םחלש םשאנה לש ויחא ,סופיירד היטאמ :לאמשמ
ותמזויבו ,ויחא תקדצ תא רואל איצוהל םינשה לכ
םירקשה תכסמו הלילעה ולגתנו שדחמ קיתה חתפנ