ושרדמ תיבו ללה

ןוסלנצק .ל.י

ח"ערת לולא-זומת הפוקתה
ישילש רפס
תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
המדקה
ודומל תונשו ללה לש ואצומ - א קרפ
ללה לש ותואישנ - ב קרפ
דומלתה רופס לע םירקוחה תעד - ג קרפ
םילשוריב תוארדהנסה - ד קרפ
(ךשמה) םילשוריב תוארדהנסה - ה קרפ

עקר לע ותואישנ תונש ,ויתונש ימי ,לבבמ ואצומ :ןקזה ללהב ןד ונינפלש רמאמה :ריצקת
ירקוח תעד תא איבמ רבחמה .םילשוריב ןירדהנסה לע הריקסו תירוטסיהה הפוקתה
.תישיאה ותעד תא עיבמו דומלתה תפוקת

.דומלתה רקח - דומלת ;דומלתה תפוקת - לארשי םע תודלות ;ןירדהנס ;ללה :חתפמ תולימ


המדקה
ןושארה .קדצב םנמאו .רפוסה ארזעו וניבר השמ םע תחא הרושב דומלתה ימכח ודימעה ללה תא
דחי התיאו התוא רישכה ישילשהו ,ולוכ םעה ןיינקל התוא השע ינשה ,םימשה ןמ הרותה תא דירוה
,ויתולועפו השמ ייחב ונימכח וקסע הברה .תומוקמה לכבו םינמזה לכב חצנ ייחל ולוכ םעה תא םג
לארשי ימכח ולפטש הממ רתוי .ויתונקתו ללה ייחב דואמ טעמו ותעפשהו ארזע ייחב הזמ תוחפ
,שיאה לעפ המ םהיתוריקחב תוארהל אל לבא .וב רדגתהל ןיינע םלועה תומוא ימכח וב ואצמ ללהב
,םיבגשנו םימר םילאידיאל םלועמ אשנתה אל - םה םירמוא - ללה .ודובכ רפעל דירוהל םא יכ
אוה .הזב אצויכו הרהטו האמוט תוכלהבו תבש תוכלהב ,ךכב המ לש םירבדב וימי לכ קסע אוה
לעבש הרוסמה דבל אל ?םידוהיה תרוסמו .וירחא וינב אלו אוה אל ,םלועמ לארשיב אישנ היה אל
הירבדל היאר איבתש דע ,םירקבמה לצא תפיוזמ תקזחב איה םהלש הבותכה הרותה םג יכ ,הפ
התוא ארוק דחא תוינומדק רקוחש ,םירושאה וא םיילבבה לש השטשוטמו הקיתע תבותכ הזיאמ
איבת אל םא ,תפיוזמ איה המצעל איהשכ םידוהיה תרוסמ םאו .רחא ןפואב התוא ארוק ינשהו ךכ
לש לצ םג אצמי םא ,ןיטולחל תשחכומ איה המכו המכ תחא לע ,רחא םוקממ הירבדל היאר
הניב עירכהל ומצע תא חירטי אל שיאו ,התוא לוספל םינמאנ לכה .היהיש ימ לצא הל תודגנתה
.םהיניב םולש תושעלו רשפל וא הידגנתמ ןיבו

דומעל םדיב חוכ שיש ,ונמע ימכחמ םיבר םג יכ ,הלוח הער וז האר לבא .וירקבמ ןכו הזה רודה ןכ
ורמאי רשא לכל "ףויז" םירמואו םירצונה ימכח ירחא תומוצע םייניעב םיכלוה ,רבד לש ורקיע לע
ימ ,טפשמ ואיצוה רריש וא ןזיוהלוו םאו .םיחקיפ יניע םג רוועל טטירוטבאה חוכ הפי יכ ,ףויז םה
?טפשמב וגש יכ ,רמאל םהירחא אובי

ותואישנ רבד לע דומלתה ימכח תלבק תא םייקל לדתשא םיארוקה ינפל ןתונ ינא רשא ,הז ירפסב
םירוקמה לש םתודע ןיבו וז הלבק ןיב הריתס לכ ןיא יכ ,תוארהל הווקא ןפוא לכבו .ללה לש
הרותה תושירדב ללה סינכהש ,םיידוסיה םיפיצנירפה לע תוארהל הווקא הז םע דחיב .םירחאה
.יאמש תיבו ללה תיב ןיב - לארשי יתב ינש ןיב תקולחמה עלסל םתליחתמ ויה רשאו הפ לעבש
החור תנוכת תא לבא ,ללה ינפל תורוד הברה דוע תדחוימ התכל וגלפנ םישורפהש יפ לע ףא יכ
תנוכת תא - דומלתה יקוחב המלגתהש ומכו סויוואלפ ףסוי התוא ראיתש ומכ ,םישורפה תתכ לש
.ללה ידימ הלבק וז החור

םיטעמה דומלתה יבהוא יכו ,תירבעה וניתורפסב יונפ םוקמ ןהל ואצמי יתוריקח יכ ,ינא בשוח
התמוק לכב הארבנ אל איהשו ,הפ לעבש הרותל םג הירוטסיה הל שיש ,ינומכ םיבשוחה ,רודבש
.יתוריקחב ץפח ואצמי המה - רודל רודמ טאל טאל החתפתה אלא ,תחא תבב הנויבצו

רבכ םרקיעב ,הז ירפסב ואובי רשא ,םירבדה תיברמ יכ ,םיארוקה בל ריעהל ןוכנל אצומ יננה
ינוחריה "דאחסאוו"ב וספדנש ,םירמאמ לש הכורא הרושב ,היסור תפשב סופדב ידי לע ומסרפתנ
םירזופמ םירבדה ואב ,ינפל התייהש הכאלמה לגרל ,םשש אלא .1898 - 1897 תונש ךשמב
םייחהמו ושרדמ תיבו ללהמ תמיוסמו המלש הנומת תתל ידכ ,דחי ורבחתנ הפו ,הנהו הנה
,םיברה ירמאמב ןכ ירחא יתשדיח רשא תא םג םהילע יתפסוה ןכ לעו .ונמזב םידוהיה לש םייתדה
לש ותואישנ רבדב הריתסה תא .ידי לע הכרענש ,היסור תפשב תידוהיה הידפולקיצנאב וספדנש
"דאחסאוו"ב הנש הרשע םיתש ינפל יתצרית רבכ םירוקמה ראש ןיבו דומלתה תלבק ןיב ללה
Das Synedrion in" :ורפס תא רלכיב רוספורפה רואל איצוה הז ירחא םינש עברא .(1898 - IX)
םע ינא יצוריתל המודה ןפואב וז הריתס בשיימ אוה ובו ,1902 תנשב הניווב ספדנש , Jerusalem"
,תיסור ארוק ונניאש ,רלכיב רוספורפהש ,יבלב קפס לכ ןיא .םמוקמב םהילע ריעאש םייוניש הזיא
ואר אלש ,םירקוח ינש םא .יבלב החמש ןתנ הזה רבדה לבא ."דאחסאוו"ב ירמאמ תא האר אל
.תמאה לא םיבורק םהינש יכ ,אוה ןמיס ,תחא העדל רבד לש ורקיעב םינווכתמ ,הז תא הז
.רבחמה


א קרפ
ודומל תונשו ללה לש ואצומ
ארקנש ומכ ,"ןקזה" יוניכה םשב דימת ארקי ,ותדלומ ץרא םש לע "ילבבה" םימעפל הנוכמה ,ללה
תא ,"ןקזה לאילמג ןבר" - ללה לש ודכנ ןכ םג ארקנש ומכו ."ןקזה יאמש" ודגנתמו וגוז ןב ןכ םג
אלו ,Senator - "ןירדהנסה דוסב םיבשויה םעה ינקזמ דחא" ןבומב שרפל ונא םיכירצ ןקז םשה
ומכ) ולא תומשב ןכ םג וארקנש ,םירחואמה םימכחה ןמ לידבהל ,Senior - "ןומדקה" ןבומב
דוע ללהו יאמש וארקנ "ןקז" יוניכב .(יוולו ,רריש ,לקנארפ הירכז 'ר :םידחא םירקוח םיבשוחש
וללה תומשה ןמ דחא וילע אשייש ,לארשיב םכח םוש ונעדי אל ונאו ,תוקיתעה תותיירבבו הנשמב
לע הנה ,וינבו ללה לש םתואישנ לע רערעל םוקמ םירקבמה ואצמ םאו .הנשמה תמיתח ינפל
לש ותבישי רבד לעו ;התוא ומייק אל םגש יפ לע ףא ,םלועמ ורערע אל ןירדהנסב ללה לש ותבישי
.(V 34 םיחילשה תולעפמ) השדחה תירבה ירפס םג ודיעי אלה ןירדהנסה דוסב ןקזה לאילמג 'ר
וארקנ ,דומלתב םימעפ הברה ורכזנש ,ללה תיב ינקזו יאמש תיב ינקז יכ ,בושחל םוקמ הז יפל שי
.ןירדהנסב תבשל ונמתנש ,ה"בו ש"ב ידימלתמ ויהש אלא ,םימיב םיאב םינקז ויהש ינפמ אל ,ךכ

יכ ,תרמוא תחא הינומדק הרוסמ .םירורב םירבד ונל ןיא ללה לש ותומו ותדיל תונש תודוא לע
שמשו ,הנש 'מ לבבמ הלע ןקזה ללה" .הנש םירשעו האמ ינב ותמש ,העבראמ דחא היה ללה
הרוסמ ונל שי ינשה דצמ .('ז ד"ל םירבד ירפס) "הנש 'מ לארשי תא סנרפו הנש 'מ םימכח ידימלת
;(א"ע ו"ט תבש) "הנש האמ תיבה ינפב םתואישנ וגהנ ןועמשו לאילמג ,ןועמשו ללה" יכ ,תירוטסיה
לארשי תא סנרפ אוה יכ חיננ םאו ,םירצונה ךיראת ינפל הנש םישולש אישנל ללה הנמתנ הז יפל
רבדל .םירצונה ךיראת ירחא םינש רשע וא תיבה ןברוח ינפל הנש םישש תמ ןכ םא ,הנש םיעברא
לש תגלפומה הנקזב קפס םליטהב ,םבור םלוא ,לארשיל םימיה ירבד ירפוס לכ טעמכ ומיכסה הזה
.םהירבדל ירוטסיה דוסי תתל ילבמ ,הנש םינומש דע וייח ימי תונש תא הנדמוא יפ לע וליבגה ,ללה
תישימחה הנשב תמו םירצונה תריפס ינפל שמחו םיעבשה תנשב דלונ ללה יכ ,רעשמ לשמל ץרג
.םירצונה ךיראת ירחא

,ד"פ תינעת ימלשורי ,ב"ע ב"ס תובותכ) ךלמה דוד ןב יעמש יאצאצל ללה סחייתה ומא דצמ
םלענ ויבא םש םג .המואמ םיעדוי ונא ןיא ללה לש םיבורקה ויתובאמ םלוא ,(ט"פ םיאלכ ימלשורי
לכלכל ללהל עיצהו ,היטמגרפב קסוע היהש ,הנבש ומשו חא ול היה יכ ,ונעדי תאז קרו .ונתאמ
:היה םייחב ומגתפש ,ללה לבא .הרות דומלתל ויתותע לכ תא שידקהל לכוי ןעמל ותיב תאו ותוא
זא ותויהבו ,(א"ע א"כ הטוס) ותכימת לבקל הצר אל ,('ט 'מ א"פ תובא) "?יל ימ יל ינא ןיא םא"
הלילהו הדובעל םויה ול יהיו .ריכש תדובעב ותיב תייחמ תא אצמ ,םינבו השיאב רבכ לפוטמ
הפי הצילמ תצלחמב הדגאה השיבלה הרותה דומלל ללה לש ותבהא תא .תעדו המכח שקבל
.דואמ

תא בייחמ אוה :הלעמ לש ןיד תיבב רוגיטקל ונוצר ילב השענ - הדגאה תרמוא - ללה"
"?ללהמ רתוי תייה ינעה םולכ :ול םירמוא ,ןידה אסכ ינפל ותומ ירחא ינע דומעישכ .םיינעה

ךרעל - זוזה יצח) קיעפרטב רכתשמו השוע היה םויו םוי לכבש ,ןקזה ללה לע וילע ורמא"
ישנא תסנרפו ותסנרפל ויצחו שרדמה תיב רמושל ןתונ היה ויצח ,(תוקיפוק שמחו םירשע
הלתנו הלע ,סנכיהל שרדמה תיב רמוש וחינה אלו רכתשהל אצמ אל תחא םעפ .ותיב
םויה ותוא ,ורמא .ןוילטבאו היעמש יפמ םייח םיקולא ירבד עמשיש ידכ ,הבורא יפ לע בשיו
רמא רחשה דומע הלעשכ .םימשה ןמ גלש וילע דריו התייה תבט תפוקתו היה תבש ברע
ןנועמה םוי אמש ,לפא תיבה םויהו ריאמ תיבה םוי לכב ,יחא ןוילטבא :ןוילטבאל היעמש ול
.גלש תומא שולש םור וילע ואצמו ולע .הבוראב םדא תומד וארו םהיניע וציצה ?אוה
"תבשה תא וילע ללחל הז יואר :ורמא .הרודמה דגנכ והובישוהו והוכסו והוציחרהו והוקרפ
.(ב"ע ה"ל אמוי)

םע המיאתמ הניא ,םנמא ,דומללו אובל םיצורה לכ ינפב הז רופיסב שרדמה תיב יתלד תליענ
לבא ,('א הנשמ ,'א קרפ תובא) "הברה םידימלת ודימעהו" :ורמאש ,הלודגה תסנכ ישנא םגתפ
ןכ לע ,םעה יניעב םימכחה דובכ דואמ לודג זא היהש ינפמ .העשה ךרוצמ תאז התייהש רשפא
םמצע וקחדו הדשב םתדובע תאו םתכאלמ שיא םיחינמ ויהו תונברה ירחא םיטוהל םיבר ויה
םישנאל ילואו .םדומלב הכרב ןמיס ואר אלו דומלל םדיב קפיס היה אלש יפ לע ףא ,שרדמה תיבל
ושע הפי ןפוא לכב .(םש) "תונברה תא אנשו הכאלמה תא בהא" ומגתפב היעמש ןווכ הלאכ
תורוכב) "םנחב התא םא םנחב (השמ) ינא המ" :ודמלו ןוילטבאו היעמש ירחא ואבש םימכחה
.חיכוי ללהו ,(א"ע ט"כ

תומכח םג ןידו תד יניינע דבלמ ודמל רבכ ןוילטבאו היעמש לש םשרדמ תיבב םא ,םיעדוי ונא ןיא
הרוסמה ןפוא לכב .הז עוצקמב ויתועידי תא ונממ בואשל רחא רוקמ אצמ ללה וא ,תוינוציח
,תונושלה לכ וליפא ,הדמל אלש תחא המכח םג בזע אלש" ללה לע הדיעהו האב תרחואמה
:רמולכ ('ז הכלה ,ז"י קרפ םירפוס תכסמ) 'וכו "םיבשעו םיצע תחיש ,תועבגו םירה תחיש וליפא
,הארנ ,ןלהל איבנ רשא ,תרחא הדגאמ .םיבשעו םיצע תודוא לעו תועבגו םירה תודוא לע תוחיש
סוטרקופיה אפורה תעדל ןווכ דחא רבדבו ,ץראה תולילגו עבטה תמכחב רקוח תמאב ללה היה יכ
תושעלו וטסירא לש ןויגה תרות תא דומלל ול הדמעש איה ןווי תפש תעידי אל םא ,עדוי ימו ,ינוויה
.ןקתו ןזאש תודמ עבשב ותנוכתמכ

