היתורוקו הכימסה טפשמ

ןייטשנרוב .י .ח

יעיבר רפס ט"ערת הפוקתה
תורעהה אלל ספדומ

:רמאמה ןכות
ללכב הכימסה ןיינע
"הכימס" חנומה     
הכימסה שודיח לע ם"במר     
דיחיב הכימסה     
?ןידה תיבל הכימסה הרבעוה עודמ     
הכימסב תוברהל הווצמ יבר     
םייואר אל םישנא יונימ     
לבבב הכימסה טפשמ
לבבב הכימסה תקספה     
עשוהי יבר יחא ןב היננח     
ץראל הצוחב הכימס ןיא     
ץראל הלעיש תנמ לע יונימ     

,ם"במרה תפוקת דעו וניבר השממ הכימסה תולשלתשה תקידבב קסוע רמאמה :תיצמת
.ללה ימיב הכימסה הלטבש הנעטה תא קדובו

.הכימסה לוטיב ,תוסנק יניד ,הכימס : חתפמ תולימ

ללכב הכימסה ןיינע .א
"הכימס" חנומה
אצמנ ,ןידו תד רבד לכב תורוהלו ןודל ויטפושו םעה ימכח ידי יונימ תועמשמב ,הכימס םשה
ימלשוריבו ('ב ג"י ,ןירדהנס) ילבבב םג האבוהש ,(ןירדהנס שיר) אתפסותב הנושארה םעפב
אל :שוריפב םש ורמאו ,רפה תכימס ןיבו הניב לידבהל ידכ ,תוכימס אחסונה םשו ,(ג"ה ,א"פ)
;'א ,ב"יק ,תובותכ) םיארומאה ירבדב ילבב הכימס םשה רכזנ ןכו .תוכימס איה הכימס
(לבבב) ןמת :ורמאו יונימ םשב ומוקמב דימת ושמתשה ימלשוריב לבא .('א ,ד"י ,ןירדהנס
ןמ איצוהל היה רשפאש ומכ ,דיב תישענ התיה אל וז הכימס .(םש) אתוכימס היונימל ןיירק
ראות ךמסנל םינתונ ויהש ,דבלב םש תאירקב םא יכ ,"וילע וידי תא ךומסיו" :עשוהיב רומאה
ריאמ יבר בש :ול רמא ,ריאמ יבר תא אביקע יבר ךמסשכו .('ב ,ג"י ,ןירדהנס) יבר דובכה
,('א ד"י ,ןירדהנס) םינקז השמח םש ךמס :ןקז םשב םינכמ ויה ךמסנה תא .(םש ,ימלשורי)
,ג"פ ,ק"ומ ,ימלשורי) ןקז ךריכמ יניא ,(םירוכב ףוס ,ימלשורי) ץראל הצוחב םינקז ןינממ ןיא
:קוספה לע ושרד ןכו ,(שדוחה 'פ ,אתקיספ) ןקז ידי-לע הנשה תא ןישדקמ ינב ויהי ךכ ,(א"יה
ךכ ,ונינפל דוע הארנ רשאכו ,('א ,ד"י ,ןירדהנס) ילע תיבל ןיכמסנ ןיאש ,ךתיבב ןקז היהי אלו
.דובכ וינקז דגנו :ארקמה תא אריז יבר שרד

םינברה ימכח ולדתשה ,בתכבש הרותב קר הקיזחהש ,םיארקה תכ הדמעשכ ,רחואמ ןמזב
תכלל ופיסוה םתצקמו ,ונבר השמ דע שיא יפמ שיא איה הלבק הפ-לעבש הרותהש ,תוארהל
,ללה יבר דע השמ תומימ קספה ילב הכורא תלשלשכ תכשמנ הכימסה םגש ,רמולו האלה דוע
.אברו ייבא ימיב היהש

םינקז םיעבשה ןכו ,והוציו וילע וידי תא ךומסיו :רמאנש ,דיב עשוהי ךמס ונבר השמ"
,םירחאל םירחאו םירחאל וכמס םינקזה ןתואו ,הניכש םהילע הרשהו םכמס השמ
"ונבר השמ לש וניד תיב דעו עשוהי לש וניד תיב דע שיא יפמ שיא הכימסה האצמנו
.(א"ה ,ד"פ ,ןירדהנס תוכלה ,ם"במר)

