מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 8

לתוכן הגיליון

טבת- שבט תשנ"ו

 

אגרונום מרדכי שומרון

 

התפוררות גוש השורשים

והשפעתה על הישרדות הצמח

 

מבוא

 

ההתפתחות הטכנולוגית בתחום ייצור שתילי עצי הפרי, מאפשרת להגיע כיום לפרי מסחרי ואיכותי כבר בשנותיו הראשונות של המטע (במינים מסויימים). דבר זה מגביר את החשש להימצאות פירות ערלה בשוק בכמויות גדולות.

    כחלק מהאגרוטכניקה המקובלת, נהוג כיום לנטוע את מרבית עצי פרי ההדר עם גוש שורשים המוכן במשתלת האם. ישנם מינים ובהם הדרים שניתן לגדל את העץ במשתלה באופן שיגדל מחובר לקרקע ממש (ע"י יציאת שורשי העץ לתוך הקרקע) ואז ניתן לחשב את גיל העץ (לענין ערלה) כבר משעה שנשתל במשתלה "ולהרויח" שנת ערלה אחת לפחות. דבר בעל משמעות כלכלית רבה.

    במהלך הנטיעה קורה, לעיתים, שגוש השורשים מתפורר בחלקו והעץ אינו יכול להמשיך ולהתקיים ללא תוספת מיוחדת של השקייה וטיפולים נוספים. וכתוצאה מכך צריך למנות לו את שנות הערלה מחדש. והיות ומבחינה הלכתית פרי ערלה אינו בטל אפילו ביחס של אחד למאתיים, יש לחשוש גם למקרים מועטים שבהם מתפורר גוש השורשים.

    על מנת לבחון מהו גוש השורשים שהתפוררותו עלולה למנוע מהעץ את המשך קיומו ביצענו ניסוי ב"גן המצוות" במכון התורה והארץ. מטרת הניסוי היתה לבחון את ההשפעה של התפוררות חלקית של גוש השורשים וגודל הנוף על יכולת ההישרדות של שתילי הדרים במשך 14 יום, ללא השקייה.

    שיטות וחומרים: נקנו 48 שתילי אשכולית לבנה (על כנת וולקה) ממשתלת קאלוש (מושב עין הבשור), נפח השקית - 5 ליטר, המצע - חול.

    תחילת הניסוי: יום ו', ג' בחשון התשנ"ו (27.10) העצים קיבלו השקייה (עודפת) בבוקר, מזג האויר - מעונן.

    לאחר מכן, במשך 14 יום העצים לא קיבלו כל השקייה. העצים הועמדו בחוץ, (הגידול במשתלה היה בתוך חממה סגורה, ושם מקובלת השקייה יומית עודפת כ300- סמ"ק לצמח). הניסוי כולל שני פרמטרים שונים, האחד - 4 דרגות שונות של גודל הנוף, והשני - 3 דרגות שונות של התפוררות הגוש.

 

הטכניקה של טיפולי הגיזום

   

    טיפול א: ללא גיזום הנוף (במשתלת קאלוש מקובל נוף מועט, יחסית למשתלות אחרות).

    טיפול ב:  גיזום הנוף והשארת קוטר צמרת כ35-40- ס"מ.

    טיפול ג:  גיזום הנוף והשארת קוטר צמרת כ25- ס"מ.

    טיפול ד:  גיזום הנוף והשארת קוטר צמרת כ15- ס"מ.

 

טיפולי התפוררות הגוש

 

    טיפול 1:  גוש מלא (100% גוש).

    טיפול 2:  סילוק 25% מהגוש (נשאר 75% מהגוש).

    טיפול 3: סילוק 50% מהגוש (נשאר 50% מהגוש).

            הטיפולים בוצעו בהצלבה - 12 טיפולים, 4 חזרות (4 צמחים) לכל טיפול, ובסה"כ 48 צמחים.

    מדדים צמחיים: נקבעו 5 דרגות לרמת הטורגור (מתח העלה): דרגה 1 - טורגור מלא (עלה תקין). דרגה 5 - כמישה מלאה (מצב בלתי-הפיך של העלווה). דרגות 2-4 - מצבי ביניים. בתחילת הניסוי היו כל הצמחים במצב 1.

 

תוצאות

 

הניסוי החל, כאמור, בתאריך ג' בחשון התשנ"ו. מזג האוויר היה מעונן. וכך היה במשך רוב ימי הניסוי.

