ןמאנ תור

ו"ל עובמ

תוננובתהה ךא ,םימלש םירבד לש ףסואכ ,םדאה ינב בור יניעל הלגנ עבטה"
הריצי םיווהמו םלשה תא םיביכרמה םיקלחה םע תושגפיה תרשפאמ בורקמ
תנתינ עבטה תונויזח ךרד האירבה תואלפנ תא תולגל וזה תוכזה .המצע ינפב
קוזיחלו תומעפתהל תמרוגו וניתורוקממ םיטסקטב ובולישו םוליצה תועצמאב
".םתומלשבו םיקלחב ,תולודגכ תונטקב םלגתמ האירבה השעמש הנומאה


ןמאנ תור לש היתודובעמ

הלדגהב התוארל ידכ הנומתה לע ץחל