.ונדומלתב הזל רכז ןיא לבא

םא ובישהש המ יפכ יכ ,הרותב זמר לכ הזל ואצמ אלו ?ןלנמ יבס ךמסימ :ילבבב ולאש רבכו
ם"במרה איבהש) והוציו וילע וידי תא ךומסיו :עשוהיב רומאה ארקמה ןמ היאר איבהל ןיא
ואיביש ,םישרדמב םג וניצמ אלו ,('ב ,ג"י ,ןירדהנס) "דחב יגסת יכה יאד" ,(וירבד ךשמהב
םידי תחנהכ וז הכימס וניבהש ,טופשל בורקו .הכימסל זמר לכ הדגא ךרדב וליפא הז קוספמ
ירפסב ורמאו ,םשאר לע וידי תחנהב השנמו םירפא תא ךרבש ,בקעיב ונאצמש ךרדכו ,הכרבל
ךרבתיש" :וילע ךדי תא תכמסו :(ומוקמב טוקליב אבומ ,162 ףד ,ץיוורוה ר"ד תאצוה) אטוז
תא השמ ךמס יכ ,המכח חור אלמ ןונ-ןב עשוהיו :רחא םוקמב רומאה רבדכו ,"ךדי לע ודומלת
.וילע וידי

הכימסה שודיח לע ם"במר
וצבקתי םאש ,רמוא א"יה ד"פ ויתוכלהבו ןירדהנס שאר הנשמל ושורפב ומצעב ם"במרה הנהו
םאו .הנשויל הכימסה תא ריזחהלו םכותמ דחא ךומסל ולכוי ,לארשי ץראב לארשי ימכח התע
לודגה ןיד-תיבש ,הזכ ךרדב התשענ הנושארה הכימסה םגש ,רמול רוצעמ לכ ןיא ,ןכ
אוהה םויה ןמ קוחל התשענש ,הכימסה תא ןקת ,ךומס היה אלש יפ-לע-ףא ,םילשוריבש
ונל םילגתמ םניא השעמב הכימסה ןמ םינושארה םימשרה ,היהיש ךיא היהי לבא .הלעמו
םימכחהו ,ןקזה לאילמג ןבר אוה ןברתנש םיאישנה ןמ ןושארה .ינשה תיבה ימי ףוסב אלא
הז לע וריעה רבכש ומכו ,ונממ רתוי דוע םירחואמ ,הכימסל ןמיסה אוהש ,יבר םשב םיאורקה
תאירק) רבדה טשפו" :ורמאש ,("ייבא" ךרע ךורעב האבומה) םתבושתב ייאה ברו ארירש בר
,הארנ ,טעמ דוע איבנש ,ימלשוריה ירבדמו ,"ןלהלו יאכז-ןב ןנחוי ןבר ידימלתמ (יבר םש
.יאכז-ןב ןנחוי ןבר אוה םינקז ךמוסו הנממ והונאצמש ןושארהש

דיחיב הכימסה
ימלשוריבו ילבבב האבוהו ןירדהנס שיר אתפסות) השולשב אלא תישענ התיה אל הכימסה
ןכלו ,דיחיב הרשכ הכימסה התיה התליחתבו תרחואמ הנקת וזש ,םירבדה םיארנו .(םמוקמב
השימח ךמסש ,אבב-ןב הדוהי יברב וניצמ ןכו .השולש םינועטש םירבדה ןיב הנשמב הרכזנ אל
םע םירבדה תא ןוכל אלא וניא ,הידהב ווה ונירחא :םש ורמאש המו .'א ,ד"י ,ןירדהנס) םינקז
.(םהיניב גהונ היהש גהנמה

:ימלשוריב ורמאו

יבר תא הנימ יאכז-ןב ןנחוי ןבר ןוגכ ,וידימלת תא הנממ דחאו דחא לכ היה הנושארב"
יבר תא הנימ אביקע יברו ,אביקע יבר תא הנימ עשוהי יבר ,עשוהי יבר תאו רזעילא
.(םש ,ןירדהנס) "ןועמש יבר תאו ריאמ

ווה ונירחא :ןאכ םג רמאנו קחדנ אל םא) "'וכו הנימ יאכז-ןב ןנחוי ןבר" םנושל תמיתסמ
,הארנ ,"יונמ ויונימ ןיד-תיב תעדמ אלש הנימש אישנ" :ךכ-רחא ורמאש הממו (הידהב
.דיחיב הכימסה התיה הליחתבש

