דומלתה תארוהב רזע תורפס

ןמנייה ףסוי

ב"כשת ,'כ תועד


ךרוצה לע דמועו ,ב"כשת תנשב דומלת תארוהל רזעה תורפס תא רקוס רמאמה :תיצמת
.םידימלתה יכרצל המיאתמ רזע תורפס ןיכהל


רפסה-יתבב הפ-לעבש הרותה תארוהב תערכמ תובישח שי תיטקאדידה רזעה תורפסל
תומא עבראב יח - ללכב יתדה רפסה-תיב דימלת ףאו - ונימיבש דימלתה ןיא ןכש .םהיגוסל
הז רמוחש יפל ,הליחתכלמ דהוא וניא יתכלההו ידומלתה רמוחה לא וסחיי ,אברדא .הכלה לש
יכרדו ונכות תניחבמ ףאש אלא דוע אלו ,םיבר םיישק לע תורבגתה שרודו םותסו ךבוסמ
אופא יולת דואמ הברה .תקהבומ תורז תשוחת ללכ ךרדב אוה רצוי וב תושמשמה הבישחה
תינתומ ,רפסה תיבב דומלתה תארוהב חילצהל יוכיס ללכב שיש הדימבו ;הארוהה יכרדב
שורדל ןיא ךא .ןולשיכה חטבומו טעמכ הידעלבו ,הבר תידותימ-תיכוניח הבשחמב וז החלצה
,םימכח םלוכ םירומה ויה וליפא .השיגה תאו ךרדה תא ול הוותי ומצע אוהש ,הרומ לכמ
איה הרות וז ףאש ,המצע הארוהה תרות תא תוברל - הרותה תא םיעדוי םלוכ ,םינובנ םלוכ
אל ןנוכתהל שורדה יאנפה תא ואצמיש ךכל תופצל היה רשפא יא זא םג ירה - דומיל הכירצו
הארוה יכרד תריצי תניחבמ ףא אלא םיירוב לע םתעידיו תורוקמה דומיל תניחבמ קר
.אקווד םילועמ םילכו ,םישורדה םילכה תא םהידיב תתל אופא ךירצ .םהלשמ

ןוויכו .וז ותכאלמב הרומה לע לקהל םידעוימ םלוכש תורבוחו םינורפס ,םירפס שיו שי
ןונכת ילב בורל - םעפ ידמ תוצצה ,םצמוצמ ףקיה תולעב ,תולוז תורבוחב בורל אוה רבודמהש
םה וליא ,קודבלו הז חטשב יוצמה תא רוקסל םעפ תוסנל אוה יוארה ןמ - תנווכמ די ילבו
לכ ןיא ללכבו .םתילכתל םירשכ םניא וליאו ,םהב שמתשהל ובריש יאדכש .םיליעי םירישכמ
וקפוס םיכרצ וליא ;רסח דוע המו הז חטשב םייק המ ,םיעדוי עוצקמה תארוהב םיקסועה
רוקסל דוחייבו וז תורפסמ קלחב קוסעל םיאב ונא וז המישרב .םקופס לע ואב םרט וליאו
תונטק תורבוחב ףא ןודל יוארה ןמו .ןורחאה ןמזב ועיפוהש םישדחה םירפסה ןמ םידחא
.הבר הדימב עוצקמה תחלצה תא רבד לש ופוסב תועבוקה ןה ןה ןכש ,שאר דבוכב

דומילה ירפס
דמלל םהב םיליגרש ,םייתדה רפסה יתב .עוצקמ לכב ןושאר ךרוצ םהש דומיל ירפסב חתפנ
ירפסל םיקוקז םניאו טעמכ ,שממ (הנשמו) ארמג תישימחה וא תיעיברה םידומילה תנשמ
.םידחוימ דומיל
שי םהיבגלו :עפשב קושב תויוצמ - םידדוב ארמג יקרפ לש וא - תורמג לש תולוז תואצוה
גוהנש הממ רתוי בוט ריינ לעו תינלשר תוחפ הרוצב וספדויש :תחא העונצ השירדב קר אובל
- םירודיס דוחייבו םישמוח םג תוברל רפסה-יתבל םיקפוסמה שדוקה ירפס .םויה
וז אלו ;החודה םתומדבו שטשוטמ סופדב ,תרעוכמה םתרוצבו עורגה םביטב "םינייטצמ"
דצה לע םג חקפי ךוניחה דרשמש ןמזה עיגה אמשו .ךרה ליגב דליה לע הרותה תא בבחל ךרדה
םילודג םיחוור םיקיפמה ,םיל"ומה לע ץחליו ולא םירפס לש ינוציחה הארמה לעו יטיתסאה
.שומישל םייוארה םיאנ םילכ איצמהל ,תומוצע תויומכב הלא םירפס תספדהמ

