רשהו רישה - "תוכלמ רתכ"

ףסוי ןב הירא

ד/ג"נשת ,ה"כ עובמ


ותריטפל הנש םישיש תאלמב ל"ז ףסוי-ןב ילתפנ 'ר ירומ יבא לש ורכזל שדקומ

דואמ יתרחא ינא"
...איבנו ררושמ שדקמה ןמזב תויהל יל היה ןוכנ ילוא
"...יקולאה לוריבג-ןבא םע דרפס ץראב וא
(ג"סק 'ע הנומאהו גורטקה רפס גרבנירג .צ .א)

אובמ
הריציו הבגשנ תיטויפ הריצי איה וז .הנימב תדחוימ הריצי הנה "תוכלמ רתכ" ג"בשר תריצי
הלענ שפנ תוכפתשה יוטיב ידיל האב ,ג"בשר לש םייתדה ויטויפ רתיבכ ,הב ,תחאכ תיפוסוליפ
.חצנהו םייחה לש תורוקמה רוקמב - תוקלאב קובד ומצע שיגרמה בהלנ ןימאמ לש

לש תיזיפטימה תוגהה לש ,יתטיש רואית אלא ,הז רפסב ונינפל תיטויפ הריצי קר אל םלוא
תולעל התורשפאב ןיא תוגהו טויפ לש הגיזמש םירבוס ונייה הרואכל .יטויפ שובלב ג"בשר
תיפוסוליפ םלוע תפקשה עיבהל רבחמה תפיאש םולכ :הלאשה הלעתש עבטה ךרדב .הפי
תא לובכת אל םולכ ,הגוהה לש תוגההו .הריציה לש תיטויפה הרוצב םוגפת אל ותריציב
,וזה הלאשה ררועתת תיטויפה הרוצה יבגל קר אל ךא ?טויפב ובל תא ךופשל אבה ררושמה
תיטויפה הריציב .דרפה אלל הזב הז םה םירושק ןכותהו הרוצהש רחאמ ,הנכות יבגל םג אלא
ויטפשמ שובלב שבלתמ תיטויפה הריציה ףוג ןיא .םידרפנ תודוסיכ "הרוצ"ו 'ןכות" ןיא
.ונכותו רישה ףוג םה םה ויתולמו ויטפשמ אלא ,ויתולמו

תודוסי תא וז הריציב אטבל חילצה ג"בשר יכ תעדל חכווינ "תוכלמ רתכ" הריציב ונארוקב
.םהיניב האלפומ הגיזמ ידיל איבהלו ותוגה תודוסי תאו ותריש

לוכה - הלמה תרוצו ריבחתה ,לקשמה ;תימינפה היציזופמוקה ,תירישה הפשה יעצמא לכ
הלענה הרוצב ג"בשר לש תיתדה םלועה תפקשה תריסמל "תוכלמ רתכ" דחי םידחאתמ
.רתויב

.הנכותו הייפוא - "תוכלמ רתכ" הריציה
רבוע אוהש ינפל ,החיתפב רבכ .ויראתו 'ה תודימ ,תוקולאה רואיתב ותריש תא חתופ ג"בשר
,ארקמה תורפסמ תובר ןושל תועבטמו םיבר םייומיד וז הרישב םירכינ .האירבה רואיתל
תעדוי ישפנו ךישעמ םיאלפנ" ורמואב ותריש תא חתופ ג"בשר .םילהת ירומזממ דוחייבו
אובמכ םילהתב אב הז קוספש דועבש אלא ,די ,טלק םילהתב בותכה ןושל הז ירהו "דאמ
םילגתמה 'ה יאלפ רואיתל אובמכ הז קוספב חתופ ג"בשר ירה ,םדאה תאירב אלפ רואיתל
.חכונ ןושלב 'ד לא ותונפב ,ויתודימו 'ד תוהמ תא ךליאו ןאכמ ראתמ ג"בשר .הלוכ האירבב
רתכ" הרישה לש התוהממ קלח והז אלא ,אדירג טושיקכ וא ינונגס ןיינעכ הז רבד תוארל ןיא
לכב טעמכ איה 'ד לא היינפה הבש ,וז הרישב .רצויה לעו הריציה לע ונדמלל האבש ,"תוכלמ
רתיבכ ,םנמא .תדמתמה ותברקבו ותוחכונב ררושמה תשגרה תפקתשמ ,חכונ ןושלב היתב
םע קבאמה ,תיפוסוליפה המגמה וז הרישב םירכינ ,דרפס לש רהוזה תפוקת תוריצי
ינש דצמ םלוא .היפוסוליפה םע לארשי תנומא תא גזמל ןוצרה תאז םע דחיו ,םיפוסוליפה
תעבונה הריצי ונינפל אלא ,דבלב רקה לכשב הרוקמש תינתלכש הריצי וז ןיאש וז הרישב רכינ
תא אצומש ,הז הברק שגר .וארוב יפלכ ררושמה שיגרמש הזע הברק תשגרהמו זע יתד שגרמ
תא וראתב ;התוא םעפמו הלוכ הרישה לכב ינשה טוחכ רבוע ,חכונ ןושלב היינפב םג ויוטיב
דוד תכרבב בותכה ןושלב ושמתשהב ,'ד לש ופקותו ולדוג רואיתב ררושמה ליחתמ 'ד תודימ
אשנתמהו הכלממה 'ד ךל ,דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלודגה 'ד ךל" (אי ,טכ ,'א י"הד)
יתוהמ לדבה ןויצבו 'ה לש ותלודג רואיתב ךישממ ררושמה ."דובכהו רשועהו שארל לכל
לש תילילאה הסיפתה ןיב ידוסיה לדבהה חנומ ירה הז רבדב) םארובל םיאורבה ןיב םייקה
םדאה ינב ןיב ידוסיו יתוהמ לדבה האורה ,תילארשיה הנומאה תסיפת ןיבל וביטו לאה
ודיעי הטמו הלעמ יאורב ךל" :ורמואב ,(דבלב הגרדבש לדבה ,יביטלר לדבה אלו ,םיקולאהו
.('ד 'מע האר) ."דומעל וננויער ואלנ הדוסב רשא הרובגה ךל דומעת התאו ודבאי המה יכ
דסחה ךל" :ורמואב 'ד לש דסחה תדימ תא ראתל ררושמה רבוע 'ד לש ופקותו ותרובג רואיתמ
.('ו 'מע) "ואריל ןופצה בוטהו ךיאורב לע רבג רשא

