םתועמשמו םינומדק תומש
ינשה תיבה ימיב םילשורי ייחמ קרפ

ןיילק לאומש

ץולחהו רעונה ינינעל 'חמב יתדה רודמה ,תוחולש
כ"שת זומת-ןויס ,ז"ס ןויליג

:רמאמה ןכות
ירוטסה רוקמכ תומש
לבב תולגב ונתינש תומש
סחיה תרימש
"םיסחוימה" תוחפשמ
םיינוי תומש
לארשיב המכחה ירומ
םיימור תומש
םיימורב המחלמה ימיב
ןברוחה ירחא

.הרבחה לע תועפשהה תנבהל ירוטסיה רוקמ םיווהמ םישנא תומש :ריצקת

.ירוטסיה רוקמכ תומש ,םייטרפ תומש :חתפמ תולימ

דעו ינשה תיבה ןינבו לבבמ הילעהמ לחה ,םינש 600 תב הכורא הפוקת םנה ינשה תיבה ימי
םיימורו םיירוס-םינווי ,םיירצמ-םינווי ,םיסרפ :תויוכלמ עברא תוחפל םילשוריב וטלש הבו ,ונברח
הכוראה הפוקתב םינינע יפוגו ןמז יקרפ שי - ,םיאנומשחה ,םידוהי םג םינש האמ ךשמ םייתניבו
תוערואמל רכז הרקמב רמתשנ םשו הפ קרו ,תוריהבב םראתמ וניא ,ירוטסיה רפס םושש תאזה
.םהיניב ימינפ רשק ילב תועפותו
םיניד ירפס ונידיב םנשי .הפוקתה תודלותב םיקירה םיללחה תא אלמל ,ונידיב תויורשפא המכ שי
םימיה יכשחמ תא ריאהל לכוי הלאמ דחא לכ ,הדגאו רסומ ירפס ,טויפו הריש ירפס ,הכלה ,םיקוחו
.תורודה תומולעת ריאהל םילוכי ונא תודבועה לכ לש ןהיפוריצ ךותמו ,תדחוימ הניפמ

ירוטסה רוקמכ תומש
אוה ,רובדה תא ןאכ דחיל הצור ינא וילע רשא ,הפוקתה תעידיל - ונימב דחוימ - ףסונ רוקמ
םהבש ,םינמז שי .וייח ימיל םינושארה םימיב דליל ןתינ םשה .םישנו םישנא לש תומשה רצוא
םש :םחור לע הלועה לככ דליל םש םיארוק םה ,הז ןיינעל תדחוימ תובישח םיסחימ םירוהה ןיא
טקש ימיב תוירבה לש םגהנמ הז .הלאב אצויכו רודה ינב לע ביבחה ,גוהנ םש ,הפי ולוצלצש
םיארוק .המואה ייחב תולודג תופיאש ןיאו ,טרפהו ללכה ייחב םיבושח תוערואמ ןיאשכ ,הולשו
ולידבהל ולכויש ידכ ,דליה תא ןייצל ,רקיעהו ,םיבורקה דחא לש ומש לע וא ונקז םש לע דליל
יכ שיגרמ טרפהשכ ,תוילרוג תופוקתב רבדה ןכ אל - .החפשמה ינב ראשמ וא םידליה ראשמ
םאהו באה םיצור הלא ןוגכ תורודב .םעה תודלות תריציב קלח ול שיו ,המואה לש קלח אוה
תירסומהו תינחורה ותוחתפתהב ,ץראה ןינבב ,המואה ייחב קלח ןכ םג היהי םתבלו םנבלש
דימ םהיתופיאשלו םהיתושגרל יוטיב תתל םירוהה םיצור הלאכ םימיבש ןבומ .ולוכ םעה לש
.םבבל ישחרל םיאתמ םש םישקבמ םהירהו דליה לש םינושארה וימיב

