םירויצ

רדספ תור

ג"סשת ,ח"ל עובמ ךותמ


הלדגהב ןתוא לבקל ידכ תונומתה לע ץחל

עובלגה רעי
עובלגב תכלש שדקמה תיב
ישמ לש הקיאדויתיז ץע ,ןימינב רוזא
תפצב ןולח
תפצב תספרמ