,וייחב שקנתהל וסינש ,ירובל ,סופיירד לש ורוגינס
וקית תחיתפ שודיח שרדש ראקיפ ןיצקה םע החישב
המשאה תותימאב תוקפס וליטהב סופיירד לש