ןתינ ,ל"ז לצרה רודואית ,תינויצה העונתה דסימ לש ותומ ירחא .הווהה ןמ הטושפ אמגוד הנהו
םשב אלהו ,ינייפוא יד אל הזש ינפמ ,רודואית אלו) לצרה םשה הלוגה תוצופתב םידלי המכל
ךותל הירופלב םשה סנכנ רופלב דרול לש ותומ ירחא ;(לארשיב םידלי המכ םינפל םג וניכ הז
תינויצה העונתה הליחתה זאמ .םילשוריבש חרזמה תודע ברקב וליפאו לארשי תוחפשמ
,דדוע ,םחנמ ,המחור ,הלואג ,הוקת ,הביבא ,הנויצ :ומכ תומש םיעמוש ונא ונצראב םשגתהל
םה - ,םדוקה רודה ינב לש םתעד לע םילוע ויה אל הלא תומש .הרורד ,הרינ ,הויז ,הדדוע
הביטמ והשמ הלגמ םהמ דחא לכו ,םהב םייח ונאש ,הלאה םיירוטסיהה םינמזה ירפ תמאב
ידוהיה ןוירוטסיהה תריקחל רוקמ הלא תומש ויהי אובל דיתעלו ,הב םייח ונאש הפוקתה לש
.הירוטסיה םשל בתכנש טנמוקוד ומכ שממ

,רמול לכונ .ינשה תיבה לש תוערואמה תברו הכוראה הפוקתב וניתובא ימיב םג רבדה היה ןכ
ייחב םיעירכמ תוערואמ היפנכב האיבה אלש ,תחא הנש ףא לארשי ייחב זא התיה אל ילואש
ןוישרהו לארשי ץראל היילעל סרפ ךלמ שרוכ תזרכה 538 תנשב ,הנושארה הנשב ,הנה .ונמע
,ןיינבה תא בכעל וצרש ,הלוגה להק יביואב תומחלמה :ךכ רחא ;שדקמה תיב תא םש תונבל
רחא ;ולת לע הרותה קוח תא דימעהל םילדתשמה ,הימחנו ארזע לש םתיילע ןיינבה רמג רחאו
יתב דוסי ,הרותה תעידי תצפה ,םירפוסה ישעמ ,הלודגה תסנכ ישנא לש םהיתולועפ :ךכ
בוש םיעיפומ :םיינידמ תוערואמ טעמ דועו .םילשוריב טרפבו ץראה לכב רפס יתבו תושרדמ
;הירוסמ ,םירצממ ,ןוימ :תושדח תויתד תועפשהו תויתוברת תועונת םתאו םישדח םיטילש
םייח ןכמ רחאל ;לארשי םעו 'ה תרות םע םלש םבלש םתירב ילעבו םיאנומשחה תוממוקתה
הענכהו תוימינפ תומחלמ בושו (םיאנומשחה יכלמ ימי) הנש האמכ ךשמ םיימואל םייאמצע
.ןברוחה - תיתדהו תימואלה הידגרטה ,ףוסה אבש דע - םימורל ,הפיכב טלושה םעל

תודלות :תחאה תיזוידנרגה המרדה התוא לש תוכרעמ אלא ןניא הלאה םינשה תואמ שש לכ
םישעמה ימשר תא שפחל ונילע .םילשורי :רקיעב הזחמה םוקמו ,ינש תיב תפוקתב לארשי
לארשי ידליל םש תאירק לש הטועפה העפותב וליפאו ,םייחה תועפות לכב הלאה םילודגה
.םעה ישיאל תומש תעיבקבו םימיה םתואב

