םינושארה םיסיפדמה תריש

ןישריק .ה דוד

ה"ל עובמ


:רמאמה ןכות
הרשע שמחה האמב
הילטיא ירעבו היצנווב םיסופדה
דרפסב
הרות הנשמב ןופולוק
םוכיס

.םינושארה סופדה ירפס תא םימייסמה םינופולוקה רואית רמאמב :ריצקת

םינושאר םיסופד ,ןופולוק :חתפמ תולימםתוא םייסל וגהנ םה ,םהירפס תא ץיפהל םינושארה םיסיפדמה ולחהשכ ,הרשע שמחה האמב
,"ןופולוק" הנוכמ הז עטק .הלודגה הכאלמה רמג לע האדוהו חבש ללכש ןטק עטק תספדהב
לש ףוס ,רמולכ ,'הדובעה רמג' וא רהה תגספ - "ינפולוק" תינוויה ןמ הלואשה תיניטל הלמ
םיקיתעמה .ותוא וצמיא םינושארה םיסיפדמהו ,ןופולוקה תא ואיצמה דיה יבתכ יקיתעמ . (1)רפסה
תורצקו תועובק תואחסונב םהירפס ומתחש שי .םינוש םינופולוקב םתדובע תא ומייס םיסיפדמהו
שיו ,"קילס" ,"קזח" ,"םלשנו םת" (רמגנ ,finit) יניפ ,(לאל חבשה ,Laus deo) ואד סואל ןוגכ
תנשו ותדובע םוקמ ,(סיפדמה וא) קיתעמה םש תא וללכש םיכורא םיחבשו תואחסונב ומייסש
,ההגהה קויד תא ,הקתעהה יפי תא םיחבשמה רתוי םיבכרומ םינופולוק םנשי .הדובעה םויס
רמוח הווהמ ןופולוקה .דועו קיתעמה לש תוישיא תויווח ,םיירוטסיה םיעוריא ,רפסה לעב תא
ריכנ הז רמאמב . (2)םודקה רפוסהו רפסה תודלות רקחב רתויב בושח יגולוקידוקו יפרגוילביב
.וספדנש םינושארה םירפסה ןמ םינופולוק רפסמ

.םירפס טעמו םידדוב םיפד ,םיזורכ וסיפדה םיפסונ םיימינונא םיסיפדמו ויפתוש ,גרבנטוג סנאהוי
,גרובסרטש ,ץניימב ,ןותחתה סוניירה רוזאב הינמרג ירעב וסיפדה םה 1454 תנשמ רחואמ אל
ךותיח ןוגכ ,םיבורמ םיינכט תונויסינב הכורכו ,השק התייה םיסיפדמה לש םכרד תישאר .דועו ןלק
םינטק אל םייפסכ םינוכיסו ,םימיאתמ ריינו ויד תאיצמ ,תונוש תוכתמ גוזימו ךותיה ,תויתואה
. (3)םמצע לע ולביקש

םיתשו םיעברא ןב ך"נתה" הנוכמה) גרבנטוג לש ומש לע ארקנ רשא ,םסרופמה ך"נתב
סופדה תודלות ירקוח .םסרופמה סיפדמה לש והשלכ רוכזא וליפא אוצמל ןתינ אל ,("תורושה
םירחא םישנא ףתיש ןכלו ,םייפסכ תובוחל עלקנ גרבנטוגש תויהל הלוכי ךכל הביסהש ,םינעוט
רכינ קלח ןכ לע .םירקיה וילכ תא דבעישו ,(ותאצמה תודוס תא םהל הליג הארנה לככו) ולעפמב
. (4)וייחב דוע ונממ חקלנ סופדה תאצמה לע ןויכיזהמ

ךיראת אשונה רתויב םודקה רפסה והז .תיניטלה הפשב םיליהת רפס רואל אצי 1457 תנשב
ולצינ םיסיפדמה .םירפסב הספדהה תנש תא ןייצל וחרט אל ללכ םיסיפדמה זא דע ןכש ,שרופמ
: (5) (תיניטלמ םוגרת) תואבה םילמב סופדה השעמ תא חבשל וז תונמדזה