"דימלתל דומלת"
תארוהב תחתופה וז הטיש איה הנוכנ םנמא םא ,תינורקעה הלאשב ןודל םוקמה ןאכ ןיא
וא יכוניח לוקיש םושש המוד .תישימחה םידומילה תנשב רבכ "שממ ארמג" ךותמ ארמגה
תשרודה תרוסמה התוא ירחא םיררגנ ןאכש אלא ,תאזה ךרדה תא קידצי אל יטקאדיד
לש הסיפתה-תלוכיב איהש לכ תובשחתה אלל ,רתויב ךרה ליגה ןמ ארמגה תארוהב ליחתהל
ליגמ רבכ םינבה תא דמלל םיבייח םא םג םרב .הז דומילל ותנכהו ותונוכנ תדימבו דליה
תודע לע םג התוא םיפוכ םייתניבש ,תיזנכשאה) "תרוסמה"ש ןוויכ ,אקווד ארמג רשע-עשת
תומלש תויגוס תארוהב ליחתהל הקדצה םוש ןיא ירה ,תאז םישרוד "להקה תעד"ו (!חרזמה
ןמזה זובזב תניחבמ קר ולו ,איהש הנכה לכ ילב םיליגר ארמג ירפס ךותמ םימלש םיקרפ וא
ידיב תתלו הרגשה ןמ תוטסל םינכומה רפס-יתב םתוא ליבשב .וז הטישב ךורכה םוצעה
תושירדה לכ לע הנועה רפס םויה יוצמ ויכרצל םאתומה רפס םינושארה םיבלשב דימלתה
.יו יתרפא .א .יל "דימלתל דומלת" לש םיכרכה ינש :תויטיתסאהו תוידותמה ,תויניינעה
יפל וזוכירו וגוריד ,רמוחה רבחמ תניחבמ קר אל ,תפומל הדובע התשענ ןאכ .יקסנגרוב
:ןוגכ ,הארוהבו ךוניחב הברה תעבוקה ןה ןהש ,"תונטק"ל בלה תמושת דצמ םג אלא ,םיאשונ
ריבסמה חפסנ ,רפסה ףוסב ימרא ןולמ תפסות ,אלמ קוסיפ ,םייניע תריאמ תיפארגופיט הרוצ
,הז רפס יפל םייתנש ודמליש םידליה םתואש קפס םוש ןיא .ולאב אצויכו "הילאיר"ה תא
יפ רהמ ומדקתי אלא ,ודיספי אלש דבלב וז אל ,הלמה ןבומ אולמב "דומלתל רודזורפ" אוהש
.וזכ תיתטיש הנכה ירחא ןילקרטל וסנכיישכל ,םיינש

יללכה ןוכיתה רפסה תיב
תעבוק םש ןכש ,דחוימ דומיל רפס ילב רשפא יא טעמכ ךדיאמ יללכה ןוכיתה רפסה תיבב
תספדהמ ענמיהל אופא ןיא .תובר תותכסממ תונוש תויגוסו םיעטק לש טקל דמלל תינכותה
;םינוש םיל"ומו םיכרוע ידי לע ומסרופ הלאכ םיטוקלי .הזה טקלה תא וליכיש דומיל ירפס
םלוככ םבורש ,דואמ רבדה הומת ,תונוש תוניחבמ םהיניבש םירכינה םילדבהה ףא לעו
דבלמ .ליחתמה דמולה לע שממ לש הלקה לקהל ידכ םהב היהש ,םירבד המכמ םימלעתמ
םינותנ םע "תורודה רדס" אל ,ימרא ןולמ םהמ דחאב ףא ןיא ,ריפוא לש תרבוחב
לכ תאש ןוכנ .םיידומלת םיחנומ תמישר אלו תויגוסב םירכזנה םימכחה לע םייפארגואיב
םוש ןיא ךא ;דמלמ צ"ע ר"דל "דומלתל בנשא" - דחוימ רזע-ןורפסב אוצמל רשפא הלא
רתוי םייוקיל םג שי ךא .ופוג דומילה רפסב רכזנה רמוחה תצקמ תוחפל אצמוי אלש ,הביס
תרבוחב דבלמ) ךרועה לש ףסונ רואיב םג י"שר שוריפ דיל ןתינ הלאה םירפסה בורב .םייתוהמ
,רמול ךירצ ןיא .(י"שר שוריפ הב ןיאש ,רנכ .צ .י לשו ,רואיב הב ןיאש ,ארפס רב .ד לש
ףא אמשו ,דמלנה רמוחה לע הרזח תוחפל םידימלתל רשפאל תנמ לע ,יחרכה אוה הזכ רואיבש
ןתינ תאז ךא ;םהיטרפל וללה םישוריפה תא קודבל םוקמה ןאכ ןיאו .הנכה לש המ תדימ
עלוקו רצק רבסה םהב אהיש ,איגוסו איגוס לכל םיקיפסמ אובמ ירבד םירסח םלוכש ,רמול
םיעטקה לש םוגרתהו רבסהה םיבלושמ םלוכב :תאז ףאו .תונודינה תוכלהה יפוג לש
,ללכ םילמה לש ןנבומ לע םכותמ דומעל לוכי דימלתה ןיאש ,תאזכ הדימב הזב הז םיימראה
תופצל רשפא םג היה .ומגרתל עדיש ילבמ טסכטה לש יללכה ונכות תא רתויה לכל ןיבי אלא
אירטו-אלקשב בלש לכ תספדה ידי לע איגוסה הנבמ תא תיתוזח הטלבה טילבהל ןויסינל
הנשמה ןמ עויס ,היחד ,אישוק :ןוגכ ודיקפת לש (שוריפב וא םינפב) ןויצ ךות ,תדרפנ הקספב
תא ירמגל דבאיו לבלבתי ליחתמה דימלתהש הבר הדימב עונמל ידכ וב שיש רבד - ב"צויכו
הדובע השע ל"נה םיכרועה דחאש ןיינעמו .היבלש לעו הנבמ לע ,התומלשב איגוסה תייאר
:תורחא דועו תורכזנה תולעמה לכ הב שיש ה"שת תנשב םסרפש תרבוחב תאז הניחבמ הלועמ
לכ לע רתיו םיבר רפס-יתבב שומישב אצמנהו הנורחאל רביחש דומיל רפס ותואבש אלא
!לבחו - הלאה "תולובחת"ה

