודע .1
.268 'מע ,א ,בינ .2
.תוינויצה תויורדתסהה יתש ןיב דוחיאל ויצמאמ תא יקסניטוב'ז שדיח תוערפה ץורפ םע .3
,רומאכ ,רשאו ןוירוג-ןב םע ןכל םדוק םייתנש ךרעש םינוידה תא רזחשל הסינ אוה    
ידי-לע רשוא אלש םושמ לעופה לא אצי אלש ,םיינשה ןיב םכסה לע המיתחב ומייתסנ    
.ןוירוג-ןב לש ותגלפמ    
.ר"תיבמ ואב ןוגראה ירבח בור דועב ,"יחרזמ"לו םייללכה םינויצל בור היה חקפמה דעווב .4
.292 'מע ,א ,בינ .5
.732 'מע ,ב ,ה"תס .6
.132 'מע ,א ,יספלא .7
.ז"ימ ,רודירמ בקעי תודע .8
.299 'מע ,א ,בינ .9            תוכן תולדות ישראל