הז םיליהת רפס
תוקירבורב ןמוסמו תולודג החיתפ תויתואב רטועמה
הצחלהו הספדה לש המכח האצמה ידי לע בצועמ
,םיהולאה תדובע םשל ,טעה תדובע ילב
ץניימ חרזא טסיופ ןאהוי ידי לע תוצירחב םלשנ
.1457 תנשב ,םיישנרגמ רפיוש רטפו

םירדוהמ די יבתכל רתויב םימוד ויהי םהירפסש ופאש ןכלו םיבר םיקיתעמ םע ורחתה םיסיפדמה
וספדנש םירפס - (incunabula) הסירעה יסופדמ הברה לש ינוציחה הארמה תקידבב .םיריואמו
האר) די בתכב הקתעה השעמ וא סופד תדובע וז םאה ןיחבהל השק ןכא - הרשע שמחה האמב
.(רויצ


הלדגהב התוא תוארל ידכ הנומתה לע ץחל

דחי ךא ,םייניבה ימי לש תיתדה הריוואה הכורכ "םיהולאה תדובע םשל טעה תדובע ילב" הקספב
תוקחל וסינ םיסיפדמה דחא דצמ .םיקיתעמה םיסיפדמה לש םירחתמל היומס הציקע םג התא
תא חצנלו גישהל ,וחילצה ףאו ופאש םה ינש דצמו ("...תורדוהמ תולודג תויתואב") הקתעהה תא
.םהירפס תצפהב םיקיתעמה

ומכ םייוטיב וליפא .סופדה תיב לעפ דציכ םישרופמ םירוכזא הברה ונל ןיא גרבנטוג תפוקתמ
תריצי ךרד לע הברה םיפשוח םניאו ,תיניטלה ןמ םירעושמ םימוגרת םה "הצחלהו הספדה"
בצקב הדמע אל ןושלה תוחתפתהש ,רמוא יווה .ומצע סופדה ךילהת וא תוענה תויתואה
תדובע וראית םיסיפדמה ,סופדה תפוקת תישארב ,ןכל .תחתפתמה השדחה היגולונכטה
.קתעומה רפסה ינפ לע ספדנה רפסה תונוילע תא וטילבהש ,םייללכ םיחנומב סופדה

הרשע שמחה האמב
רשאכ ,תיברעמה הפוריא ירעב סופד יתב ומקוה הרשע שמחה האמה לש םיעבשה תונשב
הרהמ דע הכפהש השדחה תונמואה תא וליבוה ,הילטיא דחוימבו ,תפרצ ,הלפשה תוצרא
,םהיתומוקמב הדובע יד ואצמ אלש םינמוא םיסיפדמב עפושמ היה סוניירה לבח .היישעתל
."סופדה תמכח" תא םמע ואיבהו הפוריאב תורחא תוצראל ורגיה ןכלו

דדועמ אוה ובש ןופולוקב (Orationes) ורקיק לש "םימואנה" תא םייס ןאה טכירלוא סיפדמה
.םיקיתעמה יפלכ היובח הציקעבו רומוה שוחב לבותמ ןופולוקה .ולש רפסה תא תונקל םישנא

עיגה (6)סולאג דוע
הנפואה ןמ תאצוי ךתצונו
ןיטולחל [סיפדמה ,רמולכ] תא תחצונמ
הנשב קיתעהל סומלוק קיפסמש המ ירה
השעי רתוי וא םויב וז
תינכות דוע ןיא - יענכיה ,הזווא ןכל
(7)!לכה שבוכה ,םדאה [ידי לע] תא תחצנמ

הילטיא ירעבו היצנווב םיסופדה
הבושחה הריבה ריע תויהל היצנוו הכפה ,אמור ריעב סופדה יתבב הברה תומדקתהה תורמל
םיירחסמ םיעגמו םידמולמ ,ןוה ,ריינ ,םיקווש :םייוצרה םיבאשמה לכ הב ויה .סופדה לש רתויב
לע ספדנה רפסה תונוילע תא םיטילבמה םינופולוק ורביח ,ןילידנו ויחאו אריפשמ ןו'ג םג .םיפנע
סיפדמה ,(Historia Neturalis) סוינילפ תאמ "תיעבטה הירוטסיה"ה ףוסב .םיקיתעמה תדובע
:ספדומה רפסה תונורתי תא שיגדמו רובידה תושר תא רפסל ןתונ אוה וב ןופולוק רביח