ודסח תא תאז םע דחיו וקזוחו ופקות תא - 'ד לש יבטוקה ויפוא תא ררושמה ראית הז ןפואב
'ר תעד) ותעדלשו ןנחוי 'ר ואטיבש ידומלתה ןויערה תא ררושמה אטיב ךכ .ויאריל ובוטו
אצומ התאש םוקמ לכ"בש ,אוהו ,םיבותכב שלושמו םיאיבנב יונשו הרותב אוה בותכ (ןנחוי
.(א"ע ,אל הליגמ ילבב) "ותונתוונע אצומ התא ה"בקה לש ותלודג

לע תיקולאה החגשהה רבדב הפקשהה יוטיב ידיל האב ולא םיטקפסא ינש יפ לע 'ד רואיתב
.םימחרהו דסחה ךרדו ;ותרובגו ותלודגמו 'ד לש ותוכלממ תעבונה ,ןידה ךרד - היכרד יתש
ךרד לע ,('ו 'מע) "ךיאריל ןופצה בוטה"ו "ךיאורב לע רבג רשא דסחה ךל" ררושמה רומאב
לש וז ךרד תוכזב קר יכ ןויערה תא אוה עיבמ (ד ,זיק םילהת) ודסח ונילע רבג יכ בותכה
ןידה תדימ יפל םב גהונ ארובה היה ול יכ ,שונא ינב לש םמויק ךשמה רשפאתמ החגשהה
.םמויקל דוסי ןיא יזא ,דבלב

תושגנתהל ג"בשרה עיגמ ךכב ונודבו ,םלועה תאירבב ןודל ג"בשרה רבוע החיתפה רחאל
תא םיברעה םינוטלפא-ואינה ,עודיכ ושבכ תידרפסה רהוזה תפוקתב .היפוסוליפה םע הלודגה
.םתרותמ תצקמב עפשוה ג"בשר םגו ,תובבלה

