לוגנרתה

עשוהי ןויצ-ןב תאמ רופיס

ז"ל עובמ


א
.אמיא הרמא ,"ךלש הכימשה לדוגכ קר חתמתת ,ו'זיא"

.יתרמא ,"ךלש םילשמה תפש תא ןיבמ אל ינא"

אל ינא .תומא ינא םינחנצל ךלת םא .ךתדימ יפל אלש םירבד השעת לאש ,רמול תנווכתמ ינא"
אבא .תוומה ריחמ תא תאזה הנידמל ונמליש רבכ ונחנא .תוומה ךאלמ םע קחשתש ךל השרא
תושעל לוכי אל התא .הלוח ךלש אמיאו הירוסב םיברעתסמב רדענ ךיחאו המחלמב גרהנ ךלש
."הז תא יל

.יכותב ללוחתמה תא בטיה הארק אמיאו ימצע ןיבל יניב יתרמא ,"...ילש תונוצר םג שי"
תולילב ידיל ראשיהל ךירצ התא ?ער שיגרא ינאשכ יב לפטי ימ ?יל עיגמ הז המל ,ו'זיא"
סנרפי ימ .התמ יתוא אצמתו אובת ,םינחנצל ךלת םא .ךרוצה תעשב אפור קיעזהל ידכ
םיטישכתה תא רוכמל ךרטצא ינא ?למשחה ןובשח תא םלשי ימ ?תיבה תואצוהל גאדיו יתוא
."םחל תונקלו ,ךלש אבאמ יל ורתונ דועש ,םינורחאה
תולתהמו אמיא לש רניסהמ קתנתהל יתשקיב יכות ךותב .ילש ןופצמה לע אמיא הדבע בוש
אמיא לדגלש ,יתשח ינא .לזרב סועלל ומכ הז ינומכ דלי לדגלש ,הננולתהו הרזח איה .יב הלש
.הדלפ סועלל ומכ הז הומכ
יתסייגתהו התמיתח תא יתפייז .אמיא לש הנוצרב יתדרמש ייחב הנושאר םעפ תאז התייה
הליחתה איה ,הלש עונכשה תונויסנב הלשכנשמ לבא ,תוסעוכ םינפ הדימעה אמיא .םינחנצל
עקב רבכמ אלש ,םימי לוע לוגנרת התנק איה .הרוסמ תימלשורי אמיאמ שקבתמש יפכ לועפל
ברה .'תורפכ רדס' ישאר לע השעיש השקיבו לבוקמה קאוד ברה לא הכלהו ,הציבה תפילקמ
:ןירותסימ אלמ לוקב שחלו ישאר לע אקוני-לוגנרתה תא בבוס ,םימורמל ויניע אשנ קאוד
םיבוט םייחל הכזת התאו ,ךתרפכ היהי לוגנרתה הז .ךתרומת הז ,ךתפילח הז ,ךתרפכ הז"
."ןמא .םיכוראו

ףכב ויהי ייחש הרקמב ילש ףילחמה תויהל היה רומאש ,םילוגנרתה חרפ תא לדגל הרדנ אמיא
ריבעי יטלוש טחושהו ודיקפת תא לוגנרתה םייסי יאבצה תורישה ןמ ילש רורחשה םויב .עלקה
.הנוכשה יינעל ןתניי ורשבו ,ןכסמה לש וראווצ לע ףלח

רקוב רקוב .הפי חתפתהו לדגש לוגנרתה תא הליכאהו הרוד התנק איה הל היהש ףסכה טעמב
הליכאה איה ,הדי ףכמ ולכאש םינורפעהו תולצוצה תא הליכאהש ינפל דועו ,ןוקלבל האצי איה
שיגרה לוגנרתהשכ .ילש לצה תא ,ילש ןקוידה תא ,ילש האובבה תא וב התארש לוגנרתה תא
החלש איה .םירוענה חיר תא םשונ ןיידעו בוט שיגרמ שאה יחטשב םש ינא םגש השח איה בוט
תיפוסוליפ היגוסב טבלתה וליאכ ,הלאש ןמיס לש טבמ הל ריזחהש לוגנרתב קימעמ טבמ
.ייחמ תוחפ םיווש וייח םא ,הקומע

