הנובל

ראלק לט

תוילגתו םירקחמ ץבוק "...השנמו ןימינב םירפא ינפל..."
ה"משת םילשורי ,תירוטסיה-היפרגואיגב


הנובל ,הליש :חתפמ תולימ

.הלישל תוכומסה הנובל הלעמו הנובל לש יפרגואגה םמוקימ תא ההזמ הז רמאמ :ריצקת
.הנובל הלעמ תולגרמל אצמנה ןאח םע ההוזמה ,הכימ תיב לש יוהז ונשי ןכ ומכ


הלישל ןויצכ הנובל
םימימ ולשב 'ה גח הנה ורמאיו" :םיטפוש רפס ףוסב ,דבלב תחא םעפ ך"נתב תרכזנ הנובל
"הנובלל בגנמו המכש לא תיבמ הלועה הליסמל שמשה החרזמ לא תיבל הנופצמ רשא המימי
.(ט"י ,א"כ םיטפוש)


ארקמ
יחכונ םש - הליש
יארקמ םש - הליש

תא וניבה םג ךכו ,ריעה הליש לש המוקמל קייודמ יפרגואיג רואית ,הרואכל ,אבומ הז קוספב
:"חרפו רותפכ" ורפסב ,14 -ה האמב יחרפה ירותשא ,רוזאב ולייטש םינוש םיעסונ קוספה

ךנימי לע אצמת הלחתש םויה אוה ךכ םיטפוש רפס ףוסב ןמסנ אוהש ומכ יכ עדו..."
ךלת ,ליבש םשו םימ ןיע ךלאמש לע אצמתו המא ףלאכ דוע הלעת ,ןבול ול ןירוקו הנובל
(11 קרפ) "הליש אוה םשו העש ומכ םורדל הטונ חרזמל וב

קוספה ;םימיאתמ םניא יכ חכוונ תיפרגואיגה תואיצמל קוספב בותכה תא הוושנ םא םלואו
ההז הארנה לככ איהש ,המכש לא -תיבמ הלועה הליסמל חרזממ אצמנה םוקמ לע רבדמ
יברעה רפכב ההוזמה הנובלל םורדמו ,םויה םכש-םילשורי שיבכ לש יאותל הז רוזאב
מ"ק 5 -כ תאצמנ איה ןכו (מ"ק 5) תישארה ךרדה ןמ ידמ תקחורמ הליש הנהו .היקרש-ןבול
.הל תימורד עברו מ"ק קרו ,הל תיחרזמ

,הנובל לש המוקימ תא ואיבי יכ ןכתי דציכ :איה קוספב רואתל רשקהב הלועה תפסונ היעב
ינידמ זכרמ - הליש לש המוקימל ןמיסכ ,הז םוקמב קר ארקמב תרכזנה העודי יתלב ריע
המוקימ ראתל ארקמה ךרדמ הז ןיא - דועו תאז !?םימעפ 34 ארקמב תרכזנה ,בושח ינחורו
עורא לש ותושחרתה םוקמל קר ללכ ךרדב אובי יפרגואיג רואת .העודיו תמייק ריע לש
.("תיארקמה היפרגואיגבו יברעה רפכב הירוטירטה תשיפת" ורמאמב) רוצילא לאוי .םייוסמ
לש ומוקמ תא אלא הליש תא ראתל אב אל בותכה יכ ןעוט אוה .הלא תוהימתל רבסה עיצמ
.תיארקמה היפרגואיגה תסיפת יפ לע הליש לש "טופישה חטש"ב היהש ,'ה גח

,ןבול -א רפכל םורדמו תישארה ךרדל חרזממש םיכומסה םימרכב לוחל ואצי הליש תונב
.ןבול ןאחל ךומס ,הנובל קמע לש יחרזמ -םורדה קלחב ונייהד

.ךומסה קמעה תא םידבעמ ויבשותש ,היקרש-א ןבול ימלסומה רפכב ההוזמ תיארקמה הנובל
ולידבהל אב הנובל -"ןבול" רפכה לש ירוקמה ומשל ףסונה יחרזמה - "היקרש-א" ןויצה
.תוחנמ -תנשמבש "ןבל -תיב"כ ההוזמו "הירא תיב"ל הכומסה "היבר'ע -א ןבול"מ

"הנובל הלעמ"
םיבורמ ןכלו ,ברעמ -חרזמ םנוויכש תוחולשו םיסכרמ בכרומ ןורמושה לש יפרגופוטה הנבמה
לכב .םילותיפו תודירי ,תוילע ןוגכ ,םורד -ןופצ ןוויכב ותוא הצוחה ,תישארה ךרדב םילושכמה
תורפסב איה םג תנייוצמה הדבוע ,םיברה וילותיפבו ותולילתב הנובל הלעמ טלוב תאז
:ראתמ יבאלש הילוא םשב 17-ה האמה ןב יכרות .םיעסונה