דמל רשא ירחא יכ ,הארנ ,דומלתב םינוש תומוקמב ואבש ,ללה ייחמ תועטוקמה תומישרה יפ לע
השעש ,רבדה בורקו ,לבבל ותדלומ ץראל בש ,ןוילטבאו היעמש לש םשרדמ תיבב עודי ןמז ללה
םעפב .םישורפל הרצ תע התייהש ,(םירצונה ךיראת ינפל 40 - 37) סונגיטנא תלשממ ימיב תאז
רשא ירחא םינש עבשכ ,םירצונה ךיראת ינפל םישולשה תנשב לארשי ץראל ללה הלע תינשה
התייה םיאמורה ליח תרזעב םילשורי תא סודרוה שוביכ ירחא יכ .לארשי לע ךלמל סודרוה היה
יבהוא ,םיקודצה תכמ םלוכ טעמכ ויהש ,ןירדהנסה ירבח לכ תא חבטל דירוהל הנושארה ותכאלמ
סויוולפ ףסוי לצא םיארקנה ,ןוילטבא תאו היעמש תא ,םישורפה ינש תא קרו ,םיאנומשחה תיב
םא יכ ,םייחב ריאשהש דבל אל Pollion םשב ינשהו Sameas םשב דחאה (1.1 XI תוינומדק)
ןידל סודרוה עבתנש העשב ,ןירדהנסה ירבחמ דחא ,היעמש תא דוחייבו ,לודג דובכ םליחנה םג
דיתע יכ ,היעמש לש ויפמ זא הקרזנ האובנו (5, 9, XIV תוינומדק) ילילגה היקזח תא גרה רשא לע
םינפ םיאשונ םה רשא לע סונקרוה ךלמה םע דחי ןירדהנסה ירבח לכ תא חבטל דירוהל סודרוה
.הבוטל סודרוה ותוא דקפ ,וז ותאובנ המייקתנ רשאכו ,ןידב

םג עדיו ,דואמ םעה לע הלודג םישורפה תעפשה יכ ,עדיו היה חקיפש ,סודרוה יכ ,רבדה רשפא
םהל ףינחהל ובלב רמג ןכ לע ,םיאנומשחה תיב לע םישורפה בלב הניט התייה םלועמו זאמ יכ ,ןכ
היונפ הראשנש ,לודג ןהכ תרשמ לע .וירחא םעה בל תא וטי ןעמל ,םיקודצה ןמ בוטל םלידביו
תחפשממ דחא תא סודרוה הנמ אל ,םיאמורה ידיב תמוהו יבש לבוהש ,סונגיטנא תדירי ירחא
,םשל הנה דע עדונ יתלב ןהכ ,לבבמ לאננחל ארק םא יכ ,םילשוריב רשא םילודגה םינהוכה
םידחא םיחרימ ץוח ,הנש הרשע םיתשכ הלודג הנוהכב שמיש הז לאננח .הלודגל ותוא הלעהו
הנמירמ יחא ,סולובוטסירא םלעה הלודג הנוהכב שמיש זאש ,םירצונה ךיראת ינפל 35 תנשב
לאננח דרוה םירצונה ךיראת ינפל הנש שמחו םירשע ךרעב קרו ,סודרוה תשא תיאנומשחה
לע המואמ ונעדי אל רשא טעמכ ומש דבלמ רשא ,םינהוכה דחא ינפל ומוקמ תא ןפיו ,ותלודגמ
תא הנמיו םירצממ יסותייבה ןועמש תב המירמ תא השיאל סודרוה אשנ םהה םימיבו .ויתודוא
םהיתועדבש ,םילשוריב םיסותייבה םינהוכה תלשממ הלחה איהה תעה ןמלו .לודג ןהכל ןועמש
וניארוק תא ונחנא םישקבמ .תחא תכל םהמיע וברעתנו םיקודצה תכל םיטונ ויה םהיגהנמבו
וכפשי הלאה םיטרפה .הב םידמוע ונאש הפוקתה לש היגולונורכה יטרפ תא םחומב טולקל
.וז הפוקתב ובברתשנש ,םישעמהו תובסמה לע רוא וניתוריקחב

ץראבש םישורפה ובשח סודרוה תלשממ תישארב יכ בושחל םידי שי הלעמל רומאה יפ לע
ימי ךשמב םיאלפ הדריש ,םתתכ ןרק םירהלו תדה תוסירה םמוקל תרשכומ העשה תא לארשי
ןוילטבאו היעמש וקלתסנ רשאכ ,איהה תעב יכ ןעיו .סונגיטנאו סונקרוה תמחלמ לש הכובמה
םהיניע ומש ןכ לע ,םשארב דומעל יואר שיא לארשי ץראב םישורפל היה אל ,םייחה ץראמ
ןתיי תוברה ויתועידיב אוה יכ םתווקתב לבבמ אובל ותוא וארקו ,ללהב - קהבומה םדימלתב
ללה הלע םירבד השלש לע" הקיתעה הרסומה תמכסמ וז הרעשה םע .םתטישל זועו ףקות
יכ ,רעשל בורק לבא ,םיקודצה םע םישורפה תקולחמב קפס ילב םיעגונ םהמ םיינשש ,"לבבמ
השולשו .רחא םוקממ תודעה הז לע האב אלש י"פעא ,םהיניב תקולחמה עלסל היה ישילשה םג
:םה ולא םירבד

םינהוכה ויה אל רשאמ םלוא ,םהיפ רבדב ערוצמה תא אמטלו רהטל םינהוכל הרסמ הרותה (א
,םישורפה ושרד ךכיפל ,םישורפה ידומיל יפ לע םיעגנ ינידב םיאיקב העש התואבש (םיקודצה)
.ויבג לע דמוע (ישורפ רמולכ) לארשימ םכחש ןמזב אלא ערוצמה תא אמטמו רהטמ ןהכה ןיאש
,אמט :רומא ,הטוש יפ לע ףא ,ןהכל רמואו םיעגנה תא האור לארשימ םכח ?דציכ אה"
.('ט הנשמ ,'א קרפ עירזת ,ארפס) "!רוהט :רמוא אוהו ,רוהט :רומא !אמט :רמוא אוהו

:רמאנ רחא םוקמבו
לעו - ןהכה ורהטו ,רוהט :רמול דומלת ?רוהט אהי ,רוהט אמט לע ןהכה רמא םא ,לוכי"
.(ו"ט הנשמ 'ט קרפ םש) "לבבמ ללה הלע הז רבד
.הנוילעה לע התייה םישורפה דיש העשב קר עבקיהל התייה הלוכי תאזכ הכלה יכ ,רבדה ןבומ

רמאנה ,"תבשה תרחממ" לש שוריפה רבדב םישורפהו םיקודצה ןיבש העודיה תקולחמב (ב
,ויתודימ עבשמ תחא יפ לע םישורפה תקדצ תא ללה חיכוה ,(א"י ג"כ ארקיו) רמועה ןיינעב
לכאת םימי תשש :רמוא דחא בותכ" הנה ."הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש" םשב תארקנה
"לבבמ ללה הלע הז רבד לעו ,ןשיה ןמ העבשו שדחה ןמ השיש ?דציכ אה .('ג ז"ט םש) תוצמ
בותכה אבש דע ,הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש ונינפל הנה .('א הכלה ו"פ םיחספ ימלשורי)
תרחממ :שרפנ םא קר םוקמ הל שי וז הערכה לבא ,םהיניב עירכהו (תבשה תרחממ) ישילשה
.תישארב תבש תרחממ אלו ,בוט םוי תרחממ - תבשה

ןמ :רמוא דחא בותכו (ז"ט םירבד) רקבו ןאצ ךיקולא 'הל חספ תחבזו :רמוא דחא בותכ" (ג
ימלשורי) "הגיגחל רקבו ןאצו חספו םיזעו םישבכ אלא ?(ב"י תומש) וחקית םיזעה ןמו םישבכה
םוקמ לכמ ,הז ןיינעב םיקודצהו םישורפה ןיב תקולחמ התייהש שוריפב אצמנ אל דומלתב .(םש
ודוה אל ללכב םהש ינפמ ,חספ ברעב הגיגחה ןברק תא הבוחל ובשח אל םיקודצה יכ ,בושחל שי
.הרותב שרופמ אב אלש המ לכב

,לבבמ ללה הלע םהילעש םירבדה תשולש תא התונמ ירחא ,ימלשוריב האבוהש אתיירבה
,סייוו א"י םכחה טילחה "הכלה לבק" יוטיבה ןמ ."הכלה לבקו הלע ,םיכסהו שרד :תרמואו הפיסומ
תמאבו .הז שוריפ לש וקחד שיגרה ומצעב סייוו םלוא .ללה לש הנושארה ותיילעל עגונ הז לכ יכ
ץראל תכלל ומצע תא םליבשב חירטהו ולא םירבד השולשב קר ללה קפתסנ המ ינפמ ,אלפיי אלה
םיגהונ םניאש םיניינע םה ולא םירבד השולש אלה ?ןוילטבאו היעמש לצא הרות דומלל לארשי
הכלה איצוהל עדי רבכש ללה :תאז םג ףאו .השעמל הכלה לש ךרוצ םהב ןיאו ץראל ץוחב
תקולחמה רבד לע עמש אלו עדי אל ,הרותה ירדח לכב יקב יאדווב היהו םיבותכה שרדממ
םישורפה לש שוריפהש םג המו ,"תבשה תרחממ" ןיינעב םישורפהו םיקודצה ןיבש תמסרופמה
- תבשה תרחממ שרפמ םינקז 'ע לש ינוויה םוגרתה םגש דע ,םינומדק םימימ המואב לבוקמ היה
הלע ולא םירבד השולש לעש ,הלעמל ונאבהש ,ד"באר תעד הז יפל הנוכנ רתוי ?בוט םוי תרחממ
הכלהה ןמ תונשל וצפחש ,םיקודצה תעד דגנ הכלה עובקל אלא הכלה לבקל אלו הינשה םעפב
ךירצו ,ימלשוריב אסריגה השבתשנ אל םא עדוי ימו .ארקמ לש וטושפל תדגנתמה המודקה
םישורפה תעדל םיכסהו םיבותכה תא שרד אוה ,רמולכ) הכלה עבקו הלע ,םיכסהו שרד :היגהל
.(ויתושרד חוכב הכלהה תא עבקו הלעו


ב קרפ
ללה לש ותואישנ
,תיבה ינפב הנש האמ םתואישנ תא וגהנ וירחא ותיבמ תורוד השולשו ללה יכ ,הדיעמה אתיירבה
םא :תגהונ התייה דסומ הזיאבו וז תואישנ לש הביט המ ,ראבל ילבמ ,םתע תואישנמ תרבדמ
תונטקה תוארדהנסה ןמ תחאב וא ,תיזגה תכשלב הבשיש ,דחאו םיעבש לש הלודגה ןירדהנסב
םא יכ ,םילשוריב התייה תחא ןירדהנס אל ,ןלהל הארנ רשאכ ,יכ .םירבח השולשו םירשע לש
יופיי לש תיראש ול היהש ,אשוא לשו הנבי לש ישארה ןיד תיבב תיבה ןברוח רחאש ןויכו ,שולש
לש םתבשחמב רייטצנ ךכיפל ,ללה לש וינב ינבמ דימת םיאישנה ויה ,הלודגה ןירדהנסה לש חוכ
תכשל לש הלודגה ןירדהנסב םיאישנ ויאצאצו ללה ויה תיבה ןמזב םגש ,םינורחאה תורודה ימכח
םירקבמה ואב ינשה דצמ .דומלתב םוקמ םושב הז רבד רמאנ אל שוריפבש יפ לע ףא ,תיזגה
ויתויכזמ תחא התייה הז דסומב תואישנה ,ןירדהנסב שאר תויהל לוכי היה אל אלה :לכב ורפכו
אל סויוולפ ףסוי לצא .(ח"מ ד"י 'א םיאנומשח) ךליאו יאנומשחה ןועמש ימימ דוע לודגה ןהכה לש
ילודג ראש םג ריכזי אל סויוולפ םנמא .םלועב הזה שיאה היה אל וליאכ ,ללהל רכז לכ אצמנ
ילמלא לבא ,הקיטילופו המחלמ יניינע םע רבד םהל היה אל םא ,המכחו הרותב וקסעש ,לארשי
סויוולפ .תחא םעפ וליפא סויוולפ ונריכזי אלש ענמנה ןמ זא יכ ,ןירדהנסב שאר בשוי ללה היה
החפשממ רצנ היהש ,וילע רמואו ,וביר שיאו ודגנתמ ,(ןקזה לאילמג ןב) ןועמש תא ריכזמ םנמא
רותב אל לבא ,ןירדהנסב הלודג העפשה לעב רבח רותב קר וריכזמ אוה לבא .םילשוריב תסחוימ
ירבחמ דחאכ ,השדחה תירבה ירפסמ דחאב בוטל רכזי ןקזה לאילמג ןבר .ןירדהנסה אישנ
עושי םשב םעל ופיטהש ליבשב ןידל םיחילשה ראשו סורטפ ועבתנש העשב ,הלודגה ןירדהנסה
;34 ,V םיחילשה תולעפמ) לאילמג ןבר ידימלתמ דחא אוה יכ ראפתה לואפ חילשה םגו .ירצונה
וטי וירבדל רשא ,דבכנ רבח ,ןירדהנסה רבח רותב קר ותוא םיאור ונא םש םג לבא ,( 3 ,XXII
איהה הבישיב שאר בשויה יכ ,םש רמאנ שוריפב יכ .שאר בשוי ,אישנ רותב אל לבא ,תבשק ןזוא
ומשב עדונ יקודצ לודג ןהכ היה ןכ ,(42-17 ,V םיחילשה תולעפמ) םיקודצה תכמ לודג ןהכ היה
57, XXVI היתתמ) התימל ירצונה עושי לש וניד תא הנדש ,ןירדהנסב שארב בשויה םג הפיק
ןזיוהלוו ,ןנויק :םירצונה םירקוחה וטילחה הלאה םירבדה לכ דוסי לע .(םיליבקמה תומוקמבו
ללה לש ותואישנ רבד לע דומלתה תרוסמ יכ ,לארשי ימכחמ םיבר םג וכשמנ םהירחאו ,ררישו
.םימיה ירבדב דוסי הל ןיאו הרקיעמ איה תכרפומ וינבו

ירופיסב הלודג הישוק ץרתל אב אוה .םהמ תכלל קיחרה דוע ןוסלובח לאינד רוספורפה
תא ולכא םעה לכו ,תבש ברעב תויהל לחש חספ ברעב בלצנו התימל ןודינ עושי ןה .םינוילגנוואה
רדסל לארשי ללכמ וידימלתו עושי וגלפנ המ ינפמ ,ןיבהל השק ןכ םאו ,ברעב םוי ותואב םהיחספ
הישוק ץרתל ידכ ?וטפשה ינפל ברעב ישימחה םויב ללה תאירקו הצמ תליכא םע חספה רדס תא
יכ ,חיכוהל לדתשמ אוהו ?אל וא תבש החוד חספ םא ,העודיה הלאשב עוגנל ןוסלובח קקזנ וז
וא חספ ברע עריא םאו ,תבש החוד הניא חספש ,םיקודצה תרות יפ לע םיגהונ ויה םהה םימיב
ויה ,(הכשח םע תבש ברע חספה תא תולצל ויה םיכירצ זאש) תבשב חספ לש ןושאר םוי
הז ינפל הנש םישישמ רתוי אלה ,ןוסלובח תא ולאשי ,לבא .ישימחה םויב חספה תא םיבירקמ
תונמתה רבד לע הזה רופיסה לכ יכ ,ןוסלובח הנעי הז לע ?תבש החוד חספש ,ללה חיכוה רבכ
המ דבלמ .תירוטסיה תמא לש בוטרוק וליפא הב ןיאש ,אמלעב הדנגל אלא וניא אישנל ללה
רופיסה םג ,לודגה ןהכה לש ותוכז התייה תואישנהש ינפמ ,אישנל תונמתהל היה לוכי אל ללהש
ופוס דעו ושארמ יודב ולוכ אוה יכ םידיעמה ,רחש םהל ןיאש םירבדו תוימינפ תוריתס אלמ ומצעב
.וילע ךומסל ןיאו