לבב תולגב ונתינש תומש
,המש הלגה םעה לש בושח קלח .לבב תולג איה הקיתעה הפוקתב ונמע תודלותב עירכמ ערואמ
'ג א"הד) "רסא" םשה רבדל רכז .םצראל בושל הווקתה תא םג םבלב םתא וכילוה םילוגה לבא
דלונ אוהה דליהש דיעמ םשה ,םילשוריבו הדוהיב םינורחאה םיכלמה דחא לש ונבל ארקנש (17
בשוי" אלפנה םשב דחא ארקנ החפשמה התוא ינב ןיב םלוא .ביואה ץראב "ריסא" ויבא תויהב
ירחא םילשוריב אישנה לש ומש .וצרא לא םיקלא דסחב בשוי לארשי :רמולכ ,('כ םש) "דסח
לש ומש ירה - לבבל הלגוהו ץופנ לארשי - "לבבב יורז" :ושוריפש ,"לבבורז" אוה לבבמ הילעה
הלא .וצרא לא לארשי תא בישמה 'ה תעושי תא ריכזמ ,עושי וא עשוהי ודי לע דמועש לודגה ןהכ
תמושת שידקהש ,לארשי ירקוח ןיב ןושארה תאז העפות ןייצ רבכו ,הברהמ תוטעמ תואמגוד ןה
ןוחטיבה תא םיעיבמ ,הימחנו (הרזע=) ארזע לש םהיתומש ףא .ץנוצ אוה ,תומשה רקחמל בל
תווקת יאלמ ויה םילשוריב םייחה יכ ונדמלל ןייד וללה תואמגודה .ןויצ תמחנבו 'ה תרזעב
םישק םיטבל םג ןהה םינשב וברש יפ לע ףאו .םינשה ןתואב ץראהו המואה תושדחתהל
.ונימיב ומכ שממ - ןינבה יביואבו ןויצ יאנושב תוינידמ תומחלמו

ונתוממותשהלו ,םיימינפה םייחה לע םמתוח תא ועבט הלוגבש םירזה םייחה םגש ,וילאמ ןבומ
ןיאש םירז תומש הנידמה ירע ראשלו םילשוריל לבבמ םינושארה םילועה תמישרב םיארוק ונא
תומש ןיעכ ונינזאב םילצלצמ םירזומו םירז תומש םתוא .םישדחתמה םייחה םע םולכ אלו םהל
יבש יכ ,שרדמה ימכח ורמא רבכו ,(53-52 'ב ארזע) המודכו "קובקב" ,"תולצב" לשמל ,געל
.ויה םיפי םהישעמש יפ לע ףא םינוגמ םהיתומש לבב

.תוחפשמל וא םישנאל ונתנש תומש ,םייוניכ תניתנ לש גהנמה ליחתה םימיה םתואב יכ ,הארנ
בוקעל רשפאש תניינעמ העפות וז םוקמ לכמ .ץוחה ןמ הרז העפשה ירפ הז גהנמ היה הארנכ
הארנש יפכ ,םילשורי יבשות ייחב םיניינעמ םיוק המכ הלגמ איהו ,ינש תיב ימי לכ ךשמ הירחא
.ונירבד ךשמהב דוע

סחיה תרימש
דבכנו לודג רבד ךל ןיא .םהה םימיב וניתובא ייחב בושח ןיינע לע הליחת דומעל יוארה ןמ םלוא
וא םיטנמוקוד ידי לע חיכוהל הצר דחאו דחא לכ :סחיה ןיינעמ לארשיכ שודקו קיתע םע ייחב
.ותמדא לא ובוש ירחא ןכש לכמו תולגב הרז הדובע ידבוע םלועה תומואב ברעתנ אלש ,םידע
ארזע ושמתשה םהבש םישקה םיעצמאה םיעודי .ןתרהט ורמש תוחפשמה לכ אלש ,םיעדוי ונא
םידבוכמ ןבומכ ויה הלא תמועל .הרז תבורעתמ לארשי תוחפשמ תא רהטל ידכב ,הימחנו
המואה ילודג ויה םהיתובאש חיכוהל ףא ולכיו םסחי תא דיגהל ולכיש ,תובאה יתב םיבושחו
,ךלמה דוד תיב לע םיסחייתמ םה יכ וחיכוהש ויה :םילשוריב המכ ויה הלאכ תוחפשמו .לארשיב
ימיב תוחפשמ ויה .םיכלמה ימיב םילילאה תדובעב םחולה לודגה יאנקה בכר ןב בדנוי ינב לע וא
תא ואיבהו םיירוסה תופידר ימיב םשפנב ונכסש םישנא יאצאצמ םהש וחיכוהש ,םיאנומשחה
"ילע יבנוג ינב" םשב םתוא וארק הז םש לעו) םילשוריבש שדקמה תיבל םירוכבהו םיצעה ןברק
דע ותחפשמ יסחי תא עדיש שיא םיריכמ ונא .('ה 'ד תינעת תנשמ :"תועיצק יעצוק ינב"ו
םילשוריב תולודג תוחפשמ וחיכוה ןכו ,ךלמה דודו םיטפושה ימימ ונל םיעודיה "םיתרפא"ה
,אתשרתה הימחנמ ,ררושמה ףסאמ ,רנ ןב רנבאמ ,דוד ינב יבורקמ ןהש ,ןהלש סחיה תולגמב
בותכ אוה .םילשוריב יחש ,ןהכה היתתמ ןב ףסוי ירבד הז ןיינעל רתויב תטלובה אמגודה
:ולש היפרגויבוטואב