ןלהל םש .הכימסה תוחתפתה ןינעב םירבד המכ דוע דומלל לכונ ולאה ימלשוריה ירבדמ
:רמאנ

,יונמ ויונמ ןיא אישנה תעדל אלש הנימש ןיד-תיב ,ורמאו ,הז תיבל דובכ וקלחו ורזח"
הנממ ןיד-תיב אהי אלש וניקתהו ורזח ,יונמ ויונמ ןיד-תיב תעדל אלש הנימש אישנ
."ןיד-תיב תעדמ אלא הנממ אישנה אהי אלו ,אישנה תעדמ אלא

?ןידה תיבל הכימסה הרבעוה עודמ
,אישנה הדוהי יבר ונב ימיב וא לאילמג-ןב ןועמש יבר ימיב ונחרכ-לע תלפונ הנושאר הנקת
היהש ,רתוי יניעב בורקו .ןועמש יבר תאו ריאמ יבר תא ומצעב דוע הנימ אביקע יבר ירהש
המ ךא .(ב"כ ןויצ ,ד"ח ,ורפסב ץרג תעד ןכו) "הזה תיבל" ןושלב הנוכה וילאו יבר ימיב רבדה
תונורשכ תעדל רתוי םדיב היהש ,םימכחה ידימ הכימסה טפשמ איצוהל הככ-לע ואר
ןורתפ הל אוצמל רשפא לבא ,רורבב הילע בישהל השק וז הלאש ?םחור-ךלהו םהידימלת
ץראב היהש ,ארונה ןוממשה ילגרל .איהה תעב וייח יאנתבו םעה ימי ירבדב ,הרעשה ךרדב
תא לארשי ימכח ואר ,לארשי לע סונאירדא רזגש ,תושקה תורזגה ילגרלו ,רתיב תלפמ ירחא
התיה הלודג הנכסו .םימשה תוחור לכל קיצמה תמחמ םשפנ לע טלמהל םיסונא םמצע
דחוימ זכרמ ומוקמב םימכחה ןמ דחא לכ ול ארבי םא ,ץראה בושילו םעה תודחאל תפקשנ
ךרדכו ,ויתובא ץראב לארשי לכ תא דחאמ היהש ,ישארה זכרמה םע רושקו יולת יתלב ,ומצעל
ריתהש ,עשוהי יבר יחא ןב היננח השעמ אוהה קרפב השעש ,קזחה םשורה תא םיאור ונאש
.ץראל-ץוחב םישדח עובקלו םינש רבעל ומצעל

תא ליבגהל ,תובשחמ םעה יריחב בלב ררועל התיה הלוכי םתדו םמע םויקל תאזה הגאדה
תושרל הרסמלו רודה ימכח דימ הכימסה טפשמ איצוהלו ולוכ םעה תבוטל םידיחיה תוכז
.תוגרדמ תוגרדמ הב ושעו הכימסה תויוכז תא םג וליבגה תוריהז רתילו .םעה-גיהנמ אישנה
יניד ןדימל אתושר היל ןובהיו יבר היל ירק :תוסנק יניד ןודל תושרה התיה ןלוכבש ההובגה
החמש חמש ,ךומס היה רבכש ,רזעלא יברו ;רוביעה דוסב הבישיה ןכו ,(ג"י ,ןירדהנס) ,תוסנק
ולאכ תויוכז .(ב"יק ,תובותכ) תלתמ יל יטלפ :רמאו ,רוביעה דוסב והובישוהש העשב הלודג
דחא עוצקמב ןודלו תורוהל תושרה תא קר ונתנ םימכחה רתיל לבא ,הלוגס ידיחיל קר ונתנ
,םירדנ ריתהל ,םידיחי םירבדל םינקז ןינממ :םירבדה לכל םייואר ויהש יפ-לע-ףא ,דבלב
תא יבר ןתנ הנח-רב-רב הברל .(ח"ה ,א"פ ,הגיגח ,ימלשורי) תורוכב ימומו םימתכ תוארל
ןודל קר השרה ברלו ,תורוכב ריתהלו (רתיהו רוסיא יניד) תורוהלו (תונוממ יניד) ןודל תושרה
אבו יבר תמשכו ,םימתכ תוארלו םירדנ ריתהל -ימלשוריה ירבדלו ,('ה ,ןירדהנס) תורוהלו
.(םש ,ימלשורי) אבא ךל ןתנש המ לע ךל ףיסומ יניא :ובישה ,ורוכב תוארל והשריש ונב ינפל
םינועטש םירבדה לכ תא תושעל ,בוצק ןמזל םדי תא ואלמו "םימיל" םינקז םינממ ויהש שיו
.(םש ,ימלשורי) םחכ עקפ ןמזה רבעש רחאלו ,הכימס