('א הכלה ו"פ םיחספ) ימלשורי דומלתבו (ו"ס םיחספ) ילבב דומלתב אבוה הזה רופיסה
תאו ילבבה חסונ תא הזב תתל ןוכנל אצומ יננה .תונוש תואחסונב ('ד קרפ םיחספ) אתפסותבו
חסונ םג והומכו ימלשוריה חסונה קר יכ ,תוארהל ידכב ,הז תמועל הז םיליבקמ ימלשוריה חסונ
ינפמ .ירמגל ןהמ יקנ ילבבה חסונהש העשב ,תוימינפ תוריתס אלמ תמאב אוה אתפסותה
התייה םדיש המכ דע ,וילע ורמשו ,דבלב ילבבהב בור יפ לע וקסע םייניבה ימיב דומלתה ידמולש
אל שיאו תיווז ןרקב חנומ היה (אתפסותה םג ומכ) ימלשוריהש העשב ,םינבתכה לוקלקמ ,תעגמ
.(תוסג תואיגש אלמ תמאב אוה ןכ לעו ,םינבתכה וב ולקלקי אמש ,וילע חיגשה

:ילבבה חסונה
אלו וחכש ,תבשב תויהל רשע העברא לח תחא םעפ .הריתב ינבמ המלעתנ וז הכלה ,ןנבר ונת
םא תבשה תא החוד חספ םא עדויש םדא שי םולכ ,ורמאו .ואל םא תבש החוד חספ םא ,ועדי
,רודה ילודג ינש תא שמשש ,ומש ילבבה ללהו לבבמ הלעש שי דחא םדא ,םהל ורמא ?ואל
עדוי םולכ :ול ורמא .ול וארקו וחלש .ואל םא תבשה תא החוד חספ םא ,עדויו ,ןוילטבאו היעמש
תא החודש הנשב ונל שי דחא חספ יכו :םהל רמא ?ואל םא תבשה תא החוד חספ םא ,התא
.תבשה תא ןיחודש הנשב ונל שי םיחספ םייתאממ רתוי הברה אלהו ?תבשה

:ימלשוריה חסונה
חספ םא ,ןיעדוי ויה אלו תבשב תויהל רשע העברא לח תחא םעפ .הריתב ינקזמ המלענ הכלה וז
םא עדויו ןוילטבאו היעמש תא שמשש ,ומש ללהו דחא ילבב ןאכ שי ,ורמא .ואל םא תבש החוד
,ךימימ תעמש :ול ורמא .ול וארקו וחלש .תלחות ונממ שיש רשפא .ואל םא תבשה תא החוד חספ
חספ אלא ונל ןיא יכו :םהל רמא ?ואל םא תבשה תא החוד םא ,תבשב תויהל רשע העברא לחשכ
.הנש לכב תבשה תא וחדי םיחספ המכ אלהו ,דבלב דחא

.[תואמ 'ג :ינת יינת תיאו ,םיתאמ :ינת יינת תיא ,האמ :ינת ייתתיא]

:ילבבה חסונה
?ךל ןינמ ?ךל ןינמ :ול ורמא
המ ,('ב ח"כ םש) דימתב "ודעומב" רמאנו (ב"י 'ט רבדמב) חספב "ודעומב" רמאנ :ןהל רמא
לקמ דועו .תבשה תא החוד חספב רומאה "ודעומ" ףא ,תבשה תא החוד דימתב רומאה "ודעומ"
תא החודש ןיד וניא ,תרכ שונעש חספ ,תבשה תא החוד תרכ שונע ןיאש דימת המו :רמוחו
.תבשה

:ימלשוריה חסונה
.תלחות ךממ שיש ונרמא רבכ :ול ורמא
חספו ,רובצ ןברק דימתו ליאוה :שקיהמ .הוש הרזגמו רמוחו לקמו שקיהמ :ןהל שרוד ליחתה
לקמ .תבשה תא החוד רובצ ןברק חספ ףא ,תבשה תא החוד רובצ ןברק דימת המ ,רובצ ןברק
ותוישע לע ןיבייחש חספ ,תבשה תא החוד תרכ ותוישע לע ןיבייחמ ןיאש דימת םא המ :רמוחו
,"ודעומב" חספב רמאנו "ודעומב" דימתב רמאנ :הוש הרזגמ .תבשה תא החדיש ןיד וניא ,תרכ
.תבשה תא החוד ודעומב וב רמאנש חספ ףא ,תבשה תא החוד ודעומב וב רמאנש דימת המ

דימתב תרמא םא !אל :הבושת ול שי תרמאש שקיה !ילבבמ תלחות שי םא ונרמא רבכ :ול ורמא]
תרמא םא !אל :הבושת ול שי תרמאש רמוחו לק ?הבצק ול ןיאש חספב רמאת ,הבצק ול שי ןכש
םדא ןיאש - תרמאש הוש הרזג ?םילק םישדק אוהש חספב רמאת ,םישדק ישדק אוהש דימתב
.[ומצעמ הוש הרזג ןד

:ילבבה חסונה
.ןהילע אישנ ותוא ונמו שארב והובישוה דימ

:ימלשוריה חסונה
יתעמש ךכ !ילע אובי :ןהל רמאש דע ,ונממ ולבק אל ,םויה לכ ןהל שרודו בשוי היהש יפ לע ףא
.ןהילע אישנ ותוא ונמו ודמע ,ןכ ונממ ועמשש ןויכ .ןוילטבאו היעמשמ

:ילבבה חסונה
הלעאש ,םכל םרג ימ :ןהל רמא ,םירבדב ןרתנקמ ליחתה .חספ תוכלהב ולוכ םויה לכ שרוד היהו
.ןוילטבאו היעמש רודה ילודג ינש םתשמש אלש םכב התיהש תולצע ?םכילע אישנ היהאו לבבמ

:ימלשוריה חסונה
לע אל ,הזה ילבבל ךרצל םכל םרג ימ :רמואו םירבדב ןרתנקל ליחתה ,ןהילע אישנ ותוא ונמש ןויכ
?םכילצא םיבשוי ויהש ,ןוילטבאו היעמשל ,םלוע ילודג ינשל םתשמש אלש
.ונממ הכלה המלענ םירבדב ןרתנקש ןויכ

:ילבבה חסונה
אלא ,יתחכשו יתעמש וז הכלה :ןהל רמא ?והמ ,תבש ברעמ ןיכס איבה אלו חכש ,יבר :ול ורמא
.ןה םיאיבנ ינב ןה ןיאיבנ ןיא םא ,לארשיל ןהל חנה

:ימלשוריה חסונה
וחינה אלא ,יתחכשו יתעמש וז הכלה :ןהל רמא ?םהיניכס ואיבה אלו םעל תושעל המ :ול ורמא
.ןה םיאיבנ ינב םיאיבנ ןניא םא ,לארשיל

:ילבבה חסונה
,הכלה רכזנו השעמ האר .וינרק ןיב ובחות ,ידג וחספש ימו ,וראוצב ובחות ,הלט וחספש ימ רחמל
.ןוילטבאו היעמשמ ינלבוקמ ךכ :רמאו

:ימלשוריה חסונה
ןהיחספ ואצמנ :וינרק ןיב הרשוק היה ,ידג ,ותזיגב הבחות היה ,הלט וחספ היהש ימ לכ דימ
היעמשמ יתעמש ךכ :רמא :הכלהה תא רכזנ ,השעמה תא הארש ןויכ .ןהמע ןהיניכס ןיאיבמ
המלו ,תבשב תויהל רשע העברא לוחי אלש תיעיבש ינשל רשפא יא אלהו :ןובא 'ר רמא .ןוילטבאו
.ללהל הלודג ןתיל ידכ ?ןהמ הכלה המלעתנ

יכ ,הבשחמה ידיל אובל ונא םיכירצ זא ,תואחסונה ינש ןיבש םייונישב תנחוב ןיעב לכתסנ םא
,רצקה ילבבה חסונבש העשב ,דואמ תוריהז יתלב םידיו תורחואמ םידי ולח ימלשוריה חסונב
:ימלשוריב אתיירבה ךותב ץוענה רמאמה .התרהט לכב הקיתעה אתיירבה הרמתשנש רשפא
,תובושתה םג לבא ,תרחואמ הפסוה אוהש ,ומצע לע דיעמ "ךכ ינת יינת תיאו ךכ ינת יינת תיא
חירא יאצח ינש ךותב ןתוא יתפקהשו ללה לש ויתוחכוה דגנ הריתב ינבל סחימ ימלשוריה חסונהש
עבש לש המישר האצמנ (ז"ל קרפ) ןתנ 'רד תובאב .תקיודמ יתלבו תרחאמ הפסוה ןה ,[ ]
םשב ןמסמ ימלשוריה חסונ .ללכ שקיהל רכז ןיא םשו ,הריתב ינב ינפל שרדו ללה ןקתש ,תודימה
המ רובצ ןברק חספו רובצ ןברק דימת) הטושפ היגולנא םשב םינמסמ ןויגהה ימכחש המ שקיה
םוקממ וב אצויכ" םשב הל ארוק אוה לבא ,הטושפ היגולנאב שמתשה םנמא ללהו ,('וכו דימת
רחא רבד אוה "שקיה"ה לבא ."וניצמ המ" םשב תארקנ איה םירחואמה םיאנתה לצאו ,"רחא
תחא הרות םשאכ תאטחכ" לשמל ,רבדל רבד הוושמ ומצעב בותכהשכ ,אוה שקיהה .ירמגל
לכ האלהו ב"ע ז"מ םיחבז ןייעו ;ג"י ד"י םשו ;'ז 'ז ארקיו ("ןהכל אוה םשאה תאטחכ" וא "םהל
לצא הז םיפוכת םיאושנ ינש וא םיאשונ ינש םיאצמנ דחא קוספב םא ,ןוימדה 'כ ילב םגו (איגוסה
שיקמ ,רחא שיאל התיהו ותיבמ האציו" לשמל .הז לא הז םתוא םימדמו םישיקמ ונחנא זא ,הז
לאעמשי 'ר אלו ויתודימ עבש ךותב ללה אל ונמ אל וז הדימו .(ב"ע ז"כ תובותכ) "היוהל האיצי
ארקמב בתכנש ומכ אה ,שקיהמ דמלה רבד יכ ,ובשחש ינפמ ,ויתודימ הרשע שולש ךותב
.(א"ע ח"מ םיחבז) "הווש הרזגמ ףידע שקיה אמלע ילוכל" :דומלתה רמוא ךכיפלו ,שוריפב

.ללה לש הווש הרזגה דגנ הריתב ינבל סחימ ילבבה חסונש ,הבושתה איה האלפנ רתוי דוע
.ומצעמ הוש הרזג ןד םדא ןיא :ול םירמוא םהו ,תודימה עבש תא הנושארל שרדש אוה ללה אלה
,דואמ רחואמ ללכ אוה (ב"ע ט"י הדנ ,ו"ס םיחספ) "ומצעמ הוש הרזג ןד םדא ןיא" ללכה ,תמאבו
תורזג אלמ ולוכ דומלתה לכו ,ונדו ונד אלא םיארומאה אלו םיאנתה אל בל וילא ומש אל םלועמש
הנממ איצומו הווש הרזג שרוד דחא םכחש ,אוה דואמ יוצמ רבדו ,םמצעמ םימכחה ונדש ,תווש
.רחא ןיד הנממ איצומו תרחא הווש הרזג שרוד ודגנתמו ,ןיד הזיא

לכשבו ןויגהה יקוחב תדסוימ וז הדימ .דואמ הבושח תינויגה הדימ איה ללה לש הווש הרזגה
םיקוחה דחאב םא ,לשמל .תונושלהו םימעה לכ לצא םנמזב םיטסירויה םג םישמתשמ הבו רשיה
ומצעב קקוחמה ןתנ גשומ הזיא ,םיעדוי ונא ןיאו םינוש םינפואב ושרפל לכונש ,ינכט-ןימרט אצמנ
םא יכ ימתס ןפואב אל לבא ,הז ןימרט ןכ םג אצמנ םיקוחה רפסב רחא םוקמב םאו ,הז ןימרטל
ךכ אוה ןימרטה לש ושוריפ הזה םוקמב יכ ,ונא םידמל זא ,ומצעב קקוחמה ידי לע לבגומו שרופמ
"ודעומב" ותוא בירקהל ךירצ יכ ,קוחה רמוא חספ ןברק לצא .ללה םג השע ןכ .רחא ןפואב אלו
ליבשב ךרטצנ םא וליפאו טלחהבו אקווד אוה "ודעומב" םא ,הז ןימרט לש ושוריפ םיעדוי ונא ןיאו
ןסינ שדוחב ונמזב ותוא בירקהל ללכב ךירצ ,רמולכ ,אקווד ואל ושוריפ וא ,תבשה תא ללחל הז
חספהש ,םיאור ונאש ומכ ,רחא קוחל ותברקה דגנתת אל קר םא ,םיברעה ןיב רשע העבראב
םשו "דימת" לצא םג אצמנ "ודעומב" ןימרטהש ,ללה אצמ הנהו ?םידיחי תאמוט ינפמ החדנ
- דימתה תלוע דבלמ :רמאנ תבש לש ףסומ ןברק לצא יכ) תבשה תא החוד אוהש שוריפב רמאנ
דוסיה והז .תבשל עגונב טלחומ גשומ ונל שי ודעומב ןימרטהש ,הזמ דמלו ,('י ח"כ רבדמב
הדימב שמתשהל וליחתהו ללה לש ותעד ףוסל ודרי אל םינורחאה םלוא .הווש הרזג לש ינויגהה
תולמ" םא יכ ,רואב םיכירצה םינימרט אל םה םיאורשכ .ןויגהב תדסוימ הניאש םוקמב םג וז
הז ךותמ םיאיצומו הזל הז םיקוחה תא םימדמ םה ,םנכותב הזמ הז םיקוחר ,םיקוח ינשב "תווש
תולודג תוכובמ ידיל איבהל לכוי וז הדימב זרפנה שומישה יכ ,רודה ימכח וארשכו .תושדח תוכלה
תמ תאמוט יקוחב :(םש) םיחספ ימלשוריב לממ רב אבא 'ר הארהש ומכ ,הפ לעבש הרותב
לכונ ךכיפל ,"רוע דגב" תולימה ןכ םג תואצמנ ץרש תאמוט יקוחבו "רוע דגב" םילימה תואצמנ
קר אלש המ ,"להואב אמטמ ץרשהו השדעכב אמטמ תמהש" רמולו הווש הריזג ןהמ תושעל
רועישל רוע דגב ןיינע המ יכ ,רשיה לכשה לא םג דגנתמ אלא ,תלבוקמה הכלהה לא דגנתמ
ושרדו רשפאש המ לכב הווש הרזגב שומישה תא ליבגהל רודה ימכח ולדתשה ךכיפלו ?האמוטה
ינשמ וא דחא דצמ וא תוריתי רמולכ ,תונפומ תויהל תוכירצ תוושה תולימה יכ ,לשמל ,הליחתמ
ושרד הנורחאלו .ןויגהב וכרוצ לכ דסוימ ונניא "הנפומ" לש ןיינעה םג תמאבש יפ לע ףא ,םידדצ
רתומש ,רמולכ ,(םש ימלשורי) "ודומלת םייקל אלא ודומלת לטבל הווש הרזג ןד םדא אהי אלש"
הכלהל ארקמב ךמס אוצמל ידכ ,אמלעב אתכמסאו שרד רותב קר הווש הרזגב שמתשהל
תדגנתמ הניא איה קר םא תעדה לוקיש יפ לע תשדוחמ הכלהל םג וא ,םינושארה יפמ תלבוקמ
הווש הרזג ןודל תוכזה ול ןיאש ,ללהל הריתב ינב ורמאיש רשפא יא ןפוא לכב .םילבקומה םירבדל
ןמ דחאש ,קפס לכ ןיאו .תלבוקמ הכלה הזיא לטבל אב אל אוה רשא ירחא דוחייבו ,ומצעמ
תותגולפ המכו המכ אלהו .הריתב ינב יפב הלאה םירבדה תא םש ןורחאה ןמזב םידימלתה
,םיאשר ויה םירחואמה םה ןכ םא ,ומצעמ הווש הרזג ןד םיקלוחה ןמ דחא לכו דומלתב תואצמנ
?יאשר היה אל ללהו