לתפנ .מ .אל ,ראובמ דומלת ,"תואיצמ ולא"
דומלת ,"תואיצמ ולא" :רחא רפס ןייטצמ רכזנה גוסה ןמ רזע יעצמאב שומישה תניחבמ
,הפיטעבש רבסהה ירבד ףא לע) רפסה תיבב שומישל דעוימ וניא םנמאש ,לתפנ .מ .אל ,ראובמ
םדא םתסלו ליכשמל" אלא (הרומהו דימלתה ליבשב םג אוה רפסהש ראשה ןיב םיעבוקה
לש ימצע דומילל םיישומיש םילכ םויה דע וידיב ויה אלשו "הרותב הקשח ושפנש לארשימ
תורדגהב ןייטצמה ,אלמה רואיבה דבלמ .תומלשב רפסה גישמ תאזה הרטמה תא .דומלת
אלו) איגוסה הנבמ לש חותינה תא אלו חונימה תרבסה תא אל חינזמ וניאו תועלוקו תורורב
ןאכ םייוצמ ,(היבלשמ דחא לכ לש תישעמה היצקנופה דצמ םג אלא ,ילאמרופה דצה ןמ קר
תורתוכ ,תולבט :ליחתמה דמולל רמוחה תא ריהבהל ןתינ םתרזעבש ,םיעצמאה םתוא לכ
תיב-ףלא רדס יפל םיגשומו םיחנומ ירואיב" ,ןוידב בלש-תת לכלו בלש לכל הנשמ-תורתוכו
,וינפלש ןוידה ביט לע דמולה תא תודימעמה תוחיתפ :םלוכמ בושח ילואו ,רפסה ףוסב
לברוסמהו ךשוממה ןוידה לש תואצותהו ךלהמה תייאר ול םירשפאמה ,תויגוס ימוכיסו
רבסה תשרודה הדוקנ םוש לע גלדמ וניאו טרפ לכ רבחמה טרפמ ורואיבב .הפיקמ הייארב
םרב .חבשל היואר איה תוכיראה הז הרקמבו ,דומלתה לש ומלועב יוצמ וניאש ימ ליבשב
ירבסה לע ךומסל אוה לוכי ןכש ,ךכ לכ טרופמ שוריפ שיגהל ךרוצ ןיא רפסה תיב דימלתל
בוט ךא .הזכ טרופמ רואיבל קוקז הרומה ןיאש רמול ךירצ ןיאו ,התיכב רוריבה לעו הרומה
אלא ,תויגוסה שוריפ תא וכותמ דומלל ידכ אל ,ןודינה רפסב ונייעי םא ,דומלתה ירומ ושעי
דציכו ןיינע םימכסמ דציכ ;איה המ תקיודמ הרדגהו אוה המ עלוק רבסה ,חכוויהל ידכ
תארקל ,תילכת תרסחו תועמשמ תרסח ,המותס הלוכ איגוסה וליבשבש ,דמולה תא םיניכמ
.םימיאתמו םיקיפסמ אובמ ירבד ידי לע דומילה

םיניד - םידחוימ םיאשונ תוארוה
םימוחתל אלא ,ומצע דומלתה תארוהל דומיל ירפס םישורד אל ,רומאכ ,יתדה רפסה-תיבב
"ץראב תויולתה תווצמ סרטנוק" :התע הז עיפוה הזכ רפס .םינידה תארוה ןוגכ ,םידחוימ
.לודג ןורסח אלמל אב אוה "רפסה םע" וירבדב .ג .י ןייצמש יפכו ;גרבסורג ז"ח ברה תאמ
ירבדב ןיוצמ לכ תישאר .םיברועמ תושגר םיררועתמ ומצע רפסה תקידבל םישגינשכ םרב
לש םפוסל יתדרי אל אמש .דחאכ דימלתהו הרומה ידיב ןתניהל דעוימ רפסהש ל"נה החיתפה
ידיב יוצמה רפסה ותואמ ויתועידי תא בואשל הרומה לוכי דציכ ןיבמ ינא ןיא ךא .םירבדה
:(24 'מע) םינידה תארוה לש הקיטקאדיד לע ורפסב סקוא ר"ד ברה בתכ רבכו .וידימלת
םירפסה דחא קר ויתועידי רוקמכ שמשי הרומל םגש ךכל םיכסהל ןיא ןפוא םושב"
וז אלו ."ודמלנש םינידה תא םידימלתה םע םכסי אוה םכותמש ,םידבועמהו םירצוקמה
תא םוקמ םושב ןייצמ אוה ןיאש וז ףא אלא ,תודחוימ "הרומל תורעה" רפסב ןיאש ,דבלב
רפסכ ונינפלש רפסה תא תוארל שי ךכש ןוויכו ,ע"שב וא ם"במרב ,ס"שב תוכלהה רוקמ
אוהש ,ןייצל שי רפסה לש וחבשל .הזכש רותב ותוא ךירעהלו דבלב דימלתל דעוימה דומיל
.תנבומ ןושלבו תרדוסמ הרוצב םינידה ירקיע תא הצרמ
תא רבחמה ןתונ קרפ לכל הרותה יקוספ תמדקה דבלמ :תונורסח המכ ןיעל םיטלוב תאז לכב
םירשעמ רתוי ינפל רבכ .םהימעט תא ריבסהלו םתוא קמנל ןויסינ לכ ילב דבלב םמצע םינידה
ידי לעו םהב הדגא ירבד בוליש ידי לע םינידה תרבסהל ךרדה תא ןמרב בקעי ברה הוותה הנש
ענמנה ןמ" :שיגדמ (35 'מע) ל"נה ורפסב סקוא ברה ףאו ;תיכוניח-תיתדה םתמגמ תטלבה
בור תא ירהו) "תווצמה תא ריבסהל ןויסנה םינידה דומילב השעיי אל 'ח התיכבש יתעדל אוה
.(!ח התיכב יתד-יתכלממה רפסה תיבב תינכותה יפל דמלל שי ץראב תויולתה תווצמה יניד
הרומה באשי ןיינמ ךא ;דומילה רפס לש אלו ,הרומה לש ודיקפת והזש ,ןועטל רשפאש ןבומ
?הרומל םידחוימ רזע ירפס ונידיב ןיא דוע לכ ,ךכל רמוחה תא

