ןמלקניפ-ררוש הואנ

ו"ל עובמןמלקניפ-ררוש הואנ תמלצה לש היתודובעמ

,העוצקמב תיגולוכיספ איה הואנ .שמש-תיבב םהידלי תשולשו הלעב םע הרג
.םיעוריאו וידוטס תונומת םלצל הנורחאל הלחהו
הלדגהב התוארל ידכ הנומתה לע ץחל