שדוק תונורא בוציע

ןימינב הבהז

ה"ל עובמ

1987 תנשב .ןורשה תמרב תונמוא ירומל השרדמב תונמוא הדמלו 1960 תנשב לארשיב הדלונ
תנשבו ,תורקי םינבאמו ףסכמ םיטישכת רוצייב התחמתהש הרבח ,"ףסכה תליה" תא הדסי
."ןימינב הבהז וידוטס" תרגסמב השודק ישימשת רצייל הלחה 1989

תיינבב המלוע תסיפת תא .םילשוריב ךורב רוא תבישי ליבשב היה הבציעש ןושארה שדוקה ןורא
:הלא םירבדב ןימינב הבהז תמכסמ שדוק תונורא

שדוק ןוראש הדובעה טעמל ,שדוק ןורא תיינב םניינעש םידחוימ םיקוח תעבוק הניא הכלהה
ןמ קלחב) ימינפ ןוליוו ,ןוראה תותלד ,תינוציח תכורפ :תוברקתה לש תוגרד שולש לולכל ךירצ
.םמצע הרותה ירפס לע ןגמה ,(תוליהקה

תוליהקה וריבעה ןתוא תורוסמב ןיינעתהל שי ,הל דעוימ אוהש הליהקל ןוראה תא םיאתהל ידכ
םיגהנמ םימייקמ ןה םאה ?ןאצומ תוצראב ומייקש תורוסמה ויה המ .יתדבע ןרובע תונושה
וצרי םילמס וליא תקדוב ינא ?הכלה יקסופ לש תלשושב וא הליהקב ,ריעב םירושקה םייסופיט
תיב יוצמ הבש תיעבטה הביבסב תניינעתמ ינא .ןוראה עבציי םיעבצ וליאב ,ןוראה לע ועיפויש
תא םיאתהל ידכ ,וז תודיסח יבתכ תא אורקל שי ,זלעב תודיסחל שדוק ןורא תונבל ידכ .תסנכה
ךירצ אוהש ,תידרפס הליהקל דעוימה שדוק ןורא ןיב לדבה שיש ןבומכו .המלוע תסיפתל ןוראה
תוחפו ץצונ תוחפ ונונגסש יאטיל תסנכ תיב דמועל ,תורקי ןח ינבאב ץבושמו טשוקמ תויהל
.טשוקמ

םישנאש הדבועהמ קר תעבונ הניא שדוק ןורא לש ותיינב .הלודג תובישח םיל שי ,לשמל ,תליאב
תפקשמה ,תונמוא תריציב רבודמ .הרותה רפס תא וחיני וכותבש ,הפי זגרא תונבל םינינועמ
ךרד תא ,הליהקה תרושב תא ףקשמ ןוראה .הליהקה ול תסחיימש הקומעה תועמשמה תא
תיב יקלח רתי ומכ ,שדוקה ןורא :דועו תאז .התוהז תאו םייסיסבה היתונויער תא ,התבשחמ
להק תא וילא ךשומה ,ינומרהו םיענ ,םלש רבד אלא ,תונוש תויטאטס תודיחי םניא ,תסנכה
.םיקומע תושגר םהב ררועמו םינימאמה

ןאכמ .הרושיא תא לבקל ידכ הלהקל שגומה ,ןושארה בוציעה תא םיניכמ הזה עדיה לכ תרזעב
.םיללפתמהו הליהקה םע גולאידב הנבנה ןוראה רבעל םימדקתמו ,לדומה תא םיניכמ

.ג"ק 800 ולקשמו םירטמ ינש והבוג ,םילשוריב ןורבח תבישיל הנבנש הרות רתכ :היתוריצי ןיב
,"יתיוש" תוחול ,םייביטרוקד תוריק ,תסנכה יתבל תוציחמ ,תויכונח ,דימת תורנ הבציע ןכ ומכ
.םידרפסה םיישארה םינברה תופנצמ תא וליפאו

םה ףא - ןאסח ינדריה רתכה ךיסנלו ןמציו רזע אישנל לארשי תלשממ הקינעהש "םולשה תנוי"
לש ולופיטב םיאצמנה םיגירח םידליל תונמוא תארוהל םינש עבש השידקה ףא איה .הידי ישעמ
.ןייטשריופ ןבואר 'פורפ

:ןימינב הבהז לש היתודובע ימוליצ

(הלדגהב התוא לבקל ידכ הנומתה לע ץחל)