תילאגל יתלבה הילעה

תודיפל הדוהי 'פורפ

ב"סשת םילשורי ,תרתחמ לש התדיל

:רמאמה ןכות
הילע תונוישר תקולחב םיטסינויזיוורה תיילפא
תונכוסה דגנ םירתיב תונגפה
תיקוח יתלב הילע דדועמ יקסניטוב'ז
תילאגל יתלבה הילעה לש התליחת
תיקוח אל הילעל תדגנתמ תונכוסה
םייביטקיפ ןיאושינ
תונושאר תוינא
"סולו" היינאה
תינש הגילפמ "סולו"
תיטסינויזיברה הילעה
םיאמיל רפסה-יתב
"ןוינא" היינאה
"הדנאוו" תשרפ
"יפ לע ףא" תיילע לש התישאר
1 "היזימטרא"
2 "היזימטרא"
ר"תיב יליפעמ ריש
יל תפכיא אל ןה
'א "הגארד"
הניווב זכרמה
'ב "הגארד"
טשרקובב זכרמה
השרווב זכרמה
"אפלד"ו "ופי'ג" ,"ילא"
גארפב זכרמה
"הניטק"
ןמגילז ד"ועו דראהדוג ןיצקה טפשמ
"ריתסא" היינאה
הטיראפ
הילוי-ימענ
היראקס
ו'צנפ
ץולחה תעונתב תוררועתה
1938-1940 םינשב תילאגל יתלבה הילעה
"ליה רגייט" תשרפ
םייטרפ םינגראמ
"סואלוקינ סויגא"
"רצינדור"
תיטירבה תוינידמה
םיקומינ .1
הליעיה םתלעפהב ישוקה :לארשי-ץראב דגנה יעצמא .2
הפוריאב דגנה-יעצמא .3
םוכיס .4
"הירטאפ" היינאה תשרפ
"הירטאפ" היינאה תשרפו ל"צאה
"המורטס" היינאה

לש םתיילפא ,תונכוסה ידי לע םיטקיפיטרסה לש הקולחה תטיש הילעה לע הריקס :ריצקת
תונכוסה תובוגתו ,ר"תיב ידי לע הלעפוהש תילגיל יתלבה הילעה ,הילעב םיטסינויזיוורה
.וז הילעל םיטירבהו

, היזימטרא ,יפ לע ףא , הדנאוו , ןוינא סולו ,םיטקיפיטרס ,תילאגל יתלב הילע :חתפמ תולימ
, ליה רגייט ,ו'צנפ ,היראקס ,הילוי-ימענ ,הטיראפ , ריתסא , אפלד , ופי'ג , ילא , הגארד
. רצינדור , סואלוקינ סויגא

םידוהי תיילע רשפאל תיטירבה הלשממה הבייחתה ,לארשי-ץרא לע טדנמה תא הלבקב
ידוהיה םעל ימואל-תיב תמקהמ יחרכהו דרפנ יתלב קלחכ תאזו ץראב הפופצה םתובשייתהו
תולבגה ,רתיה ןיב ,עבקש ,לי'צר'צ לש ןבלה רפסה םסרופ 1922-ב רבכ םלוא 1.לארשי-ץראב
לש תילכלכה התלוכי לובג תא ורבעיש דע ,םילודג הכ תויהל םילוכי הילעה ידדמ ןיא" :הילעל
לע הסמעמל ולפי אל םילועהש ,חיטבהל רבדה ינויח .םישדח םילוע טולקל העש התואב ץראה
2".ותדובע תא תמייקה הייסולכואה לש קלח לכמ וללשי אלו םללכב לארשי-ץרא יבשות

,חטבומ ילכלכ דמעמ ילעבל ןתנית תישפוח הסינכ - הילעל םינוירטירק הרצי טדנמה תלשממ
םיימדקא תודסומל ולבקתנש םיטנדוטסל ןכו (ש"יל ףלא תוחפל םתושרבש) ןוה ילעבל ומכ
תדחוימ הסכמ הנש יצחל תחא ןתנית ,םידבועל רשאב .םייאמצע ויהיש דע תחטבומ םתקזחהשו
(םיטקיפיטרסה) הילעה תונוישר .ץראה לש ילכלכה הטילקה רשוכל םאתהב (Schedule "לוידש")
יצח ידמש ןייצל שי .הילוקישל םאתהב הקולחל תידוהיה תונכוסל ורסמנ ,הז ןוירטירק יפל ונתינש
ללככו ץראה לש הטילקה תלוכיל רשאב הלשממל תידוהיה תונכוסה ןיב םירמ םיחוכיו ויה הנש
.הלשממה ידי-לע רבד לש ופוסב ונתינש םירושיאהמ הברהב תוהובג תונכוסה לש תוכרעהה ויה

הילע תונוישר תקולחב םיטסינויזיוורה תיילפא
תונכוסה ישארל םיטסינויזיברה ןיב ךוכיחה ידקוממ דחא תא התוויה הילעה תונוישר תקולח
העונתה ירבחלו ,לאמשה תועונתו ץולחה יגוחל וקלוח הילעה תונוישר בור .תידוהיה
,לשמל ,ךכ .הילע תונוישר לש ןטק רפסמ קר בצקוה ,לדגו ךלה םרפסמש ,תיטסינויזיברה
תועונת ולביקש 757 תמועל) םיטקיפיטרס 17 קר ןילופב ר"תיב תעונת 1931 תנשב הלביק
(5,177 ךותמ) הילע תונוישר 100-כ ןילופב ר"תיב תעונת הלביק ,1932 תנשבו ;(לאמשה
!30,000-ל עיגה םיר"תיבה רפסמש תורמל

תקולחב תורושקה תועפותב ןויד היה 1933 ביבאב הכרענש ,תידוהיה תונכוס לש הילעה תדעווב
םיבר םיגוח ךותל הרדח רשא ,[תותיחש] היצפורוק לש המויא הנומת" התלגתה .הילע תונוישר
םיטקיפיטרס גישהל תולדתשה דעב םימולשת ולביק ןילופב םינויצ םינקסע ...תינויצה העונתה לש
םג ולצונ םימעפלו םייתגלפמ םיכרצל ודעונ םיפסכה .דחאל רלוד 150 דע 'החרט רכש' וחקלו
."תויטרפ תורטמל

תא גצייש) תידוהיה תונכוסה רבח ,רוטנס רנרו ר"ד בתכ ,1936 יאמב 8-ב ,םינש שולש רובעכ
תקלחמ ידרשמב הגוהנה הטישה לע השק תרוקיב ובו ןוירוג-ןבל ידוס ח"וד ,(םינויצ יתלבה
רחאל רצק ןמז .(םיטקיפטרסה) הילעה תונוישר תקולחל עגונה לכב תונכוסה לש הילעה
היה ץכ) תידוהיה תונכוסב םירשק ול ויהש דידי לש רוקיבל ץכ לאומש הכז ,ח"ודה תביתכ
-ץראב הקירפא םורד גיצנ לש הכשלה להנמ תע התוא שמישו ,ל"צא שיאו עודי טסינויזיבר
,רוטנס לש ח"ודה הבו הפטעמ ץכ לש ונחלוש לע דידיה "חכש" ,ותאצ רחאל 3.לארשי
טילחהו ח"ודה ןכותמ עזעדזנ ירע .יקסניטוב'ז ירע - ר"תיב ביצנ לא הכרד תא התשע הפטעמהו
םיתבה תוריק לע הקבדוהש ,הלודג ריק תעדומב םסרופ ח"ודה ;תיברמ הצופת ול תתל
:ח"ודה ןמ םיעטק ןלהל ."ןדריה" ןותיעב ןכו ביבא-לתב

תועפותב ףקתשמ אוהש יפכ םירבדה בצמ םע םילשהל לכוא אל ןפוא םושבש עידומ יננה
הערל שומישה דגנ השק המחלמ תונכוסה תלהנה המחלנ םינשה לכ ...יתאצמש תובורמה
...תוינויצה תוגלפמה דצמ יוארכ הכמתנ אל וז המחלמ יכ ןייצל שי םלוא ,הילעה תונוישרב
תסכימב ןוישר יפל ץראל תולעל ןגרואמ יתלבהו טושפה ידוהיל תורשפא טעמכ ןיא
תלערהו תקדוצ-יתלב תונוישר תקולח היתובקעב האיבמש איה וז הטיש ...הדובעה
...תונושה תוצראב םיסחיה

הרוצב םיבר םירקמב התלגתנ הילע תונוישרל תונושה תוגלפמה לש המחלמה תנווכ
תורדתסהה לש המויקל ,הגלפמה םויקל םיפסכ תגשה םשל ,ונייהד ,רתויב הלוזה
.ןוגראה וא תיצולחה

ולביקש םיפסכה דעב ונקו ףיקע וא רישי ןפואב הילע תונוישר ורכמ תונוש תוגלפמ
םילוע [ל"י - ילש השגדהה]...ינויצה סרגנוקל תוריחבה תמחלמ תא ןממל ידכ םילקש
אל תוליעמה .(םיבוהז 100) הרשכה סמו (םיבוהז 135) הילע סמ םלשל םיעבתנ ןילופב
וצר אל וא ולכי אלש םילוע יפלכ ...םינטק םידיקפ דצמ ישונא-יתלב סחיל םידע ונאו וקספ
4 ...םלשל