םחור ונכתש ,םימכח אלא םיכמוס ויה אלו ,םדיב הנתנש תוכזב םישמתשמ ויה םיאישנהו
םאו ,"םימיל" קר םתוא םגו ,"ןייונמ ןירת ינממ הוה יבר" .םהינפל ןמאנ םבבל תא ואצמו
ווה - אל ןיאו ,ןימיקתמ ןווה ,יידכ ןווה ןיא" :םריבעמ היה ,ךכל םייואר םניאש ךכ-רחא אצמ
םעפ ובישהש ינפמ ,ךומסל הצר אל אנינח יבר תא (ב"ה ד"פ ,תינעת ,ימלשורי) "ןיקלתסמ
ונתח השעלא-ןבב וינפב ןוצל ול דמח תחא םעפש ינפמ ,ארפק-רב תאו ,(םש) םיברב תחא
תא ענמ ,אייח יבר ינב ,היקזחו הדוהימ םג יכ ,יניעב דאמ בורקו .(א"ה ,ג"פ ,ק"ומ ,ימלשורי)
ארקי ןכלו ,('א ח"ל ,ןירדהנס) ויניעב םיצוק וליטה ,ןייה םעטב ,תחא םעפש ינפמ ,הכימסה
ראותה ןמ ותגרדמב תוחפ אוה רחא םוקמב יתחכוהש המ יפכש ,"יבריב" םשב דימת ןושארה
.דבל ומשב ינשהו ,יבר

הכימסב תוברהל הווצמ יבר
גוהנ :ול רמאו ונבל תואישנ ירדס רסמש העשבו ,ותומ ינפל ותעד תא הניש ומצעב יבר לבא
הברי אלש ,וילע תווצלמ לדח אל ,('א ,ג"ק ,תובותכ) םידימלתב הרמ קורזו םימרב ךתואישנ
ןוהלוכ ינמ אלא ,ןכ דיבעת אל תא" :הל םייוארה ןמ הנענמי אלו ,הכימסב והומכ קדקדל
תא הנממ יול-ןב עשוהי יבר תא יבר לש ונב ימיב וניצמ תמאבו .(םש ,הגיגח ,ימלשורי) "אדחכ
דיפקמ ,האישנ ןדוי יבר ,ונב-ןב היה הז תמועל לבא .(םש) רבד לכל הרומג הכימס וידימלת לכ
,האישנ יבד ןנחוי יבר) ותיב-ןבו וניד תיבב היהש ,םיארומאב לודגה ,ןנחוי יברו ,הז ןינעב דאמ
,ד"י ,ןירדהנס) ודיב התלע אלו םכמסל לדתשהש םימכח המכ לע רעטצמ היה ,(א"כ ,הטוס
.('א

הוה הנוי יבר ףאו :ינשה האישנ הדוהי יבר ימיב ,רתוי רחואמ ןמזב םג םיאור ונא הזה רבדכ
תעד .(םירוכב ףוס ,ימלשורי) יבר הנימז יבר ינמתמד דע ,רמאו ,ינמתמ וילע לבק אלו ,אקתיפב
אלש ,איעשוה יברו אנינח יבר לע רעטצמ היה ןנחוי יבר .ולא תולבגהמ החונ התיה אל םימכח
הלגי ימ :רתוי םיצרמנ םירבדב ותורמרמתה עיבי ודימלת והבא יברו ,(םש ,ןירדהנס) וכמסנ
בקע היהש) יולגרמד והבא ,(האישנ הדוהי יבר לש וניד תיבב היהש) ןנחוי יבר ,ךיניעמ רפע
ףוס ,ימלשורי) ינמתיא אל (ושארל טישכתו תרופעמ היהש) אירופעמד ןועמש ,ינתמיא (םילגרל
המכ" :הכימסה ןינעב ללכב םיאישנה ישעמ תא השקה וטבש תחת ריבעמ אריז יברו (םירוכב
םגו ,רמוא אוה םהילע ,היקזחיו ר"ב הדוהי ןוגכ ,תונמיל םיואר ויהש הרות ינבו םידיסח
(תונמל :ל"צ) תונמהל דיתע ה"בקה אובל דיתעל לבא ,(ןורכז םהל היהי אל ויהיש) םינורחאל
הנבלה הרפחו :(ד"כ ,היעשי) רמאנש ,הלודג הבישיב ולצא ןבישומו ולשמ םיקידצ לש הרבח ול
דגנו אלא ,רמאנ אל וינהכ דגנו וידודג דגנו ויכאלמ דגנו ,דובכ וינקז דגנו 'וגו המחה השובו
ונל םיעודיה היקזחו הדוהיל אריז יבר תנוכ .(ןורכז ןיא קוספ ,א"פ ,תלהק שרדמ) "דובכ וינקז
יבר יב וא יבריב ,(ילבבב) "יבירב" םשב דימת ןושארה ארקנ ךכיפלו ,הכימסל וכז אלש
םהמש ,םהילע רמוא אריז יברו ,(ג"ה ,ב"פ ,םירוכב ,ימלשורי) ר"ב תובת ישארבו (ימלשוריב)
תורואמה ,הנבלהו המחהש ,הלודג הבישיו הדחוימ הרובח ה"בקה ול הנמי םהב אצויכו
.םיכומסה םינקזה דגנכ וז הרובחל היהי דובכו ,םהמ ושובי ,םימכחה ישארו םילודגה

