ןמ הירורב

ו"ל עובמ


"ךנינק ץראה האלמ תישע המכחב םלכ 'ה ךישעמ ובר המ"

(דכ;דק םיליהת)


.ייתוריציל הארשה רוקמ אוה םילשוריב יתוא בבוסה עבטה
יתוא וצירמה ,התחירפו התחימצ יזרמ תומעפתההו ,העיטנ ךרד ץראה תמדאל תורבחתהה
םיפוצל החמשו האנה לש רוקמ ויהי ייתוריציש הווקמ ינא .רויצה לא ולא תושוחת ריבעהל
.ירכש הז יהיו ,םהב
ןמ הירורב

ןמדירפ הנייע / ןמ הירורב לע

.הירויצב בהוא יוטיבל םיכוזה ,ונממ םיקלח תררובו ויפוי תא תגפוס ,עבטה לא תאצוי ןמ הירורב
יפונו םילשורי לש םייררהה היפונ ,םיצע ,םיחיש ,תוברת יחרפו רב יחרפ םיפיקמ הירויצ יאשונ
.החפשמה תוארמ לש םידחא םירואיתו ,היתונוכש
,םיבלבלמ םיצעה ,םתחירפ לש המוציעב םיאצמנ םיחרפה :הירורב לש הירויצב ררוש יחצנ ביבא
.קרי הסוכמ המדאהו ,ןנעמ םייקנו םילוחכ םימשה
ןאכמ .רוחאמ םיראותמה םיחרפה תא ריאמ אוהש המוד תובר םימעפו ,םירויצה ןמ ןרוק ךר רוא
.הרשועו תוינועבצה תא םיצעמה ,'זארטיוכ םהומכ םיינועבצה תרתוכה ילעש ,הפוצה תשוחת
תוראותמה ,התחפשמ ינב לש םהיתויומדמ ןרוק - ןיפוליחלו ,םמצע םיחרפה ךותמ ףא עקוב רואה
,םיירהצה תעש איה הירויצ בורב תראותמה םויה תעשו ,לצ ירואיתמ תענמנ הירורב .תבהוא דיב
.רואה תמצוע יפ-לע
ויתורוקב ךרד ינויצ ,םינוש שגר ילמס ןכו תוגיגחלו םיגחל ןויצ תויהל םיחרפה וכז תושונאה תודלותב
.הבהאל יוטיבו דיחיה לש
לש הווחמב ,היחמצו םיחרפ עפוש םלוע התריצי יריקומלו היבורקל ,התחפשמל השיגמ ןמ הירורב
.רחמה ןפוצש בוטבו הבהאב הנומאו תוימיטפוא


ןמ הירורב לש הירויצמ

הלדגהב התוארל ידכ הנומתה לע ץחל