םלוע תוכילה
יתטיש ןפואב ףאושה ,"םלוע תוכילה" רוגירא קחצי לש ורפס ל"נה רפסה לע הלוע וז הניחבמ
ינש תא הוושנ םא .הבשחמה תורפסמו ל"זח תורפסמ םירחבנ םיעטק לע םינידה תא ססבל
םימוחתה םתואב םיקסוע םהש הדימב - םהב םישגומה םמצע םינידה יטרפ תניחבמ םירפסה
תמאב הלא לכ םא קפס ךא ;םיטרפב רתוי ךיראמו ביחרמ גרבסורג ברהש ,םנמא ררבתמ -
.(ב"צויכו ץיצעב לדגה ץע לש רשעמו הלרע ,יוג לש הלרע ,ל"וחב הלרע יניד ןוגכ) ,םיצוחנ
שומישל דעוימה דומיל רפסב םגפל םעט םושמ רפסבש "םירמוא שי" תאבה יובירב שי ךדיאמ
.תיעמשמ-דח היהתש בטומ ,הקוספ הכלה םידמלמש העשב יכ ;רפס תיבב
ןתוא ללכ ךרדב ןהו - תומותסו תוחפוקמ תואצויה תוכלה שי תיסחיה תוכיראה ףא לע
המורת יבגל רבחמה ןייצמ ךכ .םויה לש תואיצמב תורעוב תוישעמ תויעב תווהמה תוכלהה
אוה ףאו ,התליכאב רוסא ןהכה ,םיאמט לוכהש םויהו" :תאז קר ונימיב (רשעמ תמורת ללוכ)
- ןמש תמורת ןוגכ ,התפירש תעשב הנממ תונהיל יאשר אוהש אלא האמטנ םא הפרוש
תופתוש םהב היהת אלש יאנתב ,ויתופועלו ותמהבל הליכאהל ול רתומ ןכו ,הקלדהל
םירחא םיקסופש ,הריתי הרמוח אוה ףוסב רכזומה יאנתהש תאז דבלמ .(20 'מע) "לארשיל
םיפרוש דציכ ,לואשל םתעד לע הלעי תורגבתהה ליגב םידימלתש חינהל שי ירה הילע םיקלוח
רשעמ תמורת ןהש ,רדה ירפ תובית (ףלא האמ :םילמב) 100000 -כ ןהכ תומהבל םיליכאמ וא
ראתל ןויסינ לכמ רבחמה םלעתמ ןאכ םאו .תובית ןוילימ הרשעכל םויה עיגמה יתנש לובי לש
םיינע תונתמ ינידב ירה ,השעמל הנורתפל ןהשלכ תועצה תולעהלו תיתואיצמה היעבה תא
.השעמל תווצמה לוטיבכ הומכש תואיצמה תא לבקמ אוה :הכופהה האיגשה תא אוה הגוש
אלש ינפמ ,לארשי ץראב וליפא האפו החכש טקלב וגהנ אל םויהו" :(79 'מע) וירבד הלאו
יפ לע ףאו .ורכש לע הבורמ ותחרט ןכש ,טוקללו הדשל ךליל ומצע חירטי רשא ינע אצמיי
יפל ירה ,חורטל ינעל ול יאדכ היה תונתמה תניתנ תווצמ םימייקמ ויה לארשי לכ וליאש
הומת ןאכ ףא ."םיינע תונתמ ןיד לח אל ןכלו ,טוקללו ךליל םהל יאדכ אל םויה לש תואיצמה
אלש גהנמה ןכש - וילע םירערעמש םיקסופ שיו - הלודג אלוק םושמ וב שיש ,קספה םצע רבכ
םיוג ץראב םיינעה בורש ,ןועטל היה רשפא דועש העשב שרתשנו רצונ האפו החכש טקל בוזעל
תיתכלהה הנקסמה לע אל םלוא .בורל םייוצמ לארשי יינעש םויה ותוא קידצהל השקו ;םה
תונעטב הקדצהו דחמ תואיצמה ןמ תומלעתה םאה :תיכוניחה השיגה לע םא יכ ,גישהל ונאב
םיכרדה ןה ןה ךדיאמ ,שרושה ןמ הוצמה תריקע םושמ וב שיש ,רוגשה גהנמה לש תוקפקופמ
םידימלתל קר רמוחה תא שיגהל רשפא וזכ הרוצב ?תווצמ לוע תלבקל רגבתמ רעונ ךנחל
ידימלתל אל ךא ,(תובישיב הלאכ שי אמשו) קופקפ ילב הליחתכלמ לוכה תא לבקל םינכומה
לש ןוצרו תלוכי ויכינחב חפטל ןיידע ףאושה ,(ןוכיתה דוחייבו) ינרדומה יתדה רפסה-תיב
רבד לכ לבקל ןכומ וניאו ומצעב בושחל לגוסמה רעונ ליבשב .תיתרוקיבו תיאמצע הבשחמ
דבלב וז אל םדומילש ,שממ הנכס םושמ םירכזנה םיעטקב שי "בותכ ךכ"ש ןוויכ תומימתב
.הכלהה יפלכ לוזלז ישגר דילויו תילילש העפשה עיפשי אלא ,תווצמ םויקל ותוא ברקי אלש