םייואר אל םישנא יונימ
תיב ישנאל םיוצר ויה אלש ינפמ ,הכימסל וכז אל הרות ינבו םידיסח המכש ,דבלב וז אל לבא
אל יכ ,וז ףא אלא ,ותעדמ אלש םא ותעדמ ,ומצעב אישנה לע ועיפשה אלש רשפא-יאש ,אישנה
.ללכ הזה דובכל םייואר ויה אלש םישנא ונמתנש ,הרק תחא םעפ

שירד הינמגרותמ ,ינמחנ-רב הדוהיל ל"א ,רימג אלד אנייד ומקוא האישנ יבד והנה"
יוה :רמאו חתפ ;ידימ אלו היל רמא אלו ,הילע ןיחג םק ,ארומאב הילע םוק :שיקל
,וברקב ןיא חור לכו ,ףסכו בהז שופת אוה הנה ,םמוד ןבאל ירוע ,הציקה ץעל רמוא
.('ב ,'ז ,ןירדהנס) "ןהידימעממ ערפהל ה"בקה דיתעו

האישנ הדוהי יבר ןמזב עריא ,םשב םירכזנה םימכחה תומש וילע ודיעי רשא יפכ ,הזה השעמה
אשנ אוהה רודה ןב אירובנ רפכ שיא בקעיו ,ינשה הדוהי יבר ימיב םג הנשנו רזח לבא ,ןושארה
ארק דחא םכחו .(םירוכב ףוס ,ימלשורי) ומצעב הזה ארקמה תא אפסכב ינמיאד אוהה לע םג
םיכומס דגנכ םיצרמנ םירבד םש דוע ןיעו .(םש) בהז יהלאו ףסכ יהלא םשב ולאכ םינקזל
.ףסכב ונמתנש ,ולאכ

יבד והנה" חכ תא טעמ שילחהל ,רודה ימכח בל תא וררוע ולאכ םישעמ יכ רעשל בורק
.(ןירדהנס ,ימלשורי) "ןיד-תיב תעדמ אלא הנממ אישנה אהי אלש ,וניקתהו ורזחו" ,"האישנ

םימכחה רפסמ תא טיעמהל טעמ ךא וליעוה ,הכימסה תא ןהב וליבגהש ,תולבגהה לכ לבא
זא ,םישרדמבו ימלשוריב םירכזנה םימכחה תומש לע רובענ םאו .לארשי-ץראב םיכומסה
םנמא םא ,יבר ראותב םירתכומ ויהי אלש ,ןיאכ והומכ רשא ,דאמ טעומ רפסמ םהב אצמנ
,דבלב "םידיחי םירבדל" ונמתנש ,םהב ויה םיברו ,הרומג הכימס ולבק םלוכ אלש ,רעשל לכונ
.ךכ-לכ לודג היה אל ,תוסנק יניד ןודל תושרה םהל התיהש ,םימכחה רפסמו

 