תונכוסה דגנ םירתיב תונגפה
תולעל תורשפאה הענמנ הפוריאב םהירבחמש ,ר"תיב ירבח ברקב בר םעז ררוע ח"ודה םוסרפ
,םיריכזת וחלשנו תונכוסה דגנ תונגפה וכרענ .(םיטקיפטרס) הילעה תונוישר תועצמאב הצרא
לע .םילשוריב תונכוסה לש הילעה תקלחמ ידרשמ לע הטישפ הכרענ 1937 ראורבפב 14-בו
:םוי ותואמ "ץראה" ןותיעב םסרופ ,עריא רשא

םילשוריב תונכוסה ידרשמב תוערפ ושע םיר"תיב
ורסאנ םיר"תיב 30-כ

50-כ תישארה הסינכה ךרד וסנכנו תידוהיה תונכוסה ידרשמל ואב 10:30 העשב םויה
וקלחנו הילעה תקלחמ ידרשמ דצל הלאמש דימ ונפ םתסינכב .תורושב םירדוסמ םיר"תיב
,תונחלושה תא רובשל וליחתה דימו םירדחה דחאל הסנכנ ןהמ תחא לכו תונטק תוצובקל
רתוי אל הכשמנ הכאלמה לכ .הצוחה וקרזו תוריינ וערק ,תואסיכה ,תושמשה ,םינופלטה
.ךכל םמצע תא וניכה םהש הארנ .םיעגר ינשמ

ירדחמ םידיקפה ואצי שערה לוקל ."םיטקיפיטרס ונל ובה" :וארק םהמ םידחאש םירמוא
,דחא רדח דועל םילפנתמה וסנכנ םייתניב .הלפשה תולפנתהה םוקמל ושחו םתדובע
הנמזוה דימ .תאצל םהל ונתנ אלש םידיקפה ידי-לע ורצענ ןאכ םלוא .םתדובעב ךישמהל
ןמ המכ ןכו ,רדחב ואצמנש םילפנתמה תא ורסאו םוקמל ואב םיבר םירטוש .הרטשמה
"םירוביגה" ראש .הנוילעה המוקל ולעש וא ,להקה ןיב ברעתהל וחילצהש םילפנתמה
.וחרבו וקמחתה

ןהיטרפ לכל תוערפ .תולפנתהה ירוביג םהב ולעפש םירדחב הארמה תא ראתל השק
ירדח ינש וקוזינ .'וכו תיכוכז ירבש הפצרה לעו םירובש תונולחהו םיטיהרה לכ .ןהיקודקדו
דחא רדחו (הילעה תקלחמ ישאר ,אריפש השמו סלרב םייח ה"ה לש) הילעה תקלחמ
.תוכמ ולבק תודיקפה ןמ המכ .ןוגראה תקלחמ לש

ורש וטואל וסנכוהשכ .םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבל םיריסא לש וטואב ואבוה םיריסאה
."םייקו יח ,יח ,ר"תיב שאר יקסניטוב'ז"

קזנ תמירגב ומשאוהו טפשמל ודמעוה ,םיר"תיב 37 ורצענ 5,יקסניטוב'ז ירע לש ותודע יפל
המשאב םימשאנה םשב הדוה ,ינימינב 'א ןידה-ךרוע ,רוגנסה .תידוהיה תונכוסה ידרשמל
חוורה לע הלוע וניא תונכוסל םרגנש קזנהש ןעט אוה .רוטנס ר"ד לש ח"ודה תא ארק םתנגהלו
תאז לכ - םיפלאבו תואמב השענ רבדהש דוע המ ,דחא טקיפיטרס תריכממ תונכוסל שיש
הלשממה ידי-לע םינתינ םיטקיפיטרסה יכ שיגדה רוגנסה .רוטנס ר"ד לש ח"ודה לע ךמתסהב
קספו הירוגנסה תונעטמ םשרתה טפושה .הריכמ םשל אלו התקולח םשל תידוהיה תונכוסל
ץראב אצמנ אוהש ררבתהש םהמ דחאל טרפ ,תוריל שולש לש סנק םימשאנה ןמ דחא לכל
.תוריל שמחב סנקנו ילאגל יתלב ןפואב

.םיברב רוטנס לש ח"ודה תצפהל םרגו תימויה תונותיעב תולודג תורתוכל הכז טפשמה

תיקוח יתלב הילע דדועמ יקסניטוב'ז
יתלבה הילעה תא הדדוע תידוהיה תונכוסה לש היללעמו תיטירבה הלשממה לש תורזגה
יקסניטוב'ז אטיב םתוא ,םייגולואידיא םיקומינמ רקיעב הנוזינש ,ר"תיב תעונת לש תילאגל
.1932 ראורבפב םסרופש "םזירוטנאווא לע" ורמאמב

ללגב לוכ תישאר - םזירוטנוואה לע ןגהל יתעדל שי ,תונותנה תוביסמב ,הז עגרב [...]
...ענמנ יתלב אוה םויהש

וא ןב ילוא ,הריעצ וא ריעצ םכינפל בשוי הנה :היעב התוא לש רחא דצ יתוא ןיינעמ םויה
םאה ?דיחיכ ,טרפב ינא אלא ללככ ונא אל ?תושעל ילע המ" :םילאוש םהו ,םכלש תב
עמשוממ היהא ,בוט :רמולו שאר ןיכרהל ילע םאה ?הינטירב הרזגש ןידה תא לבקל ילע
קיזחא אל הז בצמבש הנכס תמייק ךא ...הילעל יקוח ןוישר לבקמ ינניא דוע לכ ןיתמאו
.םזירוטנוואה תטיש תא אקווד תוסנל - ירמגל תרחא הטיש תוסנל בטומ ןכ-לעו דמעמ
רופיסה תא יתעמש קיפסמ אל םאה ?הזיווב קרו ךא היולת ץראל הסינכהש בותכ הז ןכיה
ינממ ענומ ,ריעצ תויהלמ קוחר אוהש ,יליג ?"'לובגה תא בונגל' םיגהונ ויה םהב ,םימיה לע
.םהלש םירוסיאלו םהלש תוזיוול געול יתייה ,ריעצ יתייה וליא םלואו .ןירשימב תוצע ןתמ
לש הרקיע ךכב לבא ;ןכ - דואמ השק ;ןכ - השק .יל אלו אתבסל ורפס ?ירשפא יתלב
יתייה וליא .ליפעהל ןיא תוכומנ תועבג לע .םיהובג םירה לע סופיטב רבודמש הרוטנוואה
"הפצפצ" ,ןכ ;"הפצפצה" הלמסש ,הלומעת לש השדח הטישב ליחתמ יתייהש רשפא ריעצ
:התיה וז הלומעת לש התמסיסו .םירופס םישורגמ רתוי הלוע הריחמ ןיאש ,חפמ הטושפ
ירסומ דובכ לש סחי עובתל תוכזה הדבא הינטירבל .םהירוסיא לעו םהיקוח לע ףוצפצ
.רשויבו רסומב העיגפ איה לארשי-ץראב התלועפ לכ .לארשי-ץראב התקיחתל והשלכ
הידיב .ונצראב הינטירב לש הנוטלשל סחייתהל ונילע ןכ תיראצה הקיחתל ונזבש יפכ
ללשנ ירסומה המויק סיסב לבא ,הנוצרכ םש תושעל הלוכי איהו יסיפה חוכה הינטירב לש
6 .הנממ

ורמאמב .םיכרדה לכב הילעל ותאירק לע יקסניטוב'ז רזח הלא םירבד תביתכ רחאל םינש עבש
רעונה לש תיזכרמה המישמכ תילאגל יתלבה הילעה תא יקסניטוב'ז דימעה "ימואלה טרופסה"
:םלועב ידוהיה

.תישפוחה הילעה ומש ,ידוהיה רעונה ינפל בל לכב וילע ץילממ ינאש ימואלה טרופסה
וינפלש ,רעש ץורפל רזוע ימואלה טרופסה ...םלועב רתויב ליצאה טרופסה והז קפס אלל
הז ןומה ךפוהו תיב-ירסח ןומהל תדלומ שוכרל רזוע אוה :בער-יזמ לש םינוילימ םיבצינ
תוניצר אוה ונלש טרופסה :םיקחשמ אלא ,רבד לש ופוסב ,םניא טרופסה יגוס ראש .םעל
7.השודק