יתייה רידנ ךכ לכ ,םדוקמ
ירובעב םלשל ולכי םישנא טעמ קר יכ דע
םהינוק יניעל תושטשוטמ תויתוא ,םדוקמו
יתוא ריזחה אריפשמ ןו'ג האיצינו לא
ירופיס איצוהל ללק תשוחנמ רצי
חונל טעל ןת ,חונל דיל ןת
םיבהלתמל הלמע קר
.רתוול אוה בייח סרפה לעו
(8) (1470 האיצינו)

וכתח ,םילעופו םינמוא ורכש :סופד יקסעב םנוה תא עיקשהל ולחה םידוהיו בר ןמז רבע אל
תא םיפקשמה םינופולוק ורביח םה .הילטיא ירעב סופד יתב םיקהל ולחהו סופד תויתוא
םיינכט םיחנומו םילימ רצוא תונבל ןמז השרד תירבעה הפשה .סופדה תלודגמ תובהלתהה
,1477 תנשב הראריפ ריעב הנושארל עיפומ "סופד" חנומה םג .סופדה תכאלמ םימלוהה
לע ג"בלר שוריפ ףוסב "יסופד ריהמ רפוס"כ ראות וראזיפמ םייח ןב םהרבא סיפדמה רשאכ
,םייח ןב םהרבא ירחא םגו ינפל .הטלקנו הבצוע וז הלועפש דע המ ןמז רבע םלוא . (9)בויא
י"שר" רפסב ,לשמל ."הקתעה" וליפאו "הקיקח" ,"הביתכ" םילעפב םתדובע תא וראית םיסיפדמ
,([1475] ה"לר רדא) רתויב םדקומה הספדהה ךיראת תא אשונה ירבעה רפסה ,"הרותה לע
. (10)םישרושה לכל תופסונ תואמגוד ןנשיו "יתבתכ םירפס" :ןוטרג ןב םהרבא סיפדמה רמוא

תברקב הרייע איהש ,וקש יד איבייפב טפשמ ןשוח רוט תא יזוק םלושמ 'ר םייס הפוקת התואב
אבה ןופולוקה ןמ לבא ,םיימוקמ םיסיפדמ םע עגמ ול היה הדימ וזיאב ונל עודי אל .האודפו היצנוו
לע םגו (Italien verse tradition) תיקלטיאה תיטויפה תרוסמה לע(11)עדי אוהש רעשל לכונ
תמכחל ןתנ אלא ,ויתוחוקל םע תורישי רביד אל אוה םג .םידוהי אלה וינכש לש קווישה יסיסכט
:ותוא גיצהל (זירכהל) סופדה

תרטע המכח לכל המכח ינא
תרגסמ דוס לכל רתסנ ינא
תרכינ ימושירו סומלוק ילב
תרבחמב יתרבוח רפוס ןיב
תרבוע ילע ויד תחא תבב
תרשוימ ביתכ טוטרש ילב
תרבגה הרובד לע הימת
(תררושמ ל"צ) תרשושמ איה םירפוס טבשב
תרתחמב התאר יתוא ול
(12)תרוכל יתמשוה השאר ילע
(רשא ןב בקעי 'ר תאמ םירוט עבראמ 'ד קלח)

לש םקלח תנמ התייהש השק תינכט הדובע ,טוטרש אלב תורושה רושיי תא חבשמ סיפדמה
תדובע תא תראפמה האיבנה הרובד לע המת סיפדמה .ףלק םהל וקפסש ולא וא םיקיתעמה
תאצמהש דועב ,(די ,'ה םיטפוש "רפוס טבשב םיכשמ ןולובזמו" :קוספה יפ לע) םיקיתעמה
.הנממ הבוט סופדה

,הבוטנמ ריעב סופד תיב אוה םג םיקהש רשכומ רפוס ,תנוכ םהרבא םייס ,רתוי רחואמ הנשכ
:ולשמ ירוקמ ןפב ךא המוד ןופולוק םע םייח חרוא רוט רפסה תא

םיאפורה דימלתו םיעיפשמה ןטק ,םהרבא רמא
,ה"הלז תנוכ המלש ןב ,אירבח ןמ אריעז ךמסנה
םיסינ השעמ אלב םיסומלוק המכב בתוכה

