תונמאו הנומא

קידור יאחוי ר"ד ברה

ה"ל עובמ

תונמאה םלועבו ,ללכב תוברתה םלועב יתדה ינויצה רוביצה תוברועמ תרבוג תונורחאה םינשב
תרגסמ ןיבל "הריציה שפוח" ןיב תבכרומ תודדומתה הברקב תנמוטה ,וז תוברועמ .טרפב
תודמועה דוסי תודוקנ רפסמ ןבלל הסננ וז תרגסמב .בר ןיינעו םיירוביצ םינויד הררוע ,הכלהה
.הז אשונב הבישחו ןויד לכ סיסבב

ידכ ףסכל ינע ידוהי קקזנ ,רסומה ירפסמ דחאב רפוסמ ךכ ,ןילופב תוחדינה תוריעה תחאב
שאר לע רניד 1,000 ורובע חיני יכ ונממ שקיבו ה"בקה לא ידוהיה ללפתה .ותב תא אישהל
וסינכה ,ריינ ןויליג לע ותשקב תא ידוהיה בתכ ותשקבל ףקות הנשמ קינעהל ידכ .רפכב העבגה
אל םלועמש ,םימתה ידוהיה .רפכב הרבעש תבכרה תונורקמ דחאל קובקבה תא קרזו קובקבל
םירישע ינש ובשי תבכרב .ה"בקה לא עסמה לש ומויסב עיגמ תבכרה יכ חוטב היה ,ורפכמ אצי
ודרי ,בתכמה תא וארקש רחאלו ,םתונרקס תא ררוע םהיכרב לע לפנש קובקבה .םהיניב וחחושו
תא אלמי ה"בקה יכ חוטבו ךומס ,ידוהיה .ידוהיה תשקבכ ,העבגה שארב ףסכה תא וחינהו רפכב
ואבחתהש ,םירישעה ינש .ףסכה תא אצמו דעוימה םוקמב רפח ,העבגה הלעמב ספיט ,ותשקב
"ותומימתב" רובסה םימתה ידוהיל וגעלו לודג לוקב וקחצ ,השעמה תואצות תא תוארל ידכ םוקמב
...ףסכה תא ול ןמיז ה"בקה יכ

םלועה לע תיחטש תולכתסה :הקימעמל תיחטש תולכתסה ןיב הנחבהה תא ןוידל הלעמ הז רופיס
.הניפ לכב ארובה תא הלגמ הקימעמ תולכתסה ,תיטרפ החגשה ןיבל "הרקמ" ןיב הדירפמ
תועצמאב וז הפקשה שיחמהל ןתינ .תונמאה םלוע ןיבל 'ה תוכלמ ןיב הדירפמ הניא וזכ תוננובתה
:תובא יקרפב ל"זח ירבד

,הז רינ האנ המ ,הז ןליא האנ המ רמואו ,ותנשממ קיספמו ,הנושו ךרדב ךלהמה"
.(ג ,תובא) "ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה וילע הלעמ

תנווכ יכ ל"זח םישרפמ ?ושפנב בייחתמ האירבה יפימ לעפתהל ידכ ודומיל קיספמה םדא עודמ
תאז תמועל .םידרפנ תומלוע ינשכ דומילהו םלועה תא האורו ותנשממ קיספמה םדאל הנשמה
.ושפנב בייחתמ וניא "'ה ךישעמ ובר המ" :רמואו םלועהמ לעפתמ ,ותנשממ קיספמה םדא

םינש שולש ןב" םלוע ארובב הרכהה לאו תיתימאה הנומאה לא תוכילומ תונווגמו תובר םיכרד
תא םהרבא ריכה הנש םישימח ןב" תאז תמועלו .(ב"ע בל ףד םירדנ) "וארוב תא םהרבא ריכה
תקולחמ ונינפל םאה .(יתבר אתקיספ) "וארוב תא םהרבא ריכה הנש הנומשו םיעברא ןב ...וארוב
איה הלאשה .תקולחמה וז אלש הארנ ?ארובב הרכהל םהרבא עיגה וב ןמזה תלאשב תיפרגויב
ותמשנב תדקויה תיעבט הנומאב רבודמ םאה .ארובה לא םהרבא עיגה התועצמאב ךרדה יהמ
תישפנ תולעפתהו ילאנויצר רקחמ לע תססובמה הנומאב רבודמ אמש וא ,ודלוויה עגרמ םדא לש
רואב תוריאמ ולא תויורשפא .ןיינעה תנבהל תויורשפא יתש ונינפב םיחתופ ל"זח .הביבסהמ
.הנומאל סיסבכ תונמאה לא שרדנה סחיה תא םג דחוימ

אלש וניבא םהרבאב ורתופ היה ןמחנ רב לאומש 'ר - "ינצעי רשא 'ה תא ךרבא"
"תעדו המכח תועבונ ויתוילכ יתש ויהש דמלמ י"בשר ינת ?ודמיל ימו .בר ודמיל
.(ז"ט רומזמ בוט רחוש שרדמ)

תיעבט השוחת תועצמאב התייה הנומאה לא םהרבא לש וכרד יכ הז שרדמב םישיגדמ ל"זח
דימעמ הז שרדמ לומ ."תעדו המכח תועבונ ויתוילכ יתש" .ושפנב העובט התייהש תינומא
:תרחא תורשפא םיבכוכ תדובע תוכלהב ם"במרה

בושחל ליחתהו ,ןטק אוהו ותעדב טטושל ליחתה ,(םהרבא) הז ןתיא למגנש ןוויכ"
םיבכוכ תדובע ,ם"במר) "תמאה ךרד גישהש דע ןיבמו טטושמ ובלו ...הלילבו םויב
.('ג ,'א

םיכרדה יתש .תומשרתהו תוננובתה ,רקחמ לע תססובמ התייה םהרבא תנומא ם"במרה יפ לע
תפשחנ ,םדאה שפנב העובטה ,תינומאה הרכהה .התרבח לע תחא תונירקמו וז תא וז תומילשמ
רואל .תינומאה הרכהה תא ססבמו קימעמ רקחמה וליאו ,תוננובתהה תובקעב לעופה לא תאצויו
עייסמ ,תיתביבסה תומשרתההו תולעפתההמ קלחכ ,תונמאב קוסיעה םג יכ רמול ןתינ תאז
לע ישעמה ויוטיב תא אצומו םדא לכל דחוימ הז ינומא שגר .הנומאה שגר תא קימעהלו ףושחל
:הז טביה דדחמ קי'ציבולוס ברה .ארבנ לכ לש ויפוא יפ

וחוכלש יזכרמה דעיב ,ולש תיזכרמה הפיאשב ?םדא לש ותודיחי תאטבתמ המב"
םיצורש המ הצור םדא .וייח תליפתב - םדא לש ותודיחי .ושפנ ירתימ לכ תא ןווכמ אוה
,תודיחי התוא ,תורחא התוא ...תישיאה וכרד יפ לע ךכב הצור דחא לכ לבא ,םירחא
"וייח ךרד תא םדאל תעבוקש איה ,םינומהה ברקב אוהש םע ,תודידב התוא
.("הבושתה לע" קי'ציבולוס ברה)

לש תימאנידה המגמהמ םלעתהל םילוכי םניא ,ללכב ךוניחב םיקסועהו טרפב רודה יכנחמ
לע תילילש תרוקיב .םירגובמו םידימלת ברקב "חטש"ב אטבתמ אוהש יפכ תונמאב קוסיעה
,הליפתה רודיסל ושוריפב ,קוק ה"יארה .תויבויח תואצותל ליבות אל הז םוחתב םיקסועה
:שפנה תוחוכ לש יוטיבל יבויח יעצמא תונמואב האור

שי דוע ,לעופה לא אצי אלש ,שפנה קמועב זונגה דחא טוטרש םג רסחש ןמז לכ"
.(ה"יאר תלוע ,קוק ה"יארה) ואיצוהל תונמאה תדובע לע הבוח

יוטיב הירצוי תעדל הווהמה ,תונמא תריצי לכ םאה ,איה וז הסיפת חכונ תררועתמה הלאשה
חותמל ששוח וניא קוק ה"יארה ."הריציה שפוח" תרגסמב תימיטיגל היהת ןכא ,שפנה תוחוכל
.תימיטיגלה הריציה לש היתולובג תא ריהבהלו "םימודא םיווק"

...חתפל הפיו בוט ,תאיצמה ריוא תא םה םימסבמ םחתפיהבש תורצוא םתוא קר"
ונינזוא לעש דתיה תנקותמ םהל ,םרועיב איה םתרובקש ,םיזונגה םירבדה םתוא
.(ה"יאר תלוע ,קוק ה"יארה) "שדוק ירש תויהל םייואר שדוק ישנא קר ...תוסכלו רופחל