ילבבהל זוב לש שגרב וסחייתה הריתב ינב יכ ,תוארהל לדתשמ ,הארנכ ,ימלשוריה חסונה לעב
יפמ אוה לבוקמ ךכ יכ ,םהל רמאש דע ויתודימו ויתוחכוה לכ לא וחיגשה אל הז םושמו ,ללהל
ורמא הליחתמ :ומצע ירבד רתוס אתיירבה רדסמ לבא ,לארשי ץרא ינב ויהש ,ןוילטבאו היעמש
ףוסבלו ,"תלחות ךממ שיש ונרמא רבכ" :ול ורמא כ"חא ,"ללהמ תלחות שיש רשפא" :הריתב ינב
.ילבבמ ןוגה רבד עומשל הווקת לכ ןיא ,רמולכ ,"ילבבמ תלחות שי םא ,ונרמא רבכ" :ול ורמא


ג קרפ
דומלתה רופס לע םירקוחה תעד
.ללה לש ותונמתה רבד לע רופסה לש ותתמאב םירפוכ םניא ,ויתובקעב ךלוהה גרובנרדו רגייג
ואשנתהו םינהוכ ויה םבורש ,םיקודצה ןיבש הנשונה תקולחמה לש הלוק דה הב םיאור המה
רגייג .ותוכזב דימת ודדצו םעה ןמ ואציש ,םישורפה ןיבו ,םתנוהכ תרמשמבו םסוחייב םעה לע
תא תחא הרושב דימעהל הליחתמ ובריסש ,םיקודצה תכל הריתב ינב תא םיסחימ גרובנרדו
רגייג .תבשה תא םהילע םיללחמש ,הובגל לילכ םילועה תונברוקה םע ,םעה ןברק אוהש ,חספה
ל"ר) שקיהב ללה לש ויתושרד לכ .ילבבה חסונה לע אלו ימלשוריה חסונה לע םיכמסנ גרובנרדו
היעמשמ ודיב הלבק ךכ יכ ,םהל רמאש דע ,ול וליעוה אל הווש הרזגבו רמוחו לקב ,(וניצמ המב
הכלהה ירמוש םה םהו ,תובא תרוסמב וזחא םיקודצה םג יכ ,ותטישל הפ ךלוה רגייג .ןוילטבאו
.השדחה הכלהה ילעב ויהש ,םישורפה דגנ ,הנשיה

םרכז אבש ,ולאה תותכה יתש ןיבש תועדה יקוליח לכמ .דוסי לכ הל ןיא ,יתעדל ,וז הטיש
תעדו הנשי הכלה ונינפל גיצת םיקודצה תעד יכ ,וילע רמול לכונש ,דחא ןיינע םג ןיא ,דומלתב
ינפמ וחדנ תובר תומודק תוכלהו ,ןמזה ךשמב ונתשנ תוכלהה םנמא .השדח הכלה םישורפה
ןיב ולידבה םה .םמצעב םישורפה לש םהישרדמ יתב ךותב השענ הז לכ לבא ;תורחואמ תוכלה
ודוהו תובא תלבק םוש תעדל וצפח אלו ועדי אל םיקודצה לבא ,הנורחא הנשמל הנושאר הנשמ
לכ ןיב .ארקמ לש וטושפל בורק אוהש ,רמוחו לקמ וא ארקמ לש וטושפמ תואצויה תוכלהב קר
הרואכל לכויש ,דחא ןיינע קר ןורכיזל הנשמב ראשנ םיקודצהו םישורפה ןיב ויהש תובירה ירבד
קצינה תא ןיאמטמ ויה םיקודצה :ארקמב דוסי םהל ןיאש ,תוכלה םיקודצל םג ויה יכ ,דיעהל
לש וטושפמ הז ןודינב םג וזז אל ,ןלהל חיכונ רשאכ לבא ,ארקמב דוסי םוש הזל ןיאש ,(...םידי)
ירפסמ םג הארנ תאזכ ;הפ לעבש הרותב ודוה אל םיקודצהש ,םוקמ לכב רמוא דומלתה .ארקמ
םידומ םניא םיקודצה יכ ,ורמאב ,סויוולפ ףסוי םג דיעי תאזכו ,תומוקמ המכב השדחה תירבה
דגנ םג םירבד בירב תאצל ,הליהתל יוארה רבדל ובשחי םהו הרותה יקוח דבלמ םירחא םיקוחב
ןב היהש ,סויוולפ ףסויל אל םא ,ןימאנ אופא ימלו .( 4, 1, XVIII תוינומדק) םהישרדמ יתב ירומ
ול ןימאהל ונא םיכירצ דוחייבו .םהיתועדו םהיתוכילה תא עדיו םהמיע ךלהתה םיבר םימיו םנמז
.רבדב הינפ לכ ול ןיאש םוקמבו םירחא תודע ידי לע תרשאתמ ותודעש העשב

םיבר םימכח .םיקודצה תכמ ויה הריתב ינבש ,הזב םג גרובנרדו רגייג ירבדל םיכסהל השק
םייתאממ רתוי ךשמב (ןיביצנב) לבבב םגו לארשי ץראב םג םישורפה ןיב םיאור ונא וז החפשממ
ראשבו 'ח קרפ תוידע ,א"ע ב"כ תוכרב ,ב"ע 'ג םיחספ ןברוחה רחאו תיבה ןברוח ינפל ,הנש
'ר לש וניד תיבב תיבה ןברוח רחא דימ הריתב ינב תא םיאור ונא ןירדהנסה ירבח רותב .(תומוקמ
דימת הסחייתה וז החפשמ יכ ,עומשל בורק רתוי ךכיפלו ,(ט"כ הנשה שאר) הנביב יאכז ןב ןנחוי
ויהש ,ןוילטבאו היעמש רכז תא ךכ לכ וריקוי םיקודצ יכ ,רעשל השק הז דבלמ ,םישורפה תכ לא
ןהיניב םולש תצע הררש אל (... אמוי) דומלתב אבומה רופסה ןמ הארנה יפכו ,םישורפל םיעדונ
אישנל ותוא ונמו ודמע ןכ ,ונממ ועמשש ןויכ" תאז לכבו ,יקודצ היהש ,(?סונגיטנא) לודג ןהכה ןיבו
תא ונעדי אלה ונחנאו ,ישורפ אוהש ,הריתב ינבמ ריתסה אל יאדווב ללה יכ ,ינא בשוח ."ןהילע
דימלת ישורפ אישנל םהל םירחובו םיקודצ םיאב הנהו תותכה יתש ןיב ררשש ,המטשמה סחי
.ותלבוס תעדה ןיאש ,יל המודמכ .םישורפ לש

* * *

אוהש ינפמ אישנל ללה תונמתה לש רופיסל ירוטסיה ךרע לכ ןתונ וניא ןוסלובח לאינד רוספורפה
ןתוחדל רשפא יאו דואמ תוקזח םנמא ויתוישוק יכ ,תודוהל ונא םיכירצו .תוימינפ תוריתס אלמ
ןיאו ימלשוריה חסונה יפלכ הנופ אוה ויתוישוק יבורב ,הלעמל רבכ ונלעה רשאכ םלוא ,שקב
.תחא לא תחא ןהילע יתובושת תאו ויתוישוק תא אנ ךורענ .ילבבה חסונה לע ןתוירחא

,רובצ ןברק אוהש דימתל רובצ ןברק אוה חספ המדמ אוה .ןרקיעמ ןה תוכורפ ללה לש ויתויאר (א
החוד רובצ ןברקש ,םידומ - ןוסלובח רמוא - םיקודצה .ךירצ אוה היארל דוע הזה רבדה לבא
.םהילאמ םילפונ ללה לש וימזיגוליס לכ כ"או ,דיחי ןברקל חספה תא םיבשוח םה לבא ,תבש

.רובצ ןברקל חספה תא ובשח הארנכו ,ימלשוריה חסונב אלו ילבבה חסונב אל הנניא וז אכריפ
ושעי לארשי תדע לכ" שוריפב רמוא בותכהש ינפמ ,הזב ודוה םיקודצה םג יכ ,תנתונ ארבסהו
ןיבו םיקודצה ןיב הנשי תקולחמ התייה דימת ןברקל עגונב הברדאו .(ז"מ ב"י תומש) "ותוא
ןובשח לע ותוא איבמ אוהש ,לודגה ןהכה לש דיחי ןברקל דימתה תא ובשח םיקודצה .םישורפה
ןושלב השעת - ('ד ח"כ רבדמב) רקבב השעת דחאה שבכה תא :בותכה לע הזב וכמסנו ,ומצע
םבשחבו ,םעה לכ םשב הזה ןברוקה אובי יכ ,ושרד ,םעה תוכזב דימת ודדיצש ,םישורפהו .דיחי
הזב וחצנש םוי ותואו .הכשלה תמורת לש תועמה ןמ ותוא איבהל ושרד ,רובצ ןברקל דימתה תא
ד"ס תוחנמ ;'א קרפ תינעת תליגמ) וב תונעתהל רוסאש ,בוט םויל ושע םיקודצה תא םישורפה
.(א"ע

תוחומ תא לבלבו ותחלצב תאז ןמט עודמ - ןוסלובח לאוש - ויתוברמ הלבק ללהל היה םא (ב
,הכלהכ דימ בישה אל עודמו ?ךימימ תעמשה :ותוא ולאש אלה ?םיעלוצה וימזיגוליסב ויעמוש
.ויתוברמ אוה לבוקמ ךכ יכ ,בישה ,ול ןיעמוש םניא םהש האר רשאכ קרו

הריתב ינבו "?עדוי התא םולכ" :םא יכ "?ךימימ תעמשה" :ותוא ולאש אל ילבבה חסונ יפ לע לבא
הלבקב וירבד תא קזחל ללכ קקזנ היה אל ללהו ,ויתויאר לע המואמ ובישה אלו ונממ דימ ולבק
.ןוילטבאו היעמשמ

גח ינפל םידחא םימי הז היה םא ?ךשפנ הממ :ןוסלובח לאוש - ?הזה רבדכ היה יתמיא (ג
לודג ןמזה דוע אלה ,םהיניכס תא ואיבה אלש םעל תושעל המ :הלאשל םוקמ ןיא זא ,חספה
:ןושלה ןמ הארנש המ ,ומצע תבשה םויב הזה רבדה היה םאו .תבש ברעמ םיניכסה תא איבהל
העשה דע הריתב ינב וניתמה המ ינפמ ,הישוקה לדגת אלה זא לבא ,"'וכו הלט וחספש ימ דימ"
,תבשב תויהל חספ ברע לוחי וז הנשבש ,ועדי רבכ ךליאו ןסינ שדוח שארמ דוע אלה ?הנורחאה
?דעומ דועב וז הלאש ריתהל וגאד אל עודמו

רשאכו ,חספ ברע ינפל םיבר םימי הררועתה הלאשה .וז הישוקל םוקמ ןיא ילבבה חסונ יפ לע
שורדל ליחתה אישנ רותב .ןהילע אישנל והונמ ללה לש ותבושתמ הריתב ינב לש םתעד החנ
,דימת גוהנ רבדה היהש ומכ ,ללכב דומל םשל ,ףכת השעמל הכלה אלו ,חספ תוכלהב םהל
לכב שרדמה תיבב וררועתהש ,תולאשה רתי ןיב .גחה ינפל םוי םישולש גחה תוכלהב ןישרודש
חספ ברעב וניכס תא איבהל חכשש ,יטרפ םדא השעי המ ,הלאשה םג התייה ,הלאה םימיה
הרק ,חספ ברע תבשה םויב ,רחמלו וז הלאש לע הבושת ודיב אצמ אל ללה ?תבשב תויהל לחש
הלובחת ואצמ םצעב םהש אלא ,תבש ברעמ םהיניכס תא איבהל וחכש םידחא םישנאש ,תמאב
.רצמה ןמ תאצל

רבדה רשפא יאש ,תימלשוריה ארמגב ןובא 'ר ריעה רבכ .הלודג אכרפ שי רופיסה לש ורקיעב (ד
הריתב ינב וחכש ךיאו ,תבשב תויהל חספ ברע תחא םעפ םג לוחי אל הנש הרשע עברא ךשמבש
הזכ הרקמב וגהנ דציכ - הנידמה ירעמ זא ופסאתהש ,לגרה ילוע לכו םילשורי יבשוי לכ דחי םתאו
םילשורי יבשוי לכ לע םיעווע חור החכש לש רש הרופ ךסמ ,ןובא 'ר ירבד יפ לע ?תודחא םינש ינפל
תא חינהל םיקיפסמ םניאש ,םה הדגא ירבד ולא לבא ;הלודגל ללה הלעיש ידכ ,לודג דעו ןוטקמל
.םימיה ירבד רקוח לש ותעד

ןיינעה לע ונא ונתפקשה תא עיצהל אובנ רשאכ ןלהל ארוקה אצמי וז אכריפ לע הבושתה תא
.הזה

רמאי ,תויהל לכוי .ופוס דעו ושארמ יודב ולוכ אוה הזה רופיסה יכ ,ןוסלובח טילחי אל תאז לכבו
ויתודימ דבלמ ,ללה :ךכ ערואמה תא ומצעל רייצמ אוה .וב תמא לש בוטרוק הזיא שי יכ ,ןוסלובח
תמאב היה םימיה תוברבש ,תויהל לוכי הז ליבשבו ,ףירח לכש לעב קפס ילב היה ,תוימורתה
ןהכה לש ויתויכזמ תחא התייה תואישנה .האישנ אל ןפוא לכב לבא ,ןירדהנסה ירבחמ דחאל
היה ,םירצונה ךיראת ינפל םינש עבראו םירשע וא שמחו םירשע ךרעל איהה תעב םלוא .לודגה
בוט םשל וכז אל ,ןוסלובח רמוא ,םילבבה .ילבב םג הז דבלמו ,םירעשב עדונ יתלב ,ינע שיא ללה
.בושייה ןמ םניאש םישנאל ןפוא לכבו ,םישפיט טעמ ,םיסג םדא ינבל ובשח םתוא .לארשי ץראב
יפ לע היה הז יסותייב .ךלמה סודרוה לש ונתוח ,סותייב ןב ןועמש איהה תעב היה לודג ןהכ
היה רבדה .םיקודצ ןכ םג ויה ותייול ינב םינהוכה ראש לכו וינגס לכ .םיקודצה תכל הטונ ויתועד
וניכה ךכיפל ,תבש החוד וניא חספ ,םיקודצה תעדלש ןויכו ;חספ ברע ינפל םיימוי ,ישימחה םויב
םיערק שובל עדונ אל שיא םעה ברקמ אשנתה םואתפו .םדקומ חספ תושעל םמצע תא םלוכ
םויה רדס תא קיספהל ךירצש ,תונושמו תונוש תויארב חיכוהל ליחתהו ימרא ןוגר'זב רבדמו
םיקודצה םינהוכה יכ ,ןוסלובח רמוא ,רבדה ןבומ .תבשה דע חספה תטיחש תא תוחדלו
םניא ןושלו המוא לכ ינהוכ .וירבד לאו ויתומולח לא בל ומש אל ,םנוטלשבו םסוחייב םיאגתמה
יתשש סותייבכ בל ריבא שיא ןכש לכמו ,םהישדוקב הדובעה יניינעב רז ברעתי יכ ,ללכב םיבהוא
חספש ללה לש ותרות זא הלבקתנ אל ,ןכ יכ הנה .ךלמה רצחב תוכז וילע תודמלמ תופי םייניע
התימל ירצונה עושי לש וניד תא ונדש חספ ברע ותואב ,ןכ ירחא הנש םיששכ ,ךכיפלו ,תבש החוד
חספה תא טוחשל ןכ םג ומידקה ,הכשח םע חספה תא תולצל זא רשפא יאש ,תבש ברעב לחשו
.'וכו ללה תאירקב וידימלת םע תוצמה גח תדועס תא עושי רדס ומצע ברע ותואבו ,ישימחה םויב
.ןוסלובח ירבד הרצקב ןאכ דע