םינהכ תחפשמ יאצאצמ םא יכ ,יננה םש ילב ןב אל - וירבד תא ליחתמ אוה ךכ - ינא"
םינהכ אצוממ אל יתחפשמ םלוא .םינהכ ערזמ ואצומש ימ ליצאל בשחנ ונלצא ...הקיתע
,םיכלמ עזגמ יננה ימא דצמ ...םינהכה תורמשמ 24 לש ןושארה רמשמהמ אלא ,םיטושפ
בר ןמז ךשמב םיכלמו םילודג םינהכ ונמעל ודימעה רשא ,םיאנומשחה תחפשממ איה יכ
- "דאמ
.םהיתומש יפ לע ויבא תיב סחי תא איבמ אוה ךכ רחאו

"םיסחוימה" תוחפשמ
םג תוארל שי לבא ,סחיה תובישח תא ךירעהל ףאו תאזה תוראפתה תא בטיה ןיבהל רשפא
ראש לע תואשנתהלו הקיר תוראפתהל ךפההל לולע סחיה רודיה :רבדב הכורכה הנכסה תא
תוראפתה הררוע םנמאו ,רבדה היה ןכ תמאב !םיראופמ ךכ לכ תובא יאצאצ םניאש ,רודה ינב
םיארקנ ויה םילשוריב הלאה סחיה ילודג תרובח .םעה תורדש ראש ןיב געלו האנש םג תאז
לובסל לוכי אלש ,םעה הנהו - "תורקי םישנ" םג ןבומכ םהיניב - "םילשורי יריקי" ללוכה םשב
,"םילשורי יריהי" - "יריקי" םוקמב הנטק תוא יונשב םארקו םמש תא הנש ,םתואשנתה תא
."םילשורי ינרדנג ,ןיראפתמ"

תדובעב םשו די ןהלש תוחפשמ :תודיקפה ילודג םג שדוקה ריעב םיעיפומ סחיה ילודג די לע
החפשמ :םיניינעמ םירבד ונא םיעדוי שדקמה תיבבש וללה לע .שדקמה תיב תדובעבו ךלמה
תא םירחאל דמלל וצר אל הלאו ,םירצמבש הירדנסכלאמ האבוה תרוטקה ישוע םינמוא לש הלודג
םתוא וריכזה ןכלו ,םדיב היהש יעוצקמה דוסה דעב דאמ הלודג תרוכשמ ושרד ףאו תרטקה םוטפ
הליבשב אצמ םעה יפו - םינפה םחל השעמ לע םירחא דמלל וצר אל תרחא החפשמ ינב .יאנגל
תא םיללוגו םיכרוע וב רשא ץעה ,"ךורעמה ץע תיב" ,רמולכ ,"ומרג תיב" :םיאתמה םשה תא דימ
וארקו (םינוש םיעבצבו בהז לש בתכ ילוא) בתכה השעמ לע דמלל הצר אל םסרופמ רפוס .הסיעה
אל .('ג קרפ ףוס אמוי תנשמ) םירחאל ותרות תא רסומ וניאש ,"ןצמקה" ,רמולכ ,"רצמק ןב" ותוא
.('א 'א תובא תנשמ) "הברה םידימלת ודימעהו" דימת ושרדש םייתמאה םעה ירומ ןכ