(ינש תיב תפוקתב) רודה ימכח תא דמלל הצר אלש ,הנשמב רכזומה רצמק ןב לע זמרמ תנווכ
:בתכה השעמ

,ויתועבצא ןיב ןיסומלוק העברא לטונ היהש"
- תויתוא עברא לש הבית התיה םאו
.(ב"ע חל אמוי תכסמ) "תחא תבב הבתוכ היה

ונממ דומלל ןתינ .ותדובע תוטיש תא ראתמ תנווכ ובש ,הז ןופולוק לש וכשמה תוחפ אל ןיינעמ
,"םינפ" ,ףד אוה "תלד" ,ריינ ןויליג אוה "לודגה ףדה" ,לשמל) רפסה יביכרמ לש ירבע חונימ לע
סופד תיב לש ימויה קפסהה לע ןאכמ דומלל וסינ םייפרגוילביב המכ .(הדומע אוה "דומע"ו ,דומע
. (13)הז ןיעמ


הלדגהב התוא תוארל ידכ הנומתה לע ץחל

דרפסב
ירעב םירחא םידוהי םיסיפדמ םג אלא ,םיירוקמ םייומידב סופדה תא וחביש הילטיא ידוהי קר אל
ריעב ,תנוכ ירחא הנש םירשעכ .(תחאכ לגוטרופו דרפס תא תללוכה ,הירביא םצעב) דרפס
עטקב םינושאר םיאיבנ תספדה תא (ortas'D) שאטרוד לאומש ןוד םייס ,(לגוטרופב) האירייל
:אבה

ונרזע רשא לאל הליהת
ואב בורקמ םישדח
םינושאר םימיל אנ לאש יכ
הזה רבדכ היהנה
לפשה הובגהו הובגה הלפשה
הרותה תקוח תאז םייסו לחה
הרקח אל םלועל באמ ןב
ארק םדאל רשא םימימ
ארפס ךפה תבתוכ די
.ארפועו לזרב טעב בתכמהו

התישאר דעו הרושה ףוסמ לחה הרשי הרושב תוא לכ רדסל סיפדמה בייח ,רפס סיפדהל ידכ
.(םירוטיזפמוק) םירדס לש דחוימ תווצ קסעוה תאז הדובעב .(mirror fashion) "יאר רודיס"ב
."ארפס ךפה תבתוכ די" ורמאב סיפדמה ןווכתה ךכלו

תנוכמב .הקתעהה תדובעב ריינה לש ומוקממ היה הנוש ספדומה ריינה לש יסיפה ומוקימ םג
= הטלפה) שבכמהו הצחלהה תידי חוכמ דריו (tympan) הנוילע תרגסמב חנוה ריינה סופדה
סיפדמה .(forme = "אמרופ"ה) ויד החורמה רדסה תינבתב תורדוסמה תויתואה יבג לע (platen
."הבגה לפשה ,לפשה ההבגה" ורמאב - סופדה שבכמל דחוימב - וז העונתל זמר

הרות הנשמב ןופולוק
קר) תאזה הרודהמב .ךיראת אלל עיפומה ם"במרה לש "הרות הנשמ" רפסמ ןופולוקב םייסנ
םיבר םינטייפל תרכומה תינבתב ורפס ןכות תא םסרפמ סיפדמה ,(םלועב םיעודי םיקתוע ינש
תדובע תא שיחמהל תנמ לע הנשמהו ארקמה ןמ תורוקמ ץמיא אוה ףא . (14) " רפס ואר" החיתפב
.סופדה

ינוניכה העד בורב עדמ ואר
ינונתנ ןדקרפלו סומלוק אלב
ינוצירה בשחמ אלו ןוויכ ןה
ינלעפ יאו ימ ולאש
ינבצח תרפעו לזרב טעב
ינונכ הנכ אלו ויד אלב
ינושבכ תשוחנבו לגלג ילא
ינא לאיתלאש 'ן השמ
(עדמ רפס ףוס ,הרות הנשמ)