תורוקמה יפ לע הרותב תויגוס דומיל ,ןמרפוק 'י
המיגדמ אלא םמצע תורוקמה תשגהב תקפתסמ הניאש ,רזע תורפס לש רחא גוסל תעכ הנפנ
ןמרפוק הדוהי ברה לש ןיינעמה ונויסנב חתפנ .רמוחה תארוהל השדח תיטקאדיד השיג
שומישל אקווד ואל תודעוימ הלא תורבוח ."תורוקמה יפ לע הרותב תויגוס דומיל"ב
דומיל רמוח םג רבחמ תעד יפל שמשל ןה תולוכי םרב ,רגובמה דמולל ףא אלא רפסה-תיבב
שיש ,ארקמה ישרפמו וישרפמו דומלתה ןמ תורוקמ טקל אבומ ןאכ .ההובג תינוכית התיכב
דבלמ .היתוניחב לכמו היטרפ לכל - םיממוז םידע תשרפ ןוגכ - "איגוסה" תא ןבלל ידכ םהב
תופקשהלו "תווצמה ימעט"ל םג טעומ אל םוקמ שדקומ םמצע הכלהה יגשומ רוריב
הדובע עיקשה רבחמה .ןיינעבש הכלהה ישרדמ רוריבל ןכו ,תודמלנה תוכלהב תומלגתמה
הלא םירוזש םהו ,םינורחאהו םינושארה תורפס לכ ךותמ םימיאתמ םיעטק תריחבב המוצע
.ותומלשב אשונה תא תפקמה הדיחא תינאגרוא הביטחל םידכלתמו תבשחמ תכאלמב הלאב
םינושה תועדהו םישוריפה ןיב ןיחבהל - הכרדה תולאש ידי לע - דיקפתה לטומ דמולה לע
הכאלמהו" הכרדהה תולאש וטמשוה י תרבוחב קר) .םהיקומינ לע דומעלו םררבל ,םידגונמהו
לש ךרדב םג רמוחה לוצינ לש תורשפאה לע ןאכ רתיו המ םושמ עדוי יניאו "ךרועה י"ע התשענ
חתמ רצוי אוה :םימוצע תונורתי שי דומיל לש וז ךרדלש יאדו (.דימלתה לש תימצע הדובע
- ורכשש ,שממ לש יתבשחמ ץמאמ ונממ שרודו דמולל ליעפ דיקפת רסומ אוה ,תונינעתהו
ארמג דומיל לע ףא וז דומיל ךרד הפידע תאז דבלמ .ודצב - ןורתיפה יוליגבש קופיסה תשגרה
ותומלשב ןיינעה תא ףיקהש - הנוכנה - השוחתה תא דמולל קינעמ אוהש ,ךכב "רדסה יפל"
,תוכבוסמ תויעב ,תוקד תוינדמל תונחבה ןאכ שי ;ונכות תניחבמ לק רמוחה ןיא .וידדצ לכמו
.ב"צויכו תונוש תוטיש רוריב