ףלא ונשגרה וילע ונספטב .לולתה הלעמב ךרדה ךשמה ונממו ,דאמ חוורמ ןאחהו..."
תירבעל םגרותמ) "םינבא אלמו השק רבעמ הז .ותגספ לא ונאובל דע םיישק
.(3936 'מע ,יאנליו ,"לאירא"ב

יבכמה הדוהי .יבכמה הדוהי לש ןושארה ברקה שחרתה וב יכ הרעשהל איבה הלעמה יפוא
םירפכה לע טלתשהל וחילצהו עתפ תופקתהב ואצי םשמו ,אנפוג ירה רוזאב ואבצ םע זכרתה
רתוכמו קתונמ רתונ םילשוריב יקבלסה בצמה ליח .םילשוריל תוליבומה םיכרדה לעו רוזאב
המורד עסמב ןכ לע אצי ,ןורמושב בשיש יקבלסה ביצנה ,סוינולופא .תשומחתו הקפסא אלל
.ךרדב ועינכהו ועיתפה יבכמה הדוהי ךא ,םילשורי רבעל

:ללכ רכזנ אל ומוקמו ,תורוקמב הברה בתכנ אל יבכמה הדוהי לש הז ברק לע

ךיו ותארקל אציו הדוהי עדיו ,לארשי םע םחלהל ןורמושמ םייוג סוינולופא ףוסאיו..."
סוינולופא ברח תאו םללש תא חקיו .וסנ םיראשנהו םיבר םיללח ולפיו והתימיו ותוא
.(אנהכ-בי -י ,'ג 'א םיאנומשח) "םימיה לכ הב םחלנ יהיו הדוהי חקל

הדוהי לש המיחלה ךרד תא ראתמ אוה ךא ,ללכ ברקה תא ריכזמ אל 'ב םיאנומשח רפס
:יבכמה

היה םואתפו ...םירפכל ביבסמ רתסב םיכלוה ויה ותא רשאו יבכמ הנוכמה הדוהיו..."
אל םיביואהמ ותוכהב חקול היה םיחונה תומוקמה תאו םפרושו םירפכלו םירעל אב
."טעמ

תומוקמה"מ דחאב בראממ סוינולופא תא עיתפה יבכמה הדוהי יכ םידמול ונא הלא תורוקממ
תוסמ' ורפסב) הנוי -יבא 'פורפ .ןכיה רסמנ אל ךא ,םילשוריל ןורמושמ ךרדב "םיחונה
לש הילע) לולתה הנובל הלעמב ברקה םוקמ תא רתאל עיצמ (59 'מע "ץראה תעידיב םירקחמו
הרועפ דחאה הדצמ .םיבר םילותיפב הלוע ךרדה .(יריוא וקב 'מ 900 -כ לש קחרמ לע 'מ 170
העתפהל םימיאתמ םיאנת ולא יכ רורב .ךרדה לע תשלוחה העבג רחאה הדצמו םוהת
תחא קר וז יכ ןייצל בושח .העונת -לקו דיינ אבצ ידי-לע ףייעו לברוסמ אבצ תענכהלו
תרובג" 'בוחב אשונב בחר ןויד) .יבכמה הדוהי לש ןושארה ברקה לש ומוקימ יבגל תורעשהה
ויאנת תא .(ה"משת ,הרפע ש"סיב ,עבטה תנגהל הרבחה ,ךילרא .ח באז "יאנומשח תיב
-תרטשמ ותיתחתב הבצוה ןכלו ,םידדוש תויפונכ םג רתוי רחואמ ולצינ הלעמה לש םישקה
.ינדריה ןוטלשה תפוקתב םיכרד

(?) "הכימ תיב" - ןאבול-א ןאח
ריעהמ שיאה ךליו םש רג אוהו יול אוהו הדוהי תחפשממ הדוהי םחל -תיבמ רענ יהיו"
,ז"י םיטפוש) "וכרד תושעל הכימ תיב דע םירפא רה אוביו אצמי רשאב רוגל םחל תיב
.(ט -ז


(?) "הכימ תיב" - ןבול ןאח

לואתשאו הערצמ ליח ינב םישנא םתוצקמ םישנא השימח םתחפשממ ןד ינב וחלשיו"
תיב דע םירפא רה ואוביו .ץראה תא ורקח וכל :םהילא ורמאיו הרקחלו ץראה תא לגרל
.(ג -ב ,ח"י םיטפוש) "םש וניליו הכימ