תשרפ ןיעכ הווהמ ,האירבה תיעב וז היעב וליאו ,תטעומ ךרד תרבכ קר םמע ךלה ג"בשר םלוא
יפל .םכרדל תדגונמה ולשמ ךרדב הנופו םכרד תא ג"בשר שטונ הבו םיכרדה םיגלפנ הב םיכרד
פ"ע) לאהש רחאמ ,לאה ןוצר י"ע רצונ אלו ןומדק אוה םלועה :תינוטלפא-ואינה היפוסולפה
.ףוס ןיאמ תעבונה תוליצא י"ע רצונ םלועה .האירבה יבגל ןוצר לכמ רדענו ררחושמ (םתפקשה
ןוגכ הפקשה לבקל היה לוכי אל ןבומכ ג"בשר .תינכתו הרטמ רדענ םוקיה םתרות יפ לע ןכלו
תאירב תא "תוכלמ רתכ"ב ראתמ אוה ןכ לעו ,תודהיה תפקשהמ הקוחרה ,האירבה לע וז
םושמ .תינוטלפא-ואינה הלוכסאה תפקשהמ ברעממ חרזמ קוחרכ םיקוחרה םיגשומב םלועה
וכרדבו ותרישב עפשוה ,לוגדה ררושמהו ףוסוליפה ,ג"בשר יכ עובקל הגשמ הז היהי תאז לכ
תינוטלפא-ואינה הלוכסאהמו ב"הי לש תיברעה הרישהמ ,תירכנה ותביבסמ קר תיפוסולפה
תולאשההו תורוצה תא טלקש םנמא רשפא .םייברעה םיפוסוליפה ברקב תע התואב החוורש
וירפ" תניחבב היה ןכ ותושעב ךא ,תירכנה ותביבסמ םימיוסמ םייפוסוליפ םיחנומו תויטויפה
הנכותב איה ,"תוכלמ רתכ" ותריצי דחוימבו ויתוריצי לכש רחאמ ."קרז ותפילקו לכא
תידוהיה הריציהמ ,הנושארבו שארב ,ותריציב עפשוה ג"בשר .תירוקמ תירבע התוהמבו
ותריציב דחוימב תרכינ הברה םתעפשהש ,םילהת ירומזממ דוחייבו ך"נתהמ - תירוקמה
ןוגרעה ,םיקולאה חור תבשנמו תמעפמ ,םילהת ירומזמבכ ,וז ותריציב ."תוכלמ רתכ"
הברק ישגר .םייח םיקולאב גייס אלל תוקבדהו םותה תאלמ ,הברקה תשגרהו םיקולאל
תאז לכב ."תוכלמ רתכ"ב הרישה יתב לכב ןכותהמ ןהו הרוצהמ ןה ,ונל םילגתמ ולא תוקבדו
האירבה רואית םע ,תינוטלפא-ואינה הלוכסאב םלועה תאירב רואית ,תומיע י"ע ,םג חכונ
.ג"בשר תריציב

.ונממ לצאנ םלועה אלא ,םלועה תא ללכ ,ארב אל םיקולאה ,תינוטלפא-ואינה הלוכסאה יפל
.םלועל סחיב טלחומ ילטנדנצסנרט אוה לאה וז הירואית יפל

יבגל לארשי תרותו תודהיה תפקשהל תדגונה ,וז ןוגכ הפקשה לבקל ןבומכ היה לוכי אל ג"בשר
ןמ שרפומכ ארקמב םנמא ראותמ לאה .םוקיל םיקולאה סחיו תוקולאה גשומ ,האירבה
ויפוא םע דחי רמולכ ,ונממ לוטנ וניא תאז םע דחי ךא ,ונמיה הלעמל דמועו םלועה
וז ותוהמ תא ואטיב ל"זח רבכ .יטננמיאה ויפוא םג ארקמב ראותמ 'ד לש ילטנדנצסנארטה
םאטבב .(א ,ט תוכרב ,ימלשורי) "ונממ בורק ןיאו קוחר הארנ ה"בקה" יכ םרמואב לאה לש
לכב וניקולא 'דכ וילא םיבורק םיקולא ול רשא לודג יוג ימ יכ" יארקמה ןויערה תא םג ךכב
.(ז ,ד םירבד) "וילא ונארק

.(דועו 'ג והיעשי) 'ד ייוניכמ דחא םג ונהש שודק - גשומב דוחייב אטבתמ 'ד לש יבטוקה ויפוא
םלועב ונוצר תא לעופל איצומ אוהש תאזב הנושארבו שארב תאטבתמ 'ד תשודקש רחאמ
יתלב תוליצא לש חרכהב תעבונ הניא האירבה ג"בשר לצא ךכ םושמ ,ונוצר יפ לע ארבנש
עירכמו בושח םוקמ ספות יקלאה ןוצרה ןיינע .ארובה לש יקולאה ןוצרהמ תעבונ אלא ,הנתומ
רמוא "םייח רוקמ" ורפסב ."תוכלמ רתכ"בש האירבה רואיתב ןכו ,ללכב ג"בשר לש ותוגהב
לכש אלא דוע אלו ,המכחה תילכת איה ןוצרה תרותו איה הכורא ןוצרה תשרפ" :ג"בשרה
בתכ אוהש הדבועה םג דיעת הזה גשומל ג"בשרה סחייש תובישחה לע ."וז הרותב איה הרות
עיגה אל רשא - "היוהה תלועו עפשה רוקמ" םשב הזה אשונה לע תדחוימ הריצי הארנה יפכ
.ונידיל

תלצא ךתמכחמו" :"ןמזמ ץפח" םשב ג"בשר והנכמ ,יקולאה ןוצרה לע ורבדב ,"תוכלמ רתכ"ב
באושו ןיאה ןמ אצויה רואה ךשמהכ ןיאה ןמ שיה ךשמ ךושמל ,ןמאו לעופכ ותמש ,ןמזמ ץפח
.(גכ-אכ 'מע תוכלמ רתכ) "ילכ ילב לכה לעופו ,ילד ילבמ רואה רוקממ