יתכלהה קלחה" ונייהד) בתכבש הרותה דומיל בוליש ,הארנכ ,אוה רבחמה לש ותרטמ רקיע
ישרדממו םיידומלתה תורוקמה ןמ הלוע איהש יפכ ,היטרפ לכל הכלהה רוריבב ("הבש
וטושפ קמוע תא תוארל שי שרדמה ילעב לש םהישוריפבש ,םיעטהל ןויסינ ידכ ךות הכלהה
(ןוכיתה רפסה תיבב) בתכבש הרותה תארוהב אוה רבודמהש ,חכשנ לא םרב .ארקמ לש
תשרפב םיקוספ העבש תב תחא השרפ לש דומיל שורדי וז ךרדבש ,ךכב הדומ ומצע רבחמה
קלח קר לצנל ןתינש ומצע אוה ןייצמ ןכ לעו ,(תוחפל שדוח לש) בר ןמז קרפ ,לשמל ,םיטפוש
ותוא תא תורבוחה ךותמ ול רחבי הרומהשו ןוכיתה רפסה תיבב שגומה רמוחה ןמ םצמוצמ
תימצע הדובע םעפ ידמ ליטהל רשפא ךכל ףסונ .התיכב שומישל םיאתמ ול הארנה טעמה
רשע לש הרדס רבחמה ןיכמ עודמ ,רבדה ךכ םא םרב .תורבוחה תחא יפ לע (שילש תדובע)
םצעב קפקפל םג שי וז דומיל ךרדל שורדה ןמזה תלאש דבלמ ?דבלב םיטפוש תשרפל תורבוח
לש הירלקפסאב קרו ךא יתדה ןוכיתה רפסה תיבב בתכבש הרות דמלל שי םאה :השיגה
- ארקמה תארוהב ןוכיתב םלעתהל ןיאשו ,תזרפומ תוידדצ דח םושמ ךכב שיש המוד ?הכלה
ירוטסיהה דמימהו יתורפסה דצה ןוגכ ,תורחא תוניחבמ - הרות ישמוח השימח ללוכ
וטושפכ הכלהה ישרדמ תא גיצהל ןויסינה םצע יבגל ףאו .(ללכ םייק וניא ונינפלש תורבוחבש)
םילולע המצע ארמגה דומילב םג .תיטקאדיד הניחבמ םינוש םילוקישל םוקמ שי ארקמ לש
אורקל ךנחתנש ,ןוכית רפס-תיב דימלת םיכסי לקנב אל ןכש ,םיישק םורגל הכלהה ישרדמ
.כ 'פורפ וז הלאשב ןד רבכו .ארקמ לש וטושפכ שרדמ לכ לבקל ,תנחוב ןיעב םיטסכט חתנלו
ףקות"ש ,ךכ לע ריעי הרומהש בטומ טושפה ןויגהה ןמ םיקוחרה םישרדמ יבגלש ,עבוקו ץ"כ
הל תתל אלא האב אל וזו השרדל המדק הכלההש ,שרדמ יפ -לע הרוקמב יולת וניא הכלהה
."דעסו קוזיח
לש הריבחתלו היכרדל יעבט שוח לעב ,תירבע רבוד דלי ענכשל בר יוכיס ןיאש ,המדנ דוחייבו
תיקודקד-תינושל תוניילול לע םייונבה םירחא לשו ם"יבלמה לש םימיוסמ םישוריפש ,ןושלה
"סמח דע" יוטיבה ןבומש ןעוטה שוריפ איבהל םעט שי תמאב םאה .ךומסל המ לע םהל שי
רבדה תרסה ןיינעל םג שמשמ סמח ןושל"ש ןוויכ ,"השעמה םוקמב היה אלש דע" אוה
רשאכ אלו םמז רשאכ" הכלהה ןיינעל) םיאבה ם"יבלמה ירבד תא וא (14 'מע ,א) "ומוקממ
הארנ ,'םייק ויחא ירהו ויחאל תושעל םמז רשאכ ול תישעו' רמאנ רבכ :ורמאש והזו" :("השע
ויחא היה ןיידע השע אלו תושעל םמזש דועבו ,תושעל םמזש המ לע שנעייש רמוא ירהש יל
וב תונעל' ביתכדמ ןנישרד ..." :ןוגכ שוריפ וא ,(31 'מע) "םייחב ןודינה דועב בייחתי לאו םייק
יכה יאדו אלא 'שיאב דחא דע םוקי יכ' ביתכ אהד ,'וב' בתכמל יעב אלד ,אוה ארותיימ ,'הרס
- םינושארה לע :רמול ןתינ הלא ןוגכ לעש המוד .(13 'מע) "הרס דע לש ומצעב תונעל ,רמאק
ונל טקלמ התאו ,םירעטצמ ונא - ארמג לש רידס דומיל בגא םהב םישגפנש הז גוסמ םישרדמ
,טשפל םיעלוק םישרפמה ירבדש םוקמב ףאו !תינשרפה תורפסה לכמ יתטיש ןפואב הלאכ דוע
("דעה רקש דע הנהו") "דעה" הלמהש ם"יבלמה לש ושוריפ ןוגכ ,םאיבהל ךרוצ שי דימת אל
אל יאדווב ןכש ;(12 'מע) (םצע םש :רמולכ) ראות םש םא יכ (רבע ןמז :רמולכ) לעופ הניא
םושרל ןיטולחל רתוימו ,רבעב לעופ תרוצ איה "דעה"ש תירבע ירבוד לש םתעד לע תולעל לכוי
רבסה ?ם"יבלמה ללוש ותוא תאזה הלמל רחאה שוריפה המ" :תולאשה תא הז שוריפ ילושב
."!ם"יבלמה לש ושוריפ תא קודקדה יפ לע

ךרד תרדגה לעו ל"נה גוסה ןמ םיבותכל םיצלואמ םישוריפ יוביר לע קולחל ונאב םא ךא
אברדאו אברדא .המצע הטישה תא םיללוש ונאש תרמוא תאז ןיא ,ארקמ דומילכ וז דומיל
,רמוא התא ךחרכ לעבש אלא .הרופ דומיל ךרד תלילסל בושחו ירוקמ ןויסינ ונינפל ןאכ
הלא "תויגוס"ש ,רמוא הווה .הפ לעבש הרות לש המוחתל םיכייש וב לופיטהו שגומה רמוחהש
דאמ יאדכו ומוקמב ףא - םימייוסמ םיבלשב - אמש וא ,רידסה ארמגה דומיל דצל ןדמלל שי
דימלתה לולע ובש ,ארמג לש ףוצרה דומילה תא יתדה ןוכיתה רפסה תיבב ףא םעפ ידמ לבתל
הוצמ לש התומד תא וינפל םילעמה הלאכ תויגוסב ,דבלב םיטרפב ךשוממ ןוידמ ףייעתהל
אקווד ךכ דמללו תוסנל היה יוצר אמשו .היתונורקעו הימעט ,היללכ לע התומלשב תמייוסמ
תשרוד איהש יפ לע ףא ,וז הטיש ןכש ,(יללכה ןוכיתב) רגבתמה ליגב םיליחתמ םידימלת
,םיברה םיינכטה םיישקה תניחבמ םהילע הלקמ ,(ןורתי תוארל שי ךכבו) יתבשחמ ץמאמ
ךכ םשל םנמא) .ב"צויכו איגוסה לש הנבמה ,ןושלה ,םיחנומה תניחבמ הב לקתנ ליחתמהש
.(רמוחה לש רתוי "הלק" הרודהמב ךרוצ היהי

