םייומס םיצורע

ןיקתיו רבליז רתסא

ז"נשת ,'ל עובמ,םינפל ןכור באוי .ודלוויהב ףסונ םוי תורחשמ ,דרווה תצינכ םיליפרע תוטוע חרזמב תועבגה
,תובחר םיפתכ .ןאכל דע ןפגה יגירש ועיגי ילוא האבה הנשב .ףושחה הקעמה לע ךמסנ
.תומכשב הכוסנ הקעומ ץמש םע ,תוקצומ

.החירזה תא יאר ,ןאכל יאוב -

הטבמ תא שח יכ המדנ .דימ םיכעודו ,םיעגרל וב םיתצינ ךוחיג יצקועש ,שידא ,טקש ולוק
.ובגב

ףונה אל .הבישקה אל םלועמש יפכ ,אלמ בשק ול הבישקמ איה יכ ,עדי התמישנ בצק יפל
?וקיניהל שגיתה ,הכבי ררועתי ףסא םא םג .תעדל החרכומ איה ,םעפה ,וישכע התוא ןיינעמ

וינפ בסה .ודיצל דומעתש הענכשל לוכי ונניא ?חוכ תלוטנכ וירוחאמ אסיכ לע תבשוי איה עודמ
.הילא
.החירזה הארמ תא דיספהל לבח - התחמ - ףונל םינפה םע ראשיה
...אל ךכ ,לבא -
.רבכ לחתה ,השקבב .יל חונ ךכ ,תמאב .באוי ,בוזע "
.הל עמשנ אוה .הזכ הלוק היה םירידנ םיעגרב קר .שוחנו ךר הלוק

.םוק םימיכשמה ןמ םה .יצחו עברא רבכ .ןועשב טבמ ףיעה .רוהרה וב ףלח - עירפי ןיזאומה
...םיימש תאריו םהב שי תוצירח
...ילוא זא ,םיזיעהו םילוגנרתה םע דחי ןושיל םיכלוה םהש ןובשחב חקינ םא
.םויה םתוא בכעמ והשמ
.ישירח הלוקו ,וב הקחד ?ליחתמ התא ,באוי -
.רפסל לחה באוי

הארנכ .ןדריה לא הריהמ הגיסנב האצמנ םילבחמה תיילוחש ,םהל ררבתה ,יוליגה םע דימ
תלועפ היהתש ןובשח ללכמ ואיצוה אל .הזופח בצמ-תכרעה ושע וישנאו באוי .ופשחנש ,וליג
המהמתהל וצרי אל ירה - הכומנכ הכרעוה התוריבס ךא ,םילבחמה דצמ חרבו עגפ
תחאב הייפכ האצמנ .םלסחל ,ןכ .םלסחל הטלחה הלבקתה .םהיתובקעב וניתוחוכשכ
- הזה רוציה תא הארת הגנש ,הצר .החרהל תילדופל השגוהו ,ידאווה לש וחתפבש תורעמה
איה הבוט יכ ןעט ,קינצוביק ,רגובמ רוחב ,הלש ןמאמהש ,הבולע היירב ,תללבודמ תילדופ
םדא .האוש .יתחפשמה עקרב רושקה ,והשמ - רמא ךכ - באז יבלכ לבוס וניא .באז בלכ לכמ
הל רפת דחוימ דגב .הלוכ לכ החירקמ תילדופה לעי .ותא חכוותהל רשפא -יאו ,אוה רגובמ
לא הל שלוג דגבה ךא .רוקה ינפמ הילע ןגהל ידכ ילואו ,התחרק תא ריתסהל ידכ ,ןמאמה
.םילתלת הסוכמ ונדוע הבנז קרו ,הירוחא

...ירמגל רידנ והשמ .הרשע-שמח תב השישק לש אל .הנש יצח תב הבלכ לש םירוענ ץרמ
.תווקת הב ולת .תופרהל ילבמ ,םירטמוליק לש קחרממ תחרחרמ

.םימורממ ןמזוה וליאכ ,הפהפי הליל היה

ינשמ דחא - הלחתהה ןמ רבכ ,הלקת - תאז לכבו .דאמ ריהב רואב ,ךרדה תא ריאה חריה
,רשפאה לככ רהמ עיגהל הרטמב ,ינשה בכרב םלוכ וקחדנ ,ונקתל ןמז רסוחמ .עקתנ םיפי'גה
םיגוסנ םילבחמהש ,הרבסל קצומ דוסי היה .ןמז םידבאמ םהש ושח .ידאווה לש וחתפל דע
.וחיריל עיגהל וסני םשמו ,ץורע ותואמ אקווד ןדריה ןוויכל

ה'רבחה לכ תאו הנמאמ תא תכשומ ,ץורעה ךות לא הקניז איה .עדימה תא הרשיא תילדופה
םא םתוא לסחיש ,ףסונ חוכ ידאווה ךפשב םהל ןיתמהל ךירצ היה ןונכתה יפ-לע .היתובקעב
םניא םילבחמהש ,אדוול - התיה תירקיעה םתמישמ .ךפשל עיגהל םילבחמה וחילצי
.רחא החירב ביתנ לע ולעי םהש ,תורשפאה תא לולשלו ,תונורדמבש תורעמב םירתתסמ
.הירחא תוריהמב םתוא רורגל הכישמה תילדופה

.דשח ררועמ לילצב םהילגרל תחתמ ורדרדיה ידאווה יקולחו םתוא הוויל חריה

.םיבצע תוטרומ .תוכורא תוקד ופלח ךכ .םילבחמה תא עיתפהל השק היהיש ,םלוכל רורב היה
ןמ הריענ ועמשש ,םהל רורב היה ?תולוקה ואב ןינמ .הפישנ וירחאו הריענ לוק ועמש עתפל
םיחרכומ ?םישוע המ .תולוק ועמשנ לאמש דצמ םגש ,ונעט ,םידחא .ץורעה לש תינמיה הדגה
.חוכה תא לצפל וטילחה תוצעיתה רחאל ךא ...רומח םתס - היננח רמא - םולכ !קודבל

הצובקב היה לאיתלאש .תילאמשה לא וספיט רתיהו ,תינמיה הדגה לא ולע םישנאה ןמ קלח
,יאחוי ןתחה תא םירהש הז .הכונחב ,הנש ינפל ,ילחר לש הנותחהמ ותוא הרכז הגנ .באוי לש
והשימ ;םירבגבש רבג יאחויו .טטומתהש דע המלש העש ותא דקרו םייפתכה לע ותוא םירה
.וחור תא בישהל ידכ ןתחה ינפ לע הלוק קובקב ןקורל ץא

. .קוחצמ ולגלגתה םלוכש דע ,האנה ןימב םייתפשה תא קקיל ררועתהשכ

וב וציאה תובוצקה היתומישנ .לאיתלאש תא ריכזהשכ ,תכייחמ הגנ תא תוארל הצר באוי
,הפרועב זוחאל ,ודיצ לא הקבחלו המירהל קשח וב ררועתה .התוארל בבותסה אל .ךישמהל
םנמוא בצמה .גואדל המ הל ןיאש הל חיטבהל ,תוקלחה הינפ לא תספסוחמה ויחל תא ךכחל
.הטילשל ןותנ ,ךא ,ריהזמ ונניא

.רואב תועוטנ ויניעשכ ,ךישמה אוהו ,טנפהמ ,רידנ בוהז-םותכב התע ףטעתה חרזמה

הירחאלו הריענ ועמש .תישירח ,הריעז ןבא הרדרדיה .ידאווה תפש לא תוריהזב וספיט םה
אל אוהו ,קילחי אלש ,וב ךמת ,ןוכנ רתוי .רוחאמ לאיתלאש תא ףחד הירבחה דחא .תוחנא
הזיא !םילדנס לעונ רוחבהש ,וניחבה זא קר .וקיתשהל ךרוצ היהש דע ,הדות ול שוחלל קיספה
ולעו ספטל ומייס .וילע סועכל רשפא-יא .בל-בוט עפוש הז לאיתלאש .רבד ןיא ךא !סופיט ןימ
!רומח - דדוב הנאת ץע דיל ,ךרעב רטמ תואמ-שמח לש קחרמב ,םלומ .תרושימה לא

