מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 10

לתוכן הגיליון

אייר- סיון תשנ"ו

 

תגובות לחוברת מס' 9

 

    מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

    במענה לשאלתנו על הפלפל הסודאני (ראה אמונת עתיך 9 עמ' 23,26) השיב לנו מרן שליט"א: "לדעתנו אין לו דין ערלה, מדין שמוציא פרי תוך שנה אחת מעת הזריעה".

 

    הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א

    לכבוד, מערכת אמונת עתיך, שלום וברכה!

    קבלתי היום גליון מס' 9 ונהנתי. תודה רבה וחן חן. בעמ' 9, במאמר הרב קוק זצ"ל: "ואכן קיי"ל שגם למוות אין תוצאות מבלעדם" - צ"ל: "ואנן קיי"ל", וכן נראה בצילום כתה"י. וכוונתו על מאמר שמואל (בב"מ קז ע"ב): "הכל ברוח; וגם הרוגי מלכות, אי לאו זיקא, עבדי להו סמא וחיי", עי"ש. ולפני כמאה שנה פירשוהו המחברים על החיידקים, ואכמ"ל.  

            בברכה רבה,

 

נאמ"ן

 

    הרה"ג דב לנדא שליט"א

    לכבוד עורכי חוברת "אמונת עתיך" שליט"א, שלום רב.

     קבלתי בתודה ביום שישי את החוברת מס' 9, חן חן לכם על עבודתכם הנאה. עדיין לא עברתי על כל החוברת, אולם בתחילת החוברת הבאתם בשם הגראי"ה קוק זצ"ל: "אמנם לא נחקר עוד סיבת הויית אלו היצורים...". עי' בתנא דבי אליהו זוטא (פרק ג) שם מובא בזה"ל: "ואין פירות ותבואה באין לידי הרקבה אלא מתוך דרכיהם של בני אדם...".

            בכבוד ובתודה,

 

דב לנדא, ירושלים