מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 7

לתוכן הגיליון

חשון- כסלו תשנ"ו

ר' ישראל שריר*

 

שיטתו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל

בענין שלימות הארץ

 

ב"ה, ד' תשרי התשנ"ו

לכבוד מערכת "אמונת עתיך"

מכון התורה והארץ

השלום והברכה!

           

    בגליון תמוז-אב תשנ"ה הופיע תקציר דברים שנאמרו ע"י הרב מרדכי גרינבלט באזכרה למו"ר הרב שאול ישראלי זצ"ל.

           

    אבקש לעמוד על טעות שנפלה בדבריו באשר לדעתו של הרב זצ"ל ביחס למפעל ההתישבות ביש"ע. בניגוד לאמור בתקציר, לא שינה הרב את דעתו העקרונית כלל וכלל באשר לעיקר החיוב של מסירות נפש וסיכון חיים למען כיבוש הארץ. כיבוש הארץ - מקויים ביישובה. "נצחוני בני" (המצוטט במאמר) התייחס למשמעות המעשית של הקמתו של מפעל ההתיישבות המפואר ביש"ע. כל מסירה של חלקים מיש"ע, סבר הרב זצ"ל, תגרום לשפיכות דמים (וראה באריכות בחוות בנימין סי' יג). ומכאן האיסור במסירה.

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה

 

ישראל שריר

ירושלים


 

* ר' ישראל שריר, יבלחט"א, הוא חתנו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל.