סופיירד טפשמ תפוקתמ תימשיטנא הרוטקירק - "דיתעה אבצ"