שדח בוט םוי - םילשוריב גח

ירדק אגרש

ו"לשת ב"י עובמ


.םינפב היטפש לאוי ר"ד .םירשו םידקור לגעמ "! םיעשר ,הלודג החמש ,םילשוריב גח"
!קנחנ ינא" .דוקרל ותוא תוכשומ ,לגעמה םינפ לא תוחולש םיידי "!שדח בוט םוי .םילהוצ"
?םתעמש .םייוגה ןיב םילשורי תא םיבוש ! םיקנוח ,הילע םירגוס ,שדוקה ריע תא םיקתנמ
תא הנבי לא" :םירידאמ םילגעמה תולוק ,'םייוגה תלחנ .םילשורי םואניב ?םילהוצ םתא המ
:םידקורה ילגרל הנוע שיבכה ."שדקמה הנביי ,שדקמה הנביי" "הנידמה תא הנבי לא ,הנידמה
םיעשר ! םיעשר" ,"הט-הט -הט ,הט-הט ,הט-הט-הט ,הט-הט ,הט-הט-הט ,הט-הט"
,םירתב םירתב םתוא םירתבמ ,שדוקה ץרא רשב םיערוק ! יל היוא !?תימואניבה םילשוריב
,םירביא םירביא םירקוע םיחתנ םיחתנ התוא םיחתנמ ,םיכתח םיכתח התוא םיכתחמ
."!םימעה תעשר ,םיבלכל םתוא םיקרוז ,םתוא םישלות !םישלות

,הכוב טטושמ היטפש ר"ד .הלואגה תוהוגנב ריאמ ,םח הליל .םילשורי תוצוחב דקור םע ןומה
הירוטסיהה !םיליווא !םיעשר" םידקור םה ויתועמד לע .לארשי תיב ,םידקור םהו הרמ קעוז
'!הנה דע יתגושמ לע אנ חלס ,אנא' ;אטח לע הכמ ,לארשיל הווחתשמ ,ךרב לוכיבכ תערוכ
איה הזה הלילה .ףרוע ונל התנפ הכ דע' :םירמוא םתא .םכל רמוא ינא !האנוא ! האנוא
."!המרעה !העתמ רוא .'םינפ הריאמ

רמואה ,העות החוש םיכילשמה רעוס םי ילגכ והוכילשה ;ףחדנ ,לגעמל לגעממ שיאה קרזנ
תוקרפתה ילגב - היטפש ר"ד םחלנ ךכ ,ךכ .םיפעוזב םחלנ ;םתוא ץורפל ,םהילע רובגל
,הנטק ,תיקלח הלואגל דובעישמ דוקירב םיאצוי .תולגעמה ילגרל קרזנו ,תולגעמה לש הלהצה
הרוכישה הרישה תומוחב תוצפנתמ ויתואירק .ימואלה ימויקו ימצע לע תונדאל ,הלואג לבא
.בוכיע ןהב ןיא תוסרדנה ויתועמד - ."!שדח חישמ ,סאסקס קייל" :תעדה תפורט ,ןיימ אלו
החמשה .ותואיגכ - םתעיזו םיב הפיטכ ויתועמד .תוקילחמ ןניא םהילגר .דרצנ ולש רונטה לוק
קעזו ,בכשו לפנו קילחהש דע שוגל שוגמ לטלטינ .ןנער לט ילגאכ םהו העיז ילגאב םהמ תדרוי
תמדאל םיביאכמ !לארשי ,ותיבל שיא !ורזפתה !התיבה" :ןרצע יכ ,וב וטעבש םיילגרה ןיב
:ושאר םירה ,שיבכל קשנ ,תודקורה םיילגרה ןיב בכש ."התקולח תא הכבמה ,העוצפה שדוק
ילגר םיתרוכ !הלואגה תא םיבכעמ !םירפוכ !?התקעז םיעמוש םכניא !ןזוא וטה םישרח"
."ח-מ--שנו םיח-א ור--וע ,חמשנו םיחא ורוע ,חמשנו םיחא ורוע" - "!חישמ

."!?ךפשיי אל םדו והוקלחיו יח ףוג וצחיה"

שדח לגעמ אב .האלהו דוקירב ונממ רבע לגעמה .וילע םידקורה ילגר וחספ .םיבהלנל עירפה
שיא ,ודמענ .םידקורה תא ויתועורזב בכיע ,ויכרב לע םק אוה .וב לקתנש דע וב חיגשה אלש
תרותית תבחר תעבגמ .וידיב ששגמ ,םירוחש שובל ,םינבל םילתלתו חפוטמ ןבל ןקז לעב ,ןקז
.וצפנתנ בהזה יטבצמ .םיצופינ ועמשנ תובקעל תחתמ .םיילגר ןיב תלתפתמ ,הסורד ,הכועמ
.וביבס ללח "?ול דבא המ ?שפחמ והמ"
."?ימ תא"
ותוא םיניבלמ םתאו ונדמח םודא םודא .םישדע דיזנב הרוכבה תא םתרכמ .ונקדצ לאוג תא"
."גלשכ
."?גלש הזיא"
,חרב" .ויניע לע ליהאה תרחאה דיבו ושאר לע הפיטקה תפיכ קדיה דיב .םק ."חישמ ילגר"
."ותוא םתחרבה .וב םתטעב

!דוע" ,ויניע לע ודי .הטמש ותפיכ ,הז לא הז והופחד .היטפש ר"דב הזו ורבחב רוחב ףחד
ןה .םד תורהנב וילגר תא ועיבטת לא ,לא ,לא .וחינה ,דוד ןבל ,ול .רבג ילטלט ינולטלט
."םירוונסב םיכומ םתא .םתצפינ יניע רואמ תא םתיכיה ."רפאב תוכלכולמ

וניזאה ,הלפהו הרישו תואתשהו דוקיר ,החמש ,קוחצב רחאו ,עגר טעמכ ,עגר לש הקיתשב
תידוהי הנידמ .ושח ךכ .הלואג ייוור םינומההו הרישהו החמשהו םק אלו לפנ .לפנ .וירבדל
.ם"וא תטלחה יפל םוקת םוק