םע התיה תילדופה .תפקשמ באוי םירה ןוחטיב רתיל ךא ,דושח רבד םושב וניחבה אל
.תילדופה לע רשאמ רתוי תפקשמה לע ךמס באוי .הנימי התתואש םושמ .הינשה הצובקה
תפקשמב .ותיא התיה אל איהש היה הצורמ ,יתבשחמ ןועביק ילוא ,המודק העד ךותמ ילוא
.תוחנא בוש .שממ אל ךא ישונא והשמל המודה ,הנאתה דיל ץבור לודג שוג םעמועמב ההיז
.ועמש םלוכ .ןכ .העימש םואית ואדיו .ישונא דאמ והשמ םעפה

רוא תא ועלבי ןהו תורוחש וינפש ,ןעט אוה .םיניינעה המ קודבל ,םשל לוחזל בדנתה לאיתלאש
.וירחא ורעתסי םישנאהו ,תורצק ,תובקונ תוקירש יתש קורשי ,והשמב דושחי םא .חריה

תא ואר אל .םדקתמ אוה דציכ וניבה אל .שישי ןודרח ומכ המדאל דמצנ ,לוחזל לחה אוה
לביקש הארשה ,םיקפרמהו המידק והוכשמ ונטב ירירש קרש ,ריבסה ךכ רחא .וילגר תועונת
ךכ .ותא דחי חיטשה לע ןמאתה שדוח ךשמב .םישדוחה תשש ןב ,שדחה ונייחאמ הנורחאל
לע לשפומ אוהשכ ,ותוא שבח .הייחצמ-עבוכ ויסנכמ סיכמ איצוה םואתפ .השעמ רחאל ריבסה
.םהמ קחרתהו ךלה טא טא .םייניעה ןמ רזחומה חריה רוא תא ריתסהל שקיב ,ויניע

רתוי רחואמ .רבוע םלש הליל המדנ .םיניתממ .םיעדוי ןיא ?הרק המ ...הלקת .רצענ םואתפ
הסינכה ,התוא ףולשל רהימ לאיתלאש .הקעומו שוטשט .הזז ביכרהל גהנש השדעהש ררבתה
היינשבו ,תחא ןיעב תוארל לוכי וניאש ,ול ררבתה ,ותכובמ לדוגל ,זאו .בטיה הרגסו ותימימל
.היינשה וניעמ השדעה תא ףלש דימ ?וישכע השעי המ .עגשמ .עורג לכמ עורג .שטשוטמב קר
אוה יכ ,רפיס אלש באוי םערתה ,השעמ רחאל ...חוטב חוטבש המ .היימימב ןסכא התוא םג
.ןושאר ךלייש םיכסמ היה אל תאז עדי ול .תושדע ביכרמ

קמעהו ,םייתורומח רומחה ,םיילפכ הבחר הנאתה ,םייחרי האר חרי םוקמב .עגרנ לאיתלאש
.םייתעבש רוא ףצוה

ולו ורופיס תא רוצעל התצר אל .לוק עימשהל הזעה אל ךא ,תולק הגנ הכייח ,םירבדה עמשל
קחרה אל שחרתה ירה הז לכ .ברעב הרק המ קוידב תעדל תבייח איהש השח .עגרל ףא
.םתיבמ

.םירוהרהב עקשו קתתשנ באוי

םייתפש ,הובג חצמ .ותידודצ תא הנחב .הגנ התהת ?ךישממ וניא עודמ .ותוא בכעמ המ
החיכש אל העונת ,תצווכמ ,הבואכ ןיעה תיווז .ריפאמ לחה ונקז .שיגר ,בטוחמ ףא ,תוקשוחמ
הגופה ןיב ...המדנ אלו .לכה-ךסב תוקד שולש .ןועשב טבמ הפיעה ...רחא לבא ,באוי .וינפב
.הגאדב הבשח ,הנוש הלש באוי םויה .הנושמ .לוהבו ףוחד ורוביד ,הנשמל תחא