תירבה ירפסב אצמש תוריתסה רבש תא אפרל ןוסלובח ידיב התלע םא עגונ רבדה ןיא וניניינעל
ינוילגנוואה לש ותודע יפ לע ,ףוס לכ ףוס ןה .ודיב תאז התלע אל יכ ,ינא בשוח .ואל םא ,השדחה
לעו ,ישישה םויב םא יכ ישימחה םויב אל איהה הנשב םהיחספ תא םעה וטחש (28, XVIII) ןנחוי
תא לוכאל ולכויו (ם"וכע רודמב) ואמטי אל רשא ןעמל" סוטליפ לש טפשמה תיב לא וסנכנ אל ןכ
ירבד יפל .דוסיה דע ןוסלובח לש ונינב לכ תא תרתוס ןנחוי לש ותודע ,ךפהלו ."ברעב םהיחספ
ברעב חספה תא םעה בור לכאש הזמ לבא ,םיקודצה תרות יפ לע תדה יניינעב םעה גהנ ןוסלובח
עושי קרו ללה דמלש ומכו םישורפה תרות יפ לע תושעל וגהנ יכ ,ונא םיאור אלה הכשח םע תבש
אסכ לע :רמאש ומצעב עושי ירבד דגנ אוה הזה רבדהו ,םיקודצה תרות יפ לע השע וידימלת םע
היתתמ) "םתישעו ורמשת רומשל םכילא ורמאי רשא לכ ןכל ;םישורפהו םירפוסה םיבשוי השמ
םה םאו ,דואמ הלק םיקודצה תעפשה" יכ ,שוריפב דיעמ סויוולפ ףסוי תאז דבלמ .( XXIII, 2
ושעי אל םא יכ ,םישורפה ןוצר יפ לע לכה םישוע םה זא הלשממב הרשמ הזיא תאשל םיסנאנ
םימיאתמ ולא סויוולפ ףסוי ירבד .( 1, 4, XVIII תוינומדק) "םעה ןומה םתוא לובסי אל זא ,תאזכ
ןיארייתמ ,ונא םיקודצש יפ לע ףא :ונבל רמאש דחא יקודצ ןהכ ירבד איבמש ,דומלתה תודע םע
ןמזה תא הזב םירייצמ דומלתהו סויוולפש רשפא ינשה דצמ .(א"ע ט"י אמוי) םישורפה ןמ ונא
.הנוילעה לע התייה םישורפה דיש העשב ןברוחה ינפל

ןיא יסותייבה ןועמש תב לש תופיה םייניעה תודוא לע ןוסלובח ירבד לכ ,ונניינעל עגונש המב םלוא
.םהה םימיה ירבדב דוסי םהל

םא יכ ,םירצונה תריפס ינפל עבראו םירשעה תנשב אל הרק הלודגל ללה תיילע לש ערואמה
.(הנש האמ תיבה ינפב םתואישנ וגהנ וינבו ללה) דומלתה תרוסמ איה ךכ .םישולשה תנשב
תנשב רבדה הרקש ,דומלתל ןימאנ וא ,הלא יתשמ תחא ןכ םא .ותלוז ונל ןיא רחא רוקמו
דוע היה אל םישולשה תנשבו .םלועב ללה םוש זא היה אלש ,רמאנו לכב רופכנ וא ,םישולשה
לע זא ודמע םילבבה .לבבמ לאננח היה לודגה ןהכהו ,לארשי ץראב ותבלו סותייבל רכזו םש
וניא אוהש ,ומצעב ראפתהש דע ,הפי ןיעב םהילע טיבה סודרוה .לארשי ץראב ההובג הלעמ
ינב ינקז םג יכ ,רעשל שיו .( 1, 3, XIV תוינומדק) לבבמ הבושח החפשממ ידוהי םא יכ ,ימודא
ןיביצנב םיאור ונא וז החפשממ אלה .ןהכה לאננח םע דחי ילואו ,לבבמ לארשי ץראל ואב הריתב
.(ינשהו ןושארה הריתב ןב הדוהי 'ר) םיברב הרות ידמלמ םימכח ןכ ירחא םיבר םימי םג לבבב רשא

* * *

לבא .ירמגל רחא ןפואב םהה םימיב םירבדה בצמ תא ונל םיריצמ ונא הלאה םירבדה לכ יפ לע
ןהכ ןנחוי לש וימי ףוסב .הז ערואמ ינפל םיניינעה ךלהמ לע הלק הריקסב הליחתמ אנ רובענ
סולובוטסירא לש םתכלמממ ימי לכ ךשמנו ץראב םיקודצה ןוטלש עבקנ (ןושארה סונקרוה) לודג
לש םינשה עשת ךשמב .םישורפה תא הזע המחבו ףאב ףדרש ,יאני רדנסכלא לשו ןושארה
םשארבש ,םישורפה ידיל ןוטלשה םנמא רסמנ (תימולש הרדנסכלא) הכלמה ןויצמלש תלשממ
םג לח אל הלאה םינשה עשת ךשמב יכ ,רבדה רשפא לבא .הכלמה יחא ,חטש ןב ןועמש דמע
סולובוטסירא .םיאנומשחה תיבב הכובמה ימי וליחתה התומ ירחא .תבשב חספ ברע תחא םעפ
ונל ןיא תותכה יתש לא וסוחייו ינשה סונקרוה ןנחוי תודוא לע ,קודא יקודצ יאדווב היה ינשה
תתל ועדי ,ןוילטבאו היעמש ,ונמזב ויהש רודה ילודג ינש יכ ,רעשל בורק לבא ,םירורב םירבד
הלודגה ןירדהנסב הז גוז ההש םינש המכ ,םיעדוי ונא ןיאש יפ לע ףאו ,םישורפה תרותל םידי
תרפסמ תחא אתיירב .תבשב תויהל חספ ברע םהימיב לח תחא םעפש ,קפס לכ ןיא לבא ,וימיב
וריתה רשא לע ,ןוילטבאו היעמש לע םערתה ,יאתרוד ןב הדוהי ,אוהה ןמזמ דחא םכח יכ ,ונל
,הגיגחה ןברק םג זא טוחשל וריתה אלו ,תבשב תויהל לחש רשע העבראב חספה תא טוחשל
םאו ,קודא יקודצ היה ,ינשה סונקרוה ירחא ךלמש ,סונגיטנא - .(ב"ע 'ע םיחספ) חספה םע אבה
זא וגהנתהש ,קפס לכ ןיא זא ,תבשב לחש חספ ברע תחא םעפ עריא ותוכלמ תונש שולש ךשמב
םויב חספה תא בירקהל ומידקה םא :הלאכ םירקמב םיקודצה וגהנתה ךיא .םיקודצה תרות יפ לע
ןברק תא ולטב וא ,רדא שדוח לא דחא םוי ףיסוהל ומכחתה וא (ןוסלובח בשוחש ומכ) ישימחה
ןיינעב שרתשהל הקיפסה אל תורוד הברה ךשמב ןפוא לכב .המואמ םיעדוי ונא ןיא ,ירמגל חספה
.םעה ברקב העובק הכלה הז

הבוחל ,ןבומכ ,ול בשח אל ןירדהנסה ירבח לכ תא וגרה ירחאו םילשורי תא סודרוה שוביכ ירחא
םניא סודרוהכ םינריט .יטילופ ןוטלש לש חוכ יופיי םע היתחת תרחא ןירדהנס דסיילו רהמל
הובג ןיד תיב לש חוכ יופיי םע העובק ןירדהנס םג לבא .םירחא םע םנוטלש תא קלחל םיבהוא
יחרזא תא .םילשוריב זא היה אל ,ךלמה בל תורירשל םינפ תאשל ילבמ ,ומצע תושרב דמועה
ןיד לכ ילב הליסמה ןמ הגוה םתוא - וירחא הטונ םבל ןיא יכ ,הזה רזכאה םתוא דשחש ,ץראה
אל ,ודסח שיאו וביטמ ,ינשה סונקרוה ןקזה תא .ונוצר ישוע ויתרשמ ידי לע יאשחב םא יכ ,ןידו
םתוא ,תיאנומשחה הנמירמ ותשא תא יאשחב תימהל היה לוכי אל ןכ ,יאשחב תימהל לוכי
אוצמ ןעמל הבוחל ףכה תא וטי םה יכ ,עדי רשא ,ויבהוא ברקמ בישוהש םיטפוש לש ןידל רסמ
רדנסכלא וינב ינש לע ףצק רשאכ ןכ ירחאו .(4 ,7 םשו ;, 2, 6, XV ,תוינומדק) ויניעב ןח
אל לבא ,םיטפוש לש ןידל ימורמ רסיקה תצע יפ לע םתוא רסמ ,הנמירמ ינב סולובוטסיראו
ברקמ ותירב ישנא ויבהוא לש ןידל םא יכ ,תיזגה תכשל לש ןירדהנסב לארשי יטפוש לש ןידל
לש ינוטלשהו יטילופה דיקפתה דבלמ לבא .טורייב ריעב םא יכ ,םילשוריב אלו ,םיאמורה
תעיבק ומכ ,ומויב םוי רבד לש תדה ינינע תא רדסל דחוימ ןגרואב ךירצ היה אלה ,ןירדהנסה
ביר יניינעל הובג ןיד תיבב ךרוצ היהש המ דבלמ ,הזב אצויכו םינשה רובע ,םידעומו םישדוח
השקה רבדה לכ תא הנידמבש םיכומנה טפשמה יתב ושיגי וילאשו ,םייטרפ םישנא לש טפשמו
.םהל

העש וליפא םייקתהל םעה לש םייתדה םייחה םילוכי ויה אל םדעלבמש ,ולא םידיקפת תואלמל
,םלועב זא התייה אלש ,הלודגה ןירדהנסה ירבח אופא ויה אל הריתב ינב .הריתב ינב ונמנ ,תחא
הז ןיד תיב לש ותדובע הדימתה ,ןלהל הארנ רשאכ ,יכ .יערא ןיד תיב ירבח םג ויה אל םה לבא
םיעבש לש הלודגה ןירדהנסה הדסונו הבש רשאכ ,ןכ ירחא םיבר םימי םגו ,ללה ינפל םיבר םימי
םישנא ,הריתב ינב םהש אלפ לכ ןיא ,םלועה ןמ זא וקלתסנ רבכ ןוילטבאו היעמשש ןויכו .דחאו
.םעה ברקב עובק גהנמ דוע שרתשנ אל היתודוא לעש ,הלאשה רבד רשפ ועדי אל ,ואב בורקמ
םיטונ ויהש ,םה לבא ,תבשב תויהל חספ ברע לחשכ ,םיקודצה םיגהנתמ ךיא ,ועדיש רשפא
התייה הכלה וזיא ,תעדל ושקב ,םעה ברקב םישורפה תרות תא עובקל וצפחשו םישורפה תעדל
.הזכ הרקמב םישורפה לצא

תא ונמ ,םהילע שאר תויהל יואר םכותמ שיא םהל היה אלש ,הריתב ינבש ,ןכ םג אלפ לכ ןיא
ןירדהנסב אישנל ותוא ונמש םוקמ םושב רמאנ ןה .םהילע אישנל ,ללה תא ,דמולמה שורפה
ןיד ינינע ויה הדיקפתש ,הנטקה ןירדהנסה לע רמולכ ,םהילע קר אישנל ותוא ונמ םה ;הלודגה
.םייתדה םיקוחהו םידעומה תעיבק ,םייטרפ םישנא לש טפשמו


ד קרפ
םילשוריב תוארדהנסה
,תוגוזה השימח לכ לש םתואישנב םג אלא ,ללה לש ותואישנב קר אל םירפוכ דומלתה ירקבמ
ןנחוי ןב יסויו הדרצ שיא רזעוי ןב יסוי :הנשמה ימכח תלבק יפל ינשה תיבה ימיב לארשיל ודמעש
,ןוילטבאו היעמש ,חטש ןב ןועמשו יאבט ןב הדוהי ,ילבראה יאתנו היחרפ ןב עשוהי ,םלשורי שיא
ןיד תיב תובא םיינשהו םיאישנ ויה םינושארה יכ ,הנשמה הדיעמ הלאה תוגוזה לע .יאמשו ללה
ןב הדוהיו אישנ היה חטש ןב ןועמש :ללכה ןמ אצוי שי ,םירחא תעדל .('ב קרפ הגיגח ,הנשמ)
.(ז"ט הגיגח ,ילבב) ןיד תיב בא יאבט

ימיב םא ?ד"ב תובאו םיאישנ הלאה םישנאה ויה רובצ לש וא הלשממ לש דסומ הזיאב לבא
םתולעהל קחשמ ילככ סודרוה ידיב ויה ןעי ,םתופיקתו םתלעמ םילודגה םינהוכל הדבא סודרוה
םילודגה םינהוכה ויה סודרוה דעו יאנומשחה ןתנוי תומימ הנה ,ונוצר יפ לע הנוהכה ןמ םדירוהלו
םנמא .שאר וב תבשלו ןירדהנסה ףוסאל תוכזה הנתנ םהלו הדוהי ץראב םידיחיה םילשומה
לע רתוול ויה םיסונא ,תומחלמבו הקיטילופב םידורט ויהש ,םיאנומשחה יכלמ יכ ,רעשל רשפא
םישנא ינש ונמ ךרוצ הזיאל לבא .םחוכ יאב ויהש ,םירחאל התוא ורסמו ןירדהנסב םתואישנ
ןיד תיב באו אישנה יכ ,הארנ הנשמה ןושלמ :תאז םג דועו ?ןיד תיב באו אישנ ןירדהנסה שארב
.תויערא אלו תועובק תורשמ ילעב ויה