לארשי-ץראל םידוהי לש הילעש ןעטו "תילאגל יתלב הילע" חנומב שומישל דגנתה יקסניטוב'ז
.תילאגל דימת איהתילאגל יתלבה הילעה לש התליחת
תירבעה תובשייתהה ימיכ הימי ,תיקוחה הילעה דצב ,ןוישיר אלל לארשי-ץראל םידוהי תיילע
תונש תליחתב הכשמהו יכרותה ןוטלשה תפוקתב הלפעהה לש התליחת .ץראב השדחה
.ילכלכה הטילקה רשוכ לש קומינב הילעה תלבגהב הלחה טדנמה תלשממש רחאל ,םירשעה
הניפ-שארמ ר"תיב תגולפ ירבחו ידעלג-רפכ קשמ ישנא ;ןונבלמ ,ןופצה לובגמ היה הילעה רקיע
תרבעהב החלצהה .ץראה זכרמל םוריבעה ,תינמז הטילק רחאלו לובגה תא תוצחל םילועל ועייס
ליעפ היה ,הניפ-שארב ר"תיב דקפמ ,אסא דוד .תוצובק לש תונגראתה הדדוע לובגה תא םידיחי
תחרבהב וקסעש םיסקר'צו םיברע םע רשק רוציל ול הרשפא תיברעה הפשב ותטילש .דחוימב
רחא .תוצובקב םתוא ןגראו םילועה תא שגפ םש ,ןונבלבש תוריבל אצי אסא .עבק ךרד לובגה
,ר"תיב תגולפ ישנא םהל וכיח רבכ םש ,לובגה תא םוריבעהש םיסקר'צה םיחירבמה ידיל םרסמ
תוצובק .הפוריאב רבכ תונגראתהה הלחה ןמזה ךשמב .ץראה ךות לא עסמה תא וכישמה םתא
םג היה םיאבה ןיב .לארשי-ץראל הרצק ךרדה התיה םשמו םירייתכ תוריבל תועיגמ ויה םיר"תיב
ךרד הילעה תא לידגהל ידכ םילוע תאבהב ישיאה ונויסינ תא לצנל טילחהש ,יקסבטס םהרבא
רשקב טפשמל דמעוה הצרא ועיגה רחאל רצק ןמז יכ ,לועפל קיפסה אל אוה םלוא .ןופצה לובג
ידומעמ דחאל היה םשו ןילופל יקסבטס אצי רהוסה-תיבמ ורורחשו ויוכיז רחאל .בורוזולרא חצרל
.תיטסינויזיברה הלפעהה לעפמ לש ךוותה

דקפמ םימיל) רודירמ בקעי היה ןופצה לובג ךרד תילאגל יתלב ןךרדב הצרא עיגהש םילועה דחא
רבמצדב 20-בו תוריבל ןילופמ היינאב וגילפהש םיר"תיב 27 תב הצובקל ךייתשה אוה .(ל"צאה
ידי-לע ורצענ ,הפיחל ךרדב סובוטואב ועסנ רשאכ .ידעלג-רפכל ועיגהו לובגה תא וצח 1932
,בוש וספתנ םה .תינשב םלזמ תא וסינ ,ןמז רובעכ .ץראה ןמ שוריגל וטפשנו תולובגה תרטשמ
.עירפמ ןיאב לארשי-ץראל סנכיהל םהל רשפאש ,יברעה רטושה תא דחשל וחילצה םעפה םלוא
8

תובחרתה םע 9 .םילוע יפלא המכ ןופצה לובג ךרד ר"תיב ישנא וריבעה 1930-1934 םינשב
םילועה םרז תא הבר הדימב ורצעו הרימשה תא םיטירבה וריבגה ,ןופצה לובג ךרד הילעה
ועיגהש םידוהי תוצובק וגהנ ,יתשביה לובגה לע הרימשה תא ףוקעל ידכ .הצרא וז ךרדב ועיגהש
.לארשי-ץרא לש ינופצה ףוחל ןתועצמאב עיגהלו תוריס רוכשל תוריבל

הפוריאב תויטירבה תוילוסנוקה ."םיריית" תוצובק ןוגראב התיה הילעה יקוח תפיקעל תפסונ ךרד
,י"אל 60 לש םוכס ןובריעכ דיקפהל היה ריית לכ לע ;ץראל םיריית לש הסינכה תא וליבגה אל
הקלחמ ןילופב םיטסינויזיברה ומיקה 1932 תנשב .ץראה תא ובזוע םע הרזחב םלבקמ היהש
הנש ךות .קי'צייז םייח סדנהמה דמע השארב ,לארשי-ץראל םיריית ןוגראב הלפיטש תדחוימ
-לתב הכרענ הנש התוא ץיקב .םידוהי ףלאמ הלעמל הצרא ריבעהל וז הקלחמ החילצה תחא
25,000 ועיגה עוריאלו ,("יבכמ" תדוגא לש ימלועה טרופסה סוניכ) הנושארה "הייבכמ"ה ביבא
ראשנ לודגה םקלחש ,הייבכמל םירייתה ןוגראב הפתוש התיה תיטסינויזיברה העונתה .שיא
.ץראב

תיקוח אל הילעל תדגנתמ תונכוסה
ואצמנש םילוע רתאל ידכ םידחוימ םיעצמא תטיקנב הרטשמה הלחה ,העפותה תורבגתה םע
םירייתה דיצב קוסעל ודיקפתש ,הרטשמה דיל דחוימ הטמ םקוה .יקוח יתלב ןפואב ץראב
םושמ ,תילאגל יתלב הילע לש הרוצ לכל םימי םתואב הדגנתה תידוהיה תונכוסה ,בגא .םידוהיה
שיש וסרג תויטסילאיצוס-תוינויצ תוגלפמה .לארשי-ץראל הילעב הטילשה תא דבאל התצר אלש
םתיילעמ ענמיהלו ,תיפותיש תרגסמב תיאלקח הדובעל ץראב ופרטציש ,םיצולח הצרא תולעהל
:יכ קותרש רמא ,ןוילעה ביצנה םע השיגפב .רחסמב וקסעיו םירעב ובשייתיש "םידוהי םתס" לש
המכש הרובס איה םלוא ,םירייתה לע רומח רתוי חוקיפל דגנתהל תידוהיה תונכוסה תעדב ןיא"
לע הנוממ היהש) םיובנירג קחצי 10."םירשי םירייתב ךרוצל אלש ועגפי םיעצומה םיעצמאהמ
לכב םחליי יכ ,השרווב המייקתהש הרוגס הבישיב ריהצה ,(תידוהיה תונכוסב הילעה קית
תוריית דגנ םיפירח השינע-יעצמא טוקנת תונכוסה תלהנהשו תילאגל יתלבה תורייתב םיעצמאה
-יתבב ,םינודעומב ,הפק-יתבב ,םיסובוטואב םישופיח הכרע הרטשמה ,ןכאו 11 .תאזכ תידוהי
.ץראב םתואצמיה תויקוח תא חיכוהלו תוהדזהל ווטצנ םישנאהו םירחא םיירוביצ תומוקמו עונלוק
ורסמנש תויטרפ תובותכל תולילב ועיגה םירטושו תונישלמ לש העפות םג התיה תאזל ףסונב
ראוניב 8 םוימ "ץראה" ןותיע איבמ ךכ-לע .יקוח יתלב ןפואב ץראב וראשנש םיריית ורסאו םהל
:אבה רופיסה תא 1934

םימרוגה יפלכ תוחורה תא שדחמ ריעסהל םהב שיש ,םירקמ לע בוש ונל םיעידומ הנהו
תיבל םידמב םירטוש ינש םע שרח רטוש ואב עשת העשב ךרעב ןושאר םויל רוא .ךכל
."םיילאגל יתלב" םיריית רחא ושפיחו םירדחל וסנכנ ,(םולש הוונ) בקעי תליהק בוחרב
וכישמה יכ ,םשקובמ תא קפיס אל הלהש הארנכו דחא רוחב קר העש התואב ואצמ הרידב
דחאו םירייד ינש דוע ואבש דע ,הסינכה תלד דיל רמשמ ודימעה םגו תיבה תא בבוסל
תוברע תתל ונממ שרדנ הלילב וב .הרטשמל אבוהו רצענ ,(דדגבמ) בקעי הכליז ,םהמ
ידי-לע ץראב ילאגל אוהש חיכוהל חילצה ינשה ריידה .ררחוש - הנתנשכו טלמיי אלש
.ותושרב היהש טרופספ

.ץראה ןמ ושרוג ףא ףוסבלו סנקלו רסאמל וטפשנ ,וספתנש םיילאגל יתלב םילוע

םעטמ הכרענ 1933 רבמצדב 9-בו ,ץראב ידוהיה בושייה ברקב בר םעז ררוע "םירייתה דיצ"
רחאל .שיא םיפלא תשמחכ תופתתשהב "םעה-תיב"ב האחמ תפסא תיטסינויזיברה הגלפמה
ןכו ןבל-לוחכ לגד ואשנש םיריעצ לש הצובקל ופרטצהו בוחרל היפתתשמ ואצי הפסאה םויס
ועיגה ,לדגו ךלה םרפסמש ,םיניגפמה ."תישפוחה הילעה יחת .הילעה תוריזג האלה" :הזרכ
הרבגו הכלה םיניגפמה תרעס" .חוכב םרזפל וסינש םירטוש תצובקב ולקתנ םש ,יבנלא בוחרל
תוכמב םיפקתנה ונע ,םיאשונה ידימ לגדה תא איצוהל םנויסינלו םירטושה תוכמל הבושתבו
םינמיתה תנוכשב םינבלל תשורח תיבמ הכובמה תעשב וחקלנ םינבאה .םינבא תמיגרבו תוצרמנ
12 ."םוקמ תברקבש םיניינבה ןמו

לש תרובגת העיגה םייתניב .דחאכ םירטושה ןמו םיניגפמה ןמ םיבר ועצפנ הצרפש הרגתב
"הסדה" םילוחה-תיבל ורבעוה םיברה םיעוצפה .תומילאב שומיש ךות הרזופ הנגפההו הרטשמה
םהיניב ,ץראה יבחרב םיטסינויזיברה ןיב םירסאמ וכרענ תרחמל .ףסונ לופיטל וראשנ םקלחו
ינפב םימי רפסמ רובעכ ואבוה םירוצעה ןיבמ רשע-השימח .הנגפהב ללכ ופתתשה אלש הלאכ
דע 2 לש תופוקתל רסאמ ישנוע םימשאנה לע טפושה ליטה ןידה-קספב .התסהב ומשאוהו טפוש
.םישדוח 6