םיינוי תומש
לחה םילשוריב דאמ דע םיליגר םיישיא-םייטרפ תומש אלא ,הז ןיממ אל רקיעבו ,םיינוי תומש
,םינושארה הנשמה ימכחמ דחאש איה ,רתויב העיתפמהו תטלובה אמגודה .רדנסכלא תפוקתמ
וחיגשה אל הארנה יפכ .('ג 'א תובא תנשמ) וכוס שיא סונגיטנא היה ,תובא תלחתב רכזנ ומשש
םירבק-תונורא תובותכמ םג אלא ,הפוקתה התוא לש תורפסהמ קר אלו ,תומשה תרהט לע
.םיינוי תומש לש דאמ תנווגמו הכורא המישר ףרצל רשפא ("תואמקסולגה")

העיפומ םירזה תומשה תובקעב יכ היה הנכס ילב אל םוקמ לכמ ,אוה יעבטש ףא ,הזה רבדהו
העימטל ףוסבל האיבהש ,םירכנב תוללובתההו הרזה תוברתהו הרזה הפשה םג טעמ דוע
ןיבש ריעהל םנמא יאדכ .םיאנומשחה תוממוקתה האבש דע ,לארשיב םיפלא המכ לש הרומג
!ינוי דחא םש ףא ןיא ,תימלשורי החפשמ הרקיעב התייהש היתתמ ינב

המואה הררופתנ ,לארשי הצרא םיימורה לש םאוב ינפל דועו ,תינמז התיה םנמא העושתה
ןימיל דמע םעה לש ונינמ בור .םיקודצהו םישורפה ביר ידי לע ,ימינפה בירה ידי לע םיקלחל
,"תובאה תרוסמ" תא םילטבמה לש םהיתולועפב הכורכה הנכסה תא ןיבה םעה בור .םישורפה
אלו םיניע הארמ םשל םהישעמ תא ושעש ,םישורפה םתוא לש םהיתולועפב םג הנכס ואר לבא
םהמ םידחא .געל לש תומשב הלאכ "םיעובצ" םישורפ תונגלמ םעה ענמנ אל ןכל .רוהט בלמ
ילב ויפ תא רעופש שיא - "הריעופ ןב" םשב ותונקעצ םש לע לשמל וארק דחאה תא :ונל םיעודי
!םעה ךותב רחא ןיממ םג םישנא אנ הארנ לבא .םיחא ןיב ביר רחרחמו קוח

לארשיב המכחה ירומ
ידימלת םתוא אל ,לארשיב המכחה ירומ :םילשוריב םיאנומשחה ינפל דוע עיפוה שדח סופיט
תמכח ,תרחא המכח םג אלא הפ לעבו בתכב הרוסמה לארשי תרות תא קר ודמלש םימכח
ורפס .םילשורימ אריס ןב עושי אוה הז ןיממ רתויב עודיה שיאה .תיממע היפוסוליפ ןיעכ ,םייחה
דחא םוקממ עודי ומש קרו ,םידוהיה ךותמ דבא "הנעל ןב" ורבח לש ורפס לבא ,ונידיב ראשנ
םירבד רבדמה שיא :ושוריפ "הנעל ןב" יכ ,ןיינעמ הזה רפוסה לש ומש .ימלשוריה דומלתבש
.םירצקהו םיפירחה וירמאמו וילשמ תנוכת תאז התיה יאדוב ,הנעלכ םירמ