ועיבה ךות יקולאה ןוצרה לע רובדה תא ג"בשר ביחרמ "םייח רוקמ" יפוסוליפה ורפסב
:ורמואבו רוריבב ותוא ראתל תלוכיהמ תוגייתסה
לעופה ,יקולא חוכ אוהש ,בוריקב וראתל קר רשפא ,ןוצרה תא ראתל אוה ענמנה ןמ"
שפנה תוטשפתהו ,ןותחתה דע ןוילעהמ טשפתמו םתוא רשקמו הרוצהו רמוחה תא
.(ח"ל ,ח םייח רוקמ) "לוכה תא גיהנמהו עינמה אוה הזה חוכהו .ףוגב

אוהו ,רמוחב התוכפתשהו ןוצרהמ הרוצה תאיצי הנה האירבהש ןויערה תא עיבמ ג"בשר
:ונושל וזו םימה תוכפתשהל התוא המדמ
רוקמהמ הרוצה תאיצי תרמוא תאז ,ארובה י"ע םירבדה לכ תאירבש רמוא יננה"
םרוקמ םימרוזה םימה תעיבנל המוד ,רמוחה לע התוכפתשהו ,ןוצרהמ רמולכ ,ןושארה
החונמ ילבו הקספה איה איהה תוכפתשהש אלא ,הגרדהב קלח ירחא קלח םתוכפתשהו
.(א"מ ,ה ,םייח רוקמ) "ןמז אלבו העונת ילב וזש דועב

םירכזנ רשא תורמאמה וא רמאמה ירה והז .רוביד וא הרמא םשב ןוצרה תא םג הנכמ ג"בשר
םג עודיכ ספות (סוגולה) רמאמה ןיינע) (ה קרפ ,תובא) םלועה ארבנ ןתועצמאבש הנשמב
רמולכ ,תלעופה הרמאה" ןייצמ ג"בשר ,(ינורדנסכלאה הידידי לש היפוסוליפב עירכמ םוקמ
לידבהל ןיאש שיגדמ ג"בשרש םשכ .(ל ,'ה םייח רוקמ) "הרמאה תרמוא תאז ןוצרהו ,ןוצרה
תוקולאהש רחאמ ,ןוצרה ןיבו לאה ןיב לידבהל ןיאש םג שיגדמ אוה ןכ ,ויראת ןיבו לאה ןיב
ןיא ירהש ,תוקולאה לש הנקויד תומד ,עודי ןבומב ,אוה ןוצרה ג"בשרה יפל .םה דחא ןוצרהו
אוהשכ ךא .תוקולאה לש הנוכת וא הלוגס אלא חוכב אוהשכ ותוהמ יפל ,ומצעל אוהשכ ןוצרה
אלא וניא ותלועפ םע" :ג"בשר ןושלבו ןושארה לעופה ןמ ןוצרה הנוש ,ותלועפ יפל לעופל אצוי
ךשמהב ריבסמ ג"בשר .(ט"י ,ד ,םייח רוקמ) ,דחא םה תוהמהו אוה אלא לבגומ אלו יעצמא
.האירבב ןוצרה דיקפתו ןוצרהו תוקולאה ןב סחיה תא "םייח רוקמ" ותריצי

לעופו 'דמ דרפנ וליאכ ןוצרה ,הריציה תעשב ךא ,םה דחא יקולאה ןוצרהו 'ד יכ עבוק ג"בשר
,הריציה ג"בשר לצא האב הז ןפואב .םלוכ םיאצמנה תא הכרדו ,תיללכה הרוצה תא ומצעל
,תינוטלפא-ואינה הלוכסאב הזש יפכ ,שממ לעופ לאמ תינתומ יתלב תוליצא לש חרכהב אל
ותאירב רחאל םג םוקיב לועפל הכישממה ה"בקה לש תישפוחו תינוצר הלועפב אלא
.תיקולאה החגשהב תאטבתמהו

ץוחמ וליאכ תאצמנו ,תיטנדצסנארט איה תוקולאה ,רומאכ ,תינוטלפא-ואינה היפוסוליפב
לע תודהיה תפקשהמ עפשמה ג"בשר .טשפומ גשומ ןיעכ איהו ,ןיטולחל ונממ הלוטנו םלועל
אטבתמה ,'ד לש יטננמיאה ויפוא תא שיגדמ אלא ,וז הרוצב הראתמ וניא ,תוקולאה רבד
.קדצהו ןידה תא וב תיתשהל הרטמב ,םוקיב תלעופה תיקולאה החגשהבו . יקולאה ןוצרב
,ישיא יתלב חוכב ספתנ תויהל חרכהב לוכי וניא ,הרבחה ןוקית אוה ותרטמש יקולאה ןוצרה
בשוחהו הצורה םצעכ ,םדאה ןוצר יוליגל המודב ,ספתנ תויהל ךירצ אלא ,הרכה ילב עינמכ
יפואה תא "תוכלמ רתכ" ותריציב ג"בשר שיגדה ןכ לעו ,םדאה תוישיא לש המיכסה יפל
לעופ אלא ,אדירג טשפומ גשומ תוקולאה ןיא יכ טילבהל ידכ ,תוקולאה לש ילנוסרפהו ישיאה
.וירוצי לעו ולוכ םוקיה לכ לע עיפשמו