לש טרופמ רואית איבה "סרטיור" ;תימואל-ןיבה תונותיעב לודג דה היה ביבא-לתב תוערואמל
.ישארה דומעב ךכ-לע בתכ "ינודנולה סמייט"הו הנגפהה

:ןושלה וזב ,ףוגנזיד ריאמ ,ביבא-לת תייריע שארל קרבמ חלש יקסניטוב'ז
תקדוצה םכתאחמ תוצרפתה :ןמקלד םירבדה תא ביבא-לת יניגפמל רוסמל שקבא"
תערכמה הפקתהה לש התדלוה םויכ ,לארשי תודלותב וראשיי םיבגשנה םכיתונברוקו
לש הנוטלש תא רובשת תאזה תיטילופה המחלמה .הב הליחתמ תימלועה תודהיהש
13 ."לארשי-תוכלמ לש השמש תחירז תא איבתו ,לארשי-ץראב ןויצ תאנש

:רתיה ןיב ,הנגפהה לע יקסניטוב'ז בתכ "םעה תיזח"ב רמאמבו
רובעתש הל רוסאו הכירצ הניא ,רבמצדב 9-ב הכרענש ,ביבא-לתב תידוהיה הנגפהה"
בייח ידוהיה םעה לכש ,תיללכה תימלועה הפקתהל הלחתה תויהל החרכומ איה .םניחב
התוא דעבו ,ביבא-לתב וניחא ומחלנ ובש ,ומצע ןויזיח ותוא דגנ הב ליחתהל ףוס ףוס
"...תידוהיה הנידמה דעבו ןויצב ןויצ-תאנש לש רטשמ דגנ :אמסיס

םייביטקיפ ןיאושינ
תלשממ לש הילעה יקוח תפיקעל תפסונ ךרדב םיטסינויזיברה וטקנ ,תורייתה לוצינל ףסונב
םשו הפוריאל ץראה ןמ תאצל וגהנ ר"תיבל וכייתשהש םירוחב .םייביטקיפ םיאושינ - טדנמה
.הצרא תולעל תוידוהי םישנל ורשפא ךכ ידי-לעו יביטקיפ ןפואב ונתחתה

תילאגל יתלבה הילעב וקסעש תוינא הוולמ תויהל הנמתנ ,ןג-תמרב ל"צאה ידקפממ ,סופלק ןתנ
ולע דחיו היידוהי הריעצ םע םייביטקיפ םיאושינב ןתחתה ,ןילופב וירוקיבמ דחאב .(ןלהל האר)
ועיגהב רצענ אוה .םיה ךרד הצרא םילוע תאבהב ךישמהו הפוריאל רזח סופלק .יושנ גוזכ הצרא
ןידה-קספ .ףיוזמ ןוכרד תאישנב םשאוהו (1940 ראורבפ) "הינבליסנרט" םיליפעמה תניפס םע
רצעמ רצענ טפשמה-תיב םלואמ ותאצב םלוא ,םוקמב ומלושש ,י"אל 10 לש סנק היה
טדימשדלוג הקברב בהאתה םימיל .יטירבה אבצל סייגתהו ררחוש הנש רובעכ .יביטרטסנימדא
הריעצל תתל חכש ,ויקוסיע בורמ) יושנ רבכ אוה יכ ןתנ רכזנ ,אשניהל םיינשה וטילחה רשאכו
הליהקה דעו ידרשמב דבעש ,ויבא ינפב ותייעב תא חטיש ןתנ .(תותירכ טג ןילופמ איבהש
14.ןידכו תדכ טג הל ןתינו הריעצה הרתוא רכינ ץמאמ רחאלו ,ביבא-לתבתונושאר תוינא

"סולו" היינאה
הילעל םידמעומה רפסמב יתועמשמ לודיג לח םישולשה תונש לש תונושארה םינשה עבראב
אל תידוהיה תונכוסה ידי-לע םתושרל ודמעוהש םיטקיפיטרסה רפסמ םלוא ,ץולחה תעונת םעטמ
בור ונתינ תוימשיטנאה תורבגתהו הפוריאב ילכלכה רבשמה בקע) תצקמב דרי ףא ילואו ,הלע
תוכחל היה "ץולח"ה ירבח לעש ךכ ידיל םירבדה ועיגה .(ינוניבה דמעמה ישנאל הילעה תונוישר
ררועתהו םירבחה ברקב בר לוכסתל םרג רבדה .הילעל םרות עיגיש דע ,םינש םיתעל ,בר ןמז
,תיאמצע הילעל ץולחה תצובק תונגראתהל עקרה היה הז .העונתה תא םיריעצ תביזעל ששח
תודסומה תמכסה אלל ךא ,ץראב "דחואמה ץוביקה" תעונת ףותישב התשענש ,תילאגל יתלב
.(ןלהל האר) םיימואלה

םיליפעמ 380 הנופיס לעשכ ,"סולו" הנושארה םיליפעמה תיינא ץראה יפוחל העיגה 1934 ילויב
הנגהה ישנא םהל וכיח םש ,הינתנו ןיקתיו-רפכ יפוחל הנווכ היינאה .היבטלמו אטילמ ,ןילופמ
ילבמ תאזו הנגהה ישנא תא ליעפהל הרוהש במולוג והילא הז היה .ףוחל םילועה תדרוהב ורזעש
תיצראה הדקפמב ךכ-לע הטלחה תלבק"ש ששח אוה .תיצראה הדקפמה ינפל ןיינעה תא איבהל
ןיב ףאו ,תוגלפמה לכב ,בושייב םיברש םושמ ,תויהשהלו םיכשוממ קרס יחוכיול תמרוג התיה
וששחו תונוטלשהו בושייה ןיב םיסחי תוחיתמל םרוג הלפעהב ואר ...תידוהיה תונכוסה ישנא
15 ...תיקוחה הילעב העיגפל

תינש הגילפמ "סולו"
האצי היינאה .הירגלובל התנפוה םשמו ןוויל היינאה הרזח ,ץראה יפוחל םילועה תדרוה רחאל
תא וליג םיטירבה .ץראה יפוחל העיגה םימי המכ רובעכו ,םיצולח 360 הנופיס לעשכ ךרדל בוש
היינאה הבבותסה ךכ .םילועה תדרוהל ךרד אצמיתש דע ,םי בלל רוזחל התוא וצליאו ,היינאה
היינאב םחפה יאלמ רשאכ .ןיקתיו-רפכ ףוחב םילוע 50 דירוהל וחילצה תחא םעפ קרו ,םיבר םימי
יפוח לא תינשב היינאה הגילפה ,ןוזמבו םחפב תודייטצה רחאל .ןוויל הריזחהל טלחוה ,לזאו ךלה
ןוויכ" .ןוויל רוזחל הצלאנ היינאהו ,ףוחל םילועה תדרוה תא ענמ יטירבה רמשמה םלוא ,ץראה
תונכוסה תלהנה לא ונינפו רציימה ןמ םישנאה תא תוחפל ץלחל ונשקיב ,הלשכנ הלועפהש
הלעמל 16 ."התחדנ העצהה ךא ,תיצולחה הסכימה ןמ הילע תונוישר םהל ביצקתש תידוהיה
תואצוהה ולע םייתניב .קפואב הארנ אל ןורתפ לכ םלוא ,יקינולסב היינאה הנגע םיישדוחמ
,רחא ןורתפ ןיאב .הסמעמב דומעל הלכי אל ןילופב "ץולחה" תעונתו ,רעושמל לעמ תויפסכה
,ש"יל 20,000-ב ומכתסה "'ב סולו" תשרפב תואצוהה .ןילופל םישנאה תא ריזחהל ףוסבל טלחוה
לש 'ב הילע ישארמ) יקסניגארב הדוהי תאז םכסמ ."ץולחה" ימכש לע ולוכ לפנש קתע םוכס
:('ב הילעל דסומה יליעפמ - רתוי רחואמו "ץולחה"

םינש שולשמ רתויו "ץולחה"ל השק המולהמ היה ינשה "סולו עצבמ" לש יפוסה ונולשיכ
וזבזבתהו השעמ ספאב ופלחש ,תורקי םינש הלא ויה .הז םוחתב תוליעפה לכ הקתוש
17.הברקו הכלה ונמע ייחב התמגוד ןיאמ האושש דועב ,קירל

םיימואלה תודסומהש הדבועה "ץולחה" לע דואמ הדיבכה ,תוינוגראהו תויפסכה תויעבל ףסונב
תילאגל יתלב הילעב הכימתש וששח םה .תילאגל יתלב הילע לש הרוצ לכל תופירחב ודגנתה
.תיקוחה הילעה תונוישר תלבקב עגפתו יטירבה טדנמה תלשממ םע הלועפה ףותיש תא שבשת

,תילאגל יתלבה הילעה תקספהל לועפל תידוהיה תונכוסה ןמ העבת יטירבה טדנמה תלשממ
תלהנה לש הבישי המייקתה 1934 רבמבונב 19-ב .התוא תללוש איהש יבמופב ריהצהלו
דגנ הרורב הדמע ןוירוג-ןבו (תרש) קותרש ועיבה הבישי התואב .הז אשונב תידוהיה תונכוסה
: תילאגל יתלבה הילעה

