מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 28

לתוכן הגיליון

ניסן- אייר תשנ"ט

 

הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א

פטל - אילן או ירק (תגובה)

 

בגליון 27 עמוד 26 כתוב שסברת המתירים שאם נגדיר את הפטל כאילן יהיה אסור עולמית - אין לה מקור מפורש, וכל הסוברים שישנם פירות שנאסרים עולמית כגון הבננות והחצילים חולקים עליה.

הנני להודיע שהגאון ר' משה הכהן זצ"ל (חי בשנים תק"ן - תרכ"ג) כתב גם הוא לתמוה על הרדב"ז שסבר לאסור החצילים, שלא מצינו שום עץ שנאסר למאכל מן התורה מלבד עץ הדעת לפני חטא אדם הראשון.

 

בברכת מרבין בשמחה,

נאמ"ן ס"ט

 

 

תודתנו נתונה לרה"ג מאיר מאזוז שליט"א ששלח לנו את תשובתו של הרה"ג משה הכהן זצ"ל ואלו דבריו:

 

מצ"ב צילום מדבריו בסוף ס' קרן דוד (ג'רבה תרע"ו) ובספרו פני משה הנד"מ. גם צילום מדברי מאמר מרדכי שכתב כעין זו בסימן רג ס"ק ג.

 

בברכה רבה,

נאמ"ן ס"ט

 

וז"ל הרה"ג משה הכהן זצ"ל (פני משה יו"ד עמ' קמב):

 

"בענין הבידנגא"ן (חציל). זכורני שהרדב"ז בשני חלקי תשובותיו, באחת אסר ובשניה שרי. ותימה דמאי ספק הוא זה והיכן מצינו בתורה או בדברי רז"ל שאסר רחמנא שום אילן או מין נטע חוץ מעץ הדעת למי שזכה וראהו לפי הפשט; ואי הוה אסיר לא לישתוק קרא מיניה ולא לישתמיט שום אחד מהתנאים או בעלי הש"ס להודיענו שיש בעולם במציאות פרי שהוא אסור באכילה..."