הגידול הצפוי של קשישים בישראל (באלפים)
מתוך דו"ח ג'וינט ישראל
ספר אסיא-כרך שישי
מכון שלזינגר • הוצאת ראובן מס בע"מ
ירושלים, תשמ"טתקציר:
הגידול הצפוי של אוכלוסיית הקשישים בישראל הן של האוכלוסייה היהודית והן של האוכלוסייה הערבית.

מילות מפתח:
גידול, יילודה, יהודית, ערבית.


מאז ומתמיד כללה האוכלוסייה של ישראל הן ערבים והן יהודים, כאשר האוכלוסייה היהודית תוגברה באורח משמעותי על-ידי העלייה ההמונית לאחר קום המדינה כ-1948. בעוד שגידולה של האוכלוסייה הערבית נבע בעיקרו מגידול טבעי, צמחה האוכלוסייה היהודית הן כתוצאה מגידול טבעי והן הודות לעלייתם של יהודים מ-104 ארצות. בשל כך עבר המכנה הגילי-מיני-אתני של האוכלוסייה שינויים ניכרים במשך 34 השנים האחרונות.

שיעורם של התושבים בני 65 ומעלה גדל:
מ-3.9% מכלל האוכלוסייה ב-1950 ל-8.6% ב-1980.

באוכלוסייה היהודית היה שיעורם של הקשישים:
3.7% ב-1950, עלה ל-9.7% ב-1980
והוא צפוי להגיע ל-10% עד 1990.

שיעורם של הקשישים באוכלוסייה הלא-יהודית הצטמצם כתוצאה משיעור הילודה הגבוה יחסית באוכלוסייה הערבית:
מ5.4%- ב-1950 ל%- 3.1 ב-1980,
והוא צפוי לרדת עד % 2.8 ב-1990.
במספרים מוחלטים עלה מספרם מ-9,000 ב-1950 ל-20,300 ב-1980.