רפסמב ןדה] הלשממה לש [הילעה תסכמ] לוידשה בתכמל ונינע םרט :קותרש
יוכינה דוחייבו ,הבושת בייחמה ,[הבורקה הנשה יצחב תונכוסה לבקתש םיטקיפטרסה
לע דומעל רשפא יא .םיילאגל יתלבו [יקוח יתלב ןפואב ץראב וראשנש] םיריית ןובשח-לע
ןוילעה ביצנה םוקמ אלממ .תילאגל יתלבה הילעל ונסחי לע בכעתהל ילבמ הזה יוכינה
עגונב תוששחה תא רוקעל ידכ המ-רבד תושעל הכירצ תונכוסהש ,םירורב םירבד רמא
הצור הלשממה ...הלועפ םיאור ןיא ונדצמש רמא דועו .תילאגל יתלבה הילעל הסחיל
...תילאגל יתלבה הילעה דגנ םימחלנ ונאש החוטב תויהל
.תילאגל יתלבה הילעה דגנ היולג הדמע עיבהל עיצמ
.ונלש םיעצמאב תיקוח יתלב הילעב ףקות לכב םחליהל ונילע ... :רוטנס
איצות הלהנהה םא .העדוהב תעכ אצנש דגנתמ םלוא ,תרש תדמעל םיכסמ :ןוירוג-ןב
ךירצ .הילעה לש בואכה בצמה תא ןובשחב תחקל שי .םייטילופ םישוריפ הזל ונתי - זורכ
תושגדה) 18 .תילאגל יתלבה הילעה בצמל הנוכנ הרבסה ונתיש ל"וחב תונותיעב לועפל
(ל"י :ילש

ילארשי-ץראה דרשמה תואישנ לש תפתושמ הבישי םילשוריב המייקתה 1935 ראורבפב 8-ב
קותרש עיצה ,תילאגל יתלבה הילעה יניינעב ןוידב .תידוהיה תונכוסה תלהנה םע השרווב
םיראשנ ךכ-רחאו תירבעה הטיסרבינואב דומלל הצרא םיאבש םיריעצ לש העפותב םחליהל
התואב .םיטסינויזיברה ונגראש םייביטקיפה םיאושינב םחליהל קותרש עיצה ןכ .תושר אלל ץראב
לע רפיס ,ןילופמ עיגהש (הנס) םיובנילק ר"ד .םיטקיפיטרסב רחסל רשקב ןויד םג םייקתה הבישי
ינפל יכ רפיס דוע .החלצה אלל םלוא ,וז העפותב ןילופב ילארשי-ץראה דרשמה להנמש המחלמה
ןפואב םיפסכה תא םיריבעמ וישכע םלוא ,היולג הרוצב השענ םיטקיפיטרסב רחסמה היה םינש
.רתסנ

:יקסניגארב הדוהי ךכ לע ףיסומ

ירבח לש רקיעבו ,'ב הילע ינגראמ לש םהידעצ תא רצהל התסינ ףא תונכוסה תלהנה
לע םימויא ידי-לע ןכו ,היתודסומ םעטמ םדגנ םיטפשמ תכירע ידי-לע ,תינויצה תורדתסהה
תלהנהש ףא .הילע תונוישר ןהל ביצקהל קיספת איה יכ וז הילע ונגראו ומזיש תוגלפמה
תא ךכמ הקיסה אל איה ,הלוגה תודהי הנותנ התיה וב בצמה תרמוחב הריכה תונכוסה
םייח-חרוכ איה לארשי-ץראל םידוהי תאלעהל תיאמצעה הלועפהש תיטילופה הנקסמה
19 .םעלתיטסינויזיברה הילעה

םיאמיל רפסה-יתב
ר"תיב לש ןושארה ימלועה סוניכב ןכאו םידוהי םיאמיב ךרוצ היה ,תוינא לש יצ םיקהל ידכ
ותמזיב המקוה הקלחמה .תימי הרשכהל הקלחמ םיקהל טלחוה ,(1931 לירפא) גיצנאדב
תימיה הדוגאה המקוה ץראב םנמא .השארב דמע ףאש ,הסונמ םי דרוי ,ןירפלה והימרי לש
תא רישכיש ,ץראב ימי רפס-תיב םיקהל ןויערה םלוא ,םיר"תיב ויה הירבח תיברמש ,"ןולובז"
תינכתב םיטירבה תונוטלשה תוברעתה לש ששחמ תודגנתהב לקתנ ,םי-ידרוי תויהל ויכינח
.םידומילה

.גידב הקסעש ,"לג-ידור" םשב ,םיר"תיב תצובק (היבטלבש) הגירב הנגראתה 1933 תנשב
,םיכינחה תא השמישש םינומיא תניפס ,ר"תיב לש םידידי תדוגא יפסכב ,הרכשנ םייתנש רובעכ
תויהל היכינח תא הרישכה ,"לצרה רודואת" ,הניפסה .הנידמה יבחרבש ר"תיב יננקמ ועיגהש
עוצקמ ישנא ידיב היה היינאה דוקיפ .םירוזחמ השולשב ,םיר"תיב םישימחכ הב ונמואו ,םי ידרוי
וגילפה ,םידומיל ידכ ךות .תורוחס תלבוהמ תוסנכהב עייתסנ רפסה-תיב ןומימו ,םידוהי אל
הגירב לעפמה שארב .תונוש תורוחס לש הניעטו הקירפב וקסעו יטלבה םיה ילמנב םיכינחה
.1939 תנשב הצרא ותיילע דע ,ןילביר בד דמע

תמוסרפלו תוניינעתהל הכזו ,יטלבה םיב 1938 ץיקב ךרענ "לצרה רודואת" לש ןורחאה העסמ
רחאל תובשל הצלאנו הודקפש תורעסב הדמע אל הנשיה הניפסה .הנגע םהבש םילמנב הבר
.תונוע עברא לש תוליעפ

הילטיא .ר"תיב ירבחל ימי רפס-תיב הילטיאבש היקבטיווי'צב םקוה ,היבטלב תוליעפל ליבקמב
לש ותמזיב םקוה רפסה-תיבו ,םירז םיטנדוטסל םיחרוא תסינכמכ דימתמו זאמ העודי התיה
הנטק למנ ריע איה היקבטיווי'צ .סדנמ ויצירואמ ונגסו ,הילטיאב ר"תיב ביצנ ,יפראק הנואיל
.ימי רחסמבו גידב היבשות וקסע םישולשה תונשבו ,ימור לש הלמנ השמיש קוחרה רבעבש
רוזחמה .הסונמו קיתו םי דרוי ,FUSCO)) וקסופ אלוקינ ןטיפקה שמיש רפסה-תיב לש ודקפמ
תחיתפ .1934 רבמבונב וידומיל תא לחה ,תונוש תוצראמ ואבש םיר"תיב 30 הנמש ,ןושארה
תויחנה ובו בתכמ םיכינחל בתכ יקסניטוב'זו ,תימלועה ר"תיבב בושח ערואמל התיה רפסה-תיב
:בתכ רתיה ןיב .םתוגהנתהל

יטילופ ןיינע םוש לע תועד ועיבת לא :הילטיאל עגונה יתגלפמ חוכיוו םושב וברעתת לא
םכל הנתינ ותוסח תחתש רטשמ ותוא ,הילטאב םייקה רטשמה תא ורקבת לא ,יקלטיא
ולאשי םא .ורקבת לא וינפל היהש רטשמה תא םג ךא ,הזה רפסה-תיבב דומלל תלוכיה
תירבע הנידמ ישפנ תאשמ ,יכונא ינויצ :ונעת תילאיצוסהו תינידמה םכתנומא לע םכתא
20.יתנומא לכ יהוזו ,תודמעמה תמחלמל דגנתמ ינא ונצראבו

תוורפ רחוס ,רנשריק םיפיי לש ותמורת יפסכמ שרפמ תניפס רפסה-תיב רובע השכרנ 1935 ינויב
.םרותה לש ותייער םש לע ,"'א הרש"ל בסוה הניפסה םש .סירפב ררוגתהש דימא

הרש" הניפסב ונכוש וידימלתו ,1936 ראוניב וידומיל תא לחה ,םיכינח 52 ללכש ,ינשה רוזחמה
1937 ראורבפב .ןוכיתה םיה יבחרב תוגלפה םהב ובלושו םישדוח הרשעכ וכשמנ םידומילה ."'א
.ץראהמ 15 םג םהיניב ,הפוריא יבחרמ םיכינח 70 ללכש ,םלוכמ לודגה ,ישילשה רוזחמה לחה
,םירעוצה .ןירפלה והימרי לש ודוקיפב לארשי-ץראל הניפסה הגילפה ,םידומילה םויס תארקל
לש תונושה הירעב םינפ תולבק םהל וכרענו הבר תובהלתהב ולבקתנ ,ר"תיב ידמב םישובל
הגילפה ,ץראב רוקיבה םויס םע .הילטיא לש םילוסנוק םג םינפה תלבקב ופתתשה הפיחב .ץראה
התלעו הלטלוט "'א הרש"ו הזע הרעס הניפסה תא הדקפ הקיסרוק דיל .הילטיאל הרזח הניפסה
היהו ,והותב ולע הרזעל ואבש תופסונ תוניפס לשו תווצה ישנא לש םיצמאמה לכ . תונוטרש לע
קרו ,הניפסה לש הנופיס לע ראשנש ידיחיה היה ןירפלה והימרי .תווצהו םיכינחה תא תונפל ךרוצ
.אוה ףא הנופ ,הווקת לכ הספא רשאכ

