םירויצ

םדוא םייח

ג"סשת ,ח"ל עובמ ךותמ


הלדגהב ןתוא לבקל ידכ תונומתה לע ץחל

דב לע ןמש ,הנבלה תכרב
דב לע ןמש ,תיב האצמ רופיצ םג

דב לע ןמש ,שודיק
דב לע ןמש ,תועושי סוכ