הב תיתודחאה היארה תודוסי תא ומצעל לגסל םדא ךירצ הרוהט הגרדמ התואל עיגהל ידכ
.ונירבד תא ונחתפ
זא הליפתב קסוע אוהשכ .םהב גהנתמ אוהש םיכרדה ךותב ה"בקה תא שקבל ךירצ"
ןיא תמאב ירה .השוע אוהש םירבדה לכב ןכו ...ותליפת ינינע תנבהב ה"בקה תא שקבי
שקביו ותווצמ ירבד לכה היהי השועש המ לכ ןכ לע ,ךרבתי ודובכל וניאש םלועב רבד
.(ךיבא רסומ ,קוק ה"יארה) "ךרבתי ומש תא םהב

ליבות ,יתד םייח חרוא לש םלש םויקל הפיאשו תיתד הרובג וידימלתב תעטל ךנחמ לש ותלוכי
םימוחתל השילג ענמי הז ךוניח .םייתד םניאש םימוחתב םג תווצמה תונורקע לע הדפקהל
שפוח" ,"תויתכלה תויעב" :םיחנומל תדחוימ תועמשמ קינעיו ,הכלהה תעדל הריתסב םידמועה
."הרוזנצ"ו "הריצי

העשב ."היעב" הכלהה םלוע םע תודדומתהב האור הניא ןימאמה ןמאה לש אצומה תדוקנ
שומישה םצע .ךפהל אלו הכלהב בלתשהל תונמאה הכירצ ,הכלהה איה רצויה לש ומלוע זכרמש
תלבק ."הריצי שפוח" חנומב םג ןידה אוה .ילילש רואב ןדימעמ תויתכלה תולאשב "היעב" חנומב
"יתאה דוק"ל םאתהב תוגהנתה תבייחמ ,םימש תוכלמ לוע תלבק ונלש הרקמב ,תמיוסמ תרגסמ
וא וז הדימב ליבגהל הידבוע תא תבייחמ תיתרושקת וא תיתונמוא תרגסמ לכ .תרגסמה לש
בוציע תויהל הכירצ הניא ךנחמה לש וינייעמ שארב תדמועה הפיאשה .םתריצי שפוח תא ,תרחא
."הפיכ שבוח ינוליח רצוי" לש תוישיא

קוסיעה ימוחתל השדח תועמשמ הקינעמ ,םייח זכרמכ אלא "היעב"כ אל הכלהה תדמעה
הכלהה םלוע תא דימעי דימת אל ,היתוריצי יפימ לעפתמו היסנכל סנכנש תונמא בבוח .תונמאב
,תוירצונ תונמא תוריצימ לעפתהל אל עודמ ןיבהל ול השק היהי םימיוסמ םירקמב .וילוקיש זכרמב
תוריצי וא ,תועונצ אל תונמא תוריציב יביסנטניא קוסיעמ תרזגנה םדאה שפנ לע העפשהה יהמ וא
.הכלהל דוגינב תודמועה

תצובק .וננוידל םייטנוולר ויאצממו תירבה תוצראב ךרענש יוסינ תועצמאב הז טקילפנוק שיחמנ
דמלל התייה יוסינה תילכת .יגולופרג יוסינל הנמזוה ,תויתוגהנתה תויעב ילעבכ ונחבואש ,םירענ
,םתוישיא תונוכת לע עיפשת וז הביתכ תרוצש החנה ךותמ תמיוסמ הביתכ תרוצ םירענה תא
הביתכה ךילהתב האר יוסינה סיסבב דמעש לאנויצרה .הבוטל םתוגהנתה תונשל וחילצי ילואו
יוסינ .םדאה שפנ לע בתכה תעפשהו ,בתכה לע ויתונוכתו םדאה שפנ תעפשה :ידדצ וד יוטיב
םירענה תוגהנתה .הביתכ תועצמאב יופיר - היפרתופרגה ףנע תריציל וליבוה םירחאו הז
.םדי בתכ יוניש תועצמאב התנתשה
תונמא תורוצ תמגוד ,םדא ידי לע םישענה םישעמש הדבועה איה ונניינעל יוסינה תועמשמ
ילע" :ויתונעט ףרח ,וילע עיפשהל םילולע ,הכלהה חור יפל םניאש םיביטומ לוסיפו תומיוסמ
רבוע וניא תוישיאה תונוכתו ונלש הביתכה תרוצ ןיב רשקה ."הרקי אל הז יל" וא ,"עיפשמ אל הז
תונמא תורוצ לש ןתעפשהב םג ןידה אוה .הרכהה תת תועצמאב רקיעב אלא ,הרכהה ךרד קר
תוריצי סיסבב תודמועה תוינחורה תומגמל ותוסחייתהב ,גיווצנזור ץנרפ .םדאה שפנ לע תומיוסמ
:בתוכ תוירצונה תויסנכה לש ןבוציעו ,תוירצונ תונמא

