משחק המות
,ח"ערת "הפוקתה"ב םסרפתנש "ןנגה" םירישה רוזחמ ךותמ חוקל רישה
.גרבנזיא הדוהי ידיב שדחמ דבוע רישה .ןמשירפ דוד לש ומוגרתב
:תבותכב ,תורפס רודמב אצמנ ,םיריש האמכ ובו ,םלשה םירישה רוזחמ

www.daat.ac.il