תא הארנה יפכ ,וילע הררוע לאה לש ילנוסרפהו ישיאה ויפוא תא ג"בשר שיגדהש וז השגדה
,(שוריפב ג"בשר תא ריכזה אל יכ םא) ודגנכ תופירחב אצי אוהו ,ם"במרה לש ותודגנתה
:ורמואב
םירבד וברהו וכיראהו םיחבשב וצירמה רשא תמאב םואתפ ושעש ימכ אלו..."
'ד םהב וראיתו םתבשחמ יפל 'דל םהב ברקתהל םוצביק תוצילמו םורביח תוליפתב
ולא וניבה אל םהש רקחב ןורסח הז היה ,םדא ינבמ דחא םהב ראתי ,ולא םירואיתב
נ"ומ) "םתונושלל סרדמ 'תי 'ד וחקלו ןומהה לכשמ םירזה םיבושחהו םילודגה םינינעה
.(ט"י קרפ 'א קלח

.המשגהה תלאשל ם"במרה לש הרימחמה ותשיג העודי תידוהיה היפוסוליפה תודלותב
אוה ףוג אוה ךרבתי םשהש רמואה" יכ (ז ,ג הבושת 'לה) "הקזחה די"ב שיגדהו רזח ם"במרה
:ןושלה הזב ודגנ בתוכ ד"בארו ,ורודב דוע תודגנתה וילע הררוע עודיכ ם"במרה לש ותעד ."ןימ
תינושלה ותסיפת דצמ ףוג ותויה ןימאמה ,אוה ןכ הנומאה רקיעש יפ לע ףא ,םהרבא רמא"
ףסכו .ב"פ 'א רמאמ .םירקיע 'ס האר) "ןימ ותורקל יואר ןיא םטושפכ םישרדמהו םיקוספה
ינושב הניבהל שי ,ג"בשר תדמעל תדגונמה ,וז היעבל ם"במרה לש וז ותדמע (םש ,הנשמ
יתוגה יפוסוליפ יפוא םיאשונ ,םייתכלהה וירפס ללוכ ,ם"במרה לש וירפס ,םהיתוריצי יפואבש
דיה" לודגה יתכלהה ורפסל ותחיתפ תאש ם"במרה לש וז ותשיגל ינייפוא רבד .רקיעב
.'וכו ,תודוסיה דוסי :םייפוסוליפ םיחנומב חתופ אוה "הקזחה

םרקיעב םידעוימ ויה וירפסש הדבועה רואלו ,ם"במרה ירפס לש הז יפואב בשחתהב
דגנכ ותרוקיב ,תאז םע דחי ךא ,הנוכנ ,תיטמגודו תונורקע הניחבמ ,וז ותעיבק ירה ,םיליכשמל
ההובג הכ הגרדל עיגהל םילוכי םניא םעה ינבש רחאמ ,תקדצומ הניא םירחא םינטייפו ג"בשר
תומד ול ןיאו ףוג וניאש ימל ללפתהל לוכיש הגרדמל עיגמ םדא לכ אל .ם"במרה השרודש יפכ
,ויקולאל הליפתב תונפל ךרוצ ול שיש תעב ,ליגרה יתדה םדאל .ףוגה יגישמ והוגישי אלו ףוגה
.הימחרל תופצלו הילא קועזלו הילא תונפל רשפאש תיקולא תומדכ תוקולאה תא ראתל שי
."תוכלמ רתכ" לש דחוימה יפואה תמחמ ןכ םג תקדצומ הניא וז ותרוקיב

םג הב שיש תורמל ,הרקיעב תיפוסוליפ אל איה "תוכלמ רתכ" הריציה לש התוהמו התרטמ
רקיעב תאשונ "תוכלמ רתכ" ג"בשר לש ותריצי .ג"בשר לש םייפוסוליפה ויתונויערל יוטיב
,ןאכ תמגופ המשגהה ןיא ,ןכ לע רתי .לאב תוקבד ררועלו עיבהל התרטמו .יתד-יטויפ יפוא
.תאזה הרטמה תא קזחמו ריבגמ 'ד לש ילנוסרפהו ישיאה יפואה רואית ,ךפיהל אלא

ינונגסה רבעמה .םדאה אוה אלה ,סומסוקורקימב ןודל ג"בשר רבוע סומסוקורקמה רואיתמ
,ודיקפתו ותוהמ - םדאב ןדה קלחה לא ,האירבהו םוקיה רואית תא ללוכה ,םדוקה קלחהמ
רחאל קר ,'ד תלודג רואית תרזחב אטבתמ הז רבעמ .יתגרדה אלא ,ימואתפ רבעמ וניא
:'ד תלודג לש הזה םכסמהו רזוחה רואיתה

"הלא התאו ,םכח התאו ,לודג התאו ,םייק התאו ,רובג התאו ,יח התאו ,דחא התא יכ"

ג"בשר .(ח"ס-ז"ס 'מע) םדאהו לאה ןיבש טלחומהו יתוהמה לדבהה רואיתל ג"בשר רבוע -
:םדאה תולפש תא ראתמ

אלו ךלוה חור ,רבוע לצ ,המוד ןבא ,המלכ אלמ ילכ ,המדאה ןמ רפע ,המרו שוג ינאו
.(ח"ס 'מע םש 'ר) 'וכו 'וכו "בלה לרע ,בלה בקע ,בושכע תמח ,בושי

קר רבדמ ררושמה ןיא םצעב םלוא ,ויתונוועו ויתואטח לע ררושמה הדותמ ד"ל תיבב ,ךשמהב
תגזמתמ ,"תוכלמ רתכ" ג"בשר תריציב םג ןכ םילהת ירומזמבכ יכ ,דבלב ומצע לע
תיטויפ הליפתכ הרואכל הארנה ג"בשר תריציב הז קלח .ללכה תרישב טרפה תלפת-תריש
םדו רשב יושעה םדאה תשלוחב הנדה תישונא ללכ הריש ,ללכה תריש השעמל והירה תישיא
.תומדא ילע ודיקפתבו

דימת דעומ םדאה יכ ןויערה םצעב עבומ ובש ,ד"ל תיבב ג"בשר לש יודיווה תליפת רחאל
ג"בשר רבוע ,"המדאה ןמ רפע ,המרו שוג" ותויהו רוכעה רמוחהמ ורצוויה תמחמ אטחל
רוצי תאירב אלפ תא ג"בשר לש הז רואיתב .םדאה תאירבב 'ד ידסח תא (ה"ל תיבב) תונמל
תאירבב 'ד תלודג ןכ םג םיעבומ ובש ט"לק רומזמ תעפשה תטלוב ,הז אלפ לע 'ד תליהתו שונא
תא חבשל ואובב ,רומזמה ררושמ .םדאה לע תידימתה החגשהב אטבתמה 'ד דסחו . םדאה
:רמוא ,ללכב םדאה תריציו ותריצי לע וארוב

.ימא ןטבב ינכוסת יתוילכ תינק התא יכ"
,יתילפנ תוארונ יכ לע ךדוא
.דאמ תעדוי ישפנו ךישעמ םיאלפנ
רתסב יתישוע רשא ךממ ימצוע דחכנ אל
.(וט-גי טלק םילהת) "ץרא תויתחתב יתמקור

יתויה םרטו" :רמאי . ךכ לע וחבשל ואובבו םדאה תאירבב 'ד תלודג תא ראתל ואובב ,ג"בשר
ראתמ ט"לק רומזמ ררושמ .(ב"ע 'מע ,ה"ל תיב) "ינתיחהו יב חור תחפנו ינתמדק ךדסחב
הנאו ךחורמ ךלא הנא" :ורמואב םוקמ לכבו תע לכב תלעופה ויאורב לע 'ד תחגשה תא חבשמו
תירחאב הנכשא ,רחש-יפנכ אשא .ךנה לואש העיצאו התא םש םימש קסא םא ,חרבא ךינפמ
ותחגשה תא ראתל ואובב ג"בשר .(י-ה ,טלק םילהת) "ךנימי ינזחאתו ינחנת ךדי םש םג ,םי
באכ לבא ,ינתבזע אל םלועה ריואל יתאצ ירחאו" ורמואב חתופ וירוצי לע 'ד לש תידימתה
יאבבו .ינתעבשה ךיתומענמו ,ינתחטבה ימא ידש לע ,ינתנמא קנויה תא ןמואכו ,ינתלדג למוח
הרצ לכמו ,ינתדמל רסומו המכחו ,ינתלגרתו ךיתועורז לע ינתחקו ,ינתקזח ידמע לע דומעל
.(ג"ע-ב"ע 'מע ח"ל תיב) "ינתרתסה ךדי לצב םעז רובע תעו ,ינתצלח הקוצו