תומשב וילע םיביבח ויהש םישנאה תא םג הנכ םעה .םייונכב ושמתשה יאנגל קר אלש ןבומ
לעבו האנ ,דחא יול ."יאכז ןב" קר רוצקב וארק יאכז ןב ןנחוי ןבר ןידה תיב בא תאש שי .םירצק
ןב" רוצקב ארקנ ,('ג 'ז דימת תנשמ) םייולה ויחא לש םתריש לע ןכודה לע הנוממ היהש המוק
דחא דיקפו ,"תפטוט ןב" םשב תופיה ויליפת םש לע ארקנ רחא ;("םיזראכ רוחב" רמולכ) "אזרא
"רבג ןב" רוצקב ארקנ הדובעל םינהכה תא לוגנרתה תאירקב רקבב רקבב ארקל היה וילעש
לכש םעה לש םייעבטה םייממעה םייחה םיאטבתמ הלאה םייונכה לכב .('א 'ה םילקש תנשמ)
.ול םה ןיינע םיבושחה וייח תועפות

םיימור תומש
(לבבו סרפ תפוקתב) םיימרא תומש תירבעה הרוטלקנמונה ךותל םיברעתמ תומדוקה תופוקתב
,םייניטלה ,םיימורה תומשה םג םיעיפומ לארשי תמדא לע ימור תעפוהב ונעמשש יפכו .םיינויו
ספירגא םשה אוה רתויב תטלובה אמגודה .תוכלמל םיבורק ויהש םיגוחה םתואב רקיעב ןבומכו
דוע ,ספירגא םשב וארקנש וינב ינבמ םינש .ימור ידסחב הדוהיב ךלמ היהש ,סודרוה תחפשמב
.וירחא תוכלמ לש לצ םילחונ

םרפסמ רדס יפ לע םידליל םייונכ תתל גהנמ היה ימורב .רחא ןווכב םג עיפשה ימורה גהנמה
,יששה ,ישימחה ,ינשה :םייונכה ילעב םישנא םש םיריכמ ונא .החפשמה ךותב םתדיל ןמז יפלו
ןב עשוהי לודגה ןהכה ארקנ ןכ .םילשוריבו לארשי ץראב םג םיאצומ ונא גהנמה ותואו .ינימשה
תואה לע הארנה יפכ ,"אה-אה רב" היה ללה ידימלתמ דחא ;(למג) ישילשה ןבה ושוריפ ,"אלמג"
םחר רטפ" רמולכ ,"ירוטפ ןב" םשב ותוא וארק ,ומאל רוכב היהש ימו ;א"ה ב"אבש תישימחה
.םעה ייח לע אונשה ,טילשה םעה יגהנמ ףא ,םישמ ילבמ םיעיפשמ ךכ ."ירכוב ןב" וא ,"ומא

סופסוי .המואה לכ ייח לע ןוטלשה תעפשה לש םירחא םידדצ םג ונינפל םילגמ תומשהו טעמ דועו
ודודג םע ךלהתהש תיבה ימי ףוסב םסרופמ רוביג Dinaios ןב רזעלא ומשש שיא לע לשמל רפסמ
םירפסמ ל"זח םג .התימל ותוא ןודל ימורל והוחלשו והושפתש דע ,םיימורה ןיב תומש השעו ץראב
,ויבא לש ומש הז ןיאש קפס ןיא ."יאניד ןב" םשב ארקנ ,ולשכנו ץקה תא וקחדש םישנאה דחא יכ
.ודרמ לע שנענו םיימורה ןידל דמעוהש םש לע ,"יאניד ןב" והוניכ םילשורי ישנא ,ורוד ינב אלא

םיימורב המחלמה ימיב
התיה הארונ .םילשוריב הנורחאהו הלודגה המחלמה ימיל רבכ ונתוא ברקמ הזה השעמה
ןטקה םעה לבא .תומואה ןיבש ןטקה ןיבו רתויב ףיקתהו לודגה םעה ןיב תוקבאתההו תושגנתהה
םייונכ המכ .הלא הרובג ישעמ רפסמו רכוז היה םעהש ןבומו ,הורעש אל רשא הרובג הארה הזה
תפז לש תוקובא קרזש שיא לש ותרובג השעמ לע ורפס ךכ .םישעמה םתואל רכז יאדו םה םירצק
."הקובא ןב" םשב רוצקב והונכו ימור ידודג לע

רב" ןועמש רובגה היה םהיניבש םסרופמה .בקעי תיב לא וחפסנש םירג םג ויה לארשי ילייח ןיב
.םילשוריב טרפבו לארשי ץראב םירגה ויה םיברו .לארשיב קדצ רג רמולכ ,"רגה ןב" "ארויג

המו .תורודה םתואב םילשוריב םייחה לש םינוש םידדצ ונדמלל םייושעה םייונכהו תומשה םיבר
תעפשה לע דוע דומענ םירבדה םויסבו .הברהמ תוטעמ תואמגוד אלא םניא הכ דע ונרכזהש
.הנממ ולג היבשויו ריעה הברחנש ירחא לארשי ייח לע המצע "םילשורי" לש המש

ןברוחה ירחא
אישנה הדוהי יבר תציחמב "םילשורי ישנא" לע ונא םיעמוש ןברוחה ירחא הנש םישימחו האמכ
ימיב םילשורי ןברוח תורמלש ,היאר ןאכמש ,קיסהל זפחנ דחא רקוח .ירופצב רקיעב ,לילגב
ידוהיב בושיה לדח אל סונירדה ימיב תילילא ריעל שדוקה ריע לש התכיפה תורמלו ,סוטיט
.םילשוריב

ןואגב רמש לארשימ דחא לכ יכ ,אוה םירומאה םייוניכה רשפ .הז רבדל דוסי םוש ןיא ,תמאה יפל
לע וסחי תאו ותורשקתה תא עיבהלו טילבהל הצרו םילשוריב םירושק ויהש ותחפשמ תונורכיז
"הריבה רש" אחא יבר םשב ארקנ ,לילגב אשוא ימכחמ ,םיאנתה ינורחאמ דחא .השודקה ריעה
רש" .םלשוריב דבכנ דיקפתב םינפל ונהיכש ויתובאמ הז ראות שרי אוהש קפס ןיא (.בכ תובותכ)
-כ הנוממ ותוא לש ואצאצ הנהו .(הריבה=) שדקמה רצבמ לע הנוממה לש וראת אוה "הריבה
תובאש םישנא .ויתובאמ שריש םר ראות ותוא לע ןואגב דוע דקוש הריבה ןברוח ירחא הנש 170
ורבחתנש שיו ,"םילשורי ישנא" םשב תורוד ךשמב םמצע םינכמ ויה ,םילשורי יבשוי ויה םהיתובא
םהיתובא לש "תורובחה" תמגודכ הכאלמבו הליפתב ,הרותב הקסעש הלודגו הבושח הרובחל
ליעפ קלח וחקל םילשוריב תורובח ןתוא .םילשוריב תיבה ימי לש תונורחאה םינשה תורשעב
."םילשורי לש השודק הרובח" םשב םדיקפת םש לע םמצע תא םינכמ ויהו רובצה ייחב דואמ

תורודה לכ ךשמבש ,אופא ,אלפ ןיא .הנברוח ירחא םג םילשורי לש םייחה םעה לע ועיפשה הככ
לכ לש למס ןיעכ תאזה הדיחיה ריעה התשענש דע ,ונמע תוניינעתה זכרמב םילשורי הדמע
.("י"אב" םוקמב דימת ונרמא "םילשוריב האבה הנשל") הלוכ ץראה

םילשורי תא - התואו "ץראה בל" ,"ץראה רובט" איה םילשורי :אבהל םג תויהל ךירצ הככ
.דימת ונתחמש שאר לעו וניתוגאד שאר לע תולעהל ונילע - הקיתעה םילשורי תאו השדחה