ייח לש עבטה

ףלוו תור

ז"ל עובמםיבכוכה ץוצינ

רבדכ (חי ,בכ תישארב) ,"םיה תפש לע רשא לוחכ" ,םה םיבכוכ יעורז יילעמ םיימשה
.םהרבאל םיהולא

לפואל יתקחרה ,םהמ תצינה קרבה תא ,םצוצינ תא ,םיבכוכ לש םרוא תא תוארל ידכ
.רבדמה

תא תוארל יתלוכי ,למשח לש הרואתו םיסנפ אלל ,ןואינ תורוא אלל ,הכשחב םש אקווד
.רוחשה ךותב הגונה םיימשה רוא ,קהובה רואה


םיכירצ ,ורדה לכב םיימשה אבצ תא תוארל ידכ ,תוהוגנה רואב ,תוצוצינב ןיחבהל ידכ
.ךושחה םוקמה ןמ ,לפאה םוקמה ןמ אקווד רואב טיבהלךרדה תחלצה


.ישפנ לע ןנחתהל ,םלוע ארובמ שקבל הליפתה תיבל יתכלה
.'ךרובע ךכב המ לש השקב הניא החלצה' :לוקה תא יתעמש זאו ,השדחה יכרדב החלצה יתשקיב
'!החלצה קר ,יתשקיב קר החלצה' :לוקל יתינע תמוערתב ינאו
.'ץמאמ הברה ,ישוק הברה הב שיש ךרד איה החלצה :לוקה ךישמהו
,יתינע 'ץמאתהל ךרטצא אל ,חילצא םא'
.לוקה יל הנע 'הגוש התא ,ירענ אל'
'!ץמאתהל ךילע ,תוחוכ תסיפאל עיגהל ךילע ,חולצל ךילע החלצהב'

'?םנמאה'
.'החילצ תניחבב איה החלצה ,רחא והשמ איה החלצה .תולקב ,ךדעיל עיגהל שקב ,ןכא'


.םכמצעל תתל םיישפוח ויה
.םכמצע רובע שקבל םיישפוח ויה
.םכתשקבל םייואר שיגרהל םיישפוח ויה