תונולח

ץכ םוחנ

ג"סשת ,ח"ל עובמ ךותמ


הלדגהב ןתוא לבקל ידכ תונומתה לע ץחל

קדצ הוונב תונולח

ביבא לתב תונולח