תיטרפ תואקנב

שהגרב הדידי-הלאירא

ג"סשת ,ח"ל עובמ ךותמ


םינש לש םעט ךא .לומתא רמאנ וליאכ ינוולמ טפשמה ,"םיכרדב אימשיד אתעיס ךירצ"
טרפב ,שיבכב יתגיהנ ןמזב יכות לא ףטפטמ הדרח לש םעט הזיאש תע לכבו .ול תוכורא
.ךלמה ךרד לע ינילעמ ,המצוע אולמב רמאנה הזה טפשמה .תינוריעניבה ךרדב
לש הליצ לצ - טפשמ-לש-עמק ,יכות לא הבינגהש ,הליצ לא יל שי בל תדות המכ ,וה
.ךרבתי 'דב הנומא

,דסח לש תושדח םיכרד דומלל אוה שקבמ .היואר תונמאנב דימת ומכ ינוולמ ירנה ,תעסונ
-לש-ךרכ רפסל רשפא ודבל וילעו .הרומה אוה םצעב ילוא ,לבא .ףרטצמ אוה ןמאנ דימלתכ
.םילימ

דע ,ינמז ,יקולא-וצ ךא .ילש םייניבה תיינחב ראשהל הפידעמ יתייה .תעסונ .רקובב עשת
לא (יברקה) תויריה חטמ לא (ייוגה) םיחרפה ירז לא עוסנל יל רמוא ,רמול ןתינש המכ
.םיקולא לא ילש ידוסה ןופלטה רפסמ - םיליהתה יתחתמאב .שידקה

,םכרובע החמש ינא .לוכשה לא ימע םיפתוש תויהל וצרת םא קרו .תודוס המכ דוע רפסל הצור
.עבטמה לש יביספה דצה ןמ הזש

.ןושארה דוסה
םיינש םיאורו םיננובתמ םתא תיניעבו ,ןומעפ לוצליצ וא תלדב הקיפד םתעמש (הלילח) םא
וחתפת לא ,הבוט יל ושעת ,תוריכב תוגרד םהמ דחא לש ופתכ לעשכ ,םידמ ישובל השולש וא
תוומל תלדה תא (םיינופצ וא םילחנתמ וא םידרח םתא םא הנשמ אל הזו) .תלדה תא םהל
!םיחתופ אל

.ינשה דוסה
הרפיס איה .ל"ז ילש אמא המלחש ומכ ,ותוא רובעל רשפא יאש ,הובגו רוחש-ריק לע ומלחת לא
הבוטל תאז רמאתש התוא יתעגרה .תבש יאצומב ךכ לע המלחש ,ברעב ןושאר םויב תאז יל
םויב .ןונבלל םוי ותואב הלעש יחאל הגאדו ,עוגרמ תרסח הראשנ איה ךא .הפי ןורתפ ןתתש
!תלדב ונל וקפד רבכ ינש

.ישילשה דוסה
רייא 'ד -בש אוה דוסה .דוסה וניא הז ,לבא .ל"הצ יללחל ןורכזה םויב תדמלמ אל רבכ ינאש
םע ןעמל םשפנ םירסומה תשודקו םייחה תשודק ןינעב ןושארה רועישה תא יתרבעה ג"נשת
.לארשי ץראו לארשי
.ןורחאה רועישה םג הז היהש םיניבמ םתא
יתנניש ,"העבשה" ןמז לכו .ארונה ןחבמה תארקל ילש הנכהה רועיש הז היה ,הזמ רתוי לבא
."הנומאב קזחתאש ,לופא אלש" ימצעל
...יל רפיס םיכורא םייחל לדביש יחאו "העבש ונבשי"
בשחמבש תורושה תוסיפ לא 'ד תוצרב רוזחאו ךרבתי 'ד ינכזי םא) .אבה דוסה רבכ הז לבא
.(ותוא םכל רפסל
.'ד ךורב ,יתרזח