ךלהיש ,דורצ לוקב רשה ןורגהו ןנורתמה בלה תלומהב שיאה לע םתעד ונתנ ,וניצרה םידדוב
,ףלעתנש וששח .והומירהו שיבכה לע לטומה ןמ םידקורה תא וקיחרה .ופוס דע םלועה ףוסמ
דעבמ .ךלכולמו עורק רודהה רוחשה ושובל .ןבלה ונקז לע וינפמ בז םד ,עוצפ ,היה שולח ןקזה
,וכובנ .התמ ומכ תחא דיו תומוצע ויניע .ויכרי ביבס םיליתפ רזכ תויציצ וצבציב ךוראה וליעמ
םג "!דוע !ינוסרד ! דוע" :דורצ שולח לוקב שחל החינגל החינג ןיב .חנג ."הנושאר הרזע"
וינפ .תודבכב םשנ ."הנושאר הרזע" םיארוק הלאו םיגגוח הלא .ומידאה רוחאמ וילתלת
ןומהה ןיבמ והואיצוה .חנג .חנג ,ויתועורזל תחתמ והולטנ .דער .תומוצע ויניע ,באכמ םיצווכמ
ועיצה ,ובכעתנ .וכישמהו ואר ?"הרק המ" :ובכעתנ .היסולכואה תפופצ הכרדמה לא והוררג
ןמדזנ .םייגיגח םינומה לש םכרדכ ,םתכילהב םימדקתמה ידי לע רוחאמ ופחדנו וכלה .תועצה
החפשמה .וקתניי אלש םהידיב םתוא םיקיזחמ םירוהה .םידלי ינשו ותייער םע ךלהמ אפור
;ויה םידגונמ םימרזה .םילגעמה לא ,שיבכה לא וכשמ םידליה ,הכרדמב ךרד המצעל הסליפ
.םיפפוטצמה תא הגגיחו הגגח המצע תופיפצה .הנופצ - הלאו המורד םורזל ושקיב הלא
.םיחלסנ ,םינבומ ,ךרדה תא םיסלפמ ,םייתודידי םיקפרמה .תיטא םינוויכה ינשל תומדקתהה
:רמא אל שיא .זגור ןיא ,הנולת ןיא ;תונלבוס הדילוה ,ישונאה עבטה ךרדכ אלש תופחדיהה
,תועלצב קפרמ יתלביק :ןנואתה אל שיא .תולביה לע יל וכרד :רמא אל שיא .םוקמה יל רצ
אפורה ידלימ דחא .החמשה לע םיחצנמ תרוחשתה ינב .וערקנ היברגש לע הרעטצנ אל השא
.וב םיקיזחמ םיכובנ ינשש עוצפה ןקזה לע עיבצהו !"לכתסה ,אבא" :ולוורשב ותוא ךשמ
המ" .םידליה תא הירחא הכשמו המדקתה ,דיקפתב וניא הלעב - םלעתהל הרמא ומכ השאה
.דימת אפור - אפור - "?ול הרק
."!עגר ,הניר"
."עצפנו לפנ"
."הארנ ףכית"

םיילגר תלהצמ !שער - שערהו םקועמ ,ףופכ ,םיינשה לע ךמתנ דמע היטפש לאוי ר"ד
תוניוע תוניירושממ ,בנז יאיג םירז םיסוס תוסרפמ ררחתשהל דיתעה ,שיבכה תא תודקרמה
.לארשי אנוש חצמל תחתמ םילוחכ םינודיכמ ,לארשי תואמצע תא
."הארנ ףכית ,ירחא ואוב"
.החמשהמ רתוי םידליה תא ןיינע עוצפה - ,"תומוקמ המכב עוצפ ,אבא הארת"
."תושעל שי המ קודבנ ויעצפ שובחנ"
.השאה הלאש - "?לפנ ךיא"
."התיבה ותוא איבנ"
."?ןאל"
."אפור ינא ,קוחר אל"
.?תאז ול השע ימ" :רדה השובל השאה
."?בושח הז המ"
.םיינשהמ דלי קספ - "החמשה"
. "קדוצ"

יפמ" .ןווכתמ אוה ומצע יפלכש ורבס ."םד לש החמש" :ויפ תא םקיע היטפש לאוי ר"ד
."םקנתמו ביוא תיבשהל ,ךיררוצ ןעמל זוע תדסיי םיקנויו םיללוע


.אפורה לש הלבקה רדחב

."האור יניא ,ונניא ?ןוירוג ןב הפיא"

הקירזב ךרוצ ןיא" .ויעצפ אטיח ,ןקז יעטקו םיעצפה ביבס וילתלת רזג אפורה
אפורה האר התע .ודי תא ךמת היטפש לאוי ר"ד .ודיל הרזעש הייערה הלאש - "?סונאטטיטנא
חתפ .ויה םילודג ןקזה יבאכ .ןוילעה וליעמ תא ,תוריהזב ,טאל ,טאל טשפ .העגפנ איה םגש
.החפנתה .דיה תא ששימ ,הנבלה תנותוכה לוורש תא םיירפסמב אפורה

."םילוחה תיבל ותוא חולשל ךירצ"

.ללוע אוה .אבחתמ ןוירוג ןב" .רבודמ וב אל וליאכ ,םייניע םוצע ,אסכב בשי היטפש לאוי ר"ד
ריכזמ ,ינויצה סרגנוקב הנטקה העיסה שיא .טחמ לש ףוקב ליפ תדעו .אוהו ןמצייו ,רומטליב
תונכוסה תלהנה תושאר לא עברא לע ספיטו העיסה תא לידגה .טאבורקא ,רבעשל תורדתסהה
םצעל חמש .ותוא ודמיג .תוינרשפ תועד לעב לודג שיא ןמצייו !ול וארק ?אוה ןכיה .תידוהיה
ידוהי !הקולח .שדוקה תמדא תומצעמ םצע ,חישמה תומצעמ םצע .ול םיכילשמ םיבצקהש
ירמוש ,לארשיבש חצנה םה ,לארשי םע םה .םיזב םה ןשיה בושייה לש הקולח ידוהיל .הקולח
םלקמו המוחב רעשה תא וחתפי .ול חתפ תא .רקובל םירמוש םהל שי .חצנה לש ויתומוח
."לק אל ,לק אל" :חנג ,תבאוכה דיב עגנ ."םדיב

שיא וכייח רדחב םיחכונה םהילגרב םהילענ ,םירוגח םהינתומ .ךורא םירומיש ליל .חישמל
."הסדה"ל לצליצ אפורה .והערל

.ויניע חקפ ,עוצפה קעז - "!אל"
.השאה הברעתה - ,"ןאכל עיגי אל סנלובמא"
."?םירשעו האמ דע ,ינודא המכ ןב ,ותוא םלצל םיחרכומ"
."הנש םיעבש ןבכ ינירה"
."וליג יפכמ ןקז הארנ"

.חנג ,"הפי"

.תשובחתב שרק אפורה ול םש ,"םילוחה תיבל ותוא איבנו תינמז תשובחת דיה תא ול שובחנ"

."תוחוכ תושיתמ היילע תונש"

,הזר ףוג - ןוילעה ופוג יצח טישפה .והועיגוי אלש ,וילא ורבדי אלש תתוא אפורה .ןבוה אל
אלש םידליה .ההימת יבג לע המרענ ההימת .שבל - תוחפל עבש - הברה תונטק תותילט .ףוגס
.בוחרל ודרי םילופיטה רדחב תויהל .ושרוה