עדי .התלוכי לובג הצק דע הכורד איהש תורמל ,וב תקחוד הניא - בשח - תוקפאתה הלגמ איה
תא .הילותפנ תא האר .םתבהא תישארב קפאתהל םהינש וטילחהשכ ,התוקפאתה חוכ תא
.התשלוח תא עדי אוהו .החוכ תא עדי אוהו .טעמכ .הדעמ טעמכ .הגרעה
.םתמשאב אלש לדלדנ הנורחאל .בוט היה םלומג
חרכומ אוה .ורבע תוקד רשע .רופיסה םותב עצבל ףוחד ןיינע שי - בשח - המהמתהל יל רוסא
.תוריהמבו םייסל

 - ורופיסב ךישמה באוי

- לזאזעל - .םתוא ריגסת איהש ,וששח .הקשקש היימימה .לוחזל ךישמה .רתיו אל לאיתלאש
היימימה תא ריאשהו ,ומצעמ ןיבה ילוא ,עמש ילוא לאיתלאש .וטרמנ ויבצעש ,והשימ שחל
ןימאה אל - זאו ...הנאתה לא דאמ בורק רבכ היה .רטמ תואמ -שולשכ דוע לחז .וירוחאמ
.םהל קורשל רבכ דמע !םילבחמ .קתינ וביל .תופוג ,םישאר וצבר ,ץעל ביבסמ !ויניע הארמל
הלודג הקירש קרש רחא .הלודג הנווכב שחלו םייניע םצע .לארשי עמש ארקי םדוק .אל .עגר
.םירויו הנאתה בל לא קשנה תא םינווכמ ,םמוקממ ורתינ םלוכ .היינש הירחאלו ,תבקונו
תולייאכ וגליד .הזוזת ןיא .םילטומ ןיידע םישארה לבא .תיברעב והשמ קעצ לאיתלאש
.הנושמ רומוה שוח ול שי .תורבועמ תולייאכ וצרש ,ןעט לאיתלאש .תוחולש

לפנ טעמכ .אוהש ןאל הפע איהו ,םימ האלמ היימימ ומכ עמשנש המב לקתנ םירודכה דחא
רומחה ןטבל תחתמ ושלתנ ,םיעותעת ןוזחבכ הנהו .הנאתה לא דאמ םיבורק ויה רבכ .וינפ לע
.םוצע עלס ירוחאמ לא ,הנבלה רואב תורהוז תופופש ,תוצא תויומד יתש

,ונורגב לחליח קוחצ ןיעמ ,עגרל ההש באוי .לאמשמ םיינשו ,ןימימ םיינש .עלסה תא ורתיכ
,התודגנתה תורמל ,וילא המירה .הקפרמב זחאו ודי חלש .בבותסה .קוחצ הז היה אל ילואו
לעמ םילגנ ולחהש ,בהזה ייא לומ לא ודמע .המחה הלודגה ודיב הקביחו ודיצ לא הבריק
תורצחב םייולתה םיסבכה .חרזמה לא םיה ןוויכמ םיטש וארנ םישבכ יננע .לוכתה קפואל
.העבגה עלצל ויה םיקובד ,לוממ ,םייברעה םיתבה

.הנואמצ תא הוורת הנוחשה הניגה - הבשח - ףוס ףוס םשג דרי .םשגב ובטריי

םריאה הנבלה רוא .םידעור ,םימורע ,השאו רבג םהיניעל ולגנ עלסה ירוחאמ - ךישמה באוי
.םישק םיריצב םיזוחא וליאכ ,תננוצה ןבאה לא םילברוכמ .דחפמ תוגרוח םהיניע .ןבל רואב
.םינפשכ תוטטרמה םהיכרב ןיב םתוורע תא םיריתסמ
.ףולש הבורב םהילא ברק ,ףרוטמ קוחצב ץרפ דחא .ומהדנ

המ ,םהל הלגנ אל םלועל .אמאו אבאל םכתא דיגנ אל ,םיקותמ ,םילבחמ לש קתומ הזיא -
םישוע ךיא םכל הארנ ףכית ?תושעל םיצור םתא הבהא .םוחרהו בוטה רומחל תחתמ םתישע
.רמא - םתוא לסחל ךירצ - .קריו תויסראב שחל - .הבהא