םידסחהו 'ד תחגשה תא דיחי ןושלב ראתל וירחא םיאבה םיתבבו ח"ל תיבב ךישממ ג"בשר
לכמ יתנטק" :רמוא ג"בשר .םהל םייואר שונא ינב ןיאש תורמל ,ויאורב לע עיפשמ אוה רשא
'דל השקבב הנופ ררושמה .(ו"ע 'מע ו"ל תיב) "ךדבע תא תישע רשא תמאה לכמו םידסחה
ותתב וז ותשקב קידצמ ררושמה .ןידה תדימ לע דסחה תדימ רבגת םדאה ינב תא ןודל ואובבש
תא עיבהל ידכב ,ותומ דעו וארביה עגרמ וייח ךלהמו ,וביטו ותוהמ ,םדאה לש םלש רואית
יכ םדא ןבו ונרכזת יכ שונא המ" :םילהת רפסב רתויב הבגשנה הרוצב אטובמש ןויערה
.(ה ,ח) "ונדקפת

םנהש םייחה - םהיעגפו םהיתושלוח לכ לע םדאה ייח תא ןמא טעב ראית ג"בשרש רחאל
תילכתה רואיתל ררושמה עיגמ ,תוירמוח תואנהל תופיאשו םיעגפ ,תורצ לש תלשלש
אוה 'ד ימחר תא שקבל ררושמה אובב ,ה"ל תיבב .םדאה ףואשל ךירצ הילאש תיתימאה
:רמוא

ךימחרל ליחוא אל םאו"
?ךממ ץוח ילע סוחי ימ
לחיא ךל - ינלטקת םא ןכל
ינועל שקבת םאו
ךילא ךממ חרבא
"ךלצב ךתמחמ הסכתאו
.(זפ-ופ 'מע ח"ל תיב)

,ירמוח בוט ול לומגישו ,אטחה לע (ללכב םדאלו) ול חלסי יכ 'ד תאמ שקבמ ררושמה ןיא
ותשקב לכ אלא ,תוירמוח תואנה ,'ודכו ויביוא לע רבגיש וא ,רשוע וא רשוא בור ול לומגיש
."ךילא ךממ חרבא" - 'ד תאמ ותלאשמו

ללכ ךרדב רובסש יפכ ,תוימשגה תואנהב ןופצ וניא רשואהו בוטה יכ עדויו ריכמ ררושמה
ךירצ וילא יתימאה רשואה אלא ,(א"פ ' מע) "וירושא ילק רשעה ףדרל" רשא ,ליגרה םדאה
.'דב תוקבדיהה אוה ףואשל םדאה

איש םג םא יכ "הזעה םורמו הלפעהה איש" קר תאטבתמ אל ,"ךילא ךממ חרבא" ,הז קוספב
בגשנה ןויערה ותוא תא ררושמה אטיב ולא םילמב .ררושמה עיגה הילא תיתדה תוקבדה
תברק ינאו" ;(הכ ,גע) "ץראב יתצפח אל ךמעו םימשב יל ימ" םיקוספב םילהת רפסב אטובש
.(חכ ,גע) "בוט יל םיקולא

רפסה םויסב ."םייח רוקמ" ורפסב הזורפב ןכ םג אצמנ ,הרישב ג"בשר ןאכ אטיבש ןויערה
אוהש המ יפל לוכה תעידי איה תאז ,אצמנ לכ אצמנ הליבשבש תילכתה" :ג"בשר רמוא
."ןושארה יוצמה דוחייבו

איה תאז אצמנ לכ אצמנ הליבשבש תילכתה" :בוש ורמואב הזה ןויערה לע בוש רזוח אוהו
."ותא האוושהב דואמ טועפ ונממ הטמלש המ לכו ,לודג רתויה ללוכה אוהש תוקולאה תעידי

תוקבדו תוומהמ רורחש" ברה הנוע ,הזה דומילהמ גישנש ירפה המ ובר תא דימלתה תלאשל
.("םייח רוקמ" רפסה ףוסב האר) "םייחה רוקמב

ונימכח ."יללהמ שאר יתמש" - היבגל ונייצב "תוכלמ רתכ" ותריצי תא דואמ בישחה ג"בשר
.דרפסב ולש רהוזה תפוקתב ולש שדוקה רתכב הנינפ הנהש וז הריצי ובישחה םה ףא

התויהו ,יתד שגר תאלמ ,תיטויפ תיתד הריצי התויהב ,"תוכלמ רתכ" וז הריצי לש הביט םצע
הריצי תסנכהל ומרג ולא לכ ,'תי 'דב תוקבד ידיל איבהל הרטמב ,לאה תרכה תרבגהל תדעוימ
.לארשי ידעומב רתויב שודקה םויה - םירופיכה םוי רוזחמל וז