ןיידע .ומוי ןב קוניתכ ,הרשע שולש ןבכ ,םירשע ןבכ ,םיעברא ןבכ ,הנש םישש ןבכ אלא יניא"
רורב ,םשה ךורב ?תוסכ ?תוסכ םכל ןיא" תומוצע םייניעב רביד ,"םשה ךורב ,יתדלונ אל
."ןיליפת חינהל לכוא ,העגפנ לאמש די אל ,םשה
."?ינודא םש המ"
שגרוה .םינפה לעו שארה לע ול תויטרו ,ורווחש וינפ ץווכ .התשק ותמישנ ."ינומלא ינולפ"
.םיבואכמ לבוס אוהש
."ותבותכ תאו ומש תא םושרל ילע"
."םשה יב םייקתנ אל םיברה יתונוועב .בוט ןמשמ םש בוט"
."םש ילב ןקז ונניא אלה"
.השאה הכייח - "דלונ אל ןיידע"
."הנראל ורפסת לא .היטפש לאוי"
."?תבותכה המ ?הנרא תאז ימ"

תיב תא ?םיריכמ םתא םירה תב הזרת תא .הנרא תוללוע .הנרא תא םיריכמ ןיא .םשה ךורב"
ול היה .יתורענב םחורי יבא תא יתרכה ?םיריכמ םחורי םש לע םידליל דחוימה הלש םילוחה
תא רכוז ינאש עדי אל םחורי .םיתיזה רהב .םילשוריב הפ אוה .תועבצא ,םיידיו חותפ חומ
."תוארל םייניע ,שארל תוסכ .ויבא

."ףוחד הז .םילוחה תיב לא ינודא תא חקית ,הרג איה ןכיהו הנרא תאז ימ ,ונל רמאי"

ןיב דמוע םילוחה תיב .םחורי םש לע םידליל םילוחה תיבב םירה תב הזרת לש תינגס התיה"
.האנ .דמוע .הפוצ .םיתיזה רהל ,תיבה רהל הפוצ ,ביצנה ןומרא ןיבו תורענל דומילה תווח
הזרת יבא ,רגייטשגרב עשוהי םע היכרד תכרשמ ?יתב היא .הואצמת אל .םשמ החרב הנרא
.תקדצה הזרת םע דיפקמ ,םיקידצ םע דיפקמ אוה ךורב שודקה .םחוריל האטח אטח .תקדצה
- הלודג המשנ - םחוריש יתיווק .יתאטח הזב םג .ןוועה יב .ילעו הילע םירוסיי טוש - הנרא
.ינימי לעו ישאר לעו ילע תונוועה לכ .היתזריז אל ,הזרת תא יתזריז אלו ,יתב הנראל היהי
.ער לכמ ולאגי לאוגה .ומצע ךותב יובש ןוירוג ןב .ץקה תא קחדי לא ,ןוירוג ןב תא ילא וארק
בהוא וניא .םילשוריל אטח אטח .ןמציו םג .הבושתב רוזחי ,ול וארק .והליציו והרמשי ידש לא
ןיא .ןמצייו .םילשוריב אל .ותריד עבק םש .תובוחרב .םיקה תובוחרב ויז ןוכמ .םילשורי תא
ותייערו אפורה - - - "?שאר יוליגב הרותל םילוע .לודגה ןמצייו ?ישארל הפיכ ידוהי תיבב הפ
,םייאופר םינוכמו יאופר דויצ לש קפסה םג אוהש ,יאקנבה רגייטשגרב תא וריכה .וממותשה
.התינגס ,הנרא ר"ד תאו ,ינשדחה םידליל םילוחה תיב תלעב ,םירה תב הזרת ר"ד ותב תאו
לע ןנולתמ וניאו ןינעל ביגמ וניא תשבושמה ותעד ללגבש ,לבלובמה ןקזל ןימאהל ;וממותשה
המ עדוי ימו םידליה תא הביכשה אלש השאה הרכזנ ?דיה ול תמרוג קפס ילבש ,םיבאכה
.םשפחל האצי .וישכע העשה

וירצי .לודג ןוירוג ןב םג .ומצע לש וירציו םימשה חילש .ןוירוג ןב ידיב .שנענ לודגה ןמצייו
.םתוא ץימחהל ךירצ .םישובכ יתלב םירציל לודג החמומ ינא .בורקמ םיתקדב .ונממ םילודג
."ץמוחב שובכל

:םירציה תרותמ תמלעתמה ,הלאש םיכויחה רחאו .םיכויח
."?ותב הנרא ר"ד"
."יב העשפ איהו יתבהא רשא יתב וז"
.הפיכ תחת תשובחת .ולוכ הסוכיש ושאר לכ שבח אפורה ."הל עידונ"

."יתרמא !אל" הרובח ולוכ וניא וליאכ ,עצפנ אל וליאכ םק היטפש לאוי ר"ד

ילגרמ והוליצהש עוצפה ןקזה .רבודמה ימב ועדי אל אפורה תיב לא והואיבהש םירבגה ינש
.ההימתה שבלש תונטקה תוילטה תמירע ,םלוא .והוליצה תונמחרמ ,וידגב יערק לע םידקורה
תא בורקמ ריכהש דומלל רשפא וירבד ילתוכמ .םתוא ןיינע אוה .וביטבו וב דיעה וירבד ןכות
וריכה .גישבו חישב וברעתה אל .םיליבס םיננובתמכ רדחב והש םה .ןמצייו תא .ןוירוג ןב
אוהש יפ לע ףא .דאמ קודא הארנכ .ותוקידאמ אלו ותעדמ אצי .םדב םתכוהש ורדה תא שיאב
:ובדנתה .הישרושמ הרקענש האידיא וזיא ,ימינפ ןויגיה הזיא ול שי תבשוימה תעדל ץוחמ
."קדצ ירעש"ל ותוא איבנ"

,ביגה אל אפורה .םיינשה לא תילאמשה ודי תא טישוה ,"םב אובא ,קדצ ירעש יל וחתפ"
.םהל וטושיו םידליה וחמשי .גח .ורזח אל ויידעש ותיערלו וידליל ששח אל .דמע רהרוהמ
ןקזב רכינ .ותוא תחנוז איהש הומת הנרא ר"ד לש היבא אוה םא םנמא .ותוא אילפה שיאה
.הילע ובלב וב שיש

יופירה .ומוקמ תא טעמ טעמ ול שבוכ ילוקהו ילקיזומה יופירה .החיכוה םירה תב ר"ד"
תיב .הפי ןיינעה לכ ,לבא .םיעבצה תעפשה החכוה אל ןיידע ;עדוי יניא - םיעבצה תמרקהב
דוע תדבוע הניא ,רמוא אוה ,ותב הנרא ר"ד .םיאפורה לכ לע לבוקמ יתלב ונדוע ינשדח םילוח
."?םילוחה תיבב

המשנהב יברע קונית התייחה עשילא איבנה לש האופרה תרות חוכב .יתוכזב אל .יתוכזב"
ורשנ הילגלגו המשנה תלגע םחורי םע האיצמה .תויחהל הליכשה אל ידוהי רענו הפל הפמ
יתב .הזרתו עשילא יכרדב תכלל ודמלת םרט םויה דעו םחורי תומ ללגב ,ורבשנ היתועורזו
וישעממ .ויסכנמ ואיצות איה .חיגשיש רגייטשגרבל ול יתרמא .םינוילימ לש סיכב היניע .הנרא
לבח ,ילע לבח .ושפנ תחוורל ,ותבוטל ,רגייטשגרב ינרסיי רוסי ,תב לע גרטקל הפי אל .םיבוטה
."ותוא החידמו יתב האב .הקדצו הכרב תונש .ונממ ורשנ תובוט םינש .וילע

לע ןעשנ ךלה ."קדצ ירעש" םילוחה תיבל והואיבה ;הנמאנ םתווצמ ושע םיבדנתמה ינש
ותב ,הנרא ר"ד תא שפחלמ רוטפ ומצע האר אפורה .תויופר וילגרו ויניעו ויפ לענ .םהינש
.הצוחה בוש והוכשמו םיבהלנ םמא םע ובש םידליהש םג המ ,תאז השעי םילוחה תיב .הזלש


תא איבהש אוה .דאמ תדבוכמ תוישיא היטפש לאוי ר"דה היה "קדצ ירעש" םילוחה תיבב
םימיב .םילוחה תיבל םניח יאופר דויצ קפסיש ,םירה תב הזרת ר"דה יבא ,רגייטשגרב עשוהי
השמ ר"ד .דסחו הרות תודסומל תומורת איבהו סרפ לבקל תנמ לע אלש ר"דכ שמיש םייופש
בידנה לע ול הרפיס המלז תוחאה .ודידי היה ,תאזה הנשל דע ולהנמו םילוחה תיב דסיימ ,ךלו
.דחוימ לופיט וב ולפטיש שקיב ,ול גאד ,םילוחה תיב תא דוע להינ אלש תורובגה שיאו ,עוצפה

םע אל ףא ,שיא םע חחוש אל ;רוביד תינעת ומצע לע רזג ,סבגב התיה הנותנ ודיש היטפש ר"ד
לכמ דרפנ ,דחוימ ןטק רדחב בכש .םילוחה תיב לש שדחה ולהנמ - רגניזלש ר"ד םעו ךלו ר"ד
אל וא ,עמש אל .ויליפת ומע חינמו תילטב ותוא ףטעמ חא היה המכשה םע .םילוחה תיב יווה
המ .םיגורה - םיתמה רדחו םיעוצפ אלמתה םילוחה תיב .םילוחה תיבב שחרתמה תא עדי
ןנובתמ היה םילוחה תיבב רקבמ היהשכ םעפ לכ .תורפה תייעג עמוש וניא - ותוא ןיינעש
עדוותנ םש .לוריטב לייטמ היה םילודגה וימיב .םילוחה תיבל בלח וקפיסש ,תוידנלוהה תורפב
דקופ ,הב ףא לייטמ היה ,ץייוושב םיינויצה םיסרגנוקל עסונ היהשכ .תורפ לא הנושארל
.םילשורי תוצוחב שחרתמה תא שח ,עדי אמשו .ודמעמב הובלחש הרפ בלחמ התושו םירפכ
בושיה ןיב המחלמה החתפנ - הנגהל התיה תסייוגמ - אוה ןכיה ,הנרא ר"ד ,ותבל עדונש ינפל
בהז יטבצמ ונקתויש גאד ךלו ר"ד .רורחישה תמחלמ היורקה ,יברעה בושייה ןיבו ירבעה
והואיבהש ,םיבדנתמה ינש .ץראה תקולח לע ם"וא תטלחה לילב ורבשנש ויטבצמ תנוכתמב
לעמ םשריג .םהילא רכנתה .בחרה םכויח תא איפקה אוה .םילוח רוקיב ורקבל ואב ,ןאכל
ינא .םידוהי וליצה .םכל וכל .המלש םכתווצמ ,םכחור לופי לא" .םריזחה ,תכלל ונפשמ .וינפ
."םכיתויוכזמ לוזגל יתיצר אל .םילשורי תא ליצא

,הלוח ידגב שובל אוהשכ חבטמל סנכנ ,וינפל ולבלבתנ תולילה וירחאלש הלילב וא ,הלילב וב
אציו התחמ לטנ ,ראווצ לא הרושקה האלולב הנותנ סבגב ודישכ ,ןבל קולחו הנבל תפנצמ
ריעה לא ,ופי רעש לא .ץורי ןוויכ הזיאל ,ההת ,דמע ופי בוחרב .םילוחה תיב תא יאשחב
תולובכ םהב םילבכה לע תורשרש ףיסוהל רוסא .אב רוגיש תא .ליצהל שי התוא .הקיתעה
.םינושארה ףרוחה תוליל ,היה רק הלילה .וכרד לע לשכ ינבא םישל היה רוסא .לאוגה ילגר
םד .רוצע .םלוע לש ונוביר .םימידאמ - ולש ירבעה בושייה ימש תאו םימשה תא ופיצה םיננע
תיחשמל לבא הלוהות ךב םישא אל - ?האושה םדב ףא הוורנ אמצה ןיא .ןיטשמה התש בורל
רצע אל שיא .ופי רעשל דע ץרו הקירה ותתחמ טישוה !ברח תוהקהל חוכ יב ןת !ףרה - הווצ
דמע ינויצה סרגנוקה ימיב .בושו ךולה ועסנ םייטירב םילייחו תוירי ועמשנש יפ לע ףא ,וב
.ןקז יל ןיאו לצרה ינא דציכ - ומצע לע המתו לצרה אוהש ןימאהו לזאבב לצרה רשג לע הלילב
רבח ותויהב .הבושתב רזוח לש וילוגלג לכבו םייופשה וימיב וחפיטו ולדיג ,לצרה ןקז לדיג זאמ
,ההובגה הנבלה תפנצמב ,הלוח ידגבב התע .ןמאנ ראשנ לצרה ןקזל .הניש אל אתרק ירוטנ
רזחוהש דע םויו הליל היה רוצע .םילייחה ותוא ורצע ופי רעש דיל .ןהכה ןורהא אוהש המיד
ותוא הריבעהו תודגנתהה תמוח תא הצרפ ונוחטיב םשל .הקעזוה ותב הנרא ."קדצ ירעש"ל
.םיחוטב ויהי ןאכ .דסומל ךומסב הנכיש ,יליל הטנאטה ,ותשא תא .הלפשב רוגס דסומ לא

