םימוליצ

גרבנזיא הדוהי

ז"ל עובמ

חבזמהו ןד לחנ


ןלוגב החירפ