מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 17

לתוכן הגיליון

סיון - תמוז תשנ"ז

 
 

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל

 

"לכם" בעצרת

 

    בפסחים (סח ע"ב):

"א"ר אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, מאי טעמא? יום שניתנה בו תורה הוא."

    עיין רש"י [ד"ה דבעינן: "שישמח בו במאכל ומשתה להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שנתנה תורה בו"] ותוס' (ד"ה הכל) - שכתבו דלא אמר ר"א "עצרת תוכיח". שהא דבעינן ש"לכם" הוא רק מסברא ולא מקרא.

    אפשר לומר בכוונתם דבאמת הא אמרינן (שבת פח ע"א):

"ויתייצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר אמא, מלמד שכפה עליהם הר כגיגית וכו' וא"ר אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא."

    וא"כ י"ל דמהתורה אין צריך "לכם" בעצרת כלל, משום טעמא דיום שניתנה תורה כיון שלא קבלנוה ברצון. אך יש לומר לפי מה שנאמר (מגילה ז ע"א) הדור קבלוה בימי אחשורוש ברצון, א"כ י"ל דמאז מצד הסברא לשמוח גם ביום מ"ת בראשונה שהוא בעצרת, וא"כ אינו רק מצד הסברא ממה שראינו שאחר זמן קבלנוה ברצון, מן הדין הוא שגם ביום שקבלנו בראשונה באונס צריך לעשות משתה ושמחה ולקיים "לכם".

    וזה שכתבו התוס' דלא שייך פירכא מזה, כיון שבתורה אינו מפורש זה כלל, א"כ אה"נ דיש לומר מהתורה אין צריך "לכם" בעצרת יותר מבשאר יו"ט, וא"כ לא שייך פירכא כלל.