ימיב םידבכנ םידיקפת ויה הנגהלו ירבעה בושייה ישארל ןכש .הלק התיה אל תאזה הצירפה
םע ,הלו ותשאל ,היבאל םוקמ תונפל ובריסו הנממו הילא םיכרדה תנכסו םילשורי לע רוצמה
ר"ד .התשע ותולדתשהו לדתשה ,הנגהה ישארמ ,רגייטשגרב ."היהש ימ" ,באה לא דובכה לכ
ישיאה ודידיו ולש הדובעה ןתונ היהש ימ - רגייטשגרבל אלו ותבל אל חלס אל היטפש לאוי
ם"ואניבל םדי םינתונ ךכב .שדוקה ריעמ והואיצוהש לע םהל חלס אל - רתויב בורקה
ודימ ואיצוה .ךריע םילשורי ,םילשורי .המויק תמחלמב הבו המע וניא ןטש השעמ .םילשורי
דוגינבו הזרת ןוצרל דוגינב אשניהל ולכויש ידכ ותוא םיקיחרמ םהש םהב דשח .התחמה תא
הרכנתהש ,ותדיחי ותב ,וילע הבוהאה ותב ןיבו וניב ,חצנה ריע ןיבו וניב רשקה קתינ .ונוצרל
תא רגייטשגרב אשנ םינשה לכ .דוד תיבמ רצנ - רגייטשגרב ןיבו וניב רשקה קתונו ,ותעדל ,ול
ויתוצע .ותעד תויפש ימיב ורכש לע אב םנמא .ויתוכופהת לכב .ינואגה שיאה לש תעדה ישוביש
.םימותו םירוא ול ויה


ישגרו ,םילשורי לא הבהא ימינ לייכל עדוי ימ .תעד ףורט ןואג לש שפנ תוחוכ דומל עדוי ימ
ימ .ברחית אל םילשורי .סרהמ ,קותינמ ,רוצממ הליצהל וחוכב קרש ומצע תוחוכב הנומא
איה ותואיצמש יוויטקייבוסה ימינפה ונויגה בחר המ .והומכ שיא לש המרעה המוצע המ עדוי
תללוצל המד אוה .םושה תפילקכ איה תיוויטקייבואה תואיצמה וזו ,הנוילע תואיצמ
התוצרב ;פוקסירפ-ןיע הלו םינודיזה םימה תחתמ הל הטשה ,תתחשמ ינפב ףא תניירושמ
םיירפסמב .ןיליפתב רטעתהו תילטב ףטעתה ,םימל תחפצו ןוזמ ומצעל רגא .ץוחב המ האור
ךלה ןורשב .םילשוריל תולעל ךרדל אצי לימרתבו לקמבו - דיב רבש ול המ - סבגה תא ךתח
והולעה .םויב ךלה - קיחרהשמ .וירחא ופדרי ותשאו דסומהש ששח .אבחתה םימיב .תולילב
,ביבא-לת ופי לובגב ול הברא .ול הברא םיכרדה תנכס .אשמ תוינוכמ יגהנ ,תולגע ילעב
םהב ,ושפנ תא ןיזה םהב .וכרד השע םיסדרפ ךותב ,תוירי ןיב ,תולילב .ךרדה לכב ,רוזאיב
אל תויריה .והוליגש ינפל םהב שח םהילע הלעשכ .םיבראמב םיבראמ ומחלנ םהב .ןכתסה
,בוש אבחתה םויב .ךרד ןפצמל ול ויה רמתימה ןשעהו םירעוב םיתב לש שאה .והודיחפה
ותמוק .תושפנ תנכס ,הלגתנ תחא אל .תועטבו ןווכמב ויתובקע לע רזח תחא אל .העת תולילב
'ה" .ששח אל וחוכל .וייחל ול ודמע ונועגישו הלא .השודקו רדהו דוה ורמא וינפ תוזח ,ההובגה
הכזי םאו ,הצרנ ונברקש ןמיס הז היהי ,םילשורי תשודק לע תומת ושפנ םא ,"חוכ ףעיל ןתונ
הפשאב רבנ הלמרב .םימיה דיתעל ירה ,רתלאל אל םא .הליציש ירה - םלש הירעשב עיגיו
- שאה .תרוטקה ןשע ןשעה ?שאב אלו ןשעב המלו .הרישכה - ןשעב התוא ריבעה .התחמ אצמו
ספתנ תחא אל .שא לע שא ףיסוי אל .המוח שא ,םילשוריל ךרדה תא תפרוש שאה .הרז שא
םליאכ .םידוהיה יטלשמ לש תודוס תולגל וחילצי ילוא .והוניע .והותימה אל ,ידוהיכ ,לגרמכ
תועבצא תא ווכהש תויווכה .ח"י--ג"י םיקרפ ,םילהת יקרפ ויתפשב למלימ .לוק רסחכ ,היה
תא ,וילענמ תא ,ונממ וחקל בהזה יטבצמ תא .ולומלימ וקיספה אל וילגר תועבצא תאו וידי
אל וינפב בצע .ףעפע דינה אל ,חנג אל .ןקז יעטק ושלת .ופוגל ושעי הככ .הרבככ ושע התחמה
תונמאנב דבע !וילע ןגת ךלמה דוד לש ותוכז .ונקז תיראש לא דריש םדה לא דירוה ריר .דיערה
לע ןתיו םדיב ללוהתיו םהיניעב ומעט ונשיו" :ויביוא דגנכ דמע ךלמה דוד םא !ויאצאצמ דחא
רסח ?ילא ותוא ואיבת המל ,עגתשמ שיא וארת הנה" ."ונקז לא וריר דרויו רעשה תותלד
."טלמיו םשמ דוד ךליו" "?יתיב לא אובי הזה ?ילע עגתשהל הז תא םתאבה יכ ינא םיעגושמ
;וב ללעתהמ וקספ אל ךא "ןונ'גמ" אוהש והואר םינעמה .וב המייקתנ אל שיבא לש ותרימא
.םעז יניע םב חלישו ודוקדק לא האירבה ודיב הדימצה אוה ,שאר לש הליפתה שולתל וסינ
.והבור תקב הליפתה לע הניגמה ודי לע הכיה יברעה .שא יניעכ וארנ םייפקשמ אלל ויניע
ןגמ קשנכ ןועגישה ול דמע ןכ יפ לע ףא .וב וטעב .תמ יכ ונימאה םינעמהו ףלעתה ,לפנ הכומה
השארל לעמ הב ףטעתהש תילטה .ומצע יפלכו ,תושבושמה ויכרדב ול םילכנתמה יפלכ ,ירקיע
.וילע וניגה ןה ףא ,ךרדב ותכלבו ומוקבו ובכשב ,הלילב אלו םויב אל ןריסה אלש ןיליפתה
ודיחפה ויניע ןיב תופטוטהו יוודב יברע תומד קוחרמ ול התוויש הערקנו הרחשוהש תילטה
.הכרבל ול ויה הרעסהו חורהו םשגה .ןאצ בלחמ והוקשה םיעור .תויחאלפ דוחייבו ,םיחאלפ
יזיז ,םינבא יקולח ,ףחי ,ץובב שדשיד .היתשל ול ויה םשגה ימ .וכרדמ לושכמ בורל ושריג
רדג ,םיסוטקק לש םיינרקוד םיצעב לקתנ .םיבאכב שח אלו וילגר ועצפ ,םיצוקו םיעלס
."םימשב יצע ארוב" קומע םשנ .םשוב חיר םחירב שח .םיבוהצ םיחרפ םיחרופ םיצעב ,סדרפל
והופדר םיבלכ .רותסמ ול ושמיש םיעלס יקיקנ ,וילגרמ תתשש םדה תא רצע ץובה .ךריב
,התיפ ול ונתנ ;שודק דחא ןקז והואר - והומחיר תויברעו וחרצ תולוגנרתו ונממ וחרב םינתו
.לצבו ןופפלמ ,הינבגע