לבבב הכימסה טפשמ .ב

לבבב הכימסה תקספה
- םתוא ואצמ אלש םימכחהו ,תרכינ הלועפ הכימסה תלבגה התשע אל לארשי-ץראב םא
רבדה היה ןכ אל הנה ,רפסמב דאמ םיטעמ ויה וז אלטציאל םייואר - רשויב אלש םא רשויב
,התוערמ הימכח רפסמבו היתובישיב תלפונ התיה אלש ,לבבב ,לארשי תרות לש ינשה זכרמב
התיה ןידה דצמ .ירמגל םיכומסה םימכחה ,ךליאו יבר תומימ ,וקספ םש יכ ,יבצה ץראמ
ןירדהנס :איה תשרופמ הנשמו .םירבדה לכל ץראל ץוחב םג םינקז תונמל ןיד-תיב דיב תושרה
ויהש ,לבב ימכח םיאצומ ונא תמאבו .(א"פ ףוס ,תוכמ) ץראל הצוחב ןיבו ץראב ןיב תגהונ
יבר ,ילבבה ןתנ יבר ,הריתב ןב הדוהי יבר ןוגכ ,יבר םשב םיאורק אישנה הדוהי יבר לש ונמזב
ארטוז בר :'א ,ג"מ םשו ;'ב ,ג"י ,תוכרב) ארטוז יברו ונב יחא יברו הישאי יבר ןתנוי יבר קחצי
וירחא ונאצמ אלו ,האלהו יבר תומימ ירמגל קסופ הזה הארמה לבא ;(בקעי-ןיע לעב תסריגל -
השדח הזה קרפב התשענ יכ ,הארמ הז רבד .יבר ראותב רתכומ היהיש ,לבבב דחא םכח וליפא
תונמל תושרה תא םהל תנתונה ,םהידיבש המודקה הכלהב שמתשהלמ ולדח הליבשבש ,ץראב
השדחה תא בסהש ,רבדה .הבוחל רבדה תא םהילע תלטמ הניא לבא ,ץראל-ץוחב םינקז
.יבר ימיב ,םהה םימיב עריאש ,עשוהי יבר יחא ןב היננח השעמ ,יתעד יפל ,אוה ,תאזה

עשוהי יבר יחא ןב היננח
,רתיב תלפמ ירחא לארשי ץראב היהש ,ארונה ןוממישה ןמזב יח עשוהי יבר יחא ןב היננח
ימיב םג תעל תעמ ורועינו ורזחש ,לארשי לע סונאירדא רזגש תוירזכאהו תושקה תורזגה ןמזב
(תורצה) בותכל ונאב םאש ,השענ המ :וחור רמב ארקי רשאכ ,לאילמג-ןב ןועמש יבר אישנה
תווצמהו הרותה םויק ,םילדו םיכלוה ויה םצראב לארשי ינב .(ג"י ,תבש) ןיקיפסמ ונא ןיא
תנכסב הרושק התיה םידעומה תעיבק םגו ,תוומ-ייוניעו םישק םירוסי וירחא ררוג היה
יברב ונאצמש התואכ ,ץראל-ץוחב הנשה תא רבעל םיסונא לארשי ימכח ויה תחא אלו ,תושפנ
םידעומה תעיבקו םינשה רוביע תא רוקעל ןוכנל היננח בשח ןכלו .(ח"י ,הליגמ) ריאמ
םיולש םידוהיה הב ובשי רשא ,לבבב םעבקלו ,היבשוי תחת הזגר רשא ,לארשי-ץראמ
.םיטקושו

ירחא םג רשא ,האטחל לארשי-ץרא יבשוי ול ובשח התוא ,הקדצל היננח ול בשח רשא תא ךא
,תובותכ ,ימלשורי) "עשוהי יבר יחא-ןב היננח תאטח" םשב הוארקיו ,הרפכ ולכי אל ותומ
רעסה ילגרל יכ ,וניניעב בורקו ;ץראב בושילו לארשי תודחאל הנכס וישעמב ואר יכ ,(ב"פ
תא ליפשהל ורמאיו ,יבצה ץראב לודג םעז זא רוענ ,םעה בלב היננח ישעמ וליטה רשא ,לודגה
,ןישודק) לארשי-ץראל הסיע לבב תושעל ושקב יבר ימיב :םידוהיה יניעב הסוחיו לבב ןואג
,ץרפה תא רתוי דוע ביחרהל וחוכב היהש ,הזכ קשנ-ילכב שמתשהל תואנ אל יבר לבא (א"ע
תשלשו ,ותעדמ וריבעהל היננח לא םיכאלמ חלשיו ,רושימו םולש ךרד ,תרחא ךרד ול רחביו
.םנוכמ לא ובש םירבדהו ודי לע ורזע הריתב-ןב הדוהי יברו קחצי יבר ,ןתנ יבר ,לבב ימכח
הכימסה תוכזב שמתשהל יבר ליכשה ,םיאבה םימיב בושל הלאכ םירקמ ולכוי אל ןעמל לבא
ודיב הכימסה תא רוסמל ,"הזה תיבל דובכ וקלחש" ,הזה קרפב ,ונתרעשה יפל ,ול הנתנש
(שדוחה 'פ ,אתקיספ) "ןקז" ידי-לע אלא תישענ התיה אל םידעומה תעיבקש ינפמו .ודבל
תעיבקב לארשי-ץרא ימכחב דימת םייולת הלוגה יבשוי ואצמנ ,לארשי-ץראב ךמסנש
.םיכומס םיכירצש םירבדה לכבו םידעומה