תורעה
ג ע י"שת ,קוק ברה דסומ ,םילשורי ,ןמדיז .א 'דהמ "תוכלמ רתכ" :לוריבג ןבא המלש 'ר .1
.(וז הרודהממ םנה ןלהל םיטוטיצה לכ)    
'רו 15 'מע 11.9.69 ל"שת ירשת 'ט ץראה "תוכלמ רתכ ירישב תויברע תועפשה" :יבהצר 'ר .2
'ע (ג"לשת) 3-2 "תונשרפו תרוקב" "תיברעה תורפסה רואל תוכלמ רתכ תריש" :ורמאמב כ"כ   
.יתוגהה ןכותב אל ךא הרוצב תינוציחה העפשהה לע רקיעב עיבצמ אוהו 60-47   
הלוכסאהמ דוחייב תעפשומ ג"בשר לש ותריצי לכש ועבקש םירקוחה דגנכ .3
ץרג 'ר [!] תודהיה ידוסיל םימיאתמ םניא ג"בשר ידומילש עבקש ץרג דגנכו ,תינוטלפא-ואינה   
.54 'מע ד"ח רפש   
.םייח רוקמ רפסל ותמדקהב רנזיולק .י ןכו 53 'מע ,'א 'בוח היחתה ץבוקב סקז .ש 'ר .4
רפס" - רפסה םש עדמה רפס - הרות הנשמ לש ןושארה רפסה ליחתמ עודיכ וללה םילמב א4   
ונייעמ שארבשו רטסילנויצר" היה ם"במרהש ךכמ וקיסהש םיבר םירקוח ללוש ךילוה "עדמה   
ץפח "עדמ" חנומבש הדבועה רואל תיעטומ איה תאז הנקסמש ןייוצי ,עדיה - עדמה רקעב היה   
ם"במר ינויע ורמאמב ץיבוקיבר .ש כ"שמ ךכ לע 'ר) עדי אלו תיתד הנומא - ןייצל ם"במר   
. (-143וצש 'מע ד"ישת ב 'רכ - הדוצמהב   
היפוסוליפב ,תורפסב סומסוקורקימהו סומסוקורקמה ןיב תומיעה רבד לע טרופמ ןויד 'ר .5
לש ורפסב הלבקבו   
.מ 'פורפ ברה ר"ומ בתכש המ 'ר וב ןוחטיבהו לאב תוקבדה תושגרו ט"לק רומזמ יבגל א5    
יעדמל ירישעה ימלועה סרגנוקה ירבד "ט"לק רומזמב ךילא חרבא" :רמאמב ו"צי סייו   
.35-31 'מע ן"שת םילשורי א הביטח תודהיה   
גחל "םיינחמ" תרבוחב ,"ךילא ךממ" ,ןדס .ד לש ורמאמב 'ר ,תורפסב הז ביטומ לע .6
.ח"ישת תועובשה   

היפרגוילביב
.100-87 'מע א"שת ,םילשורי תודהיה לש היפוסוליפה :סוילוי ,ןמטוג .1
'ע ה"לשת ,םילשורי 'ג ךרכ ,ןילי דוד יבתכ ררושמהו שיאה - לוריבג המלש :דוד ,ןילי .2
.217-177   
,םילשורי .לוריבג ןבא המלש 'ר תריציב רקחמ ינויע ;םימוטאו םיחותפ םיחותפ :הרש ,ץכ .3
.ב"נשת ,קוק ברה דסומ   
(1981) 'נ ץיברת ."לוריבג ןבא תוכלמ רתכ" רקחל ,עקבנו ןיאה לא ארקיו" :המלש ,סניפ .4
.347-339 'מע   
רוקמ רפסל ואובמ :ךותב ףוסוליפהו ררושמה םדאה ,לוריבג ןב המלש 'ר :ףסוי ,רנזיולק .5
.םייח   
.ט"משת םילשורי .לוריבג-ןבא המלשל םירישה ריש ,תוכלמ רתכ :.ר , ינשק .6
(333-332) ח"כ 'הכרעמב' לוריבג ןבא המלשל םירישה ריש ,תוכלמ רתכ :.ר ,ינשק .7
.20-18 'מע ח"משת לולא-בא   
.255-247 'מע (1956) 12 ןיגולרוא (העפשהו תורוקמ) תוכלמ רתכב יודיווה :הדוהי ,יבהצר .8
.ד"לשת ,םילשורי דרפסב לארשי תריש :.א ,לאטש .9
.257-244 'מע ז"שת תנשל תסנכ לוריבג ןבא המלש לש וייח רקחל :.ח ,ןמריש .10
;188-149 'מע ב-י ךרכ ;223-143 'מע 'י ךרכ הפוקתה" :לוריבג ןב המלש 'ר .נ ,ינוחמש .11
.294-248 'מע ז"י ךרכ    
'י ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה ,הונ .פו סניפ .ש ,ןיול.י תאמ המלש לוריבג ןבא - ךרעה .12
.230-218 'מע