םע יביוא ללש - ןתנ וילכ לאו םיזופת לכא - סדרפל עיגה ;הבגשנ הריש ול התיה םינתה תללי
העתנ .תודשה קריב וניחבה דוע ויניע .םילשורי ןעמל םיביבח םירוסיי .חישמה תומי .םשה
ןיבה .םימש רטמ הז היה וליאכ רתתסה אל .דמע אל .רצענ אל .םינוש םינוויכמ תוירי רטמב
יא .הלוע ,ךלהמ אוה - ךוותב - המחלמה ךותב .םילשורי לע תללוחתמ הארונ המחלמש
איגש לכמ הבגשנ ,הלעמל ,הלעמל .איה הלעמל הטמלש וז ףא הלעמ לש םילשורי ?םילשורי
ךרדה תא עדי אל ,העתיו ךרד אל ךרד ?העתיו ןכתייה .הלוע אוה הילא .חצנ תוממור ,םלוע
יניע אשא" .הלוע ינא "תולעמל ריש" .הל ביבס םירה םילשורי .תנכוש איה םירהה ןיב .הילא
םוני לא ךלגר טומל ןתי לא .ץראו םימש השוע 'ה םעמ ירזע ,ירזע אובי ןיאמ ,םירהה לא
אל שמשה םמוי .ךנימי די לע ךלצ 'ה ,ךרמוש 'ה .לארשי רמוש ןשי אלו םוני אל הנה .ךרמוש
דעו התעמ ךאובו ךתאצ רומשי 'ה .ךשפנ תא רומשי ,ער לכמ ךרמשי 'ה .הלילב חריו הככי
תשק האר ."םלוע אלמ ותרובגו וחוכש" .םיערה ."תישארב השעמ השוע" .קרב קירבה ."םלוע
האר דועו ."ורמאמב םייקו ותירבב ןמאנו תירבה רכוז" :האנהב ךריב ,הארש ול המדנ וא ןנעב
:וללפתה ויתפש ,וכריב ויתפש ."םיבשע ינימ ארוב" :ךריבו םיקירומ תודש

ילחג םע םינונש רוביג יצח .ישפנ הליצה 'ה .יננעיו יתארק יל התרצב 'ה לא ,תולעמה ריש"
ינא .םולש אנוש םע ישפנ הל הנכש תבר .רדק ילהא םע יתנכש ךשמ יתרג יכ יל היוא .םימתר
ריעכ היונבה םילשורי ,םילשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמוע .המחלמל המה ,רבדא יכו םולש
.ךייתונמראב הוולש ךליחב םולש יהי .ךיבהוא וילשי םילשורי םולש ולאש .ודחי הל הרבוחש
.םימשב יבשויה יניע תא יתאשנ ךילא .ךל בוט השקבא .ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל
ונילע םוקב ונל היהש 'ה ילול לארשי אנ רמאי ונל היהש 'ה ילול .זוב ונעבש בר יכ יננח 'ה ,יננח
לע רבע יזא .ונשפנ לע רבע הלחנ ,ונופטש םימה יזא ,ונב םפא תורחב ,ונועלב םייח יזא ,םדא
."םינודיזה םימה ונשפנ

.וליצה םירדרדימה םיעלסה שער .ורקענש םיעלס ופרג ,והופטש ,וילע ורבע םינודיז םירה ימ
רוויעכ .תוארמה תא םייפקשמה אלב ויניע ואשנ אל בוש .והורבע ץובהו םימהו לפנו הטס
ובג לע ,ונממ חקלנ והלקמ .םימחולה לע העמד ודירוה ,וכב םימשה .תוגופה אלב וכב ןה .ששיג
העור ,וילע השבתשנ ותעדש ןקז העור היה ויניעב .ולש ולקמ ול ןתנו ותוא םחיר העור .והורבש
ןיחבה אל .ששוח היה ,יופש היה וליא .רומח לע ותוא ביכרה יברע .לשוכ ,עלוצ ,םליא ,רוויע
םימעפל .יהמ תבש עדי אלו וילע ולבלבתנ םימיה .שמש ןיבו תורדק ןיב ,הליל ןיבו םוי ןיב דוע
תרטמ המו אוה ימ רכז אל .ןהילא ורדח רוא ןרק ,קד ןוליס ,ויניע תצקמב ורוא חרי לילב
לש םיסקלפר ןיעמ - הרכה אלב התשו לכא ילוא .היתש שקיב אלו ןוזמ שקיב אל .ותכילה
בוש ךריב םימעפל .תוינוצר - תעד אלב תוינכמה תועונתה ויה תאז לכב .תינוצר יתלב העונת
קירבה קרבה .םילשורי תא ליפשי אל ךא ,םירה קרפמ םשה .דמעו םער לע ,ךייחו קרב לע
.ומטאו בוש ורגסו וחומב