יבר תא .לבב ימכחמ הרומגה הכימסה תא ענומו תאזה תוכזב שמתשמ יבר תא ונאצמ תמאבו
תא םגו ,הלעמל וניאר רשאכ ,('ה ,ןירדהנס) םידיחי םירבדל הנממ אוה בר תאו הנח-רב-רב
.(ד"פ ,מ"ב) ךכ לע רעטצמ היהש יפ-לע-ףא ,ללכה ןמ איצומ וניא ואפור האניחרי לאומש


ץראל הצוחב הכימס ןיא
תאזה תוכזה תא קלחש ,דעוה דוסב הרומגו היונמ לבב ימכחמ הכימסה תעינמ התיה םא
יכ ,רורב הז לבא ;עירכהל השק ,ויניע תואר יפל ,ומצע תעדמ םהמ יבר הענמ םא וא ,אישנל
ןיא :שרופמ רמאי ןכ יכ ,לארשיב קוחל רבדה השענ רבכ ודימלת יול-ןב עשוהי יבר ימיב
,ץראל-ץוחב םירדה םימכחל הכימס םינתונ ןיא ,רמולכ (ד"י ,ןירדהנס) ץראל הצוחב הכימס
אלהו :רמואו םש ףיסומ יול יברו .ץראל הצוחב םינקז ןינממ ןיא :(םירוכב ףוס) ימלשוריבו
.ךתמדא לע אלא אהת אל ךלש הבישי לכ - םתמדא לע םיבשוי לארשי ינבו ,אוה אלמ ארקמ
,םימכח ינש לע רפוסי םש ילבבבו .הב ועגנ לארשי-ץרא בושי םושמש ,םידמל ונא וירבדמ
ךכ-לכו .והוכמס אל - והייבג הוה אלד דחו ,והוכמס - והייבג הוהד דח :הכימסל םייואר ויהש
ריחב לע דאמ רעטצמ היהש יפ-לע-ףא ,ןנחוי יברש דע ,םדיב תששואמ וז הכלה התיה
אל תאז-לכב ,ןידכ וכמסל לכויש ,"היכמסילד והייבג הוה אלד" ,אבא-רב ןמש בר ,וידימלת
ליבשב לדתשהש ךרדכ ,הזה דובכה תא ול קולחל האישנ הדוהי יבר בל תא תוטהל ללכ הסנ
אלו קשמדב רד היה אוהו ץראב ובשיתנ ולאש ינפמ ,"והניכמסמל" איעשוה ברו אנינח בר
.לארשי ץראל רוזחל בשח

ץראל הלעיש תנמ לע יונימ
לע ולבק םא םתוא םינממ ויהש ,ץראל-ץוחב םיבשויה םימכחה ליבשב ושע דחא רבד קר ךא
התיה ילואו .רוזחל תנמ לע םינקז ןינממ :םש ימלשוריב רמאנש ומכו ,ץראב בשיתהל םמצע
ךרדב וכמסנש םהילע ורמאש םימכחה לכו (ןירסקד ןנבר) רמאמה ילעב יכ ,השדח הנקת תאז
רודב םלוכ ויה ,ימורמ סוטיט-רב הדוהי יברו רוצמ אנימז יבר ,הזעמ ןמחנ-רב קחצי יבר ,הז
אנינח יבר ןוגכ ,ץראב ובשיתנש לכב ימכחמ המכו המכ םיאור ונא תמאבו .םיארומאל יעיברה
ןירדהנס :א ,ז"י ,םש) יסא יברו ימא יבר (ב"יק ,תובותכ) רזעלא יבר ,(םש ,תינעת ,ימלשורי)
,(םהילע הרומ יבר ראותש ומכ) סחניפ יברו הימרי יבר ,אבא ר"ב אייח יבר ,יאלמש יבר (ד"י
ימכחמ המכו המכ םיאצומ ונא םדגנכו ;רוזחל תנמ-לע םוכמסש םימכחה תשלש ןכו ,וכמסנש
אנהכ בר תא ,אבא-רב ןמש בר תא ,יסיס-ןב יולו הנח-רב-רב הבר תא ,לאומשו בר תא ,לבב
םש ובשיתנ אל לבא ,לארשי-ץראב ויהש ,"אתוחנ" אלוע תאו ("לבבמ הלעש יראה")
דחא םג ןיאש דע ,לארשי-ץראל ללכ ולע אלש םתוא רמול ךירצ ןיאו ,וכמסנ אלש ,עבק-תבישי
.ארקי יבר םשב רשא לבב ימכח לכב