;תיתוהמ אלו תיחרכה אל איה ןיא ירה ,אקווד ארקמל ביבסמ "איגוס"ה תומקרתהל רשאו
יאצח ינש אלא ליכמ ארקמבש דוסיה ןיא ,לשמל ,(!דומע 32 תב תרבוח) "ףסות לב" תייגוסבו
םניאש םיאשונ לע ףא שממ הטישה התוא יפל תויגוס ךורעל - !יאדכו - רשפאו !דבלב םיקוספ
חקמ ,תוריכש תוכלה לשמל ,תונוממ ינידבש םימיוסמ םיקרפ לע ןוגכ ,ללכ ארקמב םירושק
.(לשמל ,הנשמה יזכרמ ריצכ "השרפה" םוקמב שמשת זאו) המודכו רכממו

התוא םיאתמה 'הרס' הלמבש דחוימה המ" :ןוגכ) הכלהכ תולאשה וחסונ םוקמ לכב אל
יקלח ינש ןיב ,ם"יבלמה יפ לע ,רשקה והמ" :וא ;12 'מע ,א - " 'המזה"ב תקסועה ונתשרפל
יכ חכוה" :ןוגכ) לופלפ תולאשמ ענמיהל היה בטומו ;(21 'מע ,א - "ירפסה תטישל קוספה
רוטה לש ומעט תא לבקי וליפא ,תינויגהו תיבקע איה םיממוז םידע ןינעב ם"במרה לש ותטיש
תדובע ףא לע - םשו הפ תויועט ולפנ ןכ .(25 'מע ,א - "היינשה תכה לש התונמאנ ןיינעב
,20 'מע ;ונינפלש הרקמ" הטמלמ 4 'וש ,16 'מע ,א :תונדפקב התשענש ,הלועמה הספדהה
."וב בייח ךכ ןיבו ךכ ןיבש רבד אלא ובייחל םיאב םידעה ןיאו" (הארנכ) ל"צ הנורחא הרוש
ף"לא ןיב דירפמ וק שי םא :ךשפנ הממו ;ב"צויכו "וניקולא" סיפדהל גהונה הנושמ ןכו
'מע ,ב) "םירחא םיקולא" בותכל םיגהונ יתמיאמו ?א"ה םוקמב ף"וק ךירצ דוע עודמ ,ד"מלל
שארבשכ ,םתרוצכ ד"מל ף"לא תומש תא סיפדהל אלש הדפקהה תא ןיבהל השק ללכבו ?(14
ירפס יניד תורבוחה לע םילח רבכ אליממו ,יוניש אלל םיאב םה ,ארקמה ןמ השרפב ,רפסה
יאולו .הבושחו תנינעמ הדובע לש הכרעמ עורגל ידכ ,ןבומכ ,הלא לכב ןיא םרב .שדוק
רומאה רואל םימיוסמ םינוקיתו םייוניש לוקשל םוקמ שיש יפ לע ףא) וכרדב ךישמי רבחמהש
.(ליעל

יולה .א .אל "דומלתב םירועיש"
ןוכיתה רפסה תיבב םיליחתמל דומלתה תארוהל איה תדעוימ רזע ירפס לש תרחא הרדס
לכ ול הרסחש ,דימלתה תא ויניע דגנכ האור רבחמה .יולה .א .אל "דומלתב םירועיש" :יללכה
רשפא יאש ,קדצב ,רובסו ,דומלתה לש תיתכלהה הבשחמל ןכש לכו תידוהיה תרוסמל הקיז
,הימעט תא דימלתל םילגמ ןכ םא אלא השביה-תיטסילאמרופה הכלהה לא יבויח סחי רוציל
לש הרדס ונינפל עיצמ אוה ןכ לעו .הב תומלגתמה םלועה תפקשהו םייחה תרות תא
תינורקעה תועמשמה תאלעה דימת טעמכ אוה ןרקיעש ,םינושה תויגוסה יעטקל אובמ-תוחיש
יתמ" :המגמה לע םידיעמ םיקרפה לש םהיתומש רבכ .ןוידה יכרד לשו הנודנה הכלהה לש
םידסח תולימג" ,"יאדב לש ושנע" ,(הדיבא תבשה ינידל אובמ) "ורבח ןעמל חורטל םדא בייח
.הנהכו הנהכו "תמא ירבד םירכינ" ,"השעמכ רוביד" ,(דיקפמה קרפל אובמ) "רועיש הל ןיא
תראהו יתכלהה רמוחב ל"זח ירמאמו הדגא ירבד בוליש אוה רבחמה ידיבש ירקיעה יעצמאה
ול תדמוע ןאכ ."תועדו תונומא" יניינעב םמצע םימכחה ירבד ידי לע הכלהה לש התוימינפ
הלא תורבוחש ,הפי רבדה ןכינ ןכאו .הפוקתה לש ירוטסיהה עקרבו הדגאה תורפסב ותואיקב
,יולה חילצמ הלא םיכרדב .ול םיריהנ ידומלתה רקחמה יליבש לכש ,דמולמ ידי לע ורבחתנ
ןוידל ,המותסהו תכבוסמה ,דיקפמה קרפבש הנושארה הנשמה דומיל תא ךופהל ,לשמל
םיבר ושחש העיתרה תשגדה ךות ,"דשחה ןמ ומצע איצוהל ךירצ םדא" אשונב קימעמו ןיינעמ
ןבומ-יתלבהו השקה ןוידה תא רבחמה בלשמ ןכו .תמא תעובש וליפא עבשיהל הנשמה ימיב
גוסה ןמ תובושתה תאו "םלועל אב אלש רבד םדא הנקמ דציכ" הלאשב ליחתמה דמולל
ול תוארנה ,"וישכעמ ךל היונק יתרפ ירה ינמלשתו הצרתו יתרפ בנגיתשכל ול רמואכ השענ"
תופלאמ תוחיש תרדסב ,תיטסילאמרופ-תיטפשמ םינפ תדמעהכו קרס-לופלפכ דימתל
תודימעמ בגאו) ונימי לש תואיצמל םיבורק םירקמו םיגולאיד ידי-לע ןיינעה תא תושיחממה
תשגרה םוקמב .(תונודינה תולאשה תא לבבו י"א ימכח תסיפתב םיבושח םילדבה לע ונתוא
הברקו תוניינעתה תרצונ וזכ איגוס חכונ ליחתמה דימלתה תא זוחאל הלולעה המהדתו תורז
.קתרמו רע ןויד ידי לע