תיבה ינפב םתואישנ וגהנ ןועמשו לאילמג ,ןועמשו ללה יכ ,תידומלתה הלבקה הדיעמ ינשה דצמ
עיקפמש ,לובזורפ ןקת אלה הז ללה לבא ,איה היודב וז הלבק יכ ,םירמוא םירקבמה .הנש האמ
ןכ םג ןקת אוה ,('י קרפ תיעיבש ,הנשמ) הטימשה תנשב תובוח תטימש רבד לע הרותה קוח תא
תפקומ ריעב תיב רכמש ימ ,הרותה קוח יפ לע יכ .חקולה ינפב אלש המוח ירעב םיתבה תלואג
םוקי זא ,הנושארה הנשה ךשמב ותוא לאגי אל םאו ,תחא הנש ךשמב קר ותוא לואגל לכוי ,המוח
לואגל רכומה לכוי אלש ידכ ,הנשה ףוסב םינמטנ םינוקה ויהו ,ותוא הנוקה ידיב תותימצל תיבה
תא רבוש אהיו (ד"ב לש) הכשלב ויתועמ תא שלוח (רכומה) אהיש ,ןקזה ללה ןיקתה" .תיבה תא
זועה ול היהיש ילבמ ןקתל םדא לכוי אל הלאכ םירבד .('ט קרפ ןיכרע ,הנשמ) "סנכנו תלדה
:ללה לש ודכנ תודוא לע תרפסמ תחא הרוסמ דוע .הז לע הרשמהו
ןנחוי היהו ,תיבה רהב הלעמ בג לע בשוי היהש (םינקזו אתפסותב) לאילמג ןברב השעמ"
לוט :ול רמא .תוחנומ וינפל תוכותח תורגא שולשו (םהינפל 'סותב) וינפל דמוע זלה רפוס
ןכמולש - האתחת האלילג ינב אנחאלו ,האליע האלילג ינב אנחאל" :ביתכו אדח אתרגא
לוטו ."אתיזד אנטעממ ארשעמ אשרפאל אטמ ארועיב ןמזד ןוכל אנחנא ןיעדוהמ .אגסי
ארועיב ןמזד ןוכל אנחנא ןיעדוהמ .אגסי ןכמולש ,אמורד ינב אנחאל" :ביתכו אדח אתרגא
אתוולג ינב אנחאל" :ביתכו אדח אתרגא לוטו ."יאיליביש ירמועמ ארשעמ ישורפאל אטמ
ןוכל אנחנא ןיעדוהמ .םלעל אגסי ןכמולש לארשיד אתוולג לכ ראשלו ידמבד אנחאלו ,לבבב
יפנאבו ייפנאב אתלמ ארפשו אטמ אל אביבאד אנמזו ,ןיקדע אירמיאו ןיכיכר אילדוגד
.('ו ב"פ ןירדהנס אתפסות ;ב"ע א"י ןירדהנס) "ןיתלת ןימוי אד אתש לע תיפיסואו ייריבח

:ונל שי תחא הרוסמ דוע
לא ןאובב ןברקל תואיבמ תודלויהש ,הנוי ינב ינש וא םירות ינש) םינק ודמעש השעמ"
יעיבר רוד) לאילמג ןב ןועמש 'ר רמא ,בהז ירנידב םילשוריב (הנידמה ירעמ שדקמה
השיאה :דמילו ד"בל סנכנ .(ףסכ לש) ןירנידב ויהיש דע הלילה ןילא אל הזה ןועמה :(ללהל
םינק ודמעו .הבוח הילע ראשה ןיאו דחא ןברק האיבמ תואדו תודיל שמח הילע שיש
.('ז 'א קרפ תותירכ ,הנשמ) "םיתעברב

יטפשמ יניינעב יכ ,םיאור ונא ,ןהילע עובט תמאה םתוחש ,ןהב אצויכו הלאה תורוסמה לכמ
רוזגלו תונקת ןקתל הררש לש חוכ יופיי וירחא וינבלו ללהל היה תדה יניינעבו המינפ םיחרזאה
תונוש תונידמל תורזוח תורגא בתוכ לאילמג 'ר .םהיפ תא הרמה אל שיאו ,םעה לכ דעב תוריזג
ץראבש םינידה יתב לכ .םשארב דמוע אוהש ,וירבח םשבו ומשב הלוגה תוצראבו לארשי ץראב
,לובזורפ ןהילע בתכ הוולמה םא ,הטימשה תנש ןהילע הרבעש תוולמה תא ןיבוג ויה לארשי
ול עמוש היה ימ ,יטרפ םדא ללה היה ול .הרותה ןיד דגנ והזש ,ןועטל םילוכי ויה אל םייוולהו
רבדה ןיא לבא ,םילשוריב תואישנ וגהנ וינבו ללהש ,רבדה תמא םא יכ ,תאז ןיא ?הלאכ םירבדב
סויוולפ ףסוי ,הב לודגה ןהכה תואישנו ןירדהנסה תודוא לע ורפסיש המ לא ללכ דגנתמ הזה
.תחאמ רתוי םא יכ םילשוריב התייה תחא ןירדהנס אל יכ ,חיכונ קר םא ,השדחה תירבה ירפסו
שאר בשי םש - יטילופ חוכ יופיי םג ול היהש ,דחאו םיעבש לש לודגה ןיד תיבב יכ רמול לכונ אלה
םג הזה רבדה םלואו .הנטק ןירדהנסב וא רחא ןיד תיבב שאר ובשי וינבו ללהו ,לודגה ןהכה
הברה קסעש ,יסוי 'ר םשב הרממ ןקז לש ןידל עגונב איה תשרופמ אתיירב .ךירצ וניא החכוהל
.ודי לע ונילא ועיגה תוירוטסיה תורוסמ הברהו םידוהיה תוינומדקב

דחאו םיעבש לש ןיד תיב אלא ,לארשיב תקולחמ ןיברמ ויה אל הליחתמ :יסוי 'ר רמא"
תיבה רה חתפ לע בשוי דחא ,השולשו םירשע לש ןיניד יתב ינשו ,תיזגה תכשלב ןיבשוי
תורייע לכב ןיבשוי השולשו םירשע לש ןיניד יתב ראשו [ליחב] הרזעה חספ לע בשוי דחאו
ואל םאו ,ןהל ורמא ועמש םא ,וריעבש ןיד תיבמ לאוש [הכלה] לואשל דחא ךרצוה .לארשי
רה חתפ לעש הזל ןיאב םה - ואל םאו ,ןהל ורמא - ועמש םא ;וריעל ךומסש הזל ןיאב םה
:רמואו ,[ליחבש] הרזעה חתפ לעש הזל ןיאב םה - ואל םאו ,ןהל ורמא - ועמש םא ;תיבה
- ואל םאו ,ןהל ורמא - ועמש םא ,ירבח ודמל ךכו יתדמל ךכ ,ירבח ושרד ךכו יתשרד ךכ
םיעבש לש אוהש יפ לע ףא ,תיזגה תכשל לש לודגה ןיד תיב] תיזגה תכשלל ןיאב ולאו ולא
השולשו םירשע שי םא ,האור ,תאצל םהמ דחא ךרצנ ;השולשו םירשעמ תוחפ ןיא ,דחאו
רחש לש דימתמ ןיבשוי םשו .[השולשו םירשע םש ויהיש דע ,אצוי וניא - ואל םאו ,אצוי -
אל םיבוט םימיו תותבשבו] ליחב ןיבשוי םיבוט םימיו תותבשבו ,םיברעה ןיב לש דימת דע
ורמא - ועמש םא ,םהינפב הלאש הלאשנ .[תיבה רה לש שרדמה תיבב אלא םיסנכנ ויה
וברשמ .ורהט - ןירהטמה ובר ,ואמט - ןיאמטמה ובר .ןינמל ןידמוע - ואל םאו ,םהל
יתשכ הרות התשענו לארשיב תקולחמ ובר ,ןכרצ לכ ושמש אלש ,ללהו יאמש ידימלת
,יופשו וינעו םכח] ךרב לפשו םכח אוהש ימ לכ .תומוקמה לכב ןיבתוכו ןיחלוש םשמ .תורות
רהל ותוא ןילעמ םשמ .וריעב ןייד אהי ,ונמיה החונ תוירבה תעדו [בוט קספו אטח אריו
הנוהכ יסוחיי תא ןיקדובו ןיבשוי םשו] תיזגה תכשלל םשמ ,הרזעל ותוא ןילעמ םשמ ,תיבה
."[היוול יסוחיי תאו

.תיזגה תכשלבש הלודגה ןירדהנסה דבלמ ,תונטק תוארדהנס יתש ויה םילשוריב יכ ,םיאור וננה
:ןירדהנס תנשמ לש ןושארה קרפב ראובמ הנורחאה וז לש הדיקפת
לש ןיד תיב יפ לע אלא לודגה ןהכה תא אלו רקשה איבנ תא אלו טבשה תא אל ןינד ןיא"
ןישוע ןיאו תורזעה לעו ריעה לע ןיפיסומ ןיאו תושר תמחלמל ןיאיצומ ןיאו ;דחאו םיעבש
."דחאו םיעבש לש ד"ב יפ לע אלא תחדינה ריע ןישוע ןיאו םיטבשל תוארדהנס

:הז לע הפיסומ ('ד ג"פ ןירדהנס) אתפסותה
ןיאו ,ןיד תיב יפ לע ארממ ןקז ןישוע ןיאו הלגעה תא ןיפרוע ןיאו הרפה תא ןיפרוש ןיא"
לש ןיד תיבב אלא לודג ןהכ אלו ךלמ אל ןידימעמ ןיאו ,רובצ לש רבד םלעה רפ ןישוע
."דחאו םיעבש

,הנשמה ימכח התוא וראתש המ יפכ ,הלודגה ןירדהנסב יכ םיאור ונא הלאה םיטעמה םירבדה ןמ
:םינפ השולשב הלגתה הזה ןוטלשה .ללכב לארשי ץרא לע ןוילעה ןוטלשה זכרתה
,םעה לע םילודג םינהוכו םיכלמ דימעהל תוכזה התייה ןירדהנסה דיב - שממ יטילופ ןוטלשב (א
.תושרה תמחלמל םעה תא איצוהלו הנידמה ירעב תונטק תוארדהנס דסייל

,הלגעה תפירע ,המודא הרפ תפרש ,ונממ לודג קלחל וא ולוכ םעל םיעגונה םייתד םישעמב (ב
.'וכו שדקמה תיב ןיינבב םייונש

ךכיפלו) םעה לכל םיבושחו םידבכנ םיניינעב תושפנ יניד ןודל טפשמ תיב תויהל ודיקפתב (ג
ןהכ ןודל תוכזה התייה הלודגה ןירדהנסל קר .("םילשוריבש לודגה ןיד תיב" םשב תארקנ התייה
ןקז התימל רוסמלו ,המירחהלו תחדינה ריע איה יכ ,המלש ריע לע זירכהל ,רקש איבנ וא לודג
.םינקזה בור תמכסה הילע האבש ,הכלהה יפכ אל תושעל םעל הרומה ןיידה תא רמולכ ,ארממ

ורקש וא םלועמ ורק אלש םירבד - "אחישמל אתכלה" קר ויה ונרכזש הממ םיבר םירבד םנמא
ןהכל ןירדהנסה התנמ יאנומשחה ןתנוי תא יכ ,ונעדי הנה .לארשי ימי ירבד לכב תחא םעפ קר
ויה ןירדהנסה יפמ אל ,ךליאו סודרוה תומימ לארשיל ודמעש םילודגה םינהוכה לכ לבא .לודג
רתכ םשש ,סולובוטסירא הדוהי לבא ,אישנל ןירדהנסה הדימעה יאנומשחה ןועמש תא .םייח
תעדמ ךלמ אל סודרוהש ,רמול ךירצ ןיאו ,ומצע תעדמ ,הארנכ תאז השע ,ושארב תוכלמ
הנימזה םיחילשה ראש תאו ויחא בקעי תאו ירצונה עושי תא יכ ,רבדה רשפא .ןירדהנסה
םוקמ םושב הז רבד רמאנ אל שוריפבש פ"עא ,רקש יאיבנל םתוא ובשחש ינפמ ןידל ןירדהנסה
ריע :םמצעב הנשמה ימכח ורמא הנה תחדינה ריע תודוא לע לבא .השדחה תירבה ירפסב
,אתפסות) "רכש לבקו שורד םושמ אלא הבתכנ אלו תויהל הדיתע אלו התייה אל תחדינה
הזה דסומה תנוכת לע םינומדקה וטיבה ךיא ,תוארל רבדה דבכנ ונל ןפוא לכב .(ד"י קרפ ןירדהנס
.םלגתהל התייה הלוכיש םעפ לכב םייחב וז הנוכת המלגתה ךיאו

דוע הלודגה ןירדהנסל התייה ,הובג טפשמ תיב לש דיקפת דבלמו יתדו יטילופ דיקפת דבלמ םלוא
ןמ .הרותה יקוח רואיב לש דיקפת ,רמול ןוכנ רתוי וא םיקקוחמ לש דיקפת ,יעיבר דיקפת
וא ,הרותה יקוחמ קוח הזיא רואיבב קפס דלונש םעפ לכב יכ ,םיאור ונא יסוי 'ר לש אתיירבה
ילעב ונפ זא ,הנידמה ירעבש םיכומנה ןינידה יתבב הכלה הזיא רואיבב תקולחמ הלפנש
ילעב ןיב עירכי אוהש ,הרזעה חתפ לעש ןיד תיבל וא ,תיבה רה חתפ לעש ןיד תיבל תקולחמה
איהו ,הלודגה ןירדהנסה ינפל רבדה אבוה זא ,וז הלאש ולאה ןינידה יתב תאמ הרצבנ םאו ,בירה
ילב ןכ םג וגהנ ךכ ."לארשיב תחוורו תאצוי הכלה םשמו" תועד בור יפ לע רבדה תא הטילחה
ןב יסוי רזגשכ ,לשמל .ןמזה ךרוצל השדח הנקת ןקית וא הכלה הזיא שדח םכח הזיאשכ ,קפס
תא ללה ןקתשכ וא השיאל הבותכ חטש ןב ןועמש ןקתשכ ,םימעה ץרא לע האמוט רזעוי
ןבומ .ונב ןועמש ןבר לשו ןקזה לאילמג ןבר לש םהיתונקת לכב ןכ ירחא וגהנ יאדווב ןכו .לובזורפה
םג םלוא ,הלקנ לע תושדחה תונקתה ולבקתנ ,הנוילעה לע התייה םישורפה דיש העשב יכ ,רבדה
יכ .דואמ הלודג ןכ םג םישורפה תעפשה התייה ,הנוילעה לע םש התייה םיקודצה דיש העשב
םיקודצה ויה םישורפה תרות ירחא דימת הטנש ,םעה ןומה ינפמ םיארייתמ םיקודצה ויהש דבלמ
הרותה רואיבב הברה וקסעו טפשמו קוח יעדוי םידמולמ םישנא בור יפ לע ויהש ,םישורפל םיקקזנ
אל ,הנידמ יניינעבו אבצב הרשמ יאשונ םירישע םבורב ויהש ,םיקודצהש העשב ,םהישרדמ יתבב
.השדחה תירבה ירפסמ הארנכ ,םירפוס םהל םג ויהש י"פעא ,הרותה תעידיב ונייטצה

,יאמשו ללה לש םנמז דע קר ךשמנ ,יסוי 'ר ירבדמ הארנכ ,תוכלהה תעיבק לש הז דיקפת
הרות התשענו לארשיב תקולחמ הבר ,םכרוצ לכ ושמש אלש ,יאמשו ללה ידימלת וברשמשו
תא איבהל ולאה םיתבה ינש תא ואינהש ,תוביסה ירחא רוקחל לדתשנ ןלהל .תורות יתשכ
.ןיינמל הדימע יפ לע הכלה עובקלו הלודגה ןירדהנסה ינפל םהיתוקולחמ