ופטחו הבורה תא לאיתלאש ספת ,הרוק המ ןיבהל וקיפסהש ינפל .והבור תא ןוויכ ,ורבדב
םיקיזמ םניא םה ,קליחד ,םתוא בוזענ - גאש - ?ךל הרק המ .עגריה ?תעגתשה - .וידימ
סינכהו ,רוחבה רמרמתה - "םתוא דיחפהל יתיצר םתס" ...םיבהא תונתל ואב .בובזל וליפא
...גילבה לאיתלאש .תועלצב ףורגא לאיתלאשל

תונתל" ...םיברע לע ,לודג ןמחר - ותורירמ תא רוחבה ריבגה - קידצ ןכ-םג ,בושחל רשפא
םיירעשב ,תאזב תירבע תדמל ןינמ .םיבהא תונתל ?תיכרות וא ,תירבע רבדמ התא ."םיבהא
ןב דלי אוהש םיאור אל ?המ וא ,םירוויע םתא - קוחצב בוש העג אוה - ?ןיעה-שארב וא
?תוחפל ,םיעברא תב איהו הרשע-םיתש

,שי זא .דאמ בוט ,בוט ןמיס הז ,םיטוס םישענ םישוברעה םא - רמא - ולש אמא תויהל הלוכי
,שקעתה ישילשו ,ןקז אוהו הניטק איהש :ךפיהה קוידב ודגנ ןעט והשימ - יוכיס דוע שי
השח הגנ לש העורזו ,עגרל הפפורתה באוי לש ותזיחא .ועגתשה .ליג ותואב קוידב םהינשש
חירצב ץוענ ,ץווכמ וטבמ .קפסו רוהרה לש העונתב ונקז לע ודי תא ריבעה .ופכל םיעוגעג
.תאש רתיב הב הזחאו הבש ודי ךא ,בשייתהל רבכ הנווכתה הגנ .לוממ העבגה לעש דגסמה

,ןמזה לע לבחש ,רמול יתחלצהש דיחיה רבדה .ירמגל יטסילאירוס והשמ .לבלובמ יתייה -
םישוגה םהמ ררבל הנאתל יתשגינ הז ינפל לבא .ידאווה לא תוריהמב רוזחל םיבייחו
דמע רומחהש ,םיינצוק םיחיש לכה-ךסב ,קיחצמ .תפקשמל דעבמ יתיארש ,שונאה-ייומד
.תפקשמה וא ילש םייניעה ,הקידב ךירצ ימ ,עדוי ינניא .םהמ סעלו

...ליגר וניאש ,םיטרפ לע בכעתמ - הגנ הדרטנ - ידמ ןנגוסמ ...באוי אל הז .הנושמ ורוביד

.םעפה םג ןכ היהי אלש .הינפב יולג היה אל אבצ יניינעב ,םלועמ .ומצע לא רזכאתמ אוה עודמ
תא עדי אוה קרש ,ולש רעוסה םגאה הז היה דימת .ינסייפל הסנמ אוה .םגענ הבילו הבשח
טווני יכ ,תחטוב ךא טעמ תששוח ,ףוחה לע ןיתמהל העדי איהו .ויתולוברעמו וימרז תויקוח
.הראתל ידמ ביטימ אוה ,ףוחל הבורק הרעסהשמ ,התע .םלשו אירב הרזחב הילא וכרד

 .ךישמה באוי

,רזומ... ,תובוצעו תולודג םייניעב טיבה .המוגעו הרצק הריענ רענ ,םהילא ושאר הנפה רומחה
.םירומחל בל םש אל םלועמ

דחא .תממדמ ,העוצפ התיה תוירוחאה וילגרמ תחא .והשמ רמואכ םתמועל ויתפשב ףשנ
אוה .תורושק תוימדקה וילגרש ןיחבה לאיתלאש .ריוואב המירה באכה ללגב .וב עגפ םירודכה
.רומג רדסב לכה וליאכ ,סועלל ךישמה רומחה .לבחה תא ךתח