.יעיברה דוסה
יתייה אל ןכ אלמלאש .הרות לש םיפקשמ ביכרהל ונ/יתוא הדמילש "הלואג הרומ"ל הדומ ינא
.בר ללש תאצומכ יחא לש םימתה ורופיס לע הטע
לבא .וזה הלולגה תא עולבל םויה םג השק .הרמה הרושבה תא ונל ונמיז םימחה ץיקה ימי
תייחת היהתש רבכ ונ .יצחו 19 ןב קר יחא .ןומיא רסוחב הצוחה התוא ונאקה ילוא ,ונעלב
.םיתמה
.םינפב תיבב ונבשי ינאו ל"ז אמא .םינמיתה גהנמכ ,הנכוהש הככסב ,ץוחב ובשי יחא ינשו אבא
הצוחה ונשלג ,ויה תיבה ינב קרשכ וא םחנל אב אל ןידע שיאשכ תומדקומה רקובה תועשב ,לבא
.דחיב תויהל
םהש ןיבהל רשפא ילוא היהו .חונ יל היהיש יל וגאד ךכ לכ םה .ןורזמה לע יחא דיל יתבשי
רבועל יתגאד ךכ לכ .ריתסהל יתשקב ינאש רבד .םינושארה ינוירה ישדוחב ינאש "םיעדוי"
המל רשקהב תעדוי יניא .אד לעו אה לע יחא םע יתחשה .הלילח ,הלקת רבד יל עראי אלש
:רפיס אוה לבא
,תואסרג יתשב הזמ רתויו .םניחב לבא ,םכל התוא "תרכומ" ינא םג) .העצה םהל "הרכמ" ותסיג
...הטיסרבינואב םיטנדוטס ותשאו אוהש ןיוכמ (אבה םלועה רובע תרחאהו הזה םלועה רובע תחא

םאש ?רמוא התא המ עמוש התא יחא ,ול יתרמא .יתצפק לבא .שממ אלש תבשוח ינא .יתצפק
הככ ."םולש" ול רמול תנמ לע ,שיבכה תא תוצחל הווש ,הינשה הכרדמב רבוע הצרמה תא םיאור
רתוי אוה ,רוזעי רתוי אוה זא ,הלאש הזיא ךל שיו עוקת התאשכ .ןחבמה תעשבו .ךתוא רוכזי אוה
(.הלאשה לע ךל הנעי טעמכ וליפא אוה ,ונניב) ? זומרי

ונובירל דיגת שי המ ,רתוי תצק םיגחו תבשבו ,םויב תוליפת שולש שי םתס אל ,יחא ,ול יתרמא
!ךל רוזעי אוה ןחבמה תעשבו ."םולש" םויב םימעפ שולש ,םוי לכ םלוע לש
,הזה ןחבמב יל רוזעיש ,הזה ךורבה ןמ תאצל ,התע יל רוזעי 'דש קר ,יתבשח ימצע ןיבל יניבו
.םויב תוליפת שולש תללפתמ ינאש יב ודשחת אלש ,לבא .רזע אוה לבא ,וקחצת .ילע ליפהש
.ותבריק תא תשפחמ ינאש עדויו ,ילע םחרמ אוה לבא .ילש תבש תליפת תיארנ ךיא יובאו יואו
תומד אלו ףוג ול ןיאו םיניעה לומ שממ ותוא םיאור ,העיסנה ןמזב טרפב .ילא ברקתמ אוה זא
...ףוגה

רקיעב ילעב ...תוימינפב לבא ,תוינוציחב תצק חנזומ .רוהטו ןבל .תואמסיסמ אוה יקנ ,ירנה
.הז לע דיפקמ
.תומחלמה תחאב לייחה היבא תא הדביא .ברימב תרכזנ .רקובב עשת .תעסונ ינא ,ינוולמ ירנה
....ךךךךא
םחנל רשפא ךיא הל רמול המ יל היה אל .הריפצב םידמוע אלש הלאה םיסודה לע המעז ךיא
תילבו תיסוד שממ אל ינאש ינא .הריפצב דומעל ייוג שממ הזש ,הל ריבסהל דצמו ?הרבח
םש והשמ רובע בוט ינא השוע ילוא ,םיליהת יקוספ המכ הבינגמ קר ,הריפצב תדמוע הרירב
אוביש ול רמול קר ?םלוע לש ונוביר לש רפסמה המ .סקאפ חלשנ האבה םעפב ילוא ...םימשב
.המ רבד חיורהל ידכ ,הצרמל "םולש" רמול לש הזה ףויזה ןמ רבכ ונתוא איצויש .הרהמב ונילא
!הבושתב ורזחי דוע םלוכ תושעל המ !תיסוד םויה איה ילש הרבחה ברימ