ב
תא יתרבעו תונייטצהב םילמס סרוקו תונוריט יתמייס .הריהמ התייה אבצב ילש תומדקתהה
םינש עברא ךשמב םק םינחנצה ןיב ימ .ןיוצמ היה ילש ינפוגה רשוכה .החלצהב הנוצקה יקדבמ
תוגרדמב דריו הלע ,םילשורי לש תולולתה תוילעב ןותרמ תוציר ץר ,רקוב תונפל שולש העשב
םימחולש העשב .תונוילע תומוקב תוספרמל םינותיע תוארטסילבכ הריו םיתב רופס ןיא לש
לעו לוחה תונויד לע החולש הלייאכ ץורל יתכשמה ,רוחאמ ולחדזה וא םיסבומ ויה םירחא
תישילשה המוקה תספרמל רקוב ינותיע יתכלשה וליאכ םינומיר יתכלשהו םישרטה תועבג
.םואבננט תרבג לש

םיילענה תא יתצלח ברק-ןיא תולילב .ןמוש תפיט אללו םונצ יתרתונ ינאו ,ןימשהו ךלה לוגנרתה
תולבוימה תונוהבה תא יתפטיל ,םיקיבדה רמצה יברג תאו תורמסוממהו תורוחשה תויאבצה
הנושמ ןפואב יתרהרה וליפא םעפ .אמיא לעו לוגנרתה לע ,ימצע לע יתמחירו ילש תובאוכהו
.'לרוגב הרגתמה לייח לש חוטיב תסילופ' אוה יתרפכ לוגנרתש ךכ לע
םיכומסה ,ביקעבו יסרוקב ,בייקונב םיירוסה םיבצומה לע הטישפב קלח ונחקל עובש ותואב
,ןיכסב ביוא גורהל ךיא ,חרי תיב לש אשדה לע ונמאתה דוע עצבמה רקובב .תרניכה ףוחל
יצוביק לש תופיהו תופוזשה תורענב יתטבה .הצרעהב ונב תוטיבמ ןדריה קמע תויפהפי לכשכ
םרזש םדה .םילוורש תרצק ,הפופצ הצלוחבו םירצרצק םייסנכמב ונביבס ורכרכש ,ןדריה קמע
שבוכה רוביג ,חושק םחול לש םינפ יתדמעה .םירכסה לכ תא ץורפל דמע םיימלשוריה יקרועב
.ורצי תא
דימשהל ,קבה תיב תאו ךפשה בצומ תא שובכל התייה ,ידיוד לש ודוקיפב ,ונלש חוכה תמישמ
חוכה הלגתנשמ .רחא יאבצ ןקתימ לכו קבה תיב תא ץצופל ,ביואה ילייח תא יבשב תחקל וא
ודביא םירוסה .רבילוג םהיניבו ,ברקב ולפנ םימחול השיש .הזע שאב וחתפ םירוסה ,ונלש
.םלשו אירב יתאצי ,תוטירש טעמל .םישולש
.תמ לטומ תורפכה לוגנרת תא האצמו לולה לע הנכר ,ןוקלבל הכרדכ אמיא האצי רקוב ותואב
הקעזו הלש הזוזמה דיל הדמענ איה .תונכשה לכ תא וליהקהש תויארונ תוקעזב הצרפ אמיא
רקובה תושדח .םייחה ןיב ינניאש החוטב התייה איה ."...תמ אוה ...תמ אוה" :המיא תוקעז
ונתיב חתפ לע וקפדתי עגר לכבש התפיצ איה .הלש תיארונה השוחתה תא וקזיח קר וידרב
ןיצקב לואשלו ןפלטל הששח איה ,והמהמתהשמ .הרמה הרושבה תא ואיביו ריעה ןיצק ישנא
האובנ וז היהתו ,ןטשל הפ חתפתש ששחמ תאזו ,הינוקז ןב םג אצמנ םיגורהה ןיב םא ,ריעה
.המצע תא המישגמה