ךישמה .זז אל רומחה לבא .תמאה תא םהל רפסתו ךל - תולק ופחדו וב רעג - התיבה ךל -
,םידמוע ונחנא המ !זוזל ,המידק ,הללאי - למלמ - רומח ראשנ רומח - .חישה תא סועלל
.הנושארה םעפה וז ...םירומח לש םייניעל בל םש אל םלועמ ,רזומ ?םירומח ...ומכ

סיסנרפ לש םירומחה לע ,היננח םעפ וינפל ארקש ,רישה וב תרחנ ,םינפב ,םוקמ אוהש הזיאב
תופיה םייניעה לע רבדמ הזה רישהש ,ול המדנ .טויפ לכמ דאמ קוחר היהש תורמל ,םא'ז
םלקד םואתפ ,קונית ומכ םדרנ רבכשכ ,תכרפמ םינומיא תקספהב ...םירומחה לש תובוצעהו
.זא ול ףיטחהו טעמכ .ןזואה ךותל רשי היננח ול

.ויפלכ ול שי הרזומ השלוח ...תמאב סועכל םעפ ףא לוכי אל היננח לע לבא

קנפת איה םגש ,תויפיצ היננחל שי ןכלו ,ידמ רתוי ותוא קנפמ באויש ,תנעוט ותשא תירונ
ינאש תנעוט איה ,רוציקב .עורג רבד הז קנפל ללכבו .תקנפמש תחא הנניא איה ךא ,ותוא
,תוחאו חא - הגנו היננח וליאו .היננחו תירונ דמח דמצ םה תמאב לבא .לעבה תא הל לקלקמ
.חרקה תא רובשתש הפיצ הגנמ .טלחהב םזגומ .םייתנש הזמ םהיניב הלימ םיפילחמ םניאש
.תאז השוע הנניא איה לבא

לחה ששח .ול בישקהל יתעדי אל ילוא וא .ךכ רביד אל םלועמ .הגנ הבשח .הנוש עמשנ אוה
.תושלוחב האדוהו ,םואתפ תאזכ תוישגר ןימ .הרושכ וניא ותיא והשמ .הבילב טבונ
וניא ותא והשמ .ירמגל םילפט םרידגמ יאדווב היה תרחא תע לכבש ,םיטרפ לע תובכעתהו
.הרושכ

הניאו תמחנמ ,הילא תמרוז ופוג תומימחו ,התוא תקבוח ןיידע הלודגה ופכ .עונל הזעה אל
. ןרופיצכ הב הצעננש הדרחה לעו רחשה תניצ לע רבגתהל החילצה אל .העיגרמ

?תווצמ לוע המצע לע הלביקש ינפל ?הז היה יתמ .ךכ יתוא קביח זאמ ופלח תובר םינש
.רכזיהל התסינ ?ןכ ינפל וא ,הב הצור אוהש עדי רבכשכ ?ןכתייה ?םהיאושינ ינפל

.הייחתל הארמה םק םהירחאלו .החומב עגרל וחילבה ,העיקש רואב םימידאמ באומ ירה
יצורח םירומיק לעמ םישורפ ,ףוס םהל ןיאש ,םיכישחמ םילוכת םיימשב ראומ ,ךורא ןולחב
,רוחאמ וביבס היתועורז הכרכ איהו ,והשמ ךובנ וליאכו קזחו ,קד ופוגו דמע ,יחצנ ןבול
.באכ דע תוצחול ויתועבצא ,היפתכב קיזחהו בבותסה הידימ ץלחנ אוהו ,הילא ותוא תקדהמ
השפנמ םרז םוח .תודורצ שחל ,העשה וז ןיא ןיידע .היניע ךותב ועקש חל קודב תופעוצמ ויניע
הפיצה השוב ןיעמו הגרעב ויתפשב הטיבה .הנטב ילופיש ךותב קומע הקיעמ תעקפל שבגתהו
.ריוואב היולת הראשנ ודיו הרעש תא ףטלל די חלש .ןולחה לא הטבמ הקיתה ,התוא