-ישפנה עקרה תא ולצא תרצויה תונמאה תרזעל םדאה קוקז תורצנה לא ותופרטצה ינפל"
ףקשיש ידכ ללחה תא בצעמ הייסנכה הנוב ...תירצונה תולגתהה תטילקל םיאתמה ישיא
ידכ הב שי המוצע תיתוג היסנכל וסנכיהב םדא שיגרמש היווחה קר ...םיהולאה תובקע תא
תידוהיה הבשחמב תורצנה תייעב" :ןמשיילפ לצא טטוצמ ,גיווצנזור ץנרפ) ."םשור תורשהל
.("גיווצנזור דע ןוסלדנממ

תולאשל תרדוח אלא ,ישפנ ינויערה טביהב קר תמכתסמ הניא תירצונה תונמאה םע תודדומתהה
תא ןייצל ןתינ אמגודל .תורודה יקסופ ינפל ואבוהו שרדמה תיב ילתוכ ןיב ונודינש תופעוסמ הכלה
.הליפתה ירוזחמב תולזמ לש תורוצ רייצל רתומ םא (ה"נ ףד) אמוי תכסמב תופסותה תלאש
ןמיס) ךורע ןחלושה לש ותוסחייתה סיסב לע ,םדא ףוצרפ לוסיפ ןיינעב התלעוה תרחא הלאש
םלוא ,הירבא לכב המילש הרוצ תיישעב אקווד אוה רוסיאה רקיע יכ עבקנ םשו ,('ז ףיעס א"מק
.רוסיא הב ןיא שאר ילב ףוג וא ,שאר תרוצ

תונמאב ונידליו ונידימלת םיקסוע הבש ,תיוושכעה תואיצמב אקווד יכ שיגדהל וננוצרב םוכיסל
ןווכל םיכירצ ונא דבב דב .חטשב תורכינה היישעהו תוימאנידהמ םלעתהל ונל רוסא ,הינווגל
הייפוא לע ,שדוק לש תומגמ ךותמ ,עיפשהל ולכויש תונמא ישנא בוציעל ךוניחה תומגמ תא
לע הנירקמכ הנומאה - .נ.מ.א - דחא שרושמ הנומאהו תונמאה ורצונ םניחל אל .תונמאה לש
.םדאה לש שפנה תוחוכל יוטיב הווהמה תונמאהו ,תונמאה

תרפוס לש הירבדב ונאצמ הנומאה לש הטבמ תדוקנמ תואיצמה תא תנחובה ,וז הפקשהל יוטיב
:לק רתסא םידליה

ילוא .דוע תרכוז ינניא ?דוע ונדבאא אלש תנמ לע יקולא תא בוש יתאצמו יתבש יתמ"
םישואיה םירמגנש םוקמב ילוא ?שדחמ תולחתהה תוליחתמו םיפוסה םירמגנ םש םוקמב
םילילצב רישלו ,שדחמ םעפתהל :אוה םיקולאה יכ יתעדי זאו ...?תווקתה תוליחתמו
ןיכסב לוכאלו ,"ךמצע התא תויהלו" ,"שדחמ םוי לכה"ו "טאל"ה אוה יכ ,ןיזאהלו ,םינוכנ
שדחמ םוי לכ ומכ היה ץוחבו ,יתוציקה רשאכ םויהו .לוממ בשוי שיא ןיאשכ םג גלזמבו
םייק התאש .םייק התאש םיקולא הדות :רמול יתיצר ,לומתא לש םידליהו ,רקובהו רואה
."תורמל וליפאו אקווד וא ,ללגבו ,ינפמ םייק התאש ,תורוצה לכב