.קונח יכבב הצרפו לבוקמה קאוד ברה לא הצר איה ,טעמ הששואתהשמ
.אמיא תא עיגרהל קאוד ברה הסינ ,"?המולפ תרבג הרק המ"
םינחנצל ךליי אלש ,ול יתרמא ?ילש דליה ,ילאל הרק המ .תמ תורפכה לוגנרת ...לוגנרת"
ינא ,רוביג דלי הכירצ אל ינא .רוביג תויהל הצר שפיטהו ,םינכשה ידלי ומכ 'רלנש'ב תרשיו
אסיכ הל העיצהו סרחה דכמ םירק םימ סוכ אמיאל השיגה קאוד תינברה ."יח דלי הכירצ
.תבשל
- היארהו םלשו אירב התיבה רוזחי ךנב" ,קאוד לבוקמה התוא עיגרה ,"המולפ תרבג יארת"
.שדח לוגנרת ינקתו קושל יכל .םימי ךיראי ,ךלש ילא ,אוהו ומוקמב תמ תורפכה לוגנרת
."תורפכ רדס בוש ול ךורענ התיבה רוזחי ילאשכ

ג
.ללש יתחקלש ירוס ןיצק לש המישרמ היחצמב שובח ,תועש המכ לש השפוחל התיבה יתרזח
הדימב יתוא הקביח ,לבוקמה קאוד ברה לא יתוא הכשמ איה .ררחשמ יכבב הצרפ אמיא
הנגה אבצב ןיצק אוה ילש ילאש ,עדוי התא ,קאוד ברה דובכ" :לבוקמל הרמאו הוואג לש הבר
חקל אוהש המישרמה תירוסה היחצמה תא הארת ,ולש הנוצקה תוגרד תא הארת .לארשיל
."תרניכב םירוסה יבצומ לע ברקב ללש
ךלש ילאו ,תמ לוגנרתה" ,ןעוצקמ לש הוואגב קאוד ברה רמא ,"המולפ תרבג ךל יתרמא"
.'תורפכ רדס' לש שדח סקט ךרעו רמא ,"לצינ
ומכ שממ ,ולש המודאה תלוברכב ברברתהש ,םד-אמצו םילא רבגל ךפהו לדג שדחה לוגנרתה
האיצוה אמיאש םעפ לכב .םהלש תולוברכב תחלקמב ורדהתהש ,המודא התמוכ ישבוח םתוא
עמשל .םילא רבג ומכ ןהילע ץפיקו רצחה תושנל ברא אוה ,רצחב ימוי לויטל יתרפכ רבג תא
.ןהילגרמ םד זיקמו ןוליינה ברגב רוקמה תא ץעונ היה ןהיתוקעז

,החינצ-יפנכו ןרס תוגרד םע ף"לא ידמ שבלאש ךכ לע הדמע אמיא ,ל"הצמ ילש רורחשה םויב
אמצו קזח ,לודג יתצלפמ רבג אלא ,לוגנרת היה אל רבכ הז .יטלוש טחושל לוגנרתה תא חקאו
תויהל שקבמה ,לוגנרתב רשאמ ביואב םחליהל רתוי לק .טחשיהל בריסו יתוא םג רקינש ,םד
:רמאו טחושה יטלוש יב טיבה .טחושל ותוא יתלבוהו הבע הזירא טוחב וילגר תא יתרשק .רבג
דוד ,ינב .תורפכ לוגנרת שיו ,תותוא שי ,תוגרד שי ,םידמ שי .םירחא םינמזב םחלנ התא ,ונ"
לוגנרתל ףסכ זא ונל היה םא .האצמנ אל ותפוגו ןויצע שוגב גרהנ אוה .יתימא רוביג היה ,יטלוש
טחוש יתיאר אל ימימ ."הילע תוכבל הבצמ ןיאו רבק ןיא וישכע .םייחב ראשנ היה אוה תורפכ
לש תומודאה ויניעב יתטבה .תועמד ליזמו םד זיקמ ,לוגנרת לש וראווצ לע ףלח ריבעמה
ונב םע ירדילוס ןורכיזכ ,יתוא םג תונמדזה התואב טחש יטלוש יכ יתשחו ,סבומה לוגנרתה
.תורפכ לוגנרת םעו

יינעו ,ומדב ססובתמ הירעו םורע בכשש ,ינתמיאה רבגה תוצונ תא הטרמ השישק השיא
.ףרטה תא םישקבמה םיברוע תקהלכ וביבס ולהקתה הנוכשה