ונא" .דורצו דאמ ךומנ ולוק ."םירוהה םע ךיראת םאתל ךירצ .ןתחתנ דאמ בורקב .רדסב הז"
לכ לע לבח ...הבורקה החפשמהו ונא קר ...תלגוסמ יניא .שדוחה רבכ אשניהל םיחרכומ
"...םוי

,התעו .העונצ הנותח התיה ףוסבל .םיאלפנו םישק ,םיכורא םישדוח ןיתמהל וצלאנ םה
.הבישקהו הרזח איה .בושח והשמב הפתשל לדתשמו ,חוחשו ןוסח ,הדיצל אוה םינש רחאל
.הלימ דבאל אל תלדתשמ

אללו תושדע אלל לאיתלאש רתונ ךכו .ואצמ אלו לאיתלאש לש היימימה תא ושפיח םה
רוחבה .תוימימה תא בחסי תוחפלש ,ויפלכ והשימ ןעט ,תורישכ ללכמ אציש ןוויכמ .היימימ
.ןוצרב ןידה תא לביק לאיתלאש .לאיתלאש יפתכ לע ןתוא הלתו םלוכ לש תוימימה תא ףסא
טעמכ - ,הדוהי ירה לש םיפוימ ותולעפתה תא עיבה ,בהאש תוניגנמ ובילב קרשו ךלה אוה
תמרוז םימלוע תוולשו ,בהז ירוק תובברב ץראה םע רבחתהל ודרי םימשהש - רמא - המדנ
.ץראה תוניפ לכל םכותמ

תקירסב הלילה לכ וכישמהו היינשה הצובקה םע ורבחתהש דע . . .רשואמ היה טושפ אוה
,הרעמ ךותל הרואת תצצפ וכילשהשכ םעפ לכב .ןדריה לא ודריש לככ וברתהו וכלהש תורעמה
."לארשי עמש" קעוצ לאיתלאש תא ועמש

.היה לוכי אל ךא וקיתשהל הצר .תיווע ןימ .ינמיה ףעפעה תא באויל הציפקה וזה הקעצה

אל םה ,חטשב הייפכה לעב לש תיאדווה ותואצמיה לע ןמזה לכ התתוא תילדופה לעיש תורמל
יחימע לש ריש ובו ,רפסמ עורק ףדו ,תוירגיס תספוק לש ףסכ ריינ ואצמ םה .םילבחמ ואצמ
תירחא ןיעמ" .הזה רישה תא ריכה באוי אלפה הברמל .הללק םע סג שוקשק ינשה ודצמו
אלש תורמל ,'ט התיכ ךנחמ ,יקסבודנס ולש ם"רה ותעשב ודמיל הזה רישה תא .ומש "םימיה
.רישה תא בהא ם"רהש רכז לבא ,רשקה הזיאב רכוז וניא רבכ .תורפסל הרומ היה

 תא הגנל איבהל הצר באוי ...יבויח לכשה רסומ ברה ונממ קיפה ,תאז םעו ,ימיספ היה רישה
האצמ וליאכ הצירב הקחרתה .ודימ ותוא הפטחו החירה תילדופה .קיפסה אל לבא .רישה
ךכש ,ןעט הלש ןמאמה .עשעשמ עטק היה הז .תעלובו הסיפ ,הסיפ תשלות הלחה ,הנשד םצע
שי הארנכו ,םילבחמ ואצמ אלש תבזכואמ איהש ,רמא לאיתלאשו ,חתמה ןמ תקרפתמ איה
לגלגתה דציכ ,ןיינעמ .וצלע םישנאהו ,תויטסיגולוכיספ תורעה המכ דוע ויה ...המשא ישגר הל
...םשל הזה ףדה

םייתניב .הלאכ םירזומ םירקמב תניינעתמ איה .תירונ םגו .רישב ןיינע אצמת הגנש ,רבס באוי
.םייתורפס םיזוירוק השולש קר םש הפסא