םג םינוש םידיקפת ויה ךכ ,דחאו םיעבש לש הלודגה ןירדהנסל םינוש םידיקפת ויהש םשכו
היה הל דחוימה דיקפתה .תיבה רה חתפ לע הבשיש ,השולשו םירשע לש הנטקה ןירדהנסל
םיאצוי ויה הזה דסומה ןמ .ללכב םידעומה תעיבקו הנשה רוביע ,היאר ידע יפ לע שדוחה שודיק
םייוולל ,םינהוכל םתניתנ ,רמולכ) םרועיבו תורשעמה תנוע הנידמה ירעב עידוהל תורגאו םיחילש
רותב ללה לש ונב ןב תא םיאור ונאש ןוויכו .אמרג ןמזהש םייתדה םירבדה ראש לכו (םיינעלו
.ומצע ןיד תיב ותואב אישנ היה ללה םג יכ ,רעשל רבדה בורק ,תיבה רה חתפ לש ד"בב אישנ
דבלמ .םינב ינבלו םינבל תובאה ןמ דימת תולחנתמ ויה רוביצה תורשמ יכ ,ונעדי אלה ונחנאו
ינידל טפשמ תיב םג תיבה רה חתפ לעש ןיד תיבה היה םידעומה תעיבק לש דחוימה דיקפתה
ויהש םירבח השולשו םירשע רפסמה ןמ םידמל ונא הזה רבדה תא .םיטוידה םישנא לש תושפנ
,תונוממ יניד םג הז ד"ב ןד יאדוובו ,('א קרפ ןירדהנס ,הנשמ) תושפנ ינידל שורדה רפסמ - וב
ישילש דיקפת דוע םלוא .(םש) םיניד העשתב םהל ידש ,תועקרק ינידו ,םינייד השולשב םהל ידש
םימיו תותבשב" רמאנ ,יסוי 'ר לש ותודעב .םיקוחה רואיבו הרותה תשירד - הז ןיד תיבל היה
תואסכ םיבשוי ויה אלש ,םימיה םתואב ."תיבה רה לש שרדמה תיבל אלא םיסנכנ ויה אל םיבוט
תשירדב לוחה ימיב םג וקסע אל יכ ,תרמוא וז ןיא לבא ,דבלב הרותה תשירדב קר וקסע ,טפשמל
.טפשמו ןיד יניינעמ םייונפ ויהש העשב ,הרותה

הפוריא ימע בור .םינייד תדובע םע םיקקוחמ תדובע בברעל ןיא ,הזה ןמזב ונתפקשה יפ לע
םהבש ,םיטנמלרפ םהל שי דחא דצמ .הזה רבדב םג הדובעה תקילח קוח תא םלצא וגיהנה
יקוחל תושענ ןהש ,תונקת םינקתמו תורזג םירזוגש ,םעה ברקמ םירחבנ םיקקוחמ םיבשוי
ולא םיקוחב שמתשהל םהילע הבוחש ,םינייד םיבשוי םהבש ,ןיניד יתב שי ינשה דצמו ,הנידמה
םללכבו םינומדקה םימעה לצא היה ןכ אל .לאמשו ןימי םהמ תוטנ ילבמ ,טפשמו ביר יניינע לכב
אלא ,היבוברעב םלצא ושמש םינייד תדובעו םיקקוחמ תדובע ,הלעמל וניאר רשאכ .םידוהיה לצא
ויה וז הרטמל יכ ,ינא רעשמ .ולאה םידיקפתה ינש ןיב הציצחו לובג ןיעכ םלצא וגיהנה םידוהיהש
רואיבב ןירדהנסה הקסעש העשב .ןיד תיב באו אישנ ,תיבה רה חתפ לעש ןירדהנסל םישאר ינש
ביר יניינעב הקסעש העשבו .הב שאר בשויה אישנה היה זא ,תונקת ןוקיתב וא הרותה יקוח
היאר ןיא םא .תיבה ןמ קלתסהל זא לוכי היה אישנהו ,השארב ןיד תיבה בא בשי זא ,טפשמו
:תרמוא הנשמה .רבדל רכז שי ,רבדל
,(ןודינה) גרהיש דע םירמוא םיקודצה ירהש ,ןידה רומגיש דע םיגרהנ ןיממוז םידעה ןיא"
םתישעו :רמאנ רבכ אלהו :םימכח םהל ורמא .(ג"כ א"כ תומש) שפנ תחת שפנ :רמאנש
"!םייק ויחא ירהו ,(ט"י ט"י םירבד) ויחאל תושעל םמז רשאכ ול

:אתיירב שי וז הנשמל ארמגב
ןבלמ איצוהל םמוז דע יתגרה אל םא ,המחנב הארא :יאבט ןב הדוהי (יבר) רמא אינת"
ןב ןועמש ול רמא ;ןודינה גרהיש דע ןיגרהנ םיממוז םידעה ןיא ,םירמוא ויהש ,םיקודצ לש
םיגרהנ ןיממוז םידעה ןיא :םימכח ורמא ירהש ,יקנ םד תכפש אל םא ,המחנב הארא :חטש
הרומ ונניאש ,יאבט ןב הדוהי וילע לבק דימ .םהינש ומוזיש דע ןיקול ןיאו ,םהינש ומוזיש דע
.(ב"ע 'ה תוכמ) ."חטש ןב ןועמש ינפל אלא הארוה

התימל דחא םמוז דע לש וניד ץרח ,ןיד תיב בא היהש ,יאבט ןב הדוהי יכ ,הז השעממ םיאור וננה
.אישנה ינפב קר תושפנ יניד ןודל ומצע לע לבק ,הכלה רבדב לקתנ רשאכ קרו ,אישנה ינפב אלש
ןב הדוהי ילב ודבל חטש ןב ןועמש םש קר רכזנ תונקתו תורזג ןיינעל יכ ,םיאור ונא ינשה דצמ
לע האמוט רזגו השיאל הבותכ ןקת חטש ןב ןועמש" :םיארוק ונא (ב"ע ד"י) תבש תכסמב .יאבט
אהיש :םירבד השולש חטש ןב ןועמש ןיקתה" :אצמנ ('ח קרפ) תובותכ ימלשוריבו ."תוכתמ ילכ
ילכל האמוט ןיקתה אוהו ,רפסה תיבל םיכלוה תוקונית אהיש ותשא תבותכב ןתונו אשונ םדא
שיש ,רמול יתמעטה .ןיד תיב באה םש אלו דבלב אישנה םש רכזנ הלאה תונקתה לע ."תיכוכז
רזגש ,(ד"י תבש) רזעוי ןב יסוי לש תונקתה לעש ינפמ ,רבדל היאר ןיאש י"פעא ,רבדל רכז
.םילשורי שיא ןנחוי ןב יסוי ,וגוז ןב םש םג רכזנ ,תיכוכז ילכ תאמוט לעו םימעה ץרא לע האמוט


ה קרפ
(ךשמה) םילשוריב תוארדהנסה
ןירדהנסה לעו דחאו םיעבש לש הלודגה ןירדהנסה לש םידיקפתה לע יתרבד םדוקה קרפב
- הרזעה חתפ לע הבשיש תינשה הנטקה ןירדהנסה רבד לע .תיבה רה חתפ לע הבשיש הנטקה
ונל החינהו הלא תא תנמסמ הניא יסוי 'ר לש אתיירבה .הדיקפת המו הביט המ םיעדוי ונא ןיא
,םינהוכ לש ןיד תיבה בשי םש יכ ,רעשל רבדה בורק יניעב .תונוש תורעשהב וב רדגתהל םוקמ
םהל ובשח ,םסוחיי לע םיאגתמ ויהש ,םינהוכה .('א קרפ תובותכ) הנשמב תחא םעפ רכזנש
ינב לצא רידת םיאור ונא תאזכ .לארשי ראש םע דחא ןיד תיבב םינודנ תויהל דובכה תותיחפל
וא הלמראתנש ןהכ תב תלותבל הבוג היה הז ןיד תיב .םירחא םימע לצא םג ץראה םע םורמ
,בשוח (60 הנשמה יכרד) לקנרפ הירכז 'ר .זוז תואמ עברא אלא ,זוז םיתאמ אל השרגתנש
םינידה בור יכ םימעפל וגלפנ טפשמו ןיד יניינעבש ,םילודג םינהוכ ינב ויה הז ןיד תיב ירבחש
תויה ימי לכ םינהוכה ימכח יפמ םתומצעב ואצי ,תוחנמו תונברוקה יניד ןוגכ ,םינהוכב םייולתה
דבלמ) תונברוק ינידב וקסעתה אל םהיתבו יאמשו ללה הנה :הזל היאר שיו .ונוכמ לע תיבה
יאמש תיב ןיב תקולחמל ןורכיז ןיא חספ ןברקו כ"הי תדובעב םגו ,(םיחבז תכסמב תחא תקולחמ
לש ןיד ןיב ידיקפתמ ןכ םג הליחתמ שדוחה שודיק היה ,הארנכ .(55 הנשמה יכרד) ללה תיבל
ורתיו הלקנ לע אלו ,םישורפה ימכח לש ןיד תיב לא םהמ הז דיקפת רבע טעמ טעמ קרו םינהוכ
הנשמב .תיבה רה חתפ לעש ןיד תיבה םע הז רבדב ורחתה םימעפלו וז םתוכז לע םינהוכה
ונבו אוה םילשוריב שדוחה תא הארש ,אפורה היבוטב השעמ :יסוי 'ר רפסי ('א קרפ הנשה שאר)
תאו ותוא ולבק ןיד תיב ינפל ואבשכו ודבע תא ולספו ונב תאו ותוא םינהוכה ולבקו ,ררחושמ ודבעו
.ונב תא ולספו ודבע

תא) ותוא ןיהיגמו :('ד קרפ ןירדהנס) אתפסותה חסונ לע ונעשיהב ,גרובנרד ףסוי רעשי תרחא
,בשוח אוה .לארשי לש ןיד תיבבו םייוול לש ןיד תיבבו םינהוכ לש ד"בב (ךלמה לש הרותה רפס
תכשלב ובשומו םינהוכ לש ןיד תיב דחאה .השולשו םירשע לש םיניד יתב השולש םש ויהש
םעה ידבכנ לש ןיד תיב ישילשהו ,הרזעה חתפ לע ובשומו םייוול לש ןיד תיב ינשהו ,תיזגה
םיעבש לש הלודגה ןירדהנסה יכ ,גרובנרד בשוח הז דבלמ .תיבה רה חתפ לע ובשומו ,לארשימ
רבד לכל דחי םהל ורבוחש ,הלאה םייתחתה םיניידה יתב תשולש תצובק אלא התייה אל דחאו
השולשו םירשע םימעפ שולש ויהי אלה ,דחי וצבקי םא ,תמאבו ,ןוילעה טפשמה תיבל ויהיו לודג
םירכזנה םינקזה םיעבש דוס תומדב דחאו םיעבש ויהי אלה ונגס םעו אישנה םעו ,עשתו םישיש =
.םשארב השמו (ז"ט א"י רבדמב) הרותב

- תיזגה תכשל" :שוריפב תרמוא ('ד קרפ תודמ) הנשמה יכ ,בישהל שי גרובנרד לש ותרעשה דגנ
.םינהוכ לש אלו לארשי לש ."הנוהכה תא הנדו תבשוי לארשי לש הלודג ןירדהנס התייה םש
הרבגש העשב ,ינש תיב ףוסב םירבדה בצמ תא ונינפל גיצת וז הנשמ יכ ,הז לע בישהל שי םנמא
,םינהוכה לכ תא הדובעה ןמ וקיחרה םישורפהו ,םינהוכ םבורב ויהש ,םיקודצה לע םישורפה די
,ותוא קלסל םדיב חוכ היה אלש ,לודגה ןהוכה תא םג ירהש ,םיקודצל םהיניעב םידושח ויהש
הלודגה ןירדהנסה יכ ,גרובנרד לש ותרעשה םלוא .('א קרפ אמוי ,הנשמ) אוה יקודצ אמש ,ודשח
:אתיירבה ירבדמ איה תכרפומ ,םירבח ג"כ לש תונטקה תוארדהנסה שולשמ תבכרומ התייה
רהל ותוא ןילעמ םשמו וריעב ןייד אהי ,'וכו םכח אוהש ימו .תומוקמ לכב םיחלושו ןיבתוכ םשמ"
תוילעל םוקמ ןיא אלה ,אוה ןכ גרובנרד רבדכ םא ."תיזגה תכשלל םשמו ,הרזעל םשמו ,תיבה
תכשלבש לודגה ןיד תיבל רבח אליממ השענ אוה ירה ,תיבה רהל ותוא ולעהש ןויכ אלה ,ולא
םירשע לש םינש :םידחוימ ןיניד יתב השולש ויה יכ ,אוה תמאה לא בורק רתוי ךכיפלו .תיזגה
העשב ןיניד יתב ינשל רבח היהי דחא שיאש ,בכעמ רבד ןיא לבא .דחאו םירשע לש דחאו השולשו
רבח תויהל היה לוכי ,תיבה רה חתפ לש ד"בהב אישנ היהש ,לשמל ,ןקזה לאילמג ןברו .תחא
אישנ היהש היעמשש ,ןכ םג ונעדי ןכ .ךפהלו (V, 34 םיחילשה תולעפמ) לודגה ןיד תיבב טושפ
העשב ,סודרוה טפשמ תא הנדש ,הלודגה ןירדהנסל רבח היה תיבה רה חתפ לעש ןטקה ד"בב
העשב םייחב וריאשה סודרוהש ,סויוולפ ריכזה אל ךכיפלו ,הלודגה ןירדהנסב הנמנ אל ןוילטבאש
.היעמשמ ץוח ןירדהנסה ירבח לכ תא גרהש