    לאחר 5 ימים מתחילת הניסוי נערכה בדיקה שתוצאותיה מסוכמות בטבלה המצ"ב.

    לאחר תשעה ימים מתחילת הניסוי נערכה בדיקה נוספת ותוצאותיה מובאות בטבלה הנ"ל.

    בתאריך י"ז בחשון (10.11), לאחר תום 14 יום, נערכה בדיקה מסכמת, ותוצאותיה מובאות בטבלה. לאחר קביעת התוצאות ביום ה14- ניתנה השקיית הרוויה לכל הצמחים ע"מ לבחון אלו מהצמחים ילבלבו למרות שהעלווה שלהם כמשה (כדי לבחון את יכולת ההישרדות של הצמח).

שלושה ימים לאחר מכן, בתאריך כ' בחשון (13.11), נערכה בדיקה אשר בה נבדק שוב מצב הטורגור של העלווה אשר המשיכה להתקיים. גם תוצאות בדיקה זו מובאות בטבלה הרצ"ב (טבלה מס' 1).

 

דיון ומסקנות

 

מכיון שפרי ערלה אינו בטל אפילו ביחס של אחד למאתיים (כפי שהזכרנו במבוא), יש להתחשב בכל צמח אשר כמש (בניתוח הסטטיסטי, סטיית התקן האפשרית תהיה קטנה ביותר).

    בטיפול א' (ללא גיזום) היה צמח אחד מתוך ארבעה אשר עליו כמשו לגמרי גם כאשר גוש השורשים נשאר שלם.

    בטיפול ב' (גיזום נמרץ), ללא התפוררות הגוש לא כמש אף צמח, ובהתפוררות של מחצית מהגוש כמש צמח אחד.

    בטיפולים ג'-ד', כאשר התפורר אפילו רבע מגוש השורשים - כמשו הצמחים.

    יש לזכור כי אין להקיש מניסוי זה על מינים אחרים ועל עונה אחרת של השנה. יש להניח, כמובן, שבקיץ התוצאות עשויות להיות קשות יותר. הכיוון הכללי מצביע על הישרדות גבוהה יותר של הצמחים ככל שכמות העלווה היתה קטנה יותר. בהדרים, אגב, אין כל בעיה לבצע גיזום נמרץ של השתילים לפני העברתם לשטח הנטיעה.

    כדי שניתן יהיה להגיע לפסיקה הלכתית בנושא הנידון ישנן מספר שאלות הלכתיות שכב' הרבנים צריכים להכריע בהן (ראה להלן). לסיכום, הניסוי מצביע על כיוון מסוים בעונה ובתנאים בו הוא בוצע. נקווה שיהווה עזר לפוסקים להגיע לידי הכרעה הלכתית בנושא חשוב זה.

 

השפעת התפוררות הגוש וגודל העלווה על הצמח

 

 

ימים

גודל הגוש

הטיפול

לאחר 100 יום

לבלוב מחודש

17

14*

9

5

0

50%

טיפול א'

ללא גיזום הנוף

א' - כן

ב',ג',ד' - לא

5

5

5

4

1

75%

כן

5

5

4-5

3-4

1

 

100%

כן

א' - 5

ב' - 4-5

ג' - 1-2**

ד' - 4

 

4-5

 

2-3

 

 

 

2

 

1

50%

 

טיפול ב'

גיזום הנוף

15 ס"מ קוטר

כן

א' - 4-5

ב',ג',ד' - 1

2-3

1-2

1

1

75%

כן

א' - 4-5

ב',ג', ד' - 1

2-3

1-2

1

1

100%

כן

1

1-2

1

1

1

50%

טיפול ג'

גיזום הנוף

25 ס"מ קוטר

א' - כן

ב',ג',ד' - לא

5

5

4-5

3

1

75%

כן

5

5

4

2

1

100%

כן

א' - 1

ב',ג',ד' - 3

3-4

1-2

1

1

50%

טיפול ד'

גיזום נוף

35-40 ס"מ קוטר

 

א',ב' - כן

ג',ד' - לא

5

5

5

4

1

75%

כן

5

5

4-5

2-3

1

100%

כן

א' - 1

ב' - 2**

ג',ד' - 1

4-5

2-3

1-2

1

 

מקרא: דרגה 1 = טורגור מלא.   דרגה 5 = כמישה בלתי הפוכה.

                האותיות: א', ב', ג', ד' - מציינות כל אחת צמח אחד (חזרה אחת).


 

* ביום ה14- ניתנה השקיה.

** נשירת עלים חלקית.