ולעיו המחלמ -ילכ רוגח שיא תואמ שש לואתשאמו הערצמ ינדה תחפשמ םשמ ועסיו"
-אי ,ח"י םיטפוש) "הכימ תיב דע םירפא רה םשמ ורבעיו ...הדוהיב םירעי תירקב ונחיו
.(גי

,הכימ תיבב ונלו םילשורי רוזאמ םישנא ואצי םירקמה תשולשב יכ הלוע ונאבהש תורוקמהמ
.הנופצ םילשורי רוזאמ םיכלוהל הליל -תנילל הנחת ןיעמ היה הכימ תיבש ןאכמ

רהמ שיא יהיו" .םירפא תלחנב ןכשש רורב יכ םא ,ך"נתב רסמנ אל הכימ תיב לש ומוקמ
.(א ז"י םיטפוש) "...והיכימ ומשו םירפא

:םוקמה יוהיזל ןויסנ ל"זח לצא םיאצומ ונא תאז תמועל

?אבה םלועל קלח םהל ןיאש םתוא םע הכימ תא ונמ אל המ ינפמ - "םירפא רהמ שיא יהיו"
ןשע היהו ןילימ השולש הלישל ברגמ :רמוא ןתנ 'ר אינת ...םיבשו םירבועל היוצמ ותפש ינפמ
םהל רמא ,ופחודל תרשה יכאלמ ושקב .הזב הז ןיברועמ הכימ לש ולספ ןשעו הכרעמ לש
. (ב"ע 'פוש ש"קלי ,ב"ע ג"ק ןירדהנס) "םיבשו םירבועל היוצמ ותפ ,ול וחינה :ה"בקה

- תצקמב הנוש חסונבו

יתבר אתקיספ) "...הלישב דמוע היה שדקמה תיבו וברעמב דמוע היה הכימ לש ולספ"
(ב"ע ז"לק

לש רוזאב רמולכ ,הלישל ברעממ ןילימ השולש הכימ תיב לש ומוקימ תא והיז ל"זחש ןאכמ
רוזאל ברע םע םיעיגמ - םירומח תריישב וא לגרב םילשורימ םיאצוי םא ,ןכאו .הנובל הלעמ
ןאח ידירש םיאצומ ונא ,ןבול -א ןיע - ןייעמה דיל ,הנובל הלעמ תולגרמל .הנובל הלעמ לש
תפוקתל דע תופיצרב הארנכ שמיש אוהו ,רתוי םימודק ילואו םיימור ויתודוסיש ,קיתע
.םיכרד תרטשמ לש סיסב ןאכ עבקנ זאש ,ינדריה ןוטלשה

יואר .הכימ תיב תא וב והיזו ,םילשורימ םיאצויל הניל םוקמכ שמישש ,הז רתא וריכה ל"זח
ואצמנ , (הברור :ירק) הבר'ע לב'ג תארקנה העבג לע ,הנובל הלעמל תימורד טעמ יכ ןייצל
דמע ורתאב וא ןאחב וליאו ,הכימ לש וריע ,ברג וז ילוא .ינשו ןושאר תיב תפוקתמ בושי ידירש
ץרא" ,ןיילק 'ש דמע רבכ הבר'ע לב'גב "ברג" לש היוהיז לע) ...הכימ לספ - ובו "הכימ תיב"
. ('ביב םשו , 182 ,"הדוהי

ליעל אבוהש 17 -ה האמהמ הז ומכ ,םיבר םיעסונ ירואתב םיאצומ ונא ןאחה לע תויודע
.1917 ףוסב תורחואמה תויודעה תחא רתויב תניינעמ םלואו ,("...רתויב חוורמ ןאחהו...")
םהיניב ,םייובשו םיריסא םילשורימ םיכרותה ואיצוה ,םיטירבה ידי-לע םילשורי שוביכ ינפל
:םהמ דחא רפסמו ,ןברל -א ןאחל ברע םע ועיגה םה םג .הנופצ םוליבוהו ,םידוהי 20 םג

ונחרכוה דוע .םיאמצו םיבער ,םיאכודמו םיפייע ,ןאחל ונעגה עשת העשב ףוס ףוס"
כ"חאו .ןייעמה תחת םוריבעיש דעו םלוכ ופסאיש דע תוכחלו ונילגר לע העשכ דומעל
םוקמ ,שפרו הנחצ האלמ החותפ הככס תחת לא ,םיריסאה 230 לכ ,ונלוכ ונוסינכה
חטשה תא םיריסאה ואלמ ךכ .תיבחב םיחולמ םיגדכ ,םילמגו םיסוס תדימע
,'ו ריעצה לעופה יקרפ) ."שיאל שיא ןיב חוור ףא ,הפיט ףא ראשנ אלו םצמוצמה
.(351 'מע ,ה"צרת


"ברג" - הבר'ע 'רח
            ארץ ישראל