* * *

.רלכיב ר"דה לש ותרעשה איה ,רבד לש ורקיעב הנממ הנוש לבא ,יתרעשה לא טעמ הבורק
Das Synedrion in Jerusalem:ןירדהנסה תלאשל םלש רפס שידקה הזה ןיוצמה רקוחה
und das Grosse Beth-din in der Quader kammer des Tempels, Wien 1902
לא ףסא אלש ,וז הלאשל עגונה לכמ לודג רבד וא ןוטק רבד חינה א וילע הבוטה ןוימדה דיכול
,תואישנה רבדב הריתסה תא ץרתל ןכ םג לדתשמ רלכיב .ומע םיכסהל לכוא אל תאז לכבו .ורפס
דוע אצמ אוה לבא .ינשה דצמ השדחה תירבה ירפסו סויוולפ ףסוי ןיבו דחא דצמ הנשמה ןיבש
היה לודגה ןיד תיב בשומ הנשמה ירבד יפל .סויוולפ ףסוי ירבד ןיבו הנשמה ןיב תחא הריתס
תוכשלה שולשמ תחא התייה ('ה קרפ תודמ) הנשמה ירבד יפל הז םשב הכשל .תיזגה תכשלב
יכ ,רמוא ,ריעה תומוח שולש תודוא לע ורבדב ,סויוולפ הנהו .םורד דצמ לארשי תרזעב ואצמנש
דע" חרזמל ברעממ "הנוילעה ריעה" לש הנופצל תכשמנ התייה הקיתעה וא הנושארה המוחה
תיברעמה המוחה לא הרבחתה (ןירדהנס=) הצעומה תיב לא הכמסנ רשא ירחאו ,סוטסיסקה
אצמנש ,םידי בחר רושימ ארקנ היה סוטסיסק םשב .(2 ,4 ,V םידוהיה תומחלמ) "שדקמה לש
תורדשב ףקומ היה אוה ,תיבה רה חכונ (ןוילעה קוש=) הנוילעה ריעה לש תינופצ תיחרזמ ןרקב
רמוא רחא םוקמב .םעה תפוסא םוקמל שמישו דואמ הפי הקליסב ןימכ תיזג ינבאמ םידומע לש
ןייע , 3 ,16 ,II םידוהיה תומחלמ) ,"רשג ידי לע תיבה רה םע רבוחמ היה סוטסיסקה" יכ ,סויוולפ
היהש ,(הניבג ישוע קמע) ןואיפוריט םשב ארקנה קומעה ץירחה לע יוטנ היהש ,( 2 ,6 ,VI דוע
,םינקז םיעבשה םוגרת לע ונעשיהב ,רריש .תיבה רה ןיבו יברעמה ריעה קלח ןיב לידבמ
תכשלש ,בשוח ,Xystos תינויה הלימב ,ארקמב אצמנש ,"תיזג" םשה תא דימת םימגרתמש
ינפמ אל ךכ הארקנ איהו .סוטסיסקה לצא תיבה רה לע התייהש (Boule) הצעומה איה תיזגה
,הלאכ םינבא תויונב ויה תוכשלה לכו המוחה לכ אלה ,תותתוסמ םינבאמ היונב התייה איהש
תיזגה תכשל יכ ,תרמוא הנשמה םנמא .סוטסיסקל רמולכ תיזגל הכומס התייה איהש ינפמ אלא
הרזעה לש המורדלו שדקמה תיב לש ימינפה רדחה לא רמולכ לארשי תרזע לא החותפ התייה
ףא ,םהילע ךומסל םיאדכ םניא הנשמה ימכח ,םיזנכשאה םירקוחה יניעב לבא ,הברעמל אלו
שדקמה תיבש ןמזב ויהש לואש אבאו בקעי ןב רזעילא 'ר םיאנתה תודע םהירבד לע האבש יפ לע
ויה תיזגה תכשלב יכ ,תרמוא הנשמה ,רלכיב לאוש תאז דבלמ .םהיניעב תאז וארו םייק היה
רוטיקו דימתה תברקה ןיבו ,םינהוכה ןיב הדובעה יטרפ תא לרוגב םיקלחמ רמולכ םיסיפמ
ךיאו - (ה"פו ג"פ דימת) ללפתהלו עמש תורקל תיזגה תכשלל םיסנכנ םינהוכה ויה תרוטקה
ץוחמ םג יכ תיבה רה לא קר אל הרזעה ןמ הדובעה עצמאבש םינהוכה ואציש ,רבדה רשפא
תעשב םישבול םהש תרשה ידגבב הרזעה ןמ תאצל םינהוכל היה רוסאש המ דבלמ ,תיבה רהל
םוקמב סויוולפ ףסוי ירבד לע ונעשיהב ,רריש .(א"ע ט"ס אמוי ארמג ,ג"י ב"מ לאקזחי) הדובעה
חכומ ,הלוכ ריעה הפרשנ םרטב הצעומה תיב ברחנש ןוויכ יכ ,רמוא ,( 3, 6, VI תומחלמ) רחא
יכ ,קדצב חיכומ רלכיב םלוא .סוטסיסקה לע אלו תיבה רה לע הדמע הצעומה תיב יכ ,הזמ
םע שדקמה" יכ ,סויוולפ רמוא (1, 6, VI) הז ינפל הנה .ךפהה חכומ הזה םוקמה ןמ הברדא
ףרשנ רשא ירחא יכ ,רמוא אוה ןכ ירחאו ." תבהלשב םיזוחא ויה ותוא םיבבוסה םיניינבה לכ
,םילייחה וכח דחא םוי ;שוכרה תא זובלו ריעה תא םג שאב ףורשל וליח ישנאל סוטיט הווצ שדקמה
םאו ,הצעומה תיבבו ארקא ריעה קלחב ,ןוויכראב שא ותיצה ינשה םויבו ,םידרומה וענכיי ילוא
.ףרשנ רבכ היה יזא ,תיבה רה לע היה ול ,םייק הצעומה תיב דוע היה ריעה הפרשנש םרטב ןכ

ינש םה סוטסיסקבש הלודגה ןירדהנסהו תיזגה תכשלבש לודגה ד"בה יכ ,רלכיב בשוח ךכיפל
םלועמ תיזגה תכשלבש ןיד תיבה .םירבח דחאו םיעבש לש ויה םהינשש יפ לע ףא ,םינוש םירבד
,תושפנ יניד אלו תונוממ יניד אל ןד אל אוה ,טפשמ אסכל םלועמ בשי אלו הקיטילופב קסע אל
יקוחב ,שדקמה תדובעב :תדו הנומא יניינעב קר קסעו דבלב הארוה לש דסומ קר היה אוה
ונמש ,תוגוזה לכ שאר תבשל ולכי הפ .םהב אצויכו תורשעמו תומורת ינידב ,הרהטו האמוט
,סוטסיסקב הבשיש ,הלודגה ןירדהנסה .ןיד תיב בא ינשהו אישנ היה םהמ דחאהש ,םימכח
יכ ,םינמזה לכב טפשמ לש דסומו (הרשמהו זועה הדיב ויהש העשב) הקיטילופ לש דסומ התייה
םעפ לכב יכ ,בושחל הטונ היה רלכיב .םילודגה םינהוכה שאר ובשי ובו תושפנ יניד ןד ודבלב אוה
לש ןיד תיבה לע איה הנווכה ,"תיזגה תכשלבש לודגה ןידה תיב" םש רכזיי תידומלתה תורפסבש
תיטילופה ןירדהנסה לע הנווכה "םילשוריבש לודגה ןידה תיב" םשה רכזנש םוקמ לכבו ,הארוה
לע קלוחה ,ארממ ןקז רבד לע (א"י קרפ ןירדהנס) הנשמהמ וירבדל היאר איבהו ,תיטפשמהו
םשו ,"לארשי לכל הרות תאצוי ונממש תיזגה תכשלבש לודגה ןיד תיבל ןיאב ולאו ולא" - וירבח
וריעבש תיבב אל (לודגה ד"ב תעד דגנ תושעל הרוהש ןקזה תא) ותוא ןיתיממ ןיא" :רמאנ האלה
תיבמ תאצוי הארוהה כ"א ."םילשוריבש לודגה ןיד תיבל ותוא ןילעמ אלא הנביבש ןיד תיבב אלו
היה סונא ומצעב רלכיב לבא .םילשוריבש ןיד תיבה ידי לע תצרחנ התימהו ,תיזגה תכשלבש ןיד
ינידל עגונב םעפו ,הארוהל עגונב םעפ ,היבוברעב דימת םישמשמ הלאה תומשה ינש יכ ,תודוהל
ןמ ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו" (ז"י םירבדל) רפסה ירבד תא איבמ ומצעב אוהו ,תושפנ
תארוה לע התימ ןיבייח ןיאו התימ ןיבייח םילשוריבש לודגה ןיד תיב תארוה לע - אוהה םוקמה
."הנביבש ןיד תיב

:ןה רלכיב לש ותרעשה דגנ יתונעט
.העברא אלו השולש - םש ויה ןיניד יתב השולש :שוריפב תרמוא (א"יפ ןירדהנס) הנשמה (א

רשפא יא ,םינוש םידיקפת םע םירבח דחאו םיעבש תונב תולודג תוארדהנס יתש ויה ילמלא (ב
םגו הנשמב םג .ןהמ תחא לכ לש החוכ יופיי תא רידגת אלו שוריפב הנשמה תאז ןמסת אלש
.תולודג תוארדהנס יתשל רכז לכ ןיא הלוכ תידומלתה תורפסב

םע אלו תונוממ יניד םע אל קסע לכ םהל היה אלש ,םידסומל ללכ האנ וניא "םיניד יתב" םשה (ג
אישנ םישאר ינש םהל ויה ךרוצ הזיאל ,תאז םג דועו .דבלב הארוה יניינע םע אלא ,תושפנ יניד
?ןיד תיב באו

ויה הרזעה חתפ לעש ד"בבו תיבה רה חתפ לעש ןיד תיבב יכ ,רמאנ יסוי 'ר לש אתיירבהב (ד
םינידה יתב םאו ?תושפנ יניד ןודל אל םא ,השולשו םירשע אקווד עודמ .םירבח השולשו םירשע
לש הלודגה ןירדהנסל וז תוכז התייהש המכו המכ תחא לע ,תושפנ יניד ונד השולשו םירשע לש
.דחאו םיעבש

םלועמו ,דבלב הארוהבו רואיבב קר וקסע ,שאר תוגוזה םהב ובשיש ,ןינידה יתב ,רלכיב תעדל (ה
איצוהל ,םמוז דע תגרה אל םא ,המחנב הארא :רמוא אלה יאבט ןב הדוהיו ;תושפנ יניד ונד אל
'ה תוכמ) יקנ םד תכפש אל םא ,המחנב הארא :ול בישמ חטש ןב ןועמשו ...םיקודצ לש ןבלמ
.(ב"ע

ישרפמ לכ לע םג אלא דבלב רלכיב רוספורפה לע אל לבא ,הקזחו הלודג תחא הנעט יל דוע שי (ו
יכ ,ןנובתה אלו בל שיא הנה דע םש אל ךיא ,ינממ תעד האילפו .םינורחאהו םינושארה הנשמה
תיזגה תכשלב תבשלו םצמטצהל םינפ םושב הלכי אל דחאו םיעבש לש הלודגה ןירדהנסה
יצחמ תוחפ) תחא המא קר וילע בשויה םדאה םע אסכ לכ בחור בושחנ םא הנה .הרזעב התייהש
לש תורוש שולש םע הלוגע ןרוג יצחכ םירדוסמ תואסכ 71 הליכמה הכשל זא ,םוצמצב (רטמה
עשתו םירשעו הכרואל תומא עבשו םיעבראמ תוחפ אל קיזחהל הכירצ ,םהינפל םימכח ידימלת
,דחאו םיעבשמ תוחפב םג טפשמ ץורחל התייה הלוכי ןירדהנסה יכ ,רבדה תמא .הבחורל תומא
הלוכי התייה םא התע ןנובתנ .האולימב ןירדהנסה תא ליכהל התייה הכירצ אלה הכשלה לבא
תראפת" לעב ברה לש רויצה וא ,ם"במרה לש אמגודל רויצ ןייע) .הרזעב וזכ הכשל אצמיהל
תנומתב הערתשה םינפלו רונקינ רעשמ חטשה ,רמולכ ,לארשי תרזע .(תודמ תכסמל "לארשי
הרשע יתשע הבחורו תומא 135 הלוכ הרזעה בחורכ םורדל ןופצמ הכרואש ,הרצו הכורא העוצר
היה ןכ םג הכרואש ,םינהוכה תרזע הערתשה ולש שבכה םע חבזמה ןיבו לארשי תרזע ןיב .תומא
תרזע עקרקמ ההובג התייה םינהוכה תרזע לש העקרקש אלא ,תומא רשע יתשע הבחורו 135
,תוכשל שש ויה הרזעב .(םינהוכ תרזעל לארשי תרזעמ ולע תולעמבו) הצחמו תומא יתש לארשי
תרזעב תוכשלה לכ ואצמנ ם"במרה לש אמגודל רויצה לע .םורד דצל שולשו ןופצ דצל שולש
ם"במרה יכ ,חיננ .תומא רשע יתשע קר ובחורש ,םוקמ ושפת תוכשלה שולש לכ ,רמולכ ,לארשי
םינהוכה תרזעב ןהיתש ואצמנ ,הלוגה תכשלו ץעה תכשל ,םורדה דצבש תוכשלה שלשמו קד אל
הכרוא תא) תומא א"י היה הבחורש ,הכשלבש ,אצמנ ,לארשי תרזעב התייה הדבל תיזגה תכשלו
שולש ץוחו םידעהו םירטושהו םירפוסה ןמ ץוח ,דחאו םיעבש לש ןירדהנס הברקב הליכה (ונעדי אל
.תוענמנה ןמ הז אלה .ןירדהנסה ירבד תא עומשל ואבש ,םימכח ידימלת לש תורוש

אבאו בקעי ןב רזעילא 'רכ םישנא ירבד שיחכהל םילוכי ונא ןיא לבא ,ורמאיש המ םירקבמה ורמאי
םיאור אלה ?םבלמ תאז ודבי ךרוצו הזיאלו הרזעה םינפב תיזגה תכשל תא םהיניעב וארש ,לואש
תכשל" תודוא לע חכש יכ ,תודוהל שוב אל אוה ,תמאה לא בקעי ןב רזעילא 'ר לש ותבהא תא ונא
ןיא ינשה דצמ .לודגה ןהכה לש ותכשל התייהש ,וריכזה לואש אבאו ,תשמשמ התייה המ ,"ץעה
,ןירדהנסה ,רמולכ ,הלובה יכ ,רמוא אוהו ,היאר דע אוה םגש ,ףסוי ירבד תא םג שיחכהל םילוכי ונא
ףדרנ םש אוה Xistos םשה ןווי תפש לש ןילימה ירפסב .סוטסיסק םשב ארקנה רושימה לע התייה
לש תורדש יתש תוכשמנ וידדצ ינשמש ,ובחורמ רתוי וכרואש רדהנו לודג םלוא ,רמולכ ,הקיליסבל
םימורה לצא תויוצמ ויה תוקיליסבה .םהילע ןעשנ הקיליסבה גגש ,ויטסמ ינפל ויטס ,תיזג ינבא ידומע
ידצ ינשמ .לויטל ןהב ןישמתשמ ויה טפשמ יקסעמ תויונפ ויהש העשבו טפשמ יתבל םישמשמ ויהו
בהאש ,סודרוה .םיעושעשו גונעת יניינעלו לכאמ ינימ רכממל תויונח בור יפ לע ואצמנ תורדשה
הז םושמ ארקנש ,רושימה לע ןירדהנסה דעב הזכ ראופמ ןינב הנב ,םימורה ישעמ תא תוקחל
.תיזגה םלוא לש רושימ ,רמולכ ,סוטסיסק םשב

ךרוצל הרזעה םינפב תחאה ,תיזגה תוכשל ויה יכ ,חינהל ונא םיחרכומ וז הכובממ תאצל ידכ
השמשו ('א 'ג קרפ דימת) םינהוכה ןיב הדובעה יקלח סויפל השמש איהו ,שדקמה תיב תדובע
הלשממה הרבעש העשבו .(ףוסב 'ד קרפ דימת) םינהוכה דעב הליפתו עמש תאירק םוקמל ןכ םג
.('ה קרפ תודמ) "הנוהכה תא הנדו תבשוי לארשי לש הלודג ןירדהנס התייה םש" םישורפה ידיל
אצמיהל םילוכי ויה אלש ,השולשו םירשע לש ןיד תיב אל םג ,דחאו םיעבש לש ןיד תיב אל לבא
.סוטסיסקה לע ,רמולכ ,הלודגה תיזגה תכשלב הלוכ הבשיש ,ןירדהנסה לש הנטק הגולפ םא יכ ,םש
תואכשלה לכו ולוכ שדקמה תיב לכ אלה ?תיזגה תכשל םשב וז הנטק הכשל הארקנ המ ינפמ
,ןירדהנסה ןמ הלצאנש הנטקה הגולפה םש לע ךכ הארקנ יכ ,ינא בשוח ?תיזגה ינבאמ ונבנ
.סוטסיסקה לעש תיזגה תכשלב הבשיש

יננה הזה רבדבו ,תיבה רה לע תויהל הלוכי התייה אל ,תושפנ יניד הנדש ןירדהנסה יכ ,ינא בשוח
שדוקמ תיבה רה" :תרמוא ('א קרפ םילכ) הנשמה הנה .ומעטמ אל לבא ,רלכיב םע םיכסמ
,םיאטח םישנא םש טופשל ולכי ךיאו ."םשל ןיסנכנ תודלויו תודנ ,תובזו םיבז ןיאש ,(ריעה ןמ) ונממ
םג דושח אוה אלה שפנה תא גרהש ימ ?הרהטו האמוט ינידמ תורומח רתוי תוריבע לע םידושחה
,השולשו םירשע לש ןיד תיבה יכ ,ינא בשוח ךכיפלו ?םשל ותוא ןיסינכמ ויה ךיאו .הדינ תליעב לע
תראפת" לעב ברה רייצמש ומכ) המוחל םינפבמ תיבה רה חתפ לע בשי אל ,וילע אישנ היה ללהש
תיבה רהל ןילוע ויה ןהבש תולעמה די לע ןואיפוריט קמעב ,תיבה רה תמוחל ץוחמ םא יכ ,("לארשי
.רהה לש תיברעמ תימורד ןרקב ואצמנשו