.רוביעה דוסב בשילו תוסנק יניד ןודל (םירבדה לכל ונמתנ םא) תוכזה התיה םינושארל
יפל םשל ואצי םא ץראל ץוחב וליפא תוסנק יניד ןודל תוכזה םהל התיהש ,םירבדה םיארנו
ורמאו ;"ץראל הצוחב ןיב ץראב ןיב תגהונ ןירדהנס"ש ,ונעמשש ומכו ,אישנה תושרב העש
ירה" :הב בתכו תרגא האישנ הדוהי יבר ול ןתנש ,אבא-רב אייח יבר לע (םש ,הגיגח) ימלשוריב
ונב אצויכ ונחילש ןושלה ."ונלצא עיגמ אוהש דע - ונב אצויכ ונחילש ,לודג םדא םכל ונחלש
ןודל םילוכי ויה ץראל-ץוח ימכח םגש ,תונוממ יניד ןודל קר אל ודי תא אישנה אלמש ,הרומ
םניאש ,םהב אצויכו תוסנק ינידל םג םא יכ ,לארשי-ץרא ימכח חכ-יאבו םיחילש רותב
- םינורחאה ויה םדגנכ ,רבד לכל וב אצויכ תויהל םדי תא אישנה אלמש םתואל אלא םירוסמ
ימכחל םיפופכו םהישעמב דאמ םילבגומ - הכימסל וכז אלש ,ללכב ץראל ץוח יבשויו לבב ינב
ויה םידעומה תעיבקב .(א"נ ,םיחספ) והל ןניפייכ ןנא :םמצעב ורמאש ומכו ,לארשי-ץרא
,תואולהו תואדוה ,תולזג ,תונוממ ינידב ,ורבחל םדא ןיבש םירבדבו ,ירמגל םתעדב םייולת
ילעב תא םעפ-לכב אישהל םיילבבל היה רשפא-יאו ,"סיכ-ןורסח םהל שיו יחיכשד ילימ" םהש
לארשי-ץרא ימכח לש םחוכ-יאב רותב לבב ימכח דיב תושרה התיה ,לארשי-ץראל תכלל בירה
ןנידבע אק יכ") תוסנק יניד ןודל םדיב חוכ היה אל לבא ,םמצעב םתוא ןודל םהיחילשו
ירבד םהינפל ואבש םעפ לכב .(ד"פ ,ק"ב ."והיתוחילש ןנידבע אל אסנקב ,אנוממב והיתוחילש
ינב וחלשש ומכו ,לארשי-ץראבש ןיד-תיבל םירבדה-ילעב תא חולשל םיקוקז ויה ,ולאכ תוביר
אירבטב ונינפ תוארל (סנק ביחתנש הימריל) והואישה :הלוג שאר אבקועל לארשי-ץרא
אדנפאל םימולשת ימד ןה המכ ,ןמחנ בר תא אדסח בר לאששכ תחא םעפו .(א"ל ,ןירדהנס)
:ורמאו .(ז"כ ,ק"ב) !?לבבב תיבגמ אק אסנק !אדסח ,אדסח :ול חלש ,ארמד אניפלקלו ארמד
,אנמיז יל ועבק :רמא יאו ;לבבב ןניבגמ אלו (חיכש וניאו) אוה הנושמ 'וכו ירמיא לכאד אבלכ
רמאמה .(ו"ט ,םש) היל ןניתמשמ - ליזא אל יאו ,היל ןנעיבק - לארשיד אעראל אנילזאד
.ונינפל הארנ רשאכ ,הכימסה תורוק ירבדב דאמ דבכנ הזה ןורחאה

ףא העיגה אלו ,דאמ הרצק התיה לבבב םיכומסה ימי תפוקתש ,ונל אצי ולאה םירבדה לכמ
הלמל הנתנש תועמשמב - םיכומס ויה אלש דאמ בורק יאכז-ןב ןנחוי ןבר ינפל יכ ,םינש האמל
.ירמגל לבבב הכימסה הקספ יבר ימיבו ,לארשי-ץראב וליפא - דומלתה ימיב תאזה

ןמיסב רותפל לדתשנ תאזה הלאשה תא ?לארשי-ץראב הכימסה הכשמנ ןמז הזיא דע לבא
.אבה


ך ש מ ה