ןורחאה רוזחמה היה ,"'א הרש" הניפסה לש התעיבט רחאל וידומיל תא םייסש ,ישילשה רוזחמה
תא ךישמהל םוקמ היה אלו רלטיהל ינילוסומ ןיב םירשקה וקדהתנ 1938 ויתסב .רפסה-תיב לש
םינש עברא לעפ היקבטיווי'צב ימיה רפסה-תיב .הילטיא תמדא לע תיר"תיבה תוליעפה
.םירוזחמ השולשב םיכינח 162 וב ודמלו (1934-1938)

וחינה םקלחו ,לארשי-ץראל םיליפעמ ואיבהש תוינא תטשהב ופתתשה םיאמיל רפסה-יתב ירגוב
.לארשי תנידמ לש יאבצהו ירחסמה יצה לש תודוסיה תא

"ןוינא" היינאה
לע דואמ ךכב הדיבכהו ןופצה לובג לע הרימשה תא הריבגה טדנמה תלשממש ררבתה רשאכ
הרכשנ .םיה ךרדב הילעה תא תוסנל ר"הצה תודסומ וטילחה ,ןונבלמ תילאגל יתלבה הילעה
םיר"תיב 117 ןווי ייאמ דחאל ועיגה ,גילפהל הנכומ התיה רשאכו "ןוינא" םשב הנטק הניפס
.לארשי-ץראל םיה ךרדב ואציו ןילופמ

היינאה יעסונמ האמ .ביבא-לתב הכורעתה ישרגמ לומ לא היינאה העיגה 1933 טסוגואב 25-ב
.םתריסל ורדחש םימ ללגב םיב והתשה םיעסונה ינורחא םלוא ,ףוחל םולשב תדרל וחילצה
הרטשמה לש חוכב ולקתנ ףוחל םעיגהב .הריסה תא הליג יטירב סוטמו רחשה ריאה םייתניב
היינאה לא ורזחוה םימי שדוח רובעכ םלוא ,טפשמל ודמעוה אל םה .רהוסה-תיבל םריבעהש
.יפסכ סנק םג לטוה היינאה לעב לעו לבוחה בר לע ;ץראה ןמ ושרוגו

"הדנאוו" תשרפ
ןכוסכ ומצע תא גיצהו 'ץיבוכינח םשב ידוהי (ןילופ) 'זדול זוחמב ר"תיב דקפמ לא הנפ 1934 ץיקב
יתלב הילעל שמשתש ידכ ר"תיב תושרל הדימעהל עיצהו היינא רכש יכ רפיס אוה .תוינא תרבח
ידכ גיצנאד למנה ריעל ואצי םיר"תיב 50-ו ,ןויערה ןמ בהלתה 'זדולב ר"תיב דקפמ .תילאגל
תחא לעש ,העוערו הנטק הניפס ואצמ םה למנב .לארשי-ץראל תולעל םמולח תא םישגהל
.םיר"תיבה 50 הנופיס לעשכ חותפה םיל הגילפה הניפסה ."הדנאוו" םשה ססונתה היתונפדמ
םמצע תא ואצמשכ םיעסונה ועתפוה רקוב תונפלו םירזומ םישער הניפסה עונמ עימשה הלילה לכ
ללצ ןגועהו תרשרשה הערקנ - ןגועה דרוה רשאכו ,עונמב לוקלק לחש ררבתה .אצומה למנ דיל
םיר"תיבה וחילצה לזמה הברמל םלוא ,חותפה םיה רבעל הניפסה תא לטלטל ולחה םילגה .םיל
.ףוחל םולשב עיגהל

רסאמל ןודינו טפשמל דמעוה ץיבוכינח ןכוסה .הלודג תירוביצ היירורעש הררוע "הדנאוו" תשרפ
.תואמר השעמ רובע סנק םולשתלו

אלא .םילק םיחוור תיישעל םיאמר ידי-לע לצונ לארשי-ץראל תולעל זעה ןוצרה יכ רבתסמ
.תילאגל יתלבה הילעה ךלהמל יתועמשמ ןפואב ועירפה אלו םיטעמ ויה הלאכ םירקמש

"יפ לע ףא" תיילע לש התישאר
ומרחוה םידוהיה תויונח .הינמרגב םידוהיה תופידר ורבג 1933-ב תונוטלשל רלטיה תיילע םע
.זוכיר תונחמ תמקהבו םיינומה םירסאמב לחוה תאזל ףסונב .בוהצה םתכה םשוה םהיתב לעו
תויהל וכפה םהו םתוחרזא םידוהיהמ הללשנ םהיפל ,גרבנרינ יקוח ומסרופ 1935 רבמטפסב
לוליחכ ועקוה םידוהי םניאשל םידוהי ןיב תושיא יסחי ,תבורעת יאושינ ורסאנ ."הנידמה-יניתנ"
רבמבונב 9-ב התחנוה תערכמה המולהמה םלוא .םירומח םישנוע ועבקנ "םיניירבע"לו עזגה
הווארה תונולח ,ודדשנ םידוהיה תורידו תויונח ."חלודבה ליל" םשב תועודיה תוערפב 1938
ידוהיה לש תושקנתהה התיה ולא תוערפל הנאותה .זוכיר-תונחמב ואלכנ םידוהי יפלאו וצפונ
הלחה ,םבצמב הרמחהה תובקעב .סירפב תינמרגה תורירגשה ידבועמ דחאב ןפשנירג לשרה
.תוקוחר תוצראל םג ןכמ רחאלו תונכשה תוצראל הליחת ,הינמרגמ םידוהי תחירב

םרח וזירכה םינלופה 21 .יקסדוסליפ לש ותומ רחאל תוימשיטנאה הררועתה הנכשה ןילופב םג
םינשב ואישל עיגה תוערפה לג .הנידמה יבחרב וצרפ םימד תומוהמו םידוהי םירחוס לע
תויונח ,ועצפנ 60-ו וגרהנ םידוהי 3 - ןיטישפ ידוהיב תוערפ ושחרתה 1936 סרמב .-1936-1937
םשל וכפה ,םידוהי ויה היבשותמ %87-ש ,קיטישפ הרייעב תוערפה .עגפנ םידוהיה שוכרו ודדשנ
22 .ידוהיה םלועה יבחרב למסלו רבד

יאמב .ועיגה הריבה השרוו לא ףאו םידוהי וררוגתה ןהבש תורייעב תומוהמה ורבג 1937 תנשב
סרהו ןברוח" :1937 יאמב 21 םוימ "ץראה" ןותיעב ראותש ,קסירב ריעב םורגופ ךרענ 1937
ואבש תיתלשממה הריקחה תדעוו ירבח ורמאש םירבדה הלא ,"ירשפאל ונבשח אל הזכ ףקיהב
".ריעב ארונה סרהה תונברוק ויה קסירבב תוידוהי תוחפשמ 800-כ ...םורגופה רחאל קסירבל

.יטסינויזיברה הנחמה הב לחהש תילאגל יתלבה הילעה תוררועתהל עקרה היה הז

יר"תיב ,(ןיישובירק) ילילג השמ לש ומשב הרושק םיה ךרד תילאגל יתלבה הילעה שודיח
הינמרגמ וחרבש םידוהי םיטילפ הנחמב ילילג רקיב 1936 ץיקב .הילטיאב דמלש לארשי-ץראמ
םיטילפה תייעבל ןורתפהש הבשחמה ולצא הקזחתהו השק םשור וילע השע רוקיבה .תיצאנה
םידדונה םידוהי םיטילפ ינומה אצמ םש םגו תפרצל אצי הילטיאמ .לארשי-ץראל םתיילעב איה
דחאב םיטילפה תא זכרל ותינכת תא םהינפל הצרהו םידוהי םיגיהנמל הנפ ילילג .ריעל ריעמ
.עיגה אל השעמ ללכל םלוא ,תבשק ןזוא אצמ אוה םנמא .הצרא תוינאב םתולעהל םשמו ןווי ייאמ
םע רשקתה ןאכ .הניווב בכעתה הרזח וכרדבו ,תוינא תשיכר לש תויורשפא ררבל ןוויל אצי סירפמ
ילילג ידי-לע ארקנש ,עצבמל םישורדה םיפסכה תא ותושרל ודימעה ףאו והודדועש ר"הצה ישאר
."יפ לע ףא" תיילע

הנגעש ,תונוט 50 לש חפנ תלעב הנטק הניפסל םיר"תיב 15 םע דחי ילילג הלע 1937 סרמב
העיגה לירפאב 13-בו ,םימי שדוח ךשמב םיב הכרד תא התשע הניפסה .סואריפ ינוויה למנב
ד"וע לש ותיבל וכרד תא השעו ףוחל הריסב דרי ילילג .הפיח למנמ קוחר אל ,ץראה יפוחל
ודרוה רבד לש ופוסב .ףוחה םע רשקה רצונ ךכ .ריעב םיטסינויזיברה ישארמ ,לשנייו םהרבא
,יקסניטוב'ז ירע םע רשקתה ילילג .ר"תיב לש סויגה תוגולפל ורבעוהו ףוחל םולשב הניפסה יעסונ
ףותישו הרזע חיטבה ףאו תילאגל יתלבה הילעב בר ןיינע הליגש ,לארשי-ץראב ר"תיב ביצנ
עיצהו ר"תיב תונוטלש לא הנפ ,הפוריאל ילילג רזח הנושארה הגלפהה תחלצהמ דדועמ .הלועפ
םידמעומה תא ורישכי ר"תיב תודסומ וליאו ,עצבמה לש ינוגראה דצל יארחא היהי אוה ויפל רדסה
.תוריישה תא וביכריו הילעל

