תכורפ

השמ לחר

ז"ל עובמ
ןאש תיב ,טרוא יתדה ףיקמה ס"היבב תכורפ
.ד"יה ףשר ריבד לייחה לש ורכזל
השמ לחר :המקרו בוציע ;ילארשי ןרומ :רויצםדוקה םוליצה ךותמ תולדגה