ספיספב תידוהי תונמא

זגוטרופ לעי

ה"ל עובמ


יתטלחה .םינשה ךשמב יתשכרש ןויסינ לע תנעשנש תושדחתה אוצמל רשפא ייתודובע לכב
הילטיאבש הנוור ריעל יתעסנו ספיספה תודוא ילש יללכהו ינכטה עדיה תא ביחרהלו שדחתהל
.םלועב הקיאזומה לש הריבה ריעכ תבשחנש

םימצמטצמ םידומילה ,הקיאזומה לש תיתרוסמה הדובעל םיאנקו םינרמש םיקלטיאה תא יתאצמ
.תיפוסה האצותל דע עגיימו ךורא ךילהתה ,(תוקילפר) םימייק םיספיספמ הקתעהה םוחתל רקיעב

.תקיודמ הרוצב ןורפיע םע טנמגרפ ריינ יבג לע תעצבתמש ,הקתעהה אוה ךילהתה תליחת
ןחלוש לעו ריינה תא םיכפוה (ןלבוגב ומכ) שארמ םיעובק םינמיסב םיעבצה תא םינמסמ כ"חא
.םימב דרויש יפוק ןורפיע םע ןבא ןבא בוש םיקיתעמ רוא

הבע הבכש םיחרומ וילע (תיביס) סוחד ץע חולמ יושעה הדובע חטשמ תנכה אוה אבה בלשה
.ןוליינב ותוא םיסכמו םימ וילע םיזיתמ ןכלו חל רומשל שי דיסה תא .שימג יטתניס דיס רמוח לש

תרזעב םינטק םיעובירל םיעיגמ םילודג ןבא ישוגמ ,תינדי הריבשב םינבאה תא םיניכמ הז בלשב
.ץע לובב תכנואמ הרוצב עבוקמה למזאו שיטפ

.דיחא הבוגב רמשנ םינפה חטש רשאכ ,קיודמב הציקסה יפל דיסה ךותל םיעיבטמ םינבאה תא

קד דב םיחינמ שבי דיסהש ירחא ,םיימויכ שובייל הדובעה תא םיחינמ ,ספיספה תכאלמ םויס םע
תא םיכפוה קבדה שוביי לש םוי רחאל .תבנרא תומצעמ יושעש קבד וילע םיחרומו ספיספה לע
הרזחב תוקבדומ ןהו םינבא תולפונ הז ךילהתב ,תונידעב דיסה תא םיריסמו ץע חול לע הדובעה
וכותלו ,מ"ס 2 יבועב קבד הכותבש (הגוע תינבת ומכ) ץע תינבת םיניכמ דבב דב ,יטסלפ קבדב
השק תשרבמב דבהו קבדה תא םיריסמ כ"חא .םימי רפסמ שובייל ראשנש ספיספה תא םיכפוה
.םימח םימ םרזל תחתמ

יד ויה ,תיביטיאוטניא הרוצב םינשה ךשמב ימצעב יתחתיפש תוקינכטהש רמול רשפא דבעידב
.תויתרוסמה תוקינכטל תובורק

תא רצקל תורומאש תושדח תוקינכטל יתדמלש המ תא יתללכשו יתחתיפ ,ץראל יתרזחשכ
ךשמב תיתרוסמה הקינכטב התשענש ספיספ תדובע ,אמגודל .הפוקתהו ןמזה חורב ךילהתה
.ינרדומ רושכמבו םירמוחב תשמתשמ ינא ,םימי השולשכ םויה יל תחקול םייעובש

םטושפכ ,םיפונ רואת ,םיטבשה רשע םינש ,םינימה תעבש ,הרונמ ,םילמסב שומישה דבלמ
.תופוקתה לכבו םיגוסה לכמ םינמואל בזכא יתלב רוקמו הארשה וויה ארקמה ירופיס ,םעמשמכו
ינא .תרחא האצותהו תבכרומ היציזופמוקה ,םינוש םירמוחה לבא ,םירכומ םיאשונב תקסוע ינא
תוננובתהו בל תמושת םישרוד םגו (יטושיק) ילטנמנרוא םג אוה םדיקפת רשא םיקוספ תבלשמ
.תדחוימ

םיקסוע םבור ,תונוש תוצראמ םינמוא 250 -כ ופתתשה וב ,הילטיאב סנכב יתפתתשה הנורחאל
ינפב וחתפנ תעכ .ינרדומ ספיספ תריציל היצמיטיגלה תא יתלביק םהמו ,תינרדומ הקיאזומב
תבלשמ ינא םויהו ,םירחא םירמוחב שומיש תושעל רשפאש יתדמלו יתנבה ,םישדח םיקפוא
םירמוחל ףתושמה .הבוטה ןוימדה דיכ דועו לכוא ילכ ירבש ,תורובש תוארמ ,הקימרק ,תיכוכז
.םירזחוממ םירמוחב שומישה וניה ףסונ טבה ,םילכתמ םניא םהש אוה

אל ,םיפורצ לע היונב ספיספה תכאלמ ירהש ,ףורצה אוה ספיספל םינושה םירמוחה לש רשקה
גוס םה לוהרוו ידנא טסינרדומה לש וירויצ םג ,תונונגס םיאשונ ,םירמוח לש אלא ,םינבא לש קר
םהל ןתונו םילק םייח םינמואל השוע םזינרדומ טסופה ,ללכבו (הבשחמב תוחפל) ספיספ לש
אוה בושחש המ ,רעוכמ וא הפי ןיא ,רוסאו רתומ ןיא ,םיללכ ןיאש אוה ללכה ןכש ,הבחר העירי
.תניינעמ היהת הריציהש

:זגוטרופ לעי לש היתודובע ימוליצ

(הלדגהב התוא לבקל ידכ הנומתה לע ץחל)