הבישיב אצמנש ,ארמג ךותמ ףד לש םוליצ לע היננחל תחוודמ התוא עמש הנורחאה תבשב
תא קילאיב םשר ,בותכה ילושב ,הכותבו ,ןי'זולוו תבישימ םשל הלגלגתהש ,ארמג ;קרב-ינבב
ףדה לש םוליצה תא גישהל החילצה דציכ .םינוקיתה םע ודי בתכב ,"רופיצה לא" ,וריש
.רבכ עמש אל ,רידנה

,ןורחאה ןמזב ושיתמ אבצה - הבשח - ול המ - וחלחלתנ הידי תופכ .הגנ לע הדרי הלודג תופייע
.ידשל תא ץצומ ףסאש ןעוט דוע אוהו

,העש רחאל .וחילצה אלו רשק רוציל וסינ .םש היה אל .ךפשב םהל ןיתמהל רומא היהש חוכה
.סיסבל רוזחל הארוה ולביק
.הרושכ לכה .והז .החוור תחנא הטילפה הגנ
תסנכה-תיבב תבשב "שודיק" ךורעיש רמא לאיתלאש .באוי רמא .יתמייס אל דוע .עגר יכח -
.תסנכה-תיבל םיכלוה םניאש ,הלא ליבשב םג ,למוגה תכרב ךרביו
.ול ודוה ה'רבחה

םיינש לסיח .םילבחמב לקתנ ,ונתא רבחתהל היה ךירצש חוכהש ,ונעמש ,סיסבל ונרזחשכ
...וישכע ץרמנ לופיטב .הסדהל קוסמב ותוא וריבעה .השק עצפנ דחא רוחב .דחא הבשו

.תועמד םהיניע ואלמ עגרל .םהיניע תא האמיסו ,חרזמב תועבגה ןמ תחאב העיקבה שמשה
הזתינש םירופיצה תרמז .הוולשה תא דירחהו ,ידמ בורק עמשנ תינוכמ לש עונמ םומיח לוק
.תחאב הקתתשנ רבע לכל

תנוי .וקיניהל אובתש שורדי ףסא םג טעמ דוע .ךומסה תיבה ןמ העמשנ קונית לש ותייעפ
באוי .הקעמה הצקב תחנומ התיהש ,באוי לש ןיליפתה תיקש לע התחנו ףעיב העיגה םיעלס
וקזניי אלש ,התיבה םסינכהל ךירצ .רקוב לט התיה הגופס .ןיליפתה תיקש תא תחקל הנפנ
.ומוקממ זז אל ןיידעו בשח - תוחלה ןמ
.דבכוי אתבס לש הפק ךל ןיכא .סנכינ אוב ,באוי -
אל תא ...הגנ ,עגר קר - .םהיניב הרבחתנש החידבב ותוא תפתשמ ,הפר ךויחב וילא התנפ
?עצפנ ימ תלאוש
.הבושת עבותכ באוכ וטבמו ,הב ןנובתה אוה לבא ?הלעבל הנעת המ .הכובנ ,הרצענ הגנ
.המלש האופר ול היהתש ,יבילב יתשקיב -

עבש העשב קוידב ןועמל יתוא ףוסאל האב העסההו ,קוניל רבכ ךירצ ףסא .סנכיהל הכירצ ינא
.הדעב הרצע ודי .התיבה סנכיהל התנפ .הלוקב התיה תמוערת -

לופיטב אוה ...השק עוצפ היננח ...היננח ...ןמז דוע שי .ןשי דוע ףסא ...תעדל החרכומ תא -
.םיליהת םיארוק ,םילוחה-תיבב םה .תעדוי תירונ םג .םלוכל יתעדוה רבכ .ץרמנ

שש העשה ל"הצ ילג תא ימ-יא חתפ םינכשה לצא .תחאב ןקורתה השאר .ודבכ הגונ לש הילגר
...דחא ינ-ודא וניקולא ינ-ודא לארשי עמש .ו"נשת ,ןוושחב 'כ 'ב םוי .רקובב

יתלב ההימכ באוי לש ובילב ריאשמ ,םיתבה ןיבש ללחב טשפתה יטיאה ,ינורגה ,קומעה לוקה
.הרותפ