.המחלמה ומכ .תרמגנ אלש העיסנב .תעסונ
ץורל זאו .םש םינכשה לצא תקוניתה תא רדסל ךירצ דוע .רחואמ הייהנ .יצחו עשת רבכ .תעסונ
...הריפצה ינפל םש תויהלו
םידודה ,םירבחה .לבסנ יתלב ןפואב תורפסנ םינשה .ןבומ יתלב ןפואב יכותב םימרוז םירבדה
רבכ איהש םייתנש וא הנש הז ,דובא ןובשח בשחל הסנמ ינא .עיגת אל רבכ אמא .החפשמה
?..אל
םעפב .תויריה חטממ תדחפמ ינא ,טרפב ...רבקה לע לודג לוקב קעזיש ימ היהי אל רבכ
...הצרפתה איהש ךיא יוה ,תאז העמש איהש הנורחאה
.תופיטה לכ רבכ ולכ אמאמו .יחא ךירחא ךפשנ ונלש םדה

תיאבצה הימינפה ךרד ,הבישיה ךרד ,ןויצע רוא ךרד םעפ לכב םירבוע ונייהו .תחקלנש ירחא
ריזחנו ,ךתוא שוגפנ ילוא ,תבשוח יתייה (?ןולקשאל םילשורימ עיגהל תרחא ךרד שי יכו) ,ךלש
אל איהש יתעדי ,הלוח רתויו רתוי התייהנ אמאשכו .וחמשי ךכ לכ םה ,יוה .אמאלו אבאל ךתוא
.הז לע בושחל יתקספהו .טטומתהל הלולע איהו הזה שגפמב דומעל לכות
.עוסנל ינא הביטמ יתובשחמבש ינא האור .תעסונ
ההא .ויתולימ ףלוש קר הכובה בלהו .יתועיסנמ תחאב עריא רשא תא םכילא עימשהל יתיצר קר
.ארקת אל רבכ ל"ז אמא .תאז ארקי אל אבאש קר !ךתשודקב ינא החמש ,יחא

!תעסונ ינא ןאל םיניבמ רבכ םתא ,הלאה תודוסה לכ ירחא זא

*

בוטה .ונתשולש לש יוצימה תייה ,הלדה יתנבה יפכ התאו .השולש ונראשנ .םיחא העברא ונייה
...ךרדל הדיצ ןיכהל ,חטש תדובע תושעל ןאכ םיראשנ ונחנא ,םיבוטה תא רחוב 'ד .םלוכבש
?עדוי ימ םירשעו האמ דע
!יאדווב םיתמה תייחתו
בוש ןבצעמה הזה חטמהו .הנושארה םעפב ונתא התיה אל אמאשכ ,םייתנש ינפל ,עדוי התא
.ךרבתי 'ד לש יאליע תוינחור רואב םיגופסה .הלעמל םש םישודקה םתא םכילע יתבשח ,הרונ
םכל שי !איבובריעב תורובח תורובח םידדוגתמה וללה םישנאב ,ללכב םא ,ונב םתא םיננובתמ
לע םיגלדמ םתאש דיגנ זא .תייוגה תיתייעבה וז ,הריפצב םישוע םתא המ ,ללכבו ?חור תחנ
?הזה תויריה חטמ םע םישוע םתא המ לבא .הריפצה תא םיעמוש אלו םיינזוא ימטוא םימש ,הז
!הבושת הצור אל ינא ,יל ןימאתו
רבד הז ןיא םגו .לק אל הז תקונית םע ,תמחנתמ ינא ,ארונ אל .רחואמ דאמ רבכ .תעסונ
...ש ימ תא תדבכמ כ"כ ינא ירהו ."הלאה םיסודה" ורמאי אלש .ןיע תיארמלש קר .השודקבש
המ יתניימד קר .יתעמש אל "?ךיא לבא ,רוכזל" ,בר הזיא לש האצרה התיה ברעב ,לומתא
.רבדי אוה
.והשמ תצחלנ תאז לכבו .רחואמ דאמ רבכ

*

תוארל םיה לא ךלא אל .ףוחה ריע לא םילשורימ תאצוי .בורחס תוניג .םודאב תרצוע .תעסונ אל
הפ תשפחמ יניא .חקלנ היחאש ימ תא םידבכמש ימכ ,ילגר לא תישירח םיכפתשמה םילגה תא
הרישב וילא תוכפתשמש יתועמדו עדויש אוה דובכה ךלמ קר ?הזכ דובכ שפחמ ימ ללכבו .דובכ
...הלס דובכה ךלמ אוה ךלמ אוה תואבצ 'ד דובכה ךלמ הז אוה ימ :בל תנינרמ
תצק אובי ילוא הזה םלועה לש רופיס שי המ .יחא ךל רפסל יתיצרש רופיסה ליחתמ וישכע קר
.באב העשת טעמ דוע .יד ונתורצל רמאיו וניינועב 'ד הארי ילוא .אבה םלועבש יחא ךילא הלעמל
.יאוולה .םוצנ אל רבכ ילוא

