תופרוצ

גירש קחצי

ג"סשת ,ח"ל עובמ ךותמ


הלדגהב ןתוא לבקל ידכ תונומתה לע ץחל

שגמ לע שודיקל עיבגו םיטומפ גוז
תבשל טומפ גורתאל הספוק
היכונח

ןוביבס
הלדבהל טס
חספ רדס תרעק