ונא בוש םרב .דומלתה תארוה לש הלועמו הליעומ הטיש רבחמה םיגדמ הלא תורבוחב
תודעוימ רבחמה ירבד יפל .ומצע אוה עיצמש ,הז רמוחב שומישה ךרד לע קולחל םיצלאנ
ינויצ רקיעב תוליכמה) תורבוחה ףוסב תורעה תושדקומ הרומל וליאו ;דימלתל תורבוחה
םע הלא תורבוח םא :תישעמ הלאש תלאשנ ןאכ ךא .ןתליחתב תואובמו (תוליבקמו תורוקמה
,רמוא הווה .הרומל ראשנ דיקפת הזיא ,דימלתה ידיב תואצמנ ןהבש תוצממה רבסהה-תוחיש
םיינכטה היישק לע המצע איגוסה חונעיפ לשו ימראה טסכטה תארוה לש הרוחשה הדובעה
תא הרומה ןמ לולשל ןכתיי אל .(אובמב דחא טפשמב רבחמה רטופ היעבה לש הזה דצה תאו)
תונייוצמה אובמה-תוחיש ןתוא ידי לע חתמ רוצילו רמוחה תא תויחהל ירקיעה יעצמאה
ומצעב הלא תוחיש אורקל אוה לוכי דימלתה ידיב תאצמנ תרבוחה םא ןכש ;הפ תומגדומה
קופיסהו הבורמ םתחרטש ,םיכרפמ םידיקפת קר םיראשנ התכבש הדובעלו ,רועישה ינפל דוע
םא יכ ,דימלתה ידיב תורבוחה תא תתל ןיא ,ומצע רבחמה לש ותעד ףא לע אלא .טעומ םהבש
תורבוחה לש םכרע ךכבו .השבי איגוסב םייח חור חופל ךיא ןהמ חכווי אוהו הרומה ידיב
.רואיבה-תחישו אובמה-תחיש תונמוא תא הרומה דמלי ןהמש ,ונינפלש

דומיל ירפס ונידיב דוע ןיא :םקופיס לע ואב םרטש רזעה תורפס םוחתב וניכרצ םיבורמ ןיידע
;(יתדהו יללכה) ןוכיתה רפסה-תיבל תימצע הדובעל תורבוח דוע ןיא ;םיבלשה לכל םילועמ
ותוא ךירדהל אוה םתילכת רקיעש ,םירפס טעמכ ונל ןיא ןכש ,הרומה ןיידע חפוקמ דוחייבו
תודמלנה תותכסמל םישוריפ יטוקלי :םירפס יגוס ינש םישורד ןאכ .ותכאלמ תא וילע לקהלו
ורבחל לוכי הזכ טקל םג .םישוריפהו תורוקמה בטימ תא זכורמב הרומל ושיגיש ,רפסה-יתבב
הלא דבלמ .הארוהב ןויסנבו יטקאדיד שוחב ףא אלא תואיקבב קר אל ןייטצמש ימ קר
וא םיקרפ תארוהל ךרדה תא ול הוותיש ,הרומל רזע רפס לש רתוי ינרמוי גוסל ונא םיקוקז
םייתכלהה ויתודוסי תא ריבסיש ןיינע לכל אובמ ליכהל ךירצ הזכ רפס .םימיוסמ תויגוס
םישורדה תורוקמה לכ תא איביו "הילאיר"ה תאו (םיירוטסיהה תא ףא המ-תדימבו)
תומיאתמ הארוה יכרדלו םירועישה תיינבל ,תודיחיל רמוחה תקולחל תועצה ןכו :םתומלשב
.םנורתפ יכרד תמגדהו רצוויהל םילולעה םידחוימה םיישקה ןויצ ךות ,איגוס לכל

ףא לע תיטקאדיד הניחבמ רוב הדש ןיעמ אוה דומלתה עוצקמ םויה דע .הבר הכאלמה
המזי הלגיש ימ לכ לע הכרב אובתו .םידדוב םימוחתב םידיחי לש תובושחה םהיתומורת
.הנומא ותכאלמ תא השעיו ותכאלמ תא עדיש דבלבו ,תושדח םיכרד לולסל ןורשיכו