לזרב טעב" בויאב קוספה לע ססובמ אוהו םיבר םיקיתעמ ושמתשה "תרפועו לזרב טעב" יוטיבב
םדאש םייסיפ םיבצמ ןיינעב תוכרב תכסמב רכזוה ןדקרפה .(דכ ,ט"י) "ןובצחי רוצב דעל תרפעו
בכושה ,ושוריפ ,ןדקרפו ,"עמש תאירק ארקי אל ןדקרפ :ףסוי בר רמא" :עמש תאירק םהב ארוק
.סופדה תטימ לע תובכשומו תורדוסמ ויה סופדה תויתואש ,איה הנווכה םיסיפדמה לצא . (15)בגה לע
.(ח ,בי) םילכ תכסמ הנשמב רכזוהש יפכ טטרשמל רזועה ,לגרסל סיסבה וא ,לגרס אוה הנכה
. (16)ןמשו ןיי תטיחסו תשיבכל דבה תיבמ קלח אוה לגלגהו

,לשמל .ולש תינדיה הנוכמל ומדקש הצחלהו הספדה ילכ הברה האר גרבנטוגש םירבוס שי
תספדהל םגו ,ןמש תיישעל ,ןרושייו תוריינה שוביי ךרוצל שומישב היה הצחלה ילכ םייניבה יניב
,דב יתב האר גרבנטוגש תורשפאה תא לולשל ןיא ,ךכ םא .םיסקדוק תוכירכ לע תודדוב תויתוא
םנוימד תא וליעפה םידוהיה םג ,ןפוא לכב .הנב אוהש סופדה תאצמהב ונוימד תא ועינה ולא ילואו
.םהיארוקל סופדה תכאלמ תא שיחמהל ידכ

םוכיס
שי .םירפס תספדה לש תוינשדחה תואלפנה :הרישה תרותב דחא ביטומ ילוגלג ,ןכ םא ,וניאר
וסייג םידוהיה םיסיפדמה .הזירחהו הליקשה תרות ןוגכ ,םייטויפ םינממס םהמ רכינ קלחב
ייחמ םג אלא דומלתהו ארקמה ןמ קר אל םייומיד ורזשו ,םידוהיל םירכומה םייתורפס תורוקמ
ישנא םג ויה םה ,הרותו המכח ירפס ץיפהל םיסיפדמה תונווכ ףא לעש ,םנמא חכשנ אל .םוי םויה
הכפהמל תמוסרפ ןיעכ שמיש ןופולוקה .תויקנעה תויפסכה םהיתואצוה תא תוסכל וצרש ,םיקסע
האצמה תארקל ךרדה תא ללסו םידקה ןופולוקה .תולודג תויומכב םירפס תריצי :םידקתה תרסח
.ומצע ינפב ןויד תשרודה העפות ,רפסה לש "רעש" יפד :תפסונ


:תורעה

ידי לע ץמוא ןכו ;'colophon' ךרע ,.A Latin Dictionary, Lawis and Short Eds :האר .1
:book 'colophon' האר לבא Glaister, Geoffrey A., A Glossary of the :רטסיילג
(Berkely: David Weber, Colophon: An Essay .University of California Press
1979) .on its Derivation, the Book Collector 46 (1997), pp. 379-391.

,'שה תנש דע ךיראת ינויצב םייניבה ימימ םיירבע די יבתכ רצוא ,טאריס 'ק ,הירא תיב 'מ האר .2
,רלגיר .מ ;םיירבע םינופולוק 400 -מ רתוי וראותו וזכור םש .ו"משת-ב"לשת ,סיראפ םילשורי
,תירבעה הטיסרבינואה ,(היצרטסיד) "ירוטסיה רוקמכ םייניבה ימימ םיירבע די יבתכב ןופולוקה"
גל עובמ ,"םירפס תוקיתעמ טומרו תרמו הלופ תרמ" ,רלגיר .מ האר ןכ ;ה"נשת ,םילשורי
.98-93 'מע (ט"נשת)

ןמרבה 'מ 'א ידי לע הבתכנ ,ירבעה סופדה לע ןכו ,הפוריאב יללכה סופדה לע הריקס .3
םוגרת) סופדה רפס ,רנביטש 'ד 'א םג האר ."סופד" ךרע ,בי 'רכ ,"תירבעה הידפולקיצנא"ב
ונאש םירפסה לע .ב"נשת לארשי ,Bruckmanns Handbuch de Druchtechnik לש תינמרגמ
.9 'עהב יבשת 'י לש םירמאמה תרדסב םייפרגוילביבה םינויצה האר הב םינד