תצירפ תניחבב התיה וז םלוא ,ןטק היה הנושארה הניפסב ילילג איבהש םילועה רפסמ םנמא
םימיאתמ םירודיס ושענו רתוי תולודג תוניפס ורכשנ ,תילאגל יתלבה הילעה תוחתפתה םע .ךרד
.לדגל ךלה םרפסמש ,םילועה תדרוהל

ר"תיב לש סויגה תגולפ דקפמו ל"צאה רבח ,(ןיזור) ימע-ןב קחצי ץראה ןמ הניוול חלשנ ןמז ותוא
היה ודיקפת .לאיזר דוד לש ותכרבבו יקסניטוב'ז ירע לש ותמזיב חלשנ ימע-ןב .בקעי-ןורכיזב
םרוזיפו םילועה תדרוהב לפטל רומאש ץראב ל"צאה ןיבל ,םילועב תוסומעה תוינאה ןיב םאתל
שגפנ ותאצ ינפל .(הניוו תטיסרבינואב טנדוטסכ םשרנ ,הירטסואב ותוהשל יוסיכ רוציל ידכ) ץראב
שאר םג שמיש תאזל ףסונבו ןורמושה זוחמב ןוגראה דקפמכ לעפש ,ןיקנל והילא םע ימע-ןב
יארחאהו תוינאה םע רשקה שיאל לאיזר ידי-לע הנמתנ ןיקנל .בקעי-ןורכיזב "םירמושה תדיחי"
23 .םילועה תדרוהל

1 "היזימטרא"
,ןילופמ תוריעצו םיריעצ 54 התנמש ,היינש םיר"תיב תצובק הכרדל האצי 1937 טסוגוא שדוחב
,הירטסואב הנחמב ץיקה תא תולבל ואציש םיטנדוטס לש הווסמב הניוול ועיגה םה .היבטלו אטיל
הנחמב ונסכאתהו ,הדיחא טרופס תשובלתב ועיפוה םה .הפוריא םורדל לויטב ךישמהל םתנווכבו
רחאל .ר"תיב ירבחל ץיק הנחמ רבעב שמיש רשאו הניוו תברקבש ןורבגניטוקב םקוהש תוכרעיה
-םיב רויסל ,רופא-לוחכ םידמב םישובל םלוכ ,הינבלאל םכרדב "םיטנדוטס"ה ואצי תונגראתה
םיפנומ םילגדבו ,תורושב ורדתסה ,ו'צארוד למנה ריעל םעיגהב .ילילג השמ לש ותגהנהב ןוכיתה
תינווי היינא ןופיס לע ולע םימי רפסמ רובעכ .שארב םידעוצ םיפפותמהשכ ריעה תובוחרב ודעצ
-ןב סט ,הירטסואב הנחמה תא הבזע הצובקהש רחאל דימ .לארשי-ץראל וגילפהו "היזימטרא"
השיגפה לע .הרוטנט ףוחל הניפסה העיגה רבמטפסב .םילועה תדרוה תא םאתל ידכ הצרא ימע
שאר ,ןולא-ץיבוקייפ יכדרמ םע דחי םילועה תדרוהל יארחא היהש ,ןיקנל והילא רפסמ הניפסה םע
:הנימינבב םירמושה

דימעהל םיכסהש "דגא" םע ונרשקתה ,עיגהל תדמוע היינאה יכ העידיה תא ונלביק רשאכ
.הנתומה םוקמב ףוחה לע וניכיח הכשח םעו ,םיליפעמה לש םרוזיפל םיסובוטוא רפסמ
.הלילב 11 התייה ספאה תעש
.םולכ אל .הפלחו העיגה ספאה תעש
םודא תורואב תראומ הריסב םיב ונחבה ,תוצחב ,תרחמל .התיבה רקובב ונרזח םקיר
.תותיא ינמיס המכ המ-םושמ ונטלפ ,תלפאומ תויהל הכירצ ונתניפסש ונעדי יכ ףא .קוריו
לש םיפוחה-רמשמ תריס יהוז יכ ונוניבה תברקתמ הדועבו ,ונרבעל דימ התנפנ הריסה
עגרב אקווד עיגת אל ונתניפסש הליפת ונבלבו ,םיחישה ןיב רתתסהל ונרהימ .הרטשמה
.העיגה אל אליממ ךא .הז
.הניפסה העיגה אל ישילשה הלילב םג
בוש ,ישילש רקוב יל הז ,ינאו ,ףוחה לע תורמשמב ךישמהל םעט דוע ןיאש ונטלחה ףוסבל
.לצנתהל ידכ ביבא-לתב "דגא" ילהנמ לא יתעסנ
הרצע הניפסהו םיעונמב לוקלק לח ךרדב יכ רבתסמ .היינאה העיגה יעיברה הלילב אקווד
.םינוקית ךרוצל ינווי למנ הזיאב םימי השולשל
...רשק ונתא רציו הנימינבל עיגהו ףוחה לא הריסב דרי ילילג
יעסונמ םיר"תיבה 54 ףוחל ולע הלילבו "דגא" ישנא םע ןוחטיבב יתרביד רבכ תרחמל
םודרגל הלע הנשמ תוחפ רובעכש ,ףסוי-ןב המלש םשב ריעצ םג היה םהיניבו ,הניפסה
24 .וכע אלכב


.הפוריאל ותוא הריזחהש ,הניפסל ודבל רזחו רדסמ ףוחה לע ךרע ילילג

2 "היזימטרא"
ךכ .הירטסואל הזיו לבקל ישוק לכ היה אלו ,תימואל-ןיב הכורעת הניווב המייקתה 1938 ראוניב
בוש ורבעוה הניוול ועיגהש רחאלו ,היבטלמו הטילמ ,ןילופמ םיר"תיב לש תפסונ הצובק הנגראתה
-לוחכ עבצב םידמב בוש ושבלוהש ,תוריעצהו םיריעצה .ןורבגניטוקב הנחמב תוכרעיהה םוקמל
םשמו המויפל תבכרב ועסנ םה .ןוכיתה-םיב רויסל םיאצויה םיטנדוטס לש הווסמב ועסנ ,רופא
תוחפשמה ידי-לע תשגרנ םינפ תלבק םהל הכרענ ,יצארוד למנה ריעל םעיגהב .הינבלאל
,םוקמה ידוהיב םיוולמ .הנושארה הגלפהה תא ורכז רשאו םוקמב וררוגתהש תוטעמה תוידוהיה
יניע רשאכ ,"הווקתה" תא ורש ,ןופיסה לע םתויהב ."היזיטמרא" הניפסה לע םיר"תיבה ולע
לעשכ ינשה העסמל 1938 ראורבפב האצי הניפסה .תועמד תוגלוז ףיצרה לע ודמעש םידוהיה
הרוטנט ףוחל ודרוה םילועהו לארשי-ץרא יפוחל העיגה םימי רפסמ רובעכ .םיר"תיב 86 הנופיס
.האבה הניפסה תא ןגראל ידכ הפוריאל הניפסה םע רזח ילילג .ישוק לכ אלל

תורדתסהה לש סנכב ףתתשהל ידכ (היקבולסוכ'צ) גארפל הניוומ ימע-ןב אצי 1938 ראורבפב
היראו קוק ללה ,ןרטש םהרבא) ץראהמ ל"צאה יגיצנ םג ועיגה סנכל .(ח"צה) השדחה תינויצה
הנבהה הרסח" :ימע-ןב ןייצ ןוידה תעשב .ןוחטיבו הילע יניינע לע ןוידב ףתתשהל ידכ (רזעילא-ןב
םיאתהלמ לודחל הכירצ ר"תיב .ןכוסמ ץורית אוה םיפסכ רסוח לש ץוריתה וליאו ,בצמה תוניצרל
הילעה תבוח תא דימ עובקל שי .םתונשל ידכ ץמאתהלו םייביטקייבואה םיאנתל המצע תא
25" ...ר"תיבב ןורקיעכ

ךכ םשל .רתוי תולודג תוצובק איבהלו תוסנל טלחוה ,תילאגל יתלבה הילעה תחלצהמ םידדועמ
.ףוחה לע וניתמיש ןוגראה ישנא םע התיחנה תא ומאתיו תוגלפהב ופתתשיש םיטוונ ל"צאה הנימ
.םשמ הילעה ןוגראב רוזעל ידכ הניוול רוזחל לטוה ימע-ןב לע

.תילאגל יתלבה הילעל עגונה לכב ךפהמ וויהש הירטסואב תויטילופ תורומת ולח םייתניב

תא רלטיה חפיס םימי העברא רובעכו הירטסואל ינמרגה אבצה סנכנ 1938 סרמב 11-ב
,הניווב תילאגל יתלבה הילעה יליעפמ המכ ונמזוה ןכמ רחאל רצק ןמז .הינמרגל הירטסוא
קחציו (תיטסינויזיברה העונתה לש יטסילמיסקמה ףגאב ליעפ היהש) לראה לואפ ר"ד םהיניבו
הגנאל ר"ד .םידוהיה ייניינעל ופאטסגב תדחוימה הדיחיה שאר ,הגנאל ר"ד םע השיגפל ,ימע-ןב
-ץראל רגהל םידוהיל עויסב םיקסוע םהש ול עודי יכ רמאו תופי םינפ רבסב ויחרוא תא לביק
ךכ םשלו וז םתלועפ תא דדועל ונוצרב יכ רמא ךשמהב .תיטירבה הלשממה תמכסה אלל לארשי
ןמכייא ןכאו .דימתמ רשקב םתא דומעיו םתדובע לע חקפיש ,ןמכייא ףלודא תא ,דחוימ םדא הנימ
.הירטסוא ידוהי לש תילאגל יתלבה הילעה ןוגראב וישנאו ימע-ןבל תיתועמשמ הרזע שיגה