.דימת ומכ יליצא ,ינמיה ביתנב ירנה .םודאב תרצוע .תעסונ אל .בורחס תוניג .רקובב יצחו עשת
.םידמ שובל ,חור רצק גהנ ילאמשמ .קוריל הניתממ .סקארב ,לארטוינ .הגהה תא ידיב תזחוא
...רוזחי אל רבכש דחא לייח שיש ,תרכזנ .יב תררועתמ הלחלח
...ירבגתה .יכותמ תננסמ ינא , "הדיחיה ךניא"
המ הז ,יוה .תעגופ טעמכ .תעגופ הרוצב ךתוח הז חור רצקו .הלאמש בוביסה תא תחקול .קורי
הלאכ תוריצע ןימב יל ריזחה אוהו ."רהזת ייה" לש הכורא וזכ הריפצ ןמ ול תרפוצ .יל רסחש
.הניט רמש אבה רוזמרב םג אוה ךא .ונממ קחרתהל יתטלחה .וב יתסנכנ אל סנבש
,עסיש עסיש .הצואת תרבוצ ,"עשרל ברקתת לאו ער ןכשמ קחרתה" :ל"זח תצע ךא .ינא תרהממ
.רשי ךישממ אוה .בקעי ןב ןד רבק ךרד עוסנל ונגהנמכ ,הנימי הנופ ינא איגה רעשב .הטיאמ ינא
."ונרטפש ךורב"

*

,ןוכנה סוידרב ונייה הריפצה םע .ינאו יתסיג וניחוכ אולמב ונצא ,הריפצה םדוק יצחו הקד ,הקד
העמשנ םשו הפ קרו ,םיעמשוממ םילייחכ וקתש םלוכ ,לבא .הקעזה לש ,באכה לש , יכבה לש
םה ,םה .רבקה לא םיאב םניא ,ץוחב ורתונ םינהכה .תועמדב תואלמ םייניע וארנ ,העוטק הבבי
.הרקה ןבאב ועגי אל
םבל תא דועסל ואובי םה ,תויאבצ תוקד םירשע ךרואה סכטה רחא .הדועס ולצא ןיכה אבא
הוחאה לדוג תא אטבל וב שי רשא ,אוה גהנמ לבא ,ןכ םיגהונ םוקמ לכב םא תעדוי יניא .באוכה
ךכ רחאו .המ רבד ול שוחלל םישקבמ רבקה לא דחא דחא םישגינ םה .יחא םע םהל התיהש
םניא םהומכ םיריעצ םירוחב םג ,ןכ .הביח לש םכש תחיפט וב תתל ,ובאכב שובכה אבא לא
...המ ונחנאו ,הלועש ,האוגש תועמדה םרז תא שובכל םילוכי
יבקע קר האורה - הטמ טומש ישאר ןמזה בורש ינאו .הממדב ,הרתי ולצא בכעתה םהמ דחא
זחוא ברוע) ולמיס תא טשפ אוה יופצ יתלב ןפואב .הבכרמה לא - הלעמ ןותנ יבלו ,םהילגר
ומצעמ שלת רשא ,שפנה ליצא תא תוארל יניע יתמרה .יחאל הנתמ ,וילעמ (וילגרב המגרמ
.יחאל ותית ןעמל ,ול רקיה תא
.יניעב ושגפנ ויניע
.המוצע תשובב ,ויניעמ הלאשה הלאשנ ,"ןאכ תא"
.שולח לוקב יתרמא ,"אוה יחא"
.ויכבב םלאנ אוהו
.טלמנו

ז"נשת'ה 'א רדא ז"ט ע"בלנ ל"ז דאווע תב היבצ ,הקדצו דסח תלמוג ,ימא תרמ וניריקי תומשנ יוליעל שדקומ*
.ה.ב.צ.נ.ת ד"נשת'ה זומת ה"כ ע"בלנ א"לדבי םהרבא ןב ד"יה היעמש-יחיבא ,םשה שודיק לע לפנ רשא ,יחאו