Martin Davies, The Guttenberg Bible, British :ןייוצמ ףרגונומ האר גרבנטוג ייח לע .4
.ךליאו 16 'מעמ ,ונניינעל ,Liberary 1999

Alfred Pollard, An Essay on רדלופ .א ידי לע ומסרופ ןאכ םירכזנה םייניטלה םינופולוקה .5
,דרלופ ,םיליהתל ןופולוקה ;(דרלופ ,ןלהל) Colophons, Chicago 1905, rpt. New York, 1968
.12 'מע

םיזווא"ה לע תמסרופמה הדגאל ןווכתה ןאה .לוגנרת ,תופועבש רכז ועמשמ תיניטלב "סולאג" .6
תפקתממ םתוא וליצה ךכבו ,םדריהל יאמורה ליחל ונתנ אלו ,הלילה עצמאב ורקרקש "םישודקה
םש .המ ,'ה רפס ,אמור תומחלמ תודלות ,סונאיבל האר .(Gauls) םילאגה תואבצ לש עתפה
.אמורל עיגה רופיצ דוע וישכע :סיפדמה רמוא הזל .(Hon) תלוגנרת םג ועמשמ ,"ןאה" סיפדמה

.88 'מע דרלופ .7

.35 'מע ,םש .8

תכאלמל רצואה" ,ןמיירפ 'א :תורוקמ ינשמ תוחוקל םיירבעה םינופולוקה יטוטיצ לכ הז רמאמב .9
,םגו ("רצואה" ,ןמיירפ :ןלהל) 1969-1967 ,םילשורי ,"ס"ר תנש דע ינושארה ירבעה סופדה
ןלהל (ה"משת -ג"משת) בס-חנ רפס תירק ,םיירבע (םילובנוקניא) שרע יסופד ,יבשת היעשי
.(רצואה ,ןמיירפ ,ןלהל) A 5,2 ,רצואה ,ןמיירפ ,ג"בלרה שוריפ .שרע יסופד ,יבשת

םירחא םיסיפדמ ,רפוס םעפ היה ןוטרג ןבש איה הנווכהש רמאנ םא וליפאו A 1,3 ,ןמיירפ .10
יתדמע םירבדה רפס בתכנשכ" :רמוא "אטשיא 'יד שמוח" סיפדמ ,לשמל ,בתכ לעפב ושמתשה
הרות הנשמ :האר 'קתעה' לעפה לע .(364 'מע ,ב ,הב רפס תירק ,יבשת) "המ םימי הלוח
תרודהמ) גסת 'מע ו"טשת םילשורי ,"...לצנתמכ הזה ינומימה קיתעמ רמא" :אמורל סחוימה
.(קוק ברה דסומ ידי לע רואל אציש הילימיסקפ

ורביחש םה םיכרועהו םיהיגמהו ,תיניטל בותכל ועדי אל םיסיפדמהש (31 'מע) ריעמ ררדלופ .11
- סופדה תיבב םידמולמה תווצ ,םידוהיה לצא םג הארנה לככ .תויטויפה תורוצב םינופולוקה תא
.םינופולוקה ורביחש םה ,םיכרועהו םיהיגמה

.875 'מע ,(ה"משת) ס רפס תירק ,יבשת .12

M. Pollak, The Daliy performance of a Printing Press in 1476: Evidence :האר .13
from a Hobrew Incunable, Guttenberg Jahrbuch (1974)
A. Rosenthal, Some Remarks on "The Daily Performance of a Printing Press",
תכאלמ" ,תג ךייר תור :האר .תירבעב הז אשונ לע הבתכנ ןכ ומכ; Guttenberg Jahrbuch (1979)
;(תונרפסב "ךמסומ" ראות לבקל רמג תדובע) ג"נשת םילשורי ,"הבוטנמב תנוכ םהרבא לש הספדהה
.םש תוינפההו 7-11 'מע האר וניניינעל

.ךליאו 166 .סמ 'ג 'רכ ,טויפהו הרישה רצוא ,ןוזדיווד האר .14

."הביסה הימש אל ןדקרפ" :א"ע גק םיחספ םג הארו .15

.ח ,ד ארתב אבב .16