יבגל םיאניווה םידוהיה סחיב תיטמרד הרומת ללוח תיצאנה הינמרג ידי-לע הירטסוא חופיס
םידוהי םירוה ענכשל ירשפא יתלב טעמכ היה סרמב 11-ה ינפלש דועב .תילאגל יתלבה הילעה
ויה הירטסואל ינמרגה אבצה תסינכ רחאלש ירה ,םילועה תוצובקל ףרטצהל םהידליל תושרהל
.הלפעהל םידמעומה רפסמ לדג ךכ ,םתזיחא תא וקדיה םיצאנהש לככ .הילעל םידמעומ תואמ

לע ושקה אל תונוטלשה .םדא-ינב 381 התנמש הצובק ןורבגניטוקב הנחמל העיגה 1938 ינויב
,העיסנה תואצוהל ץוח עבטמ ביצקה ףא הירטסוא לש ימואלה קנבה ;ךרדל הצובקה תאיצי
תוזיו ןכו רבעמ תוזיו תלבקב םילודג םיישק וררועתה םלוא ,ופאטסגל השגוהש המישרל םאתהב
םיעסונה ןיב - שדח ישוק ררועתה ,ןוויל תוזיו קיפנהל םיכסה ינוויה לוסנוקה רשאכ .ןוויל הסינכ
לע האב היעבה .ירטסוא ןוכרד םרובע גישהל היה רשפא יאו ,תוניתנ ירסח וא ץוח יניתנ םיבר ויה
."הניתשלפל םג" תמתוח וכותבו ימעפ-דח ןוכרד הלא םישנא רובע איצוה ופאטסגה רשאכ הנורתפ
םתוא ןכישש ,ילילג השמ םהל הכיח םש ,ןוויל הכרדב הניוו תא תאצל הריישה החילצה ךכ
ילילג" .לארשי-ץראל וגילפהו תוינא שולש לע םיר"תיבה ולע ןכמ רחאל .םייאה דחאב ץיק הנחמב
יתש רתיב תרוקיב ךרועו הריסב "לגדה תניפס"מ דרוי אוה םיה עצמאבו ...לרימדאכ ומצע שיגרה
26 ".אלמ יאבצ רדסמב םיכורע ןופיסה לע םישנאהשכ תוניפסה

יכדרמו ןיקנל והילא ,רבעבכ ,םיחצנמ הלועפה לע רשאכ ,הרוטנט ףוחב התיחנה העצוב םעפה םג
וצלאנ תוריסה .הריס לכב שיא 13 ,תוריס שולשל תוניפסה ןמ ורבעוה םילועה .ןולא-ץיבוקייפ
םה .ףוחה לע םולשב ותחנ םילועה לכ רשא דע םימעפ רשע ףוחל הניפסה ןמ ךרדה תא תושעל
."דגא" לש םיסובוטוא לע ולעוה רקובב תרחמלו הנימינב דיל םרובע ןכוהש דחוימ םוקמל ורבעוה
.ץראה יבחרב ר"תיב לש סויגה תוגולפ ןיב ורזופ םילועהו ,ןוגראה לש חילש בשי סובוטוא לכב

תאז ריבסמ .תילאגל יתלבה הילעה לע םיארחאה ןיבל וניב קתנ לח ,הניוול ילילג לש ובוש םע
:ימע-ןב קחצי

הלדג ונתמישמ .ילילג השמ םע הלועפה ףותיש תא ונמייס םיליפעמה 381 תתיחנ םע
םישדוחה תעשתב בטיה ילילג תא ריכהל יתיכז .תויחמומ לש םישדח םיגוס השרדו
ויתונוימדל םיכסהל ונלוכי אל לבא ,וביל ץמואמ תולעפתה אלמ יתייהו םינורחאה
ינטנופס דימת היה ילילג וליאו ,תילנויצר הרוצב ןנכתלו בושחל םיבייח ונייה .םייטילופה
,הלוגה תוצופת לוכמ םיריעצ ,םיעמשוממ תוריח ימחול יפלא לע םלח אוה .יטנמורו
םילגדו תואמסיס םיליבומ ,בטיה םינמואמו םישומח לארשי-ץרא רבעל םיגילפמה
.הרטשמה לש עונמה-תוריס לע זועב םימירעמו תויאבצ תורומזתו

םידוהי ליצהל םיכירצ ונייה לוכל לעמו תישאר לבא ,ותארקל ונלעפ ונאו אלפנ םולח היה הז
27.רשפאה לככ םיבר

ועיצה רשאכ יכ רמוא אוה ,ךשמהב .ותודעב ילילג רפסמ ,"םתא תפתושמ ןושל םוש יתאצמ אל"
:הנע ,הלפעהה ןוגראב בלתשהל ול

הביס לכ ןיא ,יתחלצהש רחאמו וישכע דע יתנגראש יפכ ןגראמ ינא זא ,האלה ןגראל םא
ושבלתה ,הזה קסעה לע שבלתהל םיצור םתא םא .ןפוא ותואב האלה הז תא ןגראא אלש
.םולכ השוע אל ינא ,םישנאמ ףסכ לבקמ אל ,םישנא רתוי סייגמ אל הכו הכ ןיב ינא .םכל
28...םכדיב לוכה

היהש רחאמו ,לודג הדימ הנקב הדובעל ומיאתה אל ילילג לש הדובעה תוטיש ,ןכא
.הנגראתהש הלודגה תרגסמב ומוקמ תא אצמ אל ,טסילאודיווידניא

םיריש ינש ףאו הבר התיה תילאגל יתלבה הילעב ופתתשהש ר"תיב ירבח ברקב תובהלתהה
םייחל הייפיצה תאו הילעל תובהלתהה תא םיאטבמ הלא םיריש .הז עצבמל ורבוח םידחוימ
:1937 תנשב הניוב ילילג השמ בתכ "ר"תיב יליפעמ ריש" תא .תדלומב םישדח


רמאמה ךשמהל:תורעה

.107 'מע ,לארשי-ץראב יטירבה תונוטלשה ,ףסוי בד .1
.127 'מע ,םש .2
.ןיגב םחנמ לש ודוקיפב ל"צאה לש תיצראה הדקפמב רבח ץכ לאומש שמיש םיעבראה תונשב .3
.601 'מע ,ב ,ר"תיב רפס ןכו S 44/84 ב מ"צא .4
.ז"ימ ,יקסניטוב'ז ירע תודע .5
'מע ,הנידמל ךרדב .םיבתכ :תירבעבו 1932 ראורבפב 29-ב "טנייה" ידיאה ןותיעב םסרופ .6
.30 - 19
5-ב ,ףיקשמה ןותיעב - ירבע םוגרתבו ,1939 לירפאב "טנעמאמ רעד" ןותיעב השרווב םסרופ .7
.1939 יאמב
.ז"ימ ,רודירמ בקעי תודע .8
.34 'מע ,רזל .9
.679 'מע ,א ,תונורכיז ,ןוירוג-ןב .10
.195 'מע ,ןושאר קלח ,'ב ךרכ ,ב"ס .11
.10.12.33 םוימ "ץראה" .12
.49 'מע ,יפ לע ףא ,רזל .13
.ןתשוחנ-סופלק הרובד ותוחא םע ןויאר ןכו .P.S/12424 תשלובה ךמסמ .14
.528 'מע ,ב ,ה"תס .15
.27 'מע ,ףוח לא רתוח םע ,יקסניגארב .16
.36 'מע ,םש .17
.19.11.34 םוימ ס"הנה תבישי לוקוטורפ ,מ"צא .18
41 'מע ,ףוח לא רתוח םע ,יקסניגארב .19
.171 'מע ,ב ,ב"ס .20
רחבנ ,ןילופב תונוטלשה תא 1926 יאמב 10-ב ספתש ,יקסדוסליפ רטפנ 1935 תנשב .21
קהבומ ימשיטנא יקסדוסליפ היה אל ,ויתימעמ םיברל דוגינב .וימי ףוס דע הנידמב טלשו אישנל
.תוימשיטנאה ןימיה תוגלפמ תונוטלשל ץק המשש 1926 תכיפה תא תחמשב ומדיק םידוהיהו
.1935-1939 ןילופ ידוהי תדוכלמב ינידמ קבאמ ,רצלמ :האר ,ןילופ ידוהיב תוערפה לע .22
םחנמ לש ודוקיפב ל"צאה לש תיצראה הדקפמה םע ןיקנל והילא הנמנ םיעבראה תונשב .23
."הנלטלא" היינאה דקפמכ הצרא רזח הנידמה תמקה רחאלו הקירפאל הלגוה ,רצענ ,ןיגב
.30 'מע ,הנלטלא דקפמ לש ורופיס ,ןיקנל .24
.715 'מע ,ב ,ב"ס .25
.94 'מע ,יפ לע ףא ,רזל .26
.128 'מע הליהת ימי םעז תונש ,ימע-ןב .27
.ז"ימ ,(ןישובירק) ילילג תודע .28


רמאמה ךשמהל