.ומיקה םינפבמ וא ץוחבמ והשמשכ םק .לפנשכ חנ .תופייעמ חנ אלו םיביוא ינפמ דוע רהזנ אל
הנגהה טלשמ תודמע תברקב םימושגה םירקבה דחאב עיגהשכ ,םינפ לכ לע ?ךלה ןמז המכ
ךלה .וב ורי .דמע אל ,רצע אל .דומעל ,רוצעל רמשמה ישנא ידי לע ארקנ בוט רה לש תוימדקה
,לצעה ,בוצעה ,רופאה רקובה ,םשגה .והוגרהש רמשמה ישנא ורבס .לפנ ,וב ורי .םירויה לא
?יברע לגרמב .ועגפ ימב תעדל םתונרקס תא וקיתשה ,םתייאר דעבמ ומסח ,םייאמה טקשה
לעו םהילע סח אל הז .טלשמה דקפמל וחוויד .רקובה לע םיסכמ םיננעהו תדרל ףיסוה םשגה
ילוא .ועגפ ימב קודבל םהילע דקפו - דגנכש תוירי ונימזה םהיתוירי אמש - םתאריו םתולצע
לטומה לא ולחז ,רמשמה ישנאמ םיינש ואצי .תועידי ותועצמאב גישהל רשפא ילוא ,עצפנ קר
תוילטו תילט ידירש ,םורע טעמכ ,ןבא ילגרל ןקז בכש הנהו .םוחטבא םירחא .ץראה לע
תוצבצבמ תוישרפה ,הכועמו העורק שאר לש הליפת .דלש ימורעמ ,וימורעמ תופטוע תונטק
תא תופטוע תונטקה תוילטהמ תצקמ .תויציצ ידירש .תוקוחמ תויתואה .םירפתה ןיבמ
תורצק ןהש תורעש החמיצש ויחל לע תחנומ שאר לש הליפתה .דייוגמה ,קמוצמה וראווצ
הכרכנ העוצרה .הפוקשה תדייוגמה דיה ףכ בג לא הדרי די לש הליפתה .ךוראה ןקזה יעטקמ
,וינפמ קלחב ערקנ ורועש ,עוצפה ןקזה .הפופכה ועבצא לע - "ךיתשראו" דימצכ ףכה די לע
.הרצע םתבשחמ .המהדת .רחריח .רועפ ויפ .ןלוכ טעמכ וכוה ויניש .תועוסש ויתפש
תוננובתמה ,תודורטה םדאה תובשחמב תובישח לכ ןמזל ןיא .תרפוע הקצונ םהירביאב
לע .המכו המכ תחא לע - חרקכ תואופק וא קתשמ אלכב תולוענ ןהשכ ,והשלכ ןיינעב תוקומע
ועינה אל .םנימיל ןטסהו עברא לע םהמ דחא לכשכ ןקזב וננובתה ןמז המכ םיינשה ועדי אל ןכ
תא הכיתה הכובמהש דע ,תאזה הנושמה העפותה יהמ לואשל הזב הז ולכתסה אל ,שאר
חתמה רתימ .תישפנ תרומרמצ הזחא םהינש תא .רוקמ ודער םהו חרקה תא הסמה ,תרפועה
.והואכיד םילשורי רבע לא ךומנ וטשש םירופאה םיננעה ךא ,קוחצב םהינש וצרפ םואתפ .עקפ
אלה ?המ ונדוע - ונדוע םא עומשל ונזוא םישל ןווכתה ,בכושה לע לפנ םיינשה ןמ דחא
ןופצמ ירוסיי .קפס ןיא .ינוהמת ןקז ידוהי .ותוא םירהו ורבח וכשמ .לבלבתנש אלא .רחרחמ
וניא בלכ ,רעונ וניא רומחה ,ארוק וניא יווכשה .םירהב שחר ןיא ,טקש .ססוג .וב ועגפ .םהל
.חרצו םתוא רבע ברועה קר .ונושל ץרוח

."?וב השענ המ"
."ותוא חקינ"

הדמעה לא והואיבה .םינטסה ינש תא אשנ רחאה .בגה לע והאשנ םיינשה ןמ דחאו והומירה
"הרבחה" תא ןתנ אל ,םיטרפל הדקפמ לאש אל תונרעה תא םיהדהל אל ידכ .תימדקה
לכ תא שבחו וקדב שבוחה .טלשמה תדקפמ לא וריבעהו ומע קסעתהל ,הומתל ,וב ןיינעתהל
תבר התיה הלודגה הלאשה .םהל חוור .רודכ לש העיגפ התיה אל .השיבח ךירצכ ול הארנש
וניאו ןאכל עיגה המל ?היחיה ?ותואירב בצמ המ ?ול וללוע המ ?ןאכל עיגה ךיא ?אוה ימ :םינפ
ןאל .רקיעה הז ?וב השעיי המ ?יח עיגהל תחלצה ךיא ? ןאל ? ןיאמ .תומצעו עורק קש אלא
קוקזו עצפנש םחול לככ רבעוי !הלאשה המ .לופיט יאנת ןאכ ןיא ?וב לפטי ימו ותוא ומישי
ימ רמא .ותוא לטלטל רתומ םא עדוי ימ ,רבח לש םוקמ רסחי ?ונלש הרבעה יאנתב .זופשיאל
הז ,ןיליפתהו תילטה תוכזב לצינ אוה .הרזע ול שיגיו ותוא קודביש אפור ןימזהל ךירצ ,רמאש
- הזכ שיא :רקיעה .םירבד ונל רפסל לוכיו האר חטב אוה .הרכהה תא ול ריזחהל ךירצ .רורב
,ותויחהל ךירצ ,דרטמ-דרטמ .דרטמ אוה .תעדל רשפא יא - םירהה ןוויכמ אב אוה .הלוגס
תא שבלוה ,תורשפאה היהתשכ ,םילשוריב םילוחה יתבמ דחאל רבעויש דע .וקיזחהל ,ומייקל
םילוחה תיבל והולעיש דע בוט רה יתבמ דחאל רבעוה .והוניזהש המב ןוזינו שבלוהש
.בשי םלועל טומי אל ןויצ רהכ 'הב םיחטובה" :למלימ .רביד אלו ויניע חקפ אל .םילשוריב
."םלוע דעו התעמ ומעל ביבס 'הו הל ביבס םירה םילשורי

רכש םינב 'ה תלחנ הנה" ."לארשי לע םולש - ןואה ילעופ תא 'ה םכילוי םתולקלקע םיטמהו"
ושובי אל ,םהמ ותפשא תא אלמ רשא רבגה ירשא .םירוענה ינב ןכ רובג דיב םיצחכ .ןטבה ירפ
."רעשב םביוא תא ורבדי יכ

םיעמשנו למלממ אוהש הלא םיקוספש ורמא ,עמק ,הלוגס אוה ינוהמתה ןקזהש ורבסש הלא
םינווכמ - הנבהה לע םישקמ םיינישה רסוח ןכו העוצפה ונושלש יפ לע ףא - ידמל רורב
םשו תיבה לא רס יונפ היהש ימ לכ .םדעב ללפתמ אוה ;רושיא ,דודיע ,הכרב יקוספ ;םהילא
,ינודא" .הרשייל היה רשפא יא ,הפופכ הראשנ 'ךיתשראו' לש עבצאה .ושאר לע ןקזה לש ודי
."דומעי ימ ,ינודא ,הי-רמשת תונווע םא ,ינונחת לוקל תובושק ךינזא הנייהת הלוקב העמש
םולכ ואיצוי אלש ידכ ויה תולוענו רוא ןרק ןכותל רודחת אלש ויה תוצווכמ ויניעש אוה
.תועמד וליזה - ךכב ודמע אל ,ןברקמ


הבצוהש ,הטמה תגולפ לש לסנטסב ןואטיב ךרע אוה ."הנגה"ב הרבסה ןיצק היה רבחמה
ףיסומ היה - תרבחמב - הכירעל יתורפסה רמוח תא ול איבהש רשקה שיא .בוט רה טלשמב
רופיסה לש ומשור תא תוארל שקיב ;ךייח .ףיסוה אל םעפה .בתכבש םירבד לע הפ-לעב
.יוויטקלוק רופיס ,ינוהמתה ןקזה לע רפסמה

."?אוה ןכיה"
."'םילוח רוקיב'ל ותוא איבהל ונחלצה םויה"

,"טסופ ןיתשלפ" תיב ץוציפ ירחא םא .בוט רהל ןקזה העתנ ןמז קרפ הזיאב רכוז וניא רבחמה
.ןואכיד יקרפ ,םיקרפה ןיב הז היה .ה"לה תליפנ ירחא םאו ,הדוהי ןב בוחרב ץוציפה ירחא םא
לש םתליפנ לע - סקילפ ז"ממה ןגס יפמ ועמשו הרבסהה יניצק וסנכתנ ובש ברעה ול רוכז
,םביתנב העת ןקזהש לוכי .ןויצע שוג תלצהל ךרדב םשפנ ובירקהש םירחבנה םירוחבה בטימ
,םילשוריב התיה הנוכת .הליל ותואב םאו ןכ ירחא םאו םשה שודיק לא םתאצל םדוק םא
שרגמב .םימימת תונברק - םיתמה ירדח .םיעוצפ ואלמ םילשוריב םילוחה יתב ,תויווג ףוסיא
ישנא חצר ימיב הז היה ילואו .םילפונה תא תינמז ורבק "קדצ ירעש" םילוחה תיבל ךיישה
תוריישב םילשוריל םילועה וחצרנש תוחיצרה ימיב - ילואו ,"הסדה"לו םיפוצה רהל הריישה
.דלאס הטיירנה הדסייש רעונה תילע להנמ ,טייב סנה תוריישה תחאבו ,תוניירושמ

ןיא ,ןואכיד ןיא ,המואב לבא ןיא .ךכל הפיצ ומכ רשקה שיא .דיה בתכ תא חינה רבחמה
םיקרופו םיערופל םיעייסמה םיטירבה לע סעכ ןיא ,הדרח ןיא .ןקזה קר .לוכש ןיא ,תונוסא
העווז רופיס ןיא וינפלש דיה בתכב ,ברק ירואיתו םימחול תורובג ןיא ,ידוהיה ןגמה קשנ תא
.ןקזה לע רופיס ותוא לשב ותמישנ רצע ומכ םלועה .םללגב גופנ שונא בלש דע

יברוע ילודגמ היהש ימ ,השבתשנ ותעדש ןואג ,הנרא ר"ד לש היבא ?ןקזה אוה ימ עדוי התא"
לא עיגהו הבושתב רזח .ינשה יטסילאיצוסה לאנויצנרטניאהו תונויצה יגיהנממ ,הניווב ןידה
ונממ דרפנ אלו ינויצ ויניעב היה יולב השמ ברה .םינויציטנאה ,םיינוציקה אתרק ירוטנ
לש םטילקרפכ זעונ ,ירוקמ ינוהמת היה .רטפנ םשו ץראל ץוחל הנש ינפל הנורחאה ותגלפהב
ילכלכה וצעוי - ץראבו .התלודגב "סקינפ" חוטיב תרבהל יטפשמ ץעוי היה .םיילילפ םיעשופ
םג םא יכ ,םירישעה רישעכ קר אל ריכמ יאדו התא ותוא .רגייטשגרב עשוהי לש יטפשמהו
."ךכ ידיל עיגהל ותוא ונתנ ךיא ."הנגהה"מ

שפיח .הדמעל "הנגהה" תדמעמ דדנ .ןואטיבה לש דיה יבתכמ די בתכ םוש ךרע אל ברע ותוא
בג .הרתיא ,ןהכ ןורהא ,"םילוח רוקיב" להנמ .התוא שוגפל חילצה אל רבחמה .הנרא ר"ד תא
םילוחה תיבל איבה הברה םיפסכ ;התמורתו ודי גשיהמ הנהנ ,"קדצ ירעש"כ "םילוח רוקיב"
תב הזרת ר"ד ויה רורחישה תמחלמ ינפל .הסינכה רעשב ושגפנ הנרא ר"דו רבחמה .שיאה
.םיילוח ימיב רבחמה ידליב ולפיטש םידליה תואפור איהו םירה

."םוקמ לכב ךיתשפיח"

ר"ד יבא ,רגייטשגרב םע התנותחל רבחמה תא הנימזה ןקזה לא ושגינש ינפל ,"?עדוי התא"
לוקה תמצע .הקיזומ תועצמאב אפרמה ןד ןב םש לע םילוחה תיב תלהנמ ,םירה תב הזרת
.רורחישה תמחלמב ברחנ םילוחה תיב .םיעבצ תנרקהו

הב התיה ;הנממ ץמש גישי אל ,היבא תא התוארב םישנב הפיה לש הינפ תעבה רואית לכ
,תופילח הינפ ורמא הלא לכ .דרטמ ,זגור ,האילפ ,תונמחר ,באכו רעצ ,בא לא הצירעמ הבהא
.וז תא וז ופפחו העבה הפדר העבה .דחי םלוכו הז רחא הז

."!!! הפאפא

.ויניע בוש םצע .סעכב וילעמ הכילשה דימ ךא .הקשנו הדי ףטח ,ויניע חקפ ןקזה

."?יליל הטנאטה הפיא ?הלא ךל השע ימ ?ךמצעל תללוע המ"

:הדי ריסה .ןודזב וב וללעתהש הניבה .ותוא הפטיל ,ויעצפב הננובתה ,ותוא הששימ

םהינש ועדי אל זא .תיאניו תינמרג - םתחיש ,"ילגרו ידי תלבכ ,אלכב יתוא תאלכ ,תודרמ תב"
להקהו הזגפה הליחתה "תוכרב עבש" םויס םע .התפוח תחת הייחל לע הל רוטסל באה דיתעש
,רבחמב לכתסה ןקזה .עבק המו וקדב םיאפורהמ ימ עדוויהל הללה התע .םיטלקמה לא ץופנ
הנעמל םירוסייה לכ !רמואכ ויניע בוש םצע ."םילשורי ןעמל הנזוא טה